Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Генератор дугової плазми, що містить анодний і катодний вузли, ізолятор, який відрізняється тим, що частина анодного вузла, яка утворює вхідну частину дугового каналу, містить секції, перша від катода нерухома, а інші секції встановлені в обоймі з можливістю рухатись за другою частиною анодного вузла, що утворює вихідну частину дугового каналу, вздовж їхньої спільної осі на відстань, що обмежена упором обойми, при цьому катодний і анодний вузли з'єднані між собою через ізолятор за допомогою сильфона.

Текст

Генератор дугової плазми, що містить анодний і катодний вузли, ізолятор, який відрізняється тим, що частина анодного вузла, яка утворює вхідну частину дугового каналу, містить секції, перша від катода нерухома, а інші секції встановлені в обоймі з можливістю рухатись за другою частиною анодного вузла, що утворює вихідну частину дугового каналу, вздовж їхньої спільної осі на відстань, що обмежена упором обойми, при цьому катодний і анодний вузли з'єднані між собою через ізолятор за допомогою сильфона. (19) (21) u200907681 (22) 21.07.2009 (24) 11.01.2010 (46) 11.01.2010, Бюл.№ 1, 2010 р. (72) ПАЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ, ШВОРАК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 3 46940 4 хома, а інші секції встановлені в обоймі з можливірона - струму дуги, витрати і складу плазмоутвостю рухатись за другою частиною анодного вузла, рювального газу). У випадку зупинки переміщення що утворює вихідну частину дугового каналу, на проміжному етапі, секції 8 розсуваються на певздовж їхньої спільної осі на відстань, що обмежевну відстань і подовжують вузьку частину дугового на упором обойми, при цьому катодний і анодний каналу, змінюючи умови горіння електричної дуги і вузли з'єднані між собою через ізолятор за допопадіння напруги на ній. Принципова схема плазмомогою сильфона. трона залишається при цьому попередньою - двоНа фіг. 1 зображений розріз генератора дугоелектродний плазмотрон із авто газодинамічною вої плаз мив в початковому положенні, на фіг. 2 стабілізацією дуги. Подовження вузької частини те ж саме, але в крайньому розсунутому стані. ступінчастого дугового каналу підвищує, в загальАнодний вузол 6 складається з корпусної деному випадку, напругу на дузі при деякому звуталі (обойми) 5, в якій по ковзній посадці розміщені женні діапазону стабільної роботи пристрою по секції 8, які разом з катодом утворюють вхідну чавитраті плазмоутворювального газу. стину дугового каналу і мають змогу переміщуваДосліджувався генератор дугової плазми літись під дією пружин З відносно катодного вузла й нійної схеми, побудований за схемою, що пропоодин одного вздовж їх спільної поздовжньої осі, й нується. другої частини (вихідного електрода) 7, що утвоГенератор дугової плазми, аналогічний за рює вихідну частину дугового каналу. Вузли з'єдконструкцією показаній на фіг. 1, складається із нані між собою через ізолятор 2 за допомогою гнудвох основних вузлів - анодного і катодного. На чкого герметизуючого елемента - сильфона 4. катодному вузлі жорстко закріплений ізолятор із Сильфон не тільки надає можливість руху, але й органічного скла. До зовнішньої поверхні ізолятора герметизує обидва вузли, попереджаючи втрату через латунний сильфон прикріплений анодний плазмоутворювального газу. Охолодження вхідної вузол, що має пряме охолодження і може перемічастини дугового каналу посереднє, шляхом фізищуватись відносно ізолятора за допомогою гвинчного контакту секцій 8 із обоймою 5, яка охолотової пари. Вхідна частина дугового каналу утводжується водою і нерухомо закріплена відносно рюється двома секціями, які по ковзній посадці катодного вузла 1. Вихідний електрод 7 може мати розміщені в корпусній деталі і мають змогу переяк пряме так і посереднє водяне охолодження. міщуватись під дією пружин. На момент запуску всі Розглянемо роботу пристрою. На момент заскладові дугового каналу контактують між собою і пуску всі рухомі складові контактують між