Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування дистального анастомозу стегно-бітибіального судинного шунта, який включає накладання Y-подібного анастомозу між алогенним судинним протезом і двома гомілковими артеріями, який відрізняється тим, що в ділянці дистального анастомозу між алогенним протезом і гомілковими артеріями імплантують вставку з аутовени.

Текст

Спосіб формування дистального анастомозу стегно-бітибіального судинного шунта, який включає накладання Y-подібного анастомозу між алогенним судинним протезом і двома гомілковими артеріями, який відрізняється тим, що в ДІЛЯНЦІ дистального анастомозу між алогенним протезом і гомілковими артеріями імплантують вставку з аутовени Поставлене завдання вирішують тим, що у способі формування дистального анастомозу стегно-бітібіального судинного шунта, який включає накладання Y-подібного анастомозу між алогенним судинним протезом і двома гомілковими артеріями, ВІДПОВІДНО до винаходу в ДІЛЯНЦІ дистально го анастомозу між алогенним протезом і гомілковими артеріями імплантують вставку з аутовени, причому конкретну методику імплантації вставки визначають за критеріями оптимальності гемодинамічної функції Конкретно спосіб здійснюють таким чином Виконують стегно-бітібіальне алошунтування з приводу атеросклеротичної оклюзм артерій стегноПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОГО сегмента Після створення проксимального анастомозу між артерією та алошунтом формують Y-подібний дистальний анастомоз запропонованим способом Для цього виконують забір аутопластичного матеріалу, за допомогою якого формують дистальні анастомози Для цього використовують проксимальний сегмент v saphaena magna та впадаючу у нього медіальну додаткову гілку Виділений аутовенозний фрагмент переміщують у позиції „in situ" на гомілку Частину v saphaena magna, яка містить остіальний клапан, відсікають Формують анастомоз по типу „кінець-у-кінець" між алошунтом і проксимальною частиною аутовенозного фрагмента Після цього формують два дистальних анастомози стегно-бітібіального алошунта між аутовенозною вставкою та двома із трьох гомілкових артерій Підшивання судин на всіх етапах виконують монофіламентними нитками розміром 7/0-6/0 (О (О ю 56692 Приклад 1 У хворого К, 62 років, виявлено ного анастомозу алошунта, порівнюючи їх із облітеруючий атеросклероз артерій нижніх КІНЦІстаном до оперативного лікування В післяопераВОК, хронічна артеріальна недостатність III Б ст , IV ційному періоді прохідність алошунта й дистальнотип оклюзм стегно-підколінного сегмента Після го анастомозу зберігалась, дистанція безбольової загалЬНОКЛІНІЧНИХ обстежень пацієнту провели ходи зросла з Ю-15м до 130 - 150м, практично реконструктивну операцію, під час якої виділили зник біль спокою, загоїлись трофічні розлади стомагістральні артерії в місцях формування проксипи Стан показників УЗДГ на задній великогомілкомального та дистального анастомозів Для шунтувій артерії на 3 добу після операції був наступний вання обрали синтетичний протез діаметром 6мм, Vps = 43,8см/с (контрольний показник 36,1 + між яким і поверхневою стегновою артерією 56,7см/с), Veci = 7,0см/с (контрольний показник 4,7 сформовали проксимальний анастомоз При цьо-ь 9,6см/с), IP = 6,9 (контрольний показник 4,8 + му дистальний сегмент протеза підшили аутове9,6), RI = 0,84 (контрольний показник 0,82 •• 0,88), * нозну вставку, для чого виділили проксимальний Vvoi = 7,6мл/хв (контрольний показник 6,3 + сегмент v, saphaena magna та впадаючу у нього 9,5мл/хв) Покращення показників відносно доопемедіальну додаткову гілку Після цього частину v раційних було наступним Vps на 83,3%, Veci на saphaena magna з локалізованим у ній остіальним 125,8%, IP на 60,5%, RI на 3,4%, Vvoi на 192,3% клапаном ВІДСІКЛИ, виділений аутовенозний фрагПриклад 2 Запропонованим способом провемент перемістили в позиції „in situ" на гомілку Між дено оперативне лікування 8 хворих Про його алошунтом і проксимальною частиною аутовенозефективність, окрім покращення клінічної картини, ного фрагмента сформували анастомоз за типом робили висновок за змінами показників УЗДГ у "кінець-у-кінець", після