Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення наявності паразитарної інвазії при алергічному риносинуїті у дітей на основі доступних анамнестичних та клінічних критеріїв, який відрізняється тим, що виділяють фактори, які вірогідно вказують на можливість наявності паразитарної інвазії у порядку зростання прогностичної значимості - часті застуди, малий вік дитини, неефективність консервативної терапії, організованість дитини, наявність шкідливих звичок, необтяжений алергологічний анамнез при наявності епізодів безпричинної еозинофілії крові, відсутність класичних скарг та риноскопічної картини для АР при підвищеному вмісті еозинофілів риноцитограм, зміни гуморального імунітету (гіпер-IgG або гіпер-ІgE при зниженні ІgА), підвищення рівня АлАТ та АсАт, ознаки ураження внутрішніх органів за даними УЗД, проводять дослідження специфічних антитіл і, при наявності сукупності вищеозначених прогностично значущих факторів, діагностують наявність паразитарної інвазії у дітей з алергічним риносинуїтом.

Текст

Спосіб визначення наявності паразитарної інвазії при алергічному риносинуїті у дітей на основі доступних анамнестичних та клінічних критеріїв, який відрізняється тим, що виділяють фактори, які вірогідно вказують на можливість наявності паразитарної інвазії у порядку зростання 3 47521 4 Найбільш близьким та обраним за прототип є Спосіб виконують наступним чином безпосеспосіб прогнозування хронічного хламідійного риредньо в натуральних умовах (поліклінічному або носинуїту [Пат. № 14721, UA] на основі доступних стаціонарному лікувально-профілактичному заанамнестичних та клінічних критеріїв, але ані АР, кладі проводять анамнестичне обстеження (ураані паразитарна інвазія не являються об'єктом ховують вік дитини, з'ясовують особливості скарг прогнозування, відмінність полягає також і у віку алергологічного анамнезу, наявність епізодів безпацієнтів (у прототипі - дорослі люди). причинної еозинофіли крові, наявність шкідливих В основу корисної моделі поставлено завданзвичок, організованість дитини, наявність та ефекня удосконалення способу визначення наявності тивність консервативної терапії). Клінічне обстепаразитарної інвазії при алергічному риносинуїті у ження (клінічний аналіз крові та сечі, особливості дітей за рахунок комплексної кількісної та якісної ЛОР-огляду, цитологічний вміст виділень порожоцінки анамнестичних, клінічних та лабораторних нини носу). При наявності більшості з вищеознапоказників, визначення критеріїв наявності паразичених критеріїв проводять подальші лабораторні тарної інвазії при АР у дітей та доцільності подадослідження (визначення стану гуморального імульшого специфічного обстеження хворих. нітету, печінкові пробі), інструментальні досліПоставлена задача вирішується в способі видження (УЗД внутрішніх органів). Після проведенозначення наявності паразитарної інвазії при алерго клініко-анамнестичного та лабораторного гічному риносинуїті у дітей на основі доступних обстеження при наявності сукупності вище ознаанамнестичних та клінічних критеріїв, згідно з кочених прогностично значущих факторів прогнозурисною моделлю, виділяють фактори, які вірогідно ють можливість наявності паразитарної інвазії у вказують на можливість наявності паразитарної дітей з АР. інвазії у порядку зростання прогностичної значиПри отриманні висновку про можливість етіомості - часті застуди, малий вік дитини, неефектилогічної значимості паразитарної інвазії у дітей з вність консервативної терапії, організованість диАР пацієнт направляється на консультацію та обтини, наявність шкідливих звичок, необтяжений стеження у паразитолога. Подальшу тактику лікуалергологічний анамнез при наявності епізодів вання планують з урахуванням отриманих резульбезпричинної еозинофілів крові, відсутність класитатів та у відповідності до особливостей чних скарг та риноскопічної картини для АР при паразитарної інвазії. підвищеному вмісті еозинофілів риноцитограм, Приклади, які ілюструють спосіб. зміни гуморального імунітету (гіпер Ig G або гіпер Приклад 1. Дитина Т-ов, 9 років, госпіталізоваİg E при зниженні İg А), підвищення рівня АлАТ та ний до дитячого відділення 30-Ї МКЛ м. Харкова АсАт, визначають ознаки ураження внутрішніх ордля аденотомії. Показанням до аденотомії були ганів за даними УЗД, проводять дослідження спенеефективність багаторазово проведених курсів цифічних антитіл, і при наявності сукупності вище консервативної терапії, періодичні слизові видіозначених прогностично значущих факторів діаглення з носу. На склепінні носоглотки - аденоїдні ностують наявність паразитарної інвазії у дітей з вегетації 2 ступеню, носове дихання дещо утрудАР. нене, слизова оболонка з ознаками застійної гіпеПідвищення