собою знаходяться під позитивним потенціалом джерела (фіг. 1) і знаходяться під позитивним потенціалом живлення. джерела живлення (є анодом). Між катодом 1 та В якості плазмоутворювального газу викорисанодом ініціюється електрична дуга. Після прохотане повітря. Загальна потужність генератора дудження перехідних процесів дуга горить в дуговогової плазми змінювалась в процесі роботи і стаму каналі, який утворений катодом 1 і порожниновила (11 - 14) кВт; струм дуги 100 А; витрата ною, розміщеною в межах анода. Електричний повітря не перевищувала (5,5 - 6) м3/год. контакт між двома частинами анодного вузла 7 та Проводились випробування енергетичних ха8 забезпечує роботу в режимі двоелектродного рактеристик пристрою при переміщенні вихідного плазмотрона із авто газодинамічною стабілізацією електрода генератора дугової плазми відносно дуги. Напруга на дузі визначається співвідношенйого катодного вузла. ням розмірів дугового каналу і режимом роботи Випробування проводились шляхом вимірюплазмотрона. вання струму дуги, витрати плазмоутворювальноЯкщо у процесі роботи примусово цілеспрямого повітря і напруги на дузі при взаємному перемівано переміщувати вихідний електрод б у напрямщенні електродних вузлів на фіксовану відстань. ку течії плазмового потоку, то створюються умови Досліди проводились при фіксованому значенні для автоматичного взаємного переміщення секцій струму дуги - 100 А і фіксованій витраті плазмоут8 під дією пружин З, а при досягненні дальньою від ворювального повітря - 5,5 м3 /год. Результати катода секцією упора обойми (фіг.2) розривається наведені в табл. електричний контакт між деталями 7 та 8. По заВстановлено, що подовження дугового каналу вершенні переміщень секції 8 стають електронейпри сталих визначених значеннях струму дуги і тральними і починають виконувати роль між елеквитрати плазмоутворювального повітря призвотродних вставок. Вихідний електрод 7 дить до підвищення значення напруги на дузі залишається під потенціалом і слугує анодом. повільного поступового до моменту переходу від Пристрій працює в режимі плазмотрона із між еледвоелектродної схеми побудови генератора до ктродною вставкою. Напруга на дузі, а відповідно і схеми з між електродними вставками і стрибкопопотужність плазмотрона, суттєво вищі у порівняно дібного в момент переходу до іншої принципової із попереднім режимом роботи (при збереженні схеми побудови. основних режимних параметрів роботи плазмот 5 46940 6 Таблиця Результати експериментального визначення потужності розпилювача при зміні конфігурації дугового каналу № 1 2 3 4 5 Взаємне переміщення вузлів, мм 0 2 4 6 8 Струм дуги, А 100 100 100 100 100 Стрибок напруги при переході до схеми з між електродними вставками (взаємне переміщення 8 мм) пояснюється перебудовою картини шунтування дуги в каналі через вихід частини дугового каналу із складу анода і унеможливлення шунтування частини струму дуги на цій ділянці дугового Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Витрата газу, м3/год. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Напруга на дузі, В 113 118 125 128 138 Потужність, кВт 11,3 11,8 12,5 12,8 13,8 каналу. Таким чином, спостерігається підвищення потужності генератора дугової плазми на 20...25 % при взаємному переміщенні елементів його конструкції на 8 мм і переході від двоелектродної схеми побудови до схеми з між електродними вставками. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Generator of arc plasma

Автори англійською

Paschenko Valerii Mykolaiovych, Kuznetsov Valerii Dmytrovych, Shvorak Maksym Volodymyrovych

Назва патенту російською

Генератор дуговой плазмы

Автори російською

Пащенко Валерий Николаевич, Кузнецов Валерий Дмитриевич, Шворак Максим Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B05B 7/00, H05H 1/00

Мітки: плазми, генератор, дугової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46940-generator-dugovo-plazmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Генератор дугової плазми</a>

Подібні патенти