Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб сушіння зерна шляхом випаровування вологи, що включає неперервну подачу вологого зерна в зерносушильний агрегат, попереднє нагрівання вологого шару зерна конвективним способом газоповітряним потоком, сушіння нагрітого вологого шару зерна до критичного вологовмісту газоповітряним потоком, охолодження висушеного шару зерна повітряним потоком довкілля та неперервний випуск охолодженого зерна із зерносушильного агрегату, який відрізняється тим, що малорухомий шар вологого зерна в зерносушильному агрегаті попередньо нагрівають газоповітряним потоком відносної вологості 70-90 % при температурі 55-70 °С "під розрідженням", більшим 1,5 кПа, і сушать нагрітим до 85-120 °С газоповітряним потоком відносної вологості менше 1 % "під розрідженням", більшим 1,5 кПа, а охолодження висушеного шару зерна здійснюють повітряним потоком довкілля "під тиском", більшим 1,5 кПа, при відносній вологості 45-95 % з подальшим використанням відпрацьованого повітряного потоку після охолодження шару зерна з вологовмістом до 10 г/м3 і температурою 45-55 °С для підігрівання газоповітряних потоків, а відпрацьовані газоповітряні потоки після сушіння зерна відносною вологістю 70-90 % і температурою 55-70 °С використовують для нагрівання малорухомого шару зерна.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при повторному використанні відпрацьованих газоповітряних та повітряного потоків значно зменшується забруднення довкілля аеродинамічно-легкими домішками зерна, які потрапляють в ці потоки при міжфазовій взаємодії із шаром зерна.