чого створили два дистапісляопераційному періоді відносно контрольних і льних анастомози між аутовенозною вставкою й доопераційних величин Усунення болю спокою, задньою великогомілковою та малогомілковою повне або часткове загоєння трофічних розладів артеріями таким чином, що стегно-бітібіальний шунт набув У-подібного вигляду Спостерігали за стопи мало місце в усіх хворих Збільшення дистаКЛІНІЧНИМ перебігом хронічної ішемії нижньої КІНЦІнції безбольової ходи на відстань до 50м відмічено ВКИ в післяопераційному періоді а також здійснюу 4, я на відстань 55 -100м - у 2 пацієнтів вали контроль показників УЗДГ в ДІЛЯНЦІ дистальТаблиця Функціональний стан дистального анастомозу стегно-бітібіального алошунта за даними ультразвукового обстеження Локалізація вимірювання Здорові люди (копоказників УЗДГ нтроль) До операції Пікова систолічна швидкість, VpS алошунт аутовставка ЗВГА* 46,4 ± 10,3 см/с 23, ± 9,4см/с Пікова діастолічна швидкість, Ved алошунт аутовставка ЗВГА* 7,1 ±2,5см/с 3,1 ±2,2см/с Індекс пульсації, РІ алошунт аутовставка ЗВГА* 7,2 ±2,4 4,3 ±2,0 Індекс резистентності, RI алошунт аутовставка ЗВГА* 0,85 ± 0,03 0,87 ± 0,03 Об'ємна швидкість кровоплину, Vvoi алошунт аутовставка ЗВГА*7,9 ± 1,6мл/хв 2,6 ± 1,3мл/хв * - ЗВГА - задня великогомілкова артерія, З наведених у таблиці даних зроблено висновок про функціональну важливість аутовенозної Хворі люди Відомий спосіб, 23 Запропонований спосіб, 8 хворих хворих 61,6 ± 11,1см/с 53,5 ± 10,7см/с 60,7 ± 10,6см/с 49,6 ± 9,6см/с 42,7±11,2см/с 9,3 ± 3,0см/с 8,7 ± 2,9см/с 9,1 ±2,7см/с 7,5±2,1см/с 6,9±2,1см/с 6,5 ±3,0 8,0 ±2,3 6,4 ±2,7 5,6 ±2,6 7,0 ±2,4 0,85 ± 0,03 0,84 ± 0,03 0,85 ± 0,03 0,85 ± 0,02 0,84 ±0,01 155,4±2,1мл/хв 5,3 ± 2,3мл/хв 153,1 ± 1,9мл/хв 38,9 ± 2,0мл/хв 7,4±2,1мл/хв вставки на рівні дистальних анастомозів стегнобітібіального алошунта Вставка зменшує пікову 56692 систолічну швидкість кровогогану на 18,3% від аналогічного показника на алошунті, після Таким чином, запропонований спосіб забезпечує більш високу, порівняно Із способомпрототипом, клінічну ефективність оперативного формування дистального анастомозу стегнобітібіальиого судинного шунта як такого, що оптимізує функціональний стан гемодинаміки як в Д І ЛЯНЦІ Y-подібного дистального анастомозу стегнобітібіального шунта, так і на протязі гомілкових артерій Література 1 Аагпю Р , Jarvmen О , Varjo P Vascular Clips in Anastomoses of Femoropophteal Arterial Reconstruction // Inter J Angiology - 2000 - № 2 -P 98105 2 Ващенко М А Хирургия окклюзии брюшной аорті й магистральніх артерий нижних конечностей - Киев, 1999 - 2 9 1 с 3 Гудз І М Алопластичні та аутолопчні реконструкції артерій ПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОГО сегмента в комплексному лікуванні облітеруючого атеросклерозу нижніх КІНЦІВОК - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д м н - Київ, 2001 - 36 с 4 Ретвінський А І , Кобза 1 1 , Жук Р А та ш Використання стегнової вени у реконструктивній хірурги артерій нижніх КІНЦІВОК перший власний досвід // Матеріали конф "Актуальні питання ангіології", присвяченої 30-річчю КЛІНІКИ судинної хірурги у Львові - Л Ь В І В , 2000 - С 35-37 Підписано до друку 05 06 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for generating distal anastomosis of femoral-bitibial vascular by-pass

Автори англійською

Venher Ihor Kasiianovych, Levytskyi Andrii Volodymyrovych, Shidlovs’kyi Oleksandr Viktorovych, Kostiv Sviatoslav Yaroslavovych

Назва патенту російською

Способ формирования дистального анастомоза бедренно-битибиального сосудистого шунта

Автори російською

Венгер Игорь Касьянович, Левицкий Андрей Владимирович, Шидловский Александр Викторович, Костив Святослав Ярославович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11

Мітки: анастомозу, судинного, дистального, спосіб, формування, стегно-бітибіального, шунта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-56692-sposib-formuvannya-distalnogo-anastomozu-stegno-bitibialnogo-sudinnogo-shunta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування дистального анастомозу стегно-бітибіального судинного шунта</a>

Подібні патенти