Спосіб відновлення венозного кровотоку при відчленуванні сегментів пальців кисті

Номер патенту: 46680

Опубліковано: 25.12.2009

Автор: Рябчун Сергій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення венозного кровотоку при відчленуванні сегментів пальців кисті, що здійснюють шляхом мобілізації кукс травмованої тильної пальцьової вени та пластики її дефекту венозним мікрошунтом тильної пальцьової вени 4-го пальця нетравмованої кисті з використанням мікрохірургічної техніки під оптичним збільшенням операційного мікроскопа, який відрізняється тим, що мобілізують кукси травмованої тильної пальцьової вени та виконують пластику її дефекту артеріальним мікрошунтом власної пальцьової артерії 4-го пальця нетравмованої кисті, накладають на шкіру рідкі шви, рихлу асептичну пов'язку та іммобілізують палець.

Текст

Спосіб відновлення венозного кровотоку при відчленуванні сегментів пальців кисті, що здійснюють шляхом мобілізації кукс травмованої тильної пальцьової вени та пластики її дефекту веноз 3 46680 4 Недоліками цього способу є: використання артерії ї за типом «кінець в кінець» монофіламентпластичного матеріалу венозної судини; висока ною ниткою на атравматичній голці (нейлон 9/0). вірогідність здавлення мікрошунта оточуючими - По нейтральній лінії 4-го пальця протилежної м'якими тканинами, розвиток турбулентності венокисті проводять оперативний доступ, мобілізують зного потоку в області анастомозів, залежність власну пальцьову артерію, виконують її резекцію прохідності венозного мікрошунта від стабільного формуючи артеріальний мікрошунт необхідного венозного тиску в сегменті. розміру. Наслідком цього є розвиток венозної недоста- Використовуючи мікрохірургічну техніку та тності та ішемічний посттравматичний некроз реоптичне збільшення (5х), виконували пластику плантованого чи реваскуляризованого сегменту дефектів тильних пальцьових вен артеріальними пальця кисті. мікрошунтами за загальноприйнятою методикою Задачею корисної моделі, що заявляється, є анастомозування мікросудин. зменшення післяопераційних ускладнень, таких як - Роблять біполярний гемостаз, перевіряють венозний тромбоз та послідуючий ішемічний неккровообіг у реплантованому сегменті. роз сегментів пальців кисті, після відновлення ве- Шкіру зашивають рідкими швами. нозного кровотоку, запобігання повторного хірургі- Накладають рихлу асептичну пов'язку, з начного втручання та збереження пальця кисті як ступною іммобілізацією реплантованого пальця. анатомічної структури. Приклади клінічного застосування способу. Технічний результат корисної моделі полягає у Спостереження № 1 застосуванні нового способу відновлення венозноПацієнт Г., 1977 р. н., історія хвороби № 6900, го кровотоку відчленованих сегментів пальців киспоступив в клініку в ургентному порядку 15.05.2003 ті, шляхом пластики тильної пальцьової вени арp., з діагнозом: повне травматичне відчленування теріальним мікрошунтом власної пальцьової 2-го пальця правої кисті на рівні проксимальної артерії 4-го пальця нетравмованої кисті при викофаланги. Травму отримав при роботі з фуговальристанні мікрохірургічної техніки. ним станком. Виконана операція: ПХО рани, реВідмінними особливостями корисної моделі, плантація 2-го пальця правої кисті. Хід операції: що заявляється, є можливість значно покращити Операцію виконували під загальною анестезією лікування пацієнтів при відчленуванні сегментів виконували додаткові доступи на відчленованому пальців кисті, зменшити вірогідність розвитку весегменті та травмованій кисті, аналізували стан нозного тромбозу сформованих артеріовенозних дистальних та проксимальних кінців пошкоджених анастомозів, збільшити вірогідність приживлення судин, виявляли найбільш пригодні до анастомореплантованого сегменту. Цей спосіб лікування є зування судини аналізували розміри діастазу сучасним, з використанням останніх досягнень в тильних пальцьових вен. Виконали остеосинтез галузі мікрохірургії. За літературними даними такодвома перехрестними шпицями та відновили суго способу невідомо. хожилок розгинач. Під оптичним збільшенням (5х), Поставлена задача вирішується тим, що у віза допомогою мікрохірургічного інструментарію