Текст

1. Спосіб сушіння зерна шляхом випаровування вологи, що включає неперервну подачу вологого зерна в зерносушильний агрегат, попереднє нагрівання вологого шару зерна конвективним способом газоповітряним потоком, сушіння нагрітого вологого шару зерна до критичного вологовмісту газоповітряним потоком, охолодження висушеного шару зерна повітряним потоком довкілля та неперервний випуск охолодженого зерна із зерносушильного агрегату, який відрізняється тим, що малорухомий шар вологого зерна в зерносушильному агрегаті попередньо нагрівають газоповітряним потоком відносної вологості 70-90 % при температурі 55-70 °С "під розрідженням", більшим 3 52624 4 Також відомим є спосіб вакуумного сушіння пуск охолодженого зерна із зерносушильного агреполідисперсних матеріалів, що застосовується в гату який відрізняється тим, що малорухомий шар різних галузях, зокрема в легкій та харчовій, де вологого зерна в зерносушильному агрегаті попетакий спосіб сушіння реалізують контактним підредньо нагрівають газоповітряним потоком відноведенням теплоти до матеріалу з одночасним його сної вологості біля 70-90 % та температурою 55продуванням нагрітими газами по-зонно в імпуль70°С «під розрідженням» більшим 1,5 кПа і сушать сному режимі (див. SU, авторське свідоцтво, нагрітим до 85-120 °С газоповітряним потоком від974068, кл. F26В3/08, F26В5/04, 1982). носної вологості менше 1 % «під розрідженням» Найбільш близьким до винаходу по ознаці більшим 1,5 кПа, а охолодження висушеного шару способу сушіння за своєю суттю та досягнутому зерна здійснюють повітряним потоком довкілля результату є спосіб сушіння зерна, що включає «під тиском» більшим 1,5 кПа та відносної вологонеперервну подачу вологого зерна в сушильний сті 45-95 % з подальшим використанням відпраагрегат, попереднє нагрівання рухомого шару зерцьованого повітряного потоку після охолодження на «під нагнітанням» більше 1,5кПа нагрітим до шару зерна вологовмістом до 10 г/м3 і температутемператури 90-160 °С газоповітряним потоком рою 45-55 °С для підігрівання газоповітряних потовідносної вологості меншої 1 %, сушіння малоруків, а відпрацьовані газоповітряні потоки після сухомого шару зерна «під нагнітанням» більше 1,5 шіння зерна відносною вологістю 70-90 % і кПа нагрітим до температури 70-130 °С газоповіттемпературою 55-70 °С використовують для нагріряним потоком відносної вологості меншої 5 %, вання малорухомого шару зерна. охолодження сухого малорухомого шару зерна Нагрівання сушіння та охолодження вологого «під нагнітанням» більше 1,5 кПа повітряним потошару зерна здійснюють в малорухомому стані. ком довкілля та випуск висушеного зерна із зерноДосягнення заявленого технічного результату сушильного агрегату ([Підручник] /Г.М. Станкевич. можна пояснити таким. Т.В. Страхова, В.І. Атаназевич - К: Либідь. 1997. 1. Із підвищенням відносної вологості газопові352 с., с. 244-246). тряних потоків від 1 % до 70 - 90 % суттєво погірДаний спосіб сушіння обраний як найближчий шується міжфазовий вологообмін і значно покрааналог. щується міжфазовий теплообмін. Внаслідок цього Найближчий аналог і корисна модель, що заятеплота надміру зволоженого газоповітряного повляється, мають такі спільні ознаки: току витрачається в основному на нагрівання шару - вологе зерно спочатку нагрівають, а потім зерна і за таких умов шар зерна на 50-80% швидсушать; ше нагрівається. Крім цього, із підвищенням воло- агентом для нагрівання і сушіння зерна є наговмісту газоповітряного потоку до 30 - 40 г/м3, грітий газоповітряний потік; зростає його густина до 3 - 4 % і відповідно збіль- агентом для охолодження висушеного зерна шується коефіцієнт теплообміну та зростає швидє повітряний потік довкілля; кість нагрівання зерна. - шар зерна в зерносушильному агрегаті пе2. Вологопоглинаюча спроможність газів звореміщається неперервно; ротно пов'язана із їх тиском. Із зміненням способу Однак описаний відомий спосіб має ряд істотпідведення газоповітряних із «під нагнітанням» них недоліків. Найсуттєвішим та обумовлюючим більшим 1,5 кПа на «під розрідженням» більшим решту недоліків є такий. 1,5 кПа зростає їх вологопоглинаюча спроможність По-перше, внаслідок інтенсивного міжфазовона 5-8 % та на 25-30 % збільшується коефіцієнт го вологообміну на етапі нагрівання шару зерна міжфазового вологообміну. газоповітряним потоком відносної вологості менФізична сутність. Вологовміст відпрацьованих шої 1-5 % таке зерно дуже повільно нагрівається і газів в шахтних прямотечійних сушарках коливавідповідно повільно сушиться. ється від 5-10 г/м3, після охолоджувальних камер, Крім цього неоднорідність пошарового сушіння до 25-35 г/м3 в сушильних нижнього ярусу і при зерна погіршує його якість та погіршує стан пожевологості зерна від 14 до 45 % градієнт концентжовибухобезпеки даного способу сушіння. рації вологи може бути мати різні напрямки. При В основу корисної моделі поставлено задачу міжфазовому вологообміні волога переміщається створити спосіб сушіння зерна шляхом випаровув напрямку від більшого до меншого парціального вання вологи, в якому завдяки змінення параметтиску, величина якого визначається температурою рів газоповітряних потоків і способів міжфазової та вологовмістом парів в газовому і характеризує взаємодії забезпечено значно більшу швидкість величину рушійного потенціалу міжфазової дифунагрівання і сушіння шару зерна, підвищено однозії вологи. Вологість малорухомого шару вологого рідність пошарового вологообміну в зернинах різзерна в надсушильній ємності при нагріванні його ного розміру та покращено стан пожежовідпрацьованим газоповітряним потоком підвищевибухобезпеки даного способу сушіння. ної відносної вологості до 70-90 % не збільшується Поставлена задача вирішена в способі сушінзавдяки тому, що із підвищенням температури ня зерна шляхом випаровування вологи, що вклюповерхневих шарів зернин зростає в них парціальчає неперервну подачу вологого зерна в зерносуний тиск і одночасно із цим збільшується рушійний шильний агрегат, попереднє нагрівання вологого потенціал переміщенню вологи з поверхневих шашару зерна конвективним способом газоповітрярів зернин в довкілля, а також завдяки тому що із ним потоком, сушінням нагрітого вологого шару збільшенням швидкості течії газів зростає граничзерна до критичного вологовмісту газоповітряним ний рівень конденсації крапельної вологи на повепотоком, охолодження висушеного шару зерна рхні зернин (зростання критерію Нусельта). З цих повітряним потоком довкілля та неперервний виобставин волога з відпрацьованого газоповітряно 5 52624 6 го потоку не переміщається на поверхню малорумерах нижнього ярусу на 20-40 °С порівняно із хомого шару зерна. З підвищенням температури температурою верхнього забезпечують зростання відпрацьованого газоповітряного потоку процеси рушійного потенціалу і швидкості сушіння зерна, міжфазового нагрівання шару вологого зерна в оскільки зі зменшенням вологості шару зерна по малорухомому стані зростає. Швидкість течії відпмірі його переміщення із сушильних камер верхрацьованого газоповітряного потоку змінюється в нього ярусу в нижній зменшується між фазова різзалежності від температури й вологості вологого ниця вологовмісту і послаблюється рушійний позерна та температури й вологості відпрацьованого тенціал міжфазового вологообміну, а зі газоповітряного потоку і може змінюватися від 0,55 збільшенням різниці температур міжфазових седо 1,2 м/с. При цьому із підвищенням відносної редовищ він зростає. вологості відпрацьованого газоповітряного потоку Зростання міжфазового теплообміну в надсута зменшенням температури шару вологого зерна шильній ємності для попереднього нагрівання зершвидкість пронизування малорухомого шару волона забезпечується завдяки збільшенню густини гого зерна збільшують, а із підвищенням темперавідпрацьованих газів за рахунок підвищення їх тури цього потоку та зменшенням міжфазової різвологовмісту, оскільки із підвищенням вологовмісниці вологовмісту - швидкість течії зменшують. ту відпрацьованого газоповітряного потоку та Зміненням режиму сушіння вологого зерна в швидкості міжфазової взаємодії, зростає коефіцісушильних камерах обох ярусів підвищенням темєнт теплопередачі та покращується міжфазовий ператури газоповітряних потоків в сушильних катеплообмін. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for grain drying

Автори англійською

Haponiuk Ihor Ivanovych

Назва патенту російською

Способ сушки зерна

Автори російською

Гапонюк Игорь Иванович

МПК / Мітки

МПК: F26B 3/02

Мітки: спосіб, зерна, сушіння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-52624-sposib-sushinnya-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб сушіння зерна</a>

Подібні патенти