Установка для контролю навантаження в спарених шинах коліс транспортних засобів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для контролю навантаження в спарених шинах коліс транспортних засобів, що містить раму з рамкою, що навантажує, для установки коліс зі спареними шинами і вимірювальний пристрій, яка відрізняється тим, що рамка, що навантажує, виконана у вигляді коромисел, установлених на рамі на відстані, що відповідає відстані між спареними шинами коліс, на кожному з яких закріплені листові пружини, при цьому на одному плечі кожного коромисла встановлений індикаторний вимірник, шток якого опирається на листову пружину, а рама оснащена упором, у який упираються другі плечі коромисел, при цьому кінець кожної листової пружини з'єднаний з натискним гвинтом.

2. Установка по п. 1, яка відрізняється тим, що коромисла встановлені на рамі на призматичних опорах.

Текст

1. Установка для контролю навантаження в спарених шинах коліс транспортних засобів, що містить раму з рамкою, що навантажує, для установки коліс зі спареними шинами і вимірювальний 3 48454 4 рамі на відстані, що відповідає відстані між спареопора 6, на яку опираються призми 7 двоплечих ними шинами коліс. На коромислах закріплені лисважелів 2, установлених на відстані відповідній тові пружини і на одному плечі кожного з них уставідстані між спареними шинами 8 коліс транспортновлений індикаторний вимірник навантаження, ного засобу. На кожному двоплечем важелі 2 зашток якого опирається на листову пружину. На кріплена одним кінцем листова пружина 9, вільний другому плечі кожного коромисла встановлений кінець якої з'єднаний з натискним гвинтом 3, устарозмикач електричного кола, наприклад, світловоновленим у кульовій опорі 10 на стійці 11 рами 1. го сигналізатора навантаження шини, а рама посНа іншій стійці 12 закріплений загальний упор 13 з тачена упором, у який упирається друге плечо електричними контактами 14 для взаємодії із плекожного коромисла, при цьому кінець кожної лисчем 15 кожного двоплечего важеля 2, на якому тової пружини з'єднаний з натискним гвинтом. закріплені пластина, що центрує 16 і обмежувач 17 Зазначені ознаки необхідні і достатні для здійпереміщення шини 8. На іншому плечі 18 кожного снення корисної моделі і досягнення технічного важеля 2 установлений індикаторний вимірник 4 і результату. світловий сигналізатор 5 навантаження шин з виКорисна модель характеризується також тим, микачем 19. Для полегшення в'їзду коліс транспощо коромисла встановлені на рамі на призматичртного засобу на установку, рама 1 постачена, них опорах. приєднаної з її торця похилою площиною 20. Зазначена ознака є факультативним, тому що Установкою користуються таким чином. Натистворює додатковий технічний результат. скними гвинтами З попередньо навантажують лисПричинно-наслідковий зв'язок нових ознак і тові пружини 9 силою, що трохи перевищує радіарезультату, що досягається, полягає в наступнольні навантаження кожної спареної шини 8 коліс му: транспортного засобу при відключеному вимикачі - виконання рамки, що навантажує, у вигляді 19, при цьому електричні контакти 14 на упорі 13 коромисел, установлених на рамі на відстані, що стійки 12 рами 1 замикаються плечем 15 кожного відповідає відстані між спареними шинами коліс, двуплечего важеля 2. Транспортний засіб заднім дозволило кожною шиною передавати навантаходом наїжджає спареними шинами 8 коліс на ження від транспортного засобу на окрему рамку, похилу площину 20 і далі на пластини 16 , що що навантажує, виконану у вигляді коромисла; центрують, які при контакті плечей 15 з упором 13 - закріплення на кожному коромислі листової рами 1 забезпечують однакове просторове полопружини і на одному його плечі індикаторного виження осі задніх коліс зі спареними шинами 8 трамірника навантаження, шток якого опирається на нспортного засобу. Після цього включають вимилистову пружину, дозволило реєструвати наванкач 19 і натискними гвинтами 3 по черзі таження окремо на кожну шину; зменшують навантаження на кожній листовій пру- установка на іншому плечі кожного коромисжині 9 доти, поки не розімкнуться контакти 14 і ла розмикача електричного кола, наприклад, світзайметься сигнальна лампочка 5. При цьому кожлового сигналізатора навантаження шини і постаний індикаторний вимірник 4, установлений на чання рами упором, у який упирається другі плечі другому плечі 18 двоплечего важеля 2, взаємодікоромисел, а також з'єднання вільного кінця кожної ючи штоком з листовою пружиною 9, реєструє налистової пружини з окремим натискним гвинтом, вантаження на відповідній шині 8. Обмежувачі 17 дозволило з високою точністю визначити момент переміщення шин 8 по двоплечим важелях 2 завиникнення навантаження на кожній, спареній шипобігають переміщення шин за межу пластин 16, ні коліс для наступного вирівнювання навантажень що центрують. Установка кожного коромисла 2 на шинах безпосередньо на транспортному засобі. призмою 7 на V - образній опорі 6, за рахунок міні- установка коромисел на рамі на призматичмального тертя, забезпечує високу точність рених опорах, зменшила тертя в опорах і за рахунок зультатів виміру навантажень на шини 8. Після цього дозволила підвищити точність результатів цього навантаження на кожній спареній шині 8 виміру навантажень на шини. коліс вирівнюють збільшенням або зменшенням На фіг.1 показана схема установки для конттиску у відповідній шині. ролю навантажень на спарених шинах коліс транУстановка може знайти застосування в кожноспортних засобів; фіг.2 - те ж, розріз А-А на фіг.1. му автогосподарстві при контрольній перевірці і Установка складається з рами 1, рамок, що установленні рівності навантажень на спарених навантажують у вигляді двоплечих важелів 2, нашинах коліс і за рахунок цього збільшити їхню довтискних гвинтів 3, індикаторних вимірників 4 наваговічність і підвищити безпеку експлуатації транснтаження і світлові сигналізатори 5 навантаження портного засобу. шин. На рамі 1 закріплена загальна V - образна 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 48454 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Installation for control of load in paired tires of wheels of vehicles

Автори англійською

Abdulgaziz Aziz Umerovych, Podryhalo Mykhailo Abovych, Khabrat Mykola Ivanovych, Fevatov Sadadin Asanovych

Назва патенту російською

Установка для контроля нагрузки в спаренных шинах колес транспортных средств

Автори російською

Абдулгазис Азиз Умерович, Подрыгало Михаил Абович, Хабрат Николай Иванович, Феватов Сададин Асанович

МПК / Мітки

МПК: G01M 17/00

Мітки: спарених, навантаження, засобів, шинах, установка, транспортних, коліс, контролю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-48454-ustanovka-dlya-kontrolyu-navantazhennya-v-sparenikh-shinakh-kolis-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для контролю навантаження в спарених шинах коліс транспортних засобів</a>

Подібні патенти