Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, за яким здійснюють поетапну дозовану транспозицію ураженого хребетного рухомого сегмента і/або дегенеративно зміненого диска з наступною фіксацією його в заданому положенні, при цьому поетапну транспозицію здійснюють латерально з обох боків шляхом розміщення розігнутого другого пальця правої руки, який охоплюють другим, третім та четвертим пальцями лівої руки, на рівні ураженого хребтового рухомого сегмента або дегенеративно зміненого диска, короткими пружними рухами заглиблюють дистальні фаланги зігнутих першого і п'ятого пальців лівої руки в ділянці поперечного відростка в напрямку інтравертебрального суглоба і розгинають пальці, переміщуючи дужковідростчастий суглоб в задане положення, який відрізняється тим, що додатково здійснюють резонансну магнітоквантову терапію на попереково-крижовий відділ хребта, потужністю світлового потоку 50±10 мВт, максимальне значення магнітної індукції 30 мТл, 15-20 хвилин, щодня на курс 10-15 процедур.

Текст

Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, за яким здійснюють поетапну дозовану транспозицію ураженого хребетного рухомого сегмента і/або дегенеративно зміненого диска з наступною фіксацією його в заданому положенні, при цьому поетапну транспозицію здійс 3 55888 4 Недоліком відомого способу з використанням В основу корисної моделі поставлено задачу короткоімпульсної транскутанної електроаналгезії удосконалення способу лікування дегенеративноє те, що при тривалому використанні безперервдистрофічних захворювань хребта, в якому за раних послідовних стимулювальних імпульсів посхунок зміни схеми лікування, досягається пократійної амплітуди, тривалості та частоти слідування щення результатів лікування хворих, зменшується організм адаптується до встановлених значень больовий синдром, обумовлений цим захворюпараметрів стимулювального струму, що знижує ванням, зменшується кількість ускладнень при ефективність лікування. При цьому больовий синлікуванні. дром зменшується, але на короткий час. Для Поставлена задача вирішується тим, що у отримання позитивного стійкого ефекту доводитьспособі лікування дегенеративно-дистрофічних ся збільшувати величину струму до досить велизахворювань хребта здійснюють поетапну дозоваких значень, що може стати шкідливим для хворих ну транспозицію ураженого хребетного рухомого і навіть викликати у них електричний опік ділянок сегмента і/або дегенеративно зміненого диска з шкіри, які знаходяться в контакті з електродами. наступною фіксацією його в заданому положенні, Найбільш близьким та обраним за прототип є при цьому поетапну транспозицію здійснюють ласпосіб (Пат. України № 60262), що включає вплив терально з обох боків шляхом розміщення розігнузасобами мануальної терапії на хребет шляхом того другого пальця правої руки, який охоплюють дозованої дистракції хребетного стовпа, поетапної другим, третім та четвертим пальцями лівої руки, дозованої транспозиції ураженого хребетного руна рівні ураженого хребтового рухомого сегмента хомого сегмента і/або дегенеративно зміненого або дегенеративно зміненого диска, короткими диска з наступною фіксацією його в заданому попружними рухами заглиблюють дистальні фаланги ложенні, в якому поетапну транспозицію здійснюзігнутих першого і п'ятого пальців лівої руки в діють латеральне з обох боків шляхом розміщення лянці поперечного відростка в напрямку інтраверрозігнутого другого пальця правої руки, який охоптебрального суглоба і розгинають пальці, перемілюють другим, третім та четвертим пальцями лівої щуючи дужковідростчастий суглоб в задане руки, на рівні ураженого хребтового рухомого сегположення, згідно з корисною моделлю, додатково мента або дегенеративно зміненого диска, коротздійснюють резонансну магніто-квантову терапію кими пружними рухами заглиблюють дистальні на попереково-крижовий відділ хребта, потужністю фаланги зігнутих першого і п'ятого пальців лівої світлового потоку 50±10 мВт, максимальне знаруки в ділянці поперечного відростка в напрямку чення магнітної індукції 30 мТл, 15-20 хвилин, щоінтравертебрального суглоба і розгинають пальці, дня на курс 10-15 процедур. переміщуючи дужковідростчастий суглоб в задане За рахунок сумісного використання мануальположення. Такий вплив при дозованій транспозиної терапії та резонансної магніто-квантової терації ураженого хребетного рухомого сегмента і/або пії (РМКТ) відбувається позитивна динаміка перидегенеративно зміненого диска здійснюють на паферичного кровообігу у хворих як з цієнта, що лежить у положенні на животі, руки вирефлекторними, так і з корінцевими синдромами. тягнуті вздовж тулуба на грудний та поперековий Сумісне застосування РМКТ і мануальної терапії відділи хребта пацієнта. підвищує ефективність відновлювального лікуванВ залежності від складності захворювання ня і розширює можливості диференційованих саспочатку вплив здійснюють на грудний та поперено- і патогенетичних підходів. ковий відділи хребта пацієнта, що лежить у полоСпосіб, що заявляється використовують таким женні на животі, руки витягнуті вздовж тулуба, а чином. потім вплив здійснюють на шийний відділ хребта Для лікування використовують апарат «МІТ-1 пацієнта, руки під голову. Причому, у положенні, МЛТ» (НМЦ «Медінтех», Україна). коли пацієнт лежить на животі, руки під голову, На початку лікування оцінюють наявність та одна