Спосіб профілактики кишкових ускладнень при застосуванні ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді

Номер патенту: 46702

Опубліковано: 25.12.2009

Автори: Чертіщев Сергій Сергійович, Колосович Ігор Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики кишкових ускладнень при застосуванні ентерального харчування у ранньому післяопераційному періоді, що включає проведення назоєюнального поліхлорвінілового зонда за зв'язку Трейтця на завершальному етапі оперативного втручання та застосування ентерального харчування у ранньому післяопераційному періоді з додаванням до його складу лікарських препаратів, який відрізняється тим, що як лікарський препарат використовують емульсію еспумізану (симетикону), яку вводять у зонд перед проведенням ентерального харчування та додають до його складу у дозі 2 мл (80 мг) або 50 крапель 3-5 разів на добу.

Текст

Спосіб профілактики кишкових ускладнень при застосуванні ентерального харчування у ранньому післяопераційному періоді, що включає 3 46702 4 порушень у певних груп пацієнтів та кишкових ний стан середньої тяжкості, шкірні покрови бліді, ускладнень. серцеві тони приглушені, ритмічні, пульс - 102 Задача, яку вирішує корисна модель, що заявуд/хв., артеріальний тису - 100/60 мм рт. ст., живіт ляється, полягає в удосконаленні способу профісиметричний, не приймає участі в акті дихання, лактики кишкових ускладнень при застосуванні ЕХ при пальпації виражений м'язевий дефанс, перив ранньому післяопераційному періоді шляхом тонеальні симптоми позитивні. Аналізи: гемоглобін додавання до його складу емульсії еспумізану - 142 г/л, еритроцити - 4,33-1012/л, лейкоцити (симетикону). 10,4-10%, білок 66 г/л, білірубін 14,9 мкмоль/л. Технічний результат, що досягається, буде Ультразвукове дослідження: наявність вільної ріполягати у зниженні кишкових ускладнень при дини в черевній порожнині. Оглядова рентгеногпроведенні ЕХ (діареї, метеоризму, тощо). рафія органів черевної порожнини - пневмопериПоставлена задача вирішується тим, що у вітонеум. домому способі профілактики кишкових ускладВстановлено діагноз: перфорація порожнистонень при застосуванні ЕХ в ранньому післяопераго органу, розлитий перитоніт. ційному періоді, що включає проведення 22.04.08. виконана лапаротомія, виявлена назоєюнального поліхлорвінілового зонда за зв'язперфоративна виразка передньої стінки 12-палої ку Трейтця на завершальному етапі оперативного кишки, розлитий гнійно-фібринозний перитоніт. втручання та застосування ентерального харчуВиконано висічення виразки, дуоденопластику, вання у ранньому післяопераційному періоді з досанацію та дренування черевної порожнини трьодаванням до його складу лікарських препаратів, ма ПХВ дренажами. За місце дуоденопластики згідно корисної моделі як лікарський препарат випроведено декомперсійний ПХВ зонд, другий ПХВ користовують емульсію еспумізану (симетикону), зонд проведено за зв'язку Трейтця для ЕХ. Рану яку вводять у зонд перед проведенням ентеральчеревної порожнини пошарово ушито наглухо. У ного харчування та додають до його складу у дозі ранньому післяопераційному періоді хворий отри2мл (80 мг) або 50 крапель 3-5 разів на добу. мував інфузійну, протирецидивну та антибактеріаВідмінною особливістю способу, що заявляльну терапію. Суміш для ЕХ вводили крапельно за ється, є використання емульсії еспумізану (симедопомогою роликового дозатора з швидкістю 25 тикону), яку вводять у зонд перед проведенням мл на годину у безперервному режимі (протягом ЕХ, а також додають до його складу 2 мл (80 мг) 20 годин). Перед застосуванням ЕХ в зонд вводиабо 50 крапель 3-5 разів на добу. Даний препарат ли емульсію еспумізану (симетикону), крім того, відноситься до піногасників (антифлатулентів), дія препарат також додавали до складу суміші для ЕХ яких полягає у вивільненні газів зі слизових пухир(2 мл (80 мг) або 50 крапель 3-5 разів на добу). ців. При цьому відбувається коалесценція - злиття Контрольні лабораторні аналізи без відхилень газових пухирців та руйнування піни, внаслідок від норми. Післяопераційних ускладнень, у тому чого вільний газ отримує можливість всмоктувачислі, кишкових, на фоні проведення ЕХ не зареєтись через слизову оболонку