Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прилад для визначення числа падіння, що містить ємність з "водяною банею", електричний нагрівач, з'єднаний з "водяною банею," та віскозиметр зі шток-плунжером і автоматичною мішалкою, який відрізняється тим, що привід мішалки віскозиметра виконаний за одне ціле з валом електродвигуна постійного струму, ротор якого підключений до електричної схеми блока управління таймером і режимами електродинамічного гальмування, пуску і скиду шток-плунжера, а в корпусі мішалки під отвором опори додатково розташований пристрій регулювання переміщення шток-плунжера у вигляді замка та пластини-ключа з релейним приводом.

Текст

Прилад для визначення числа падіння, що містить ємність з "водяною банею", електричний нагрівач, з'єднаний з "водяною банею," та віскози 3 46691 4 Спожита потужність електродвигуна постійнодля утримання і скиду упору 20 шток-плунжера 10 го струму не перевищує 50Вт при напрузі 24В і в пробірці 21 з досліджуваним зразком у відповідпостійному струмі 2А. Електродвигун встановлено ності з сигналом з електронного блоку. на задній стороні корпусу автоматичної мішалки. Працює прилад для визначення числа падіння Такі удосконалення дозволяють зменшити конснаступним чином. Після включення приладу і дотруктивні і технологічні складності приладу для сягнення за допомогою електричного нагрівача 1 визначення числа падіння і, відповідно, знизити (Фіг.1) кипіння води у «водяній бані» 2, в гніздо його вартість. «водяної бані» 2 вставляють пробірку з завчасно Виконання пристрою регулювання переміщенпідготовленою (згідно ГОСТ 30498-97 «Зерновые ня шток-плунжера у вигляді замка та пластини культуры. Определение числа падения») пробою ключа з релейним приводом дозволяє виключити досліджуваного зразка - віскозиметр 4, який також кілька (2-4) складних механічних вузлів існуючих включає шток-плунжер з пристроєм регулювання пристроїв керування переміщенням штокпереміщення шток-плунжера. Поворотом мішалки плунжера в сучасних приладах для визначення у фіксоване положення шток-плунжер віскозиметчисла падіння. Причому пристрій регулювання ра 4 вводять в зачеплення з замком пристрою 9 переміщення шток-плунжера в запропонованому регулювання переміщення шток-плунжера. приладі для визначення числа падіння включає Після подачі сигналу з блока управління 8 на масивну опору з нержавіючої сталі з отвором і привід 5 автоматичної мішалки 3 починають автопластину-ключ з тонкого алюмінію, яка розташоваматичне перемішування досліджуваного зразка на під отвором опори і з'єднана з слабострумним протягом фіксованого часу, за який суспензія розрелейним приводом, розміщеним на вісі пластинимолотого зерна і води перетворюється на клейкоключа. У відкритому положенні отвір опори відкриподібну масу. Після цього за командою з блока тий для штовхача зі сталевою пружиною і пластиуправління 8 зупиняють автоматичну мішалку 3 і ковим крючком замка для утримання і переміщенточно фіксують ротор 7 електродвигуна 6 у полоня упору шток-плунжера. женні скидання шток-плунжера віскозиметра 4, Такий пристрій дозволяє підвищити надійність після чого починає функціонувати віскозиметр 4, а і ремонтопридатність приладу для визначення саме, в залежності від якості клейкоподібної маси, числа падіння при спрощенні його обслуговування тобто активності альфа-амілази зерна досліджуі експлуатації за рахунок застосування конструктиваного зразка [Шелест О.