Спосіб оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри у хворого на дерматоз

Номер патенту: 45572

Опубліковано: 10.11.2009

Автор: Черкашина Лідія Володимирівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри у хворого на дерматоз, який включає якісно-дихотомічний аналіз результатів визначення окремих мікроелементів, який відрізняється тим, що попередньо визначають структуру мікроелементного складу дериватів шкіри у репрезентативних віково-статевих групах здорових з наступною поелементною порівняльною оцінкою мікроелементної структури дериватів шкіри у хворих на дерматози з визначенням сигмальних координат по кожному із мікроелементів до отримання стандартизованого формульного запису мікроелементного профілю дериватів шкіри, відхилення вмісту мікроелемента у дериватах шкіри понад ±d референтного значення відповідної віково-статевої групи оцінюється як перший ступінь, у межах ±2d - другий, а понад ±2d - третій ступінь розладів мікроелементного складу.

Текст

Спосіб оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри у хворого на дерматоз, який включає якісно-дихотомічний аналіз результатів визначення окремих мікроелементів, який відрізняється тим, що попередньо визначають структуру мікроелементного складу дериватів шкіри у репрезен 3 45572 4 релічені інструментальні методи не можуть бути групи оцінюється як перша ступінь, у межах ±2δ використанні у роботі практикуючого лікаря з ряду друга, а понад ±2δ третя ступінь розладів мікропричин: висока вартість, велика доза опромінення, елементного складу. великий діапазон коливання даних та відсутність Підвищення точності оцінки мікроелементної їх стандартизації [Рубин М.П., Чечурин Р.Е., Зубоструктури