домому способі відновлення венозного кровотоку формували судинний анастомоз власної пальцьовідчленованих сегментів пальців кисті, шляхом вої долонної артерії ї за типом «кінець в кінець» мобілізації кукс травмованої тильної пальцьової монофіламентною ниткою на атравматичній голці вени та пластики її дефекту венозним мікрошун(нейлон 9/0). По нейтральній лінії 4-го пальця протом тильної пальцьової вени 4-го пальця не травтилежної кисті проводили оперативний доступ, мованої кисті з використанням мікрохірургічної мобілізували власну пальцьову артерію, виконутехніки під оптичним збільшенням операційного вали її резекцію формуючи артеріальний шунт мікроскопа, згідно корисної моделі мобілізують необхідного розміру. Використовуючи мікрохірургікукси травмованої тильної пальцьової вени та вичну техніку та оптичне збільшення (5х), виконуваконують пластику її дефекту артеріальним мікроли пластику дефектів тильних пальцьових вен аршунтом власної пальцьової артерії 4-го пальця теріальними мікрошунтами за загальноприйнятою нетравмованої кисті, накладають на шкіру рідкі методикою анастомозування мікросудин. Робили шви, рихлу асептичну пов'язку та іммобілізують біполярний гемостаз, обережно перевіряли кровопалець. обіг у реплантованому сегменті. Шкіру зашивали Спосіб здійснюється наступним чином. рідкими швами. Накладали рихлу асептичну пов'я- Операцію проводять під загальною анестезізку, з наступною іммобілізацією реплантованого єю. пальця. Шви знімали на 16-й - 18-й день. Найбли- Виконують додаткові доступи на відчленоважчий функціональний та косметичний результати ному сегменті та травмованій кисті, аналізують розцінені як відмінні. Пацієнт повернувся до праці стан дистальних та проксимальних кінців пошкоза своєю спеціальністю через 4-ри місяці. джених судин, виявляють найбільш пригодні до Спостереження № 2 анастомозування судини аналізують розміри діасПацієнт К., 1968 р. н., історія хвороби № 5212, тазу тильних пальцьових вен. поступив в клініку в ургентному порядку 12.08.2006 - Виконують остеосинтез двома перехрестнир. з діагнозом: повне травматичне відчленування ми шпицями. 2-го, 3-го, 4-го пальців лівої кисті на рівні прокси- Виконують шов ушкодженного сухожилка ромальних фаланг. Травму отримав при роботі з згинача (поліамід 4/0). циркулярною пилкою. Виконана операція: ПХО - Під оптичним збільшенням (5х), за допоморан, реплантація 2-го, 3-го, 4-го пальців лівої кисті. гою мікрохірургічного інструментарію формують Хід операції: Операцію виконували під загальною судинний анастомоз власної пальцьової долонної анестезією, виконували додаткові доступи на відч 5 46680 6 ленованих сегментах та травмованій кисті, аналівільні - 10,0 %. Як ми бачимо, інтегральні показнизували стан дистальних та проксимальних кінців ки у пацієнтів, які лікувалися за нашим способом, пошкоджених судин, виявляли найбільш пригодні набагато вище, ніж у тих, які лікувалися за найдо анастомозування судини, аналізували розміри ближчим прототипом. діастазу тильних пальцьових вен. Виконали остеоОбробка результатів клінічного застосування синтез двома перехрестними шпицями та відновиспособу з використанням критерію Ст'юдента доли сухожилки розгиначі пальців. Під оптичним збіводить статистичне достовірне зниження відсотка льшенням (5х), за допомогою мікрохірургічного післяопераційних та віддалених ускладнень в поінструментарію формували судинні анастомози рівнянні з прототипом (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for recovery of venous blood flow after injury of segments of fingers

Автори англійською

Riabchun Serhii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ восстановления венозного кровотока при отчленении сегментов пальцев кисти

Автори російською

Рябчун Сергей Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: пальців, відчленуванні, венозного, кровотоку, відновлення, кисті, спосіб, сегментів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46680-sposib-vidnovlennya-venoznogo-krovotoku-pri-vidchlenuvanni-segmentiv-palciv-kisti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення венозного кровотоку при відчленуванні сегментів пальців кисті</a>

Подібні патенти