або евакуюватись стровано. Хворого виписано з стаціонару на амбуразом з кишковим вмістом. Перевагами способу, латорне лікування на 7-му добу у задовільному що пропонується, є те, що дія антифлатулентів стані. базується на зміні фізико-хімічних властивостей За період з 2007 по 2009 pp. в клініці кафедри слизової піни, а не на фізіологічному впливі на хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця запропонобіохімію процесу травлення. ваний спосіб було використано у 22 хворих. За відомими літературними даними такий споУскладнень у післяопераційному періоді (протягом сіб профілактики кишкових ускладнень при застороку) у жодного хворого не спостерігалось. Згідно суванні ЕХ в ранньому післяопераційному періоді, літературних даних, при застосуванні способупри якому до складу сумішей для ЕХ додавали прототипу у післяопераційному періоді виникали емульсію еспумізану (симетикону), невідомий. ускладнення з боку травного тракту при застосуСпосіб здійснюють наступним чином. Під час ванні ЕХ (діарея, метеоризм) в 22% випадків [6]. виконання оперативного втручання на органах Таким чином, корисна модель, що заявляєтьтравлення проводять назоєюнальний ПХВ зонд за ся, дозволяє знизити частоту розвитку кишкових зв'язку Трейтця на завершальному етапі оператиускладнень при проведенні ЕХ та покращити провного втручання. ЕХ починають застосовувати при цеси травлення в ранньому післяопераційному появі елементів перистальтики (в середньому наперіоді (зникнення явищ метеоризму відбувається прикінці 2-ї доби). Перед застосуванням ЕХ у зонд на 2,1 ±0,3 дні раніше, ніж після проведення станвводять емульсію еспумізану (симетикону), крім дартного ЕХ). Слід також зазначити, що важливитого, препарат також додають до складу суміші ми моментом профілактики кишкових розладів, на для ЕХ 2 мл (80 мг) або 50 крапель 3-5 разів на нашу думку, є поєднання застосування емульсії добу. Суміш для ЕХ вводять крапельно за допомоеспумізану як напередодні ЕХ, так і у складі його гою роликового дозатора зі швидкістю 25 мл на суміші. годину у безперервному режимі (протягом 20 гоДжерела інформації: дин). 1. Montejo J.C. Enteral nutrition-related gastroinКонкретний приклад втілення: testinal complications in critically ill patients: A multiХворий С, 32 роки, №1063, поступив до стаціcenter study// Crit. Care Med.- 1999.- V. 27.- №8.-P. онару 22.04.09 зі скаргами на біль у епігастрії, за23-27. гальну слабкість, втрату свідомості, нудоту, від2. Chance DeWitt R., Kenneth Kudsk A. Enteral чуття сухості у роті. Хворіє протягом доби, в Nutrition// Gastroen-terology Clinics. - V. 27.- №2.- P. анамнезі виразкова хвороба. Об'єктивно: загаль44-46. 5 46702 6 3. Костюченко А.Л., Железный О.Г., Шведов 5. Napolitano L.M. , Bochicchio G. Enteral feedА.К. Энтеральное искусственное питание в клиниing of the critically ill// Current opinion in critical care.ческой медицине.- Петрозаводск: «Интел Тек», 2000.- №6.- P. 136-142. 2001.-208 с. 6. Stocker R., Habertur Ch., Burgi U. Early enter4. Щербаков П.Л. Филин В.А. Применение эсal nutrition in the critically ill// Current opinion in critiпумизана при синдроме метеоризма// Клиническая cal care.- 2000.- №3.- P. 145-148. фармакология и терапия.- 1998.- т.7.- №3.- С. 1415. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing intestinal complications of early postoperative enteral feeding

Автори англійською

Kolosovych Ihor Volodymyrovych, Chertischev Serhii Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ профилактики кишечных осложнений при применении энтерального питания в раннем послеоперационном периоде

Автори російською

Колосович Игорь Владимирович, Чертищев Сергей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: спосіб, ентерального, післяопераційному, застосуванні, періоди, харчування, кишкових, профілактики, ранньому, ускладнень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46702-sposib-profilaktiki-kishkovikh-uskladnen-pri-zastosuvanni-enteralnogo-kharchuvannya-v-rannomu-pislyaoperacijjnomu-periodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики кишкових ускладнень при застосуванні ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді</a>

Подібні патенти