Д. та інші «Приборы для вно спрощеного вузла регулювання переміщення сокращения потерь зерна», Хранение и перерабошток-плунжера замість виключених складних метка зерна №8 (50), 2003] вимірюється час досягханічних вузлів пристроїв для регулювання перенення шток-плунжером нижнього нормованого міщення шток-плунжера. положення його в пробірці віскозиметра 4, тобто На Фіг.1 зображено функціональну схему удо«число падіння». сконаленого приладу для визначення числа падінПричому пристрій регулювання переміщення ня. шток-плунжера 10 (Фіг.2) працює таким чином. На Фіг.2 зображено варіант пристрою регулюПісля фіксованого часу перемішування суспензії вання переміщення шток-плунжера в удосконаледосліджуваного зразка в пробірці 21 в результаті ному приладі для визначення числа падіння. переміщення каретки 19 і відповідного переміщенПрилад для визначення числа падіння, що зоня у вертикальній площині утриманого замком 15 бражений на Фіг.1 містить ємність з «водяною баупору 20 шток-плунжера 10 спрацьовує привід нею» 1, електричний нагрівач 2, автоматичну міреле 14 пластини 11, яка перекриває отвір 12 опошалку 3 віскозиметра 4, привід 5 якої ри 13. При цьому штовхач 17, упираючись в пласрозташований заодно з валом електродвигуна 6 тину 11, через пружину 16 відкриває крючок 18 постійного струму. Ротор 7 електродвигуна 6 підкзамка 15. Упор 20 шток-плунжера 10 від'єднується лючений до електричної схеми електронного бловід замка 15 і шток-плунжер 10 починає працювати ка управління 8 таймером і режимами електродив режимі віскозиметра, тобто шток-плунжер 10 намічного гальмування, пуску і скиду штокпереміщується в нижнє нормоване положення в плунжера, а в корпусі мішалки під отвором опори пробірці 21 тільки за рахунок падіння його в клейдодатково розташовано пристрій регулювання коподібній масі досліджуваного зразка. Тривалість переміщення шток-плунжера у вигляді замка та такого падіння шток-плунжера 10 залежить від пластини-ключа з релейним приводом. В корпусі ступеня розжиження -амілазою крохмалю в досмішалки 3 додатково розміщено пристрій 9 регуліджуваному зразку пробірки 21 і визначає число лювання переміщення шток-плунжера. падіння, яке висвічується на дисплеї блоку управПристрій для регулювання переміщенням ління (Фіг.1). шток-плунжера 10, який зображено на Фіг.2, місВ таблиці 1 представлені порівняльні характетить пластину 11, яку встановлено під отвором 12 ристики існуючих приладів для визначення числа опори 13 на вісі приводу слабострумного реле 14. падіння і запропонованого удосконаленого варіанПристрій у вигляді замка 15 містить пружину 16, ту, які показують переваги запропонованого удоприкріплену до штовхача 17 та крючок 18. Замок сконаленого варіанту приладу для визначення 15 з'єднано з кареткою 19 для переміщення штовчисла падіння. хача 17. Крючок 18 замка 15 має два положення 5 46691 6 Таблиця 1 Falling Number Запропонований 1300-1900 варіант 1,05 0,65 Назва приладу ПЧП-3 ПЧП-5 ПЧП-7 Споживана потужність Кількість складних механічних вузлів, умовні одиниці Вага, кг 1,3 1,4 0,65 6 6 6 5-6 2 25 20 30 12,5-25 450×170×53 350×175×500 450×170×530 500×290×360 4,0 3,6 5,0 19-26 не більше 11,5 не більше 350×175×500 3,3 Габарити, мм Ціна, умовні одиниці Таким чином забезпечується очікуваний технічний результат, а саме зниження конструктивної і технологічної складності приладу для визначення числа падіння, спрощення його Комп’ютерна верстка В. Мацело обслуговування і експлуатації при значному зниженні вартості і підвищенні надійності і ремонтопридатності приладу. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for determination of fall number

Автори англійською

Dadeko Liudmyla Ivanivna, Honcharov Borys Vasyliovych, Platonov Vitalii Vasyliovych

Назва патенту російською

Прибор для определения числа падения

Автори російською

Дадеко Людмила Ивановна, Гончаров Борис Васильевич, Платонов Виталий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/02

Мітки: визначення, падіння, числа, прилад

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46691-prilad-dlya-viznachennya-chisla-padinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прилад для визначення числа падіння</a>

Подібні патенти