долоня руки пацієнта накладена на другу і ступень дегенеративно-деструктивного процесу голова спирається на тильний бік вище лежачої хребта та больового синдрому у пацієнта. У полодолоні. Після транспозиції ураженого хребетного женні пацієнта лежачи на животі проводять діагнорухомого сегмента і/або дегенеративно зміненого стику стану хребта і виявляють уражені хребетні диска здійснюють його фіксацію за рахунок рефрухомі сегменти і/або дегенеративно змінені дислекторної реакції зв'язково-м'язового апарату хреки. бта. Лікувальний вплив засобами мануальної тераТривалість лікування при порушеній структурі пії здійснюють при відсутності протипоказань для між хребцевих дисків включає 2-3 курси лікування і неї. залежить від ступеня дегенеративноПацієнт займає положення лежачи на животі, деструктивного процесу та індивідуальної регенеруки витягнуті вздовж тулуба. За необхідністю ративної здатності пацієнта Курс лікування станопроводять спеціалізований релаксаційний масаж. вить 24 сеанси, що проводять кожного дня або Цим знімається надсегментарний больовий синдчерез день, з наступною міжкурсовою перервою ром і досягається м'язова релаксація. Далі лікар від 1 до 3 місяців. займає вихідне положення з лівого боку пацієнта і При необхідності, перед впливом засобами починає засобами мануальної терапії здійснювати мануальної терапії на хребет, попередньо проводозовану дистракцію хребетного стовпа, починаюдять релаксаційний масаж. чи маніпуляції з верхівки кута викривлення хребта. Недоліки способу пов'язані з недостатнім Закінчивши дистракцію лікар переходить до поевпливом на всі ланки патогенезу захворювання. тапної дозованої транспозиції ураженого хребетного рухомого сегмента або дегенеративно зміне 5 55888 6 ного диска, яку здійснює латерально з обох боків. мальне значення магнітної індукції 30 мТл, триваДля цього другий палець правої руки, який охоплість впливу 15-20 хв., щодня на курс 15 процедур. люють другим, третім та четвертим пальцями лівої Один курс лікування становить 15 сеансів, що руки, використовують як опору і розміщують на проводять кожного дня або через день. У залежрівні ураженого хребтового рухомого сегмента або ності від ступеня дегенеративно-деструктивного дегенеративно зміненого диска. Потім короткими процесу та індивідуальної регенеративної здатнопружними рухами заглиблюють дистальні фаланги сті пацієнта, тривалість лікування включає 2-3 курзігнутих першого, і п'ятого пальців лівої руки в діси лікування, з наступною між курсовою перервою лянці поперечного відростка в напрямку інтравервід 1 до 3 місяців. тебрального суглоба і розгинають пальці, переміПриклад. Хвора К., 42 роки. Звернулася зі скащуючи дужковідростчастий суглоб в задане ргами на біль в області попереку, іррадіючу в нижположення. Після транспозиції суглоб фіксують в ні кінцівки, більше в ліву, втрату чутливості, трудзаданому положенні за рахунок рефлекторної реанощі при ході. Хворіє близько 4 років. Під час кції зв'язково - м'язового апарату хребта. Аналогіогляду було виявлено сплощеність і набряк попечними засобами мануальної терапії проводять рекового лордозу і лівої ноги, зниження лівого копоетапну дозовану транспозицію та фіксацію всіх лінного і ахілового рефлексів, гіпотонія і гіпотрофія уражених хребетних рухомих сегментів або дегесідничних м'язів, м'язів лівого стегна і гомілки. Ліва неративно змінених дисків у грудному і попереконога зменшена в об'ємі в порівнянні з правою на 2вому відділах. Потім пацієнт переходить у поло3 см. Під час проведення МР-томографічного конження лежачи на животі, руки під голову, при тролю виявлено дорсальну протрузію міжхребцецьому одна долоня руки пацієнта накладена на вих дисків L3-L4 на 3,4 мм, L4-L5 на 5,2 мм, L5-S1 другу і голова спирається на тильний бік вище на 4,4 мм. Діагноз дорсальна протрузія міжхреблежачої долоні. Лікар здійснює вплив засобами цевих дисків L3-L4, L4-L5, L5-S1. Після проведення мануальної терапії шляхом дозованої дистракції першого курсу болі зменшились. Проведено два хребетного стовпа, поетапної дозованої транспокурси лікування засобами мануальної терапії та зиції ураженого хребетного рухомого сегмента РМКТ по 15 сеансів з перервою між курсами в три і/або дегенеративно зміненого диска з наступною місяці. фіксацією його в заданому положенні на шийний Запропонованим способом було проліковано відділ хребта, як описано вище. Після мануальної 27 хворих. Всі хворі добре переносили лікування, терапії здійснюють резонансну магніто-квантову відзначали зменшення болю, поліпшення рухлитерапію на попереково-крижовий відділ хребта, вості хребта й загального самопочуття. потужністю світлового потоку 50±10 мВт, макси Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating degenerative-and-dystrophic vertebral diseases

Автори англійською

Oliinyk Fedir Volodymyrovych, Makolinets Vasyl Ivanovych, Danylov Ihor Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника

Автори російською

Олийник Федор Владимирович, Маколинец Василий Иванович, Данилов Игорь Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/00, A61N 1/18

Мітки: лікування, спосіб, хребта, дегенеративно-дистрофічних, захворювань

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-55888-sposib-likuvannya-degenerativno-distrofichnikh-zakhvoryuvan-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта</a>

Подібні патенти