ефективності діагностики паразиремії, слизові виділення без характерної топіки. тарної інвазії у дітей з АР на основі запропоноваДля визначення характеру риносинуїту та вірогідного способу (при застосуванні корисної моделі) ного етіологічного чинника, як причини неефективзумовлене визначенням та врахуванням найбільш ності консервативної терапії застосовано запропоінформативних критеріїв, які не потребують значнований спосіб. них витрат часу та ресурсів. За даними клініко-анамнестичного обстеження Для визначення інформативності клініковиявлено ризик паразитарної інвазії. За даними анамнестичних та лабораторних критеріїв розробриноцитограм вміст еозинофілів сягав 25-30 % при лені опитувальна анкета та епікризна карта (які відсутності еозінофілії крові (2 %), дослідження включали понад 40 показників) вивчались у двох гуморального імунітету показали зниження вмісту групах дітей. Перша група - діти з АР, які були наIg А 0,9мг/мл (норма 0,95-1,57) та гіперімуноглобуправлені для санації, у другу групу увійшли діти з лінемія Ig E більш 470,3 МЕ\мл (вікова норма до доведеною паразитарною інвазією, які отримували 90 МЕ\МЛ), а також виявлено підвищення рівня та отримали специфічне лікування та АР. На підсАлАТ та АсАТ (42 МЕ/мл, та 49 МЕ/мл відповідно, таві кількісного та якісного аналізу отриманих дапри нормі 5-40 МЕ/мл). них були виділені фактори, які вірогідно вказують Таким чином, згідно із алгоритмом корисної на можливість наявності паразитарної інвазії у моделі отримані дані свідчили про можливість напорядку зростання прогностичної значимості - часявності паразитарної інвазії. Після визначення ті застуди, малий вік дитини, неефективність контитрів специфічних антитіл були виявлені антитіла сервативної терапії, організованість дитини, наявдо лямблій 0,326 (проти 0,260 ОЩ Крит.) ність шкідливих звичок, необтяжений Приклад 2. Дитина П-на А., 5 років, надійшла алергологічний анамнез при наявності епізодів на консультацію в поліклінічне відділення 30-Ї МКЛ безпричинної еозинофіли крові, відсутність класизі скаргами на утруднене носове дихання періодичних скарг та риноскопічної картини для АР при чні слизові виділення з носу, слабкість, втомлювапідвищеному вмісті еозинофілів риноцитограм, ність, неефективність консервативної терапії. Назміни гуморального імунітету (гіпер Ig G або гіпер правлена для вирішення питанні про доцільність İg Е при зниженні İg А), підвищення рівня АлАТ та аденотомії. Після застосування корисної моделі, АсАт, ознаки ураження внутрішніх органів за дапроведення клініко-анамнестичного та лабораторними УЗД. ного дослідження виявлено наявність аденоїдних 5 47521 6 вегетацій 2 ступеню, вміст еозинофілів в риноциОтже, корисна модель може бути використана тограмах сягав 45 %, зміни гуморального імунітету отоларингологами «всіх ланок медичної допомоги полягали в зниженні Ig A 0,94 мг/мл (норма 1,12та лікарями загальної практики - сімейної медици1,82 мг\мл) та гіперімуноглобулінемії Ig G 16,11 ни як універсальний досяжний алгоритм, що базумг/мл (проти 1,48-14,76 мг/мл), біохімічними досліється на загальновживаних методах і не потребує дженнями встановлено підвищення рівня АсАт. УЗ значних матеріальних витрат. дослідження показало ознаки остаточних явищ Використання запропонованого способу доінфекційного процесу в селезінці. Згідно з алгоризволяє підвищити ефективність виявлення паратмом корисної моделі на користь наявності паразитарної інвазії при АР у дітей шляхом визначення зитарної інвазії проведено дослідження специфічконтингенту ризику і формування груп для поданих антитіл, яке виявило наявність антитіл до льшого специфічного обстеження. токсоплазми - більше 400 (2,062 проти 0,28 ОЩ Крит.) Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of presence of parasitic invasion at allergic rhinosinusitis in children

Автори англійською

Hariuk Hryhorii Ivanovych, Bodnia Kateryna Ihorivna, Filatova Iryna Viktorivna, Holovko Andrii Mykolaiovych, Holovko Natalia Andriivna

Назва патенту російською

Способ определения наличия паразитарной инвазии при аллергическом риносинусите у детей

Автори російською

Гарюк Григорий Иванович, Бодня Екатерина Игоревна, Филатова Ирина Викторовна, Головко Андрей Николаевич, Головко Наталья Андреевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00, G01N 33/48

Мітки: визначення, паразитарної, дітей, алергічному, спосіб, риносинуїті, наявності, інвазії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-47521-sposib-viznachennya-nayavnosti-parazitarno-invazi-pri-alergichnomu-rinosinuti-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення наявності паразитарної інвазії при алергічному риносинуїті у дітей</a>

Подібні патенти