Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах, що включає утворення суміші газоподібних відходів в паливній камері і її допалювання в камері допалювання, який відрізняється тим, що утворення суміші газоподібних відходів в паливній камері ведуть в режимі неповного згоряння палива при низькій концентрації оксидів азоту 300 - 650 мг/м3 з утворенням надмірного вмісту оксиду вуглецю 1000 - 20000 мг/м3, а допалювання суміші ведуть при температурі 700 - 1000 °С.

2. Спосіб зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах по п. 1, який відрізняється тим, що утворення суміші з низькою концентрацією оксидів азоту забезпечують шляхом регулювання подачі окислювача в паливну камеру.

Текст

1 Спосіб зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах, що включає утворення суміші газоподібних ВІДХОДІВ В паливній Винахід стосується способів зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах паливоспалювальних установок, зокрема, коксових батарей, і може бути використаний в металургійній і інших галузях промисловості Відомий спосіб очищення димових газів від оксидів азоту шляхом введення в димові гази при температурі 1100-1400°С водної суспензії алюмосилікату (див авт свід СРСР № 879157, М кл F 23 G 7/06, опубл 07 11 81 р ) Недоліками відомого способу є його висока собівартість, оскільки використання алюмосилікатного каталізатора вимагає наявності спеціальних пристроїв, призначених для введення вказаної суспензії в продукти згоряння, і недостатня ефективність зниження концентрації N0x і СО в димових газах, що відходять Відомий спосіб зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах, що включає утворення суміші газоподібних ВІДХОДІВ В паливній камері і її допалювання в камері допалювання (див авт свід СРСР №1716259, М кл F 23 G 7/06, опубл 29 02 92р) Допалювання суміші газоподібних ВІДХОДІВ В камері допалювання ведуть з використанням додаткового палива Недоліком відомого способу є низький ступінь очищення газоподібних ВІДХОДІВ ВІД ОКСИДІВ азоту, що зумовлено високим початковим вмістом NOX в камері і и допалювання в камері допалювання, який відрізняється тим, що утворення суміші газоподібних ВІДХОДІВ в паливній камері ведуть в режимі неповного згоряння палива при низькій 3 концентрації оксидів азоту 300 - 650 мг/м з утворенням надмірного вмісту оксиду вуглецю 1000 20000 мг/м , а допалювання суміші ведуть при температурі 700 -1000 °С 2 Спосіб зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах по п 1, який відрізняється тим, що утворення суміші з низькою концентрацією оксидів азоту забезпечують шляхом регулювання подачі окислювача в паливну камеру газоподібних відходах і зниженням концентрації NOX в продуктах згоряння за камерою допалювання тільки за рахунок розбавлення суміші газоподібних ВІДХОДІВ продуктами згоряння палива, що додатково спалюється Задачею даного винаходу є розробка ефективного способу зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах шляхом зниження початкової концентрації NOX за рахунок вибору оптимальних режимів утворення суміші газоподібних ВІДХОДІВ в паливній камері і и допалювання Поставлена задача розв'язується тим, що у відомому способі зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах, що включає утворення суміші газоподібних ВІДХОДІВ В паливній камері і її допалювання в камері допалювання, згідно з винаходом, утворення суміші газоподібних ВІДХОДІВ в паливній камері ведуть в режимі неповного згоряння палива при низькій концентрації оксидів азоту (300-650мг/м3) з утворенням підвищеного надмірного змісту оксиду вуглецю (1000-20000мг/м3), а допалювання суміші ведуть при температурі 700-1000°С У частковому варіанті реалізації способу зниження концентрації оксидів азоту в суміші газоподібних ВІДХОДІВ ведуть шляхом регулювання подачі окисника в паливну камеру 47140 Для утворення суміші з низьким рівнем концеПотім отриману суміш подавали в камеру 5 нтрації оксидів азоту встановлюють режим неповдопалювання, де допалювали при температурі ного згоряння палива, що приводить до утворення 700°С При цьому концентрація оксиду вуглецю в 3 надмірного вмісту оксиду вуглецю (1000ній становила 250мг/м , а концентрація оксиду 3 20000мг/м ) в суміші газоподібних ВІДХОДІВ При азоту залишилася на колишньому рівні Після чого цьому вміст оксидів азоту в ній знижується і станогазову суміш, очищену до величини концентрації 3 вить 300-650мг/м Потім отриману суміш допалюоксидів азоту - 300мг/м , і оксиду вуглецю - рівної 3 ють при температурі 700-1000°С до концентрації 250 мг/м , виводили в атмосферу 3 оксиду вуглецю в ній не більше за 250мг/м Після Приклад 2 Максимальний вихід NOX з допусчого суміш газоподібних ВІДХОДІВ З НИЗЬКИМ рівнем тимого інтервалу показників забезпечувався при концентрації оксидів азоту і вуглецю виводиться в коефіцієнті надлишку повітря а=1,1 і становив 3 3 атмосферу 650мг/м При цьому вихід CO становив 1000мг/м Режим неповного згоряння палива при реаліПотім отриману суміш подавали в камеру 5 зації способу може бути встановлений різним чидопалювання, де допалювали при температурі ном, наприклад, шляхом регулювання подачі оки1000°С При цьому концентрація оксиду вуглецю в 3 сника в паливну камеру ній становила 100мг/м Після чого газову суміш, очищену до величини концентрації оксидів азоту На фіг 1 зображена паливоспалювальна уста650 мг/м3, і оксиду вуглецю - рівної 100мг/м3, скиновка, в якій реалізується спосіб зниження концендали в атмосферу трації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах, що заявляється, на фіг 2 графічно зобраПриклад 3 При коефіцієнті надлишку повітря жена залежність утворення оксидів азоту і вуглецю а=1,0 вихід NOX становив 480мг/м3 При цьому вивід коефіцієнта надлишку окисника в паливній кахід CO становив 4400мг/м3 Отриману суміш подамері паливоспалювальної установки вали в камеру 5 допалювання, де допалювали при температурі 800°С Концентрація оксиду вуглецю Приклади здійснення способу після допалювання становила 120мг/м3 Газову Реалізація способу, що заявляється, здійснюсуміш, очищену до величини концентрації оксидів валася на паливоспалювальній установці, яка виазоту - 480мг/м3, і вуглецю - рівної 120мг/м3, скикористовується при виробництві коксу в коксових дали в атмосферу батареях У паливну камеру 1 коксової батареї подавали паливо і окисник При цьому витрату У нижче приведених таблицях 1, 2 наведено окисника встановлювали таким чином, щоб створезультати випробувань, проведених при випрорити умови неповного згоряння палива Регулюбуванні способу, що заявляється, в умовах ексвання витрат палива і окисника, що подаються на плуатації коксових батарей горіння, здійснювалося за допомогою клапанів 2, Використання способу, що заявляється, довстановлених на ПІДВІДНИХ трубопроводах 3, 4 позволило знизити концентрацію оксидів азоту і вугдачі палива і окисника до коксовий батареї, ВІДПОлецю в газоподібних відходах до гранично допусВІДНО Як паливо використовувався коксовий газ, а тимих значень, шляхом здійснення режиму неповяк окисник - повітря Величина коефіцієнта надлиного згоряння палива в паливній камері паливошку повітря а в паливній камері 1 коксовий батареї спалювальної установки для утворення суміші становила 0,95-1,1 Внаслідок неповного згоряння газоподібних ВІДХОДІВ З НИЗЬКОЮ концентрацією палива в паливній камері 1 відбувалося утворення оксидів азоту і вибору оптимальних режимів и донадмірного вмісту оксиду вуглецю при незначному палювання в камері допалювання утворенні оксидів азоту, що пояснюється високою Таблиця 1 активністю атомарного вуглецю, що приєднує до себе атомарний кисень в процесі горіння Граничні Концентрації N0x і СО в суміші газоподібних відхопоказники підвищеного надмірного вмісту оксиду дів в режимі неповного згоряння вуглецю при вказаних граничних показниках велиNOX CO чини коефіцієнта надлишку повітря а становили а мг/м3 мг/м3 1000-20000мг/м3 в суміші газоподібних ВІДХОДІВ на 0 95 20000 300 виході паливної камери 1 Граничні показники вмі10 4400 480 сту оксидів азоту на виході паливної камери 1 в 1 1 1000 650 режимі неповного згоряння палива становили 30012 500 800 650 мг/м3 18 150 1100 Потім отриману суміш подавали в камеру 5 допалювання, де допалювали при температурі Таблиця 2 700-1000°С При цьому концентрація оксиду вуг3 лецю в ній знижувалася до 100-250 мг/м , а концеКонцентрації NOX і СО в суміші газоподібних ВІДнтрація оксиду азоту залишалася на колишньому ХОДІВ ПІСЛЯ \'\ допалювання в камері допалювання рівні Після ЧОГО очищена газова суміш з камери 5 NOX CO допалювання подавалася в котел-утилізатор 6, де t, °С мг/м мг/м 3 охолоджувалася до температури 150-190°С, а по650 450 300 тім з допомогою димотягу 7 виводилася в димар 8 700 250 300 Приклади здійснення способу 800 120 480 Приклад 1 Мінімальний вихід NOX забезпечу900 100 550 вався при зниженні коефіцієнта надлишку повітря 3 1000 100 650 а=0,95 до значення 300мг/м При цьому вихід CO 1050 80 700 становив 20000мг/м3 47140 ФІГ. 1 Фіг. 2 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044) 456 - 20 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Voitenko Borys Ivanovych, Herman Mark Samiilovych, Danilin Yevhen Oleksiiovych, Lobov Oleksand Oleksandrovych, Rubchevskyi Valerii Mykolaiovych

Автори російською

Войтенко Борис Иванович, Герман Марк Самойлович, Данилин Евгений Алексеевич, Лобов Александр Александрович, Рубчевский Валерий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F23G 7/00

Мітки: зниження, азоту, концентрації, відходах, газоподібних, спосіб, оксидів, вуглецю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-47140-sposib-znizhennya-koncentraci-oksidiv-azotu-i-vuglecyu-v-gazopodibnikh-vidkhodakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зниження концентрації оксидів азоту і вуглецю в газоподібних відходах</a>

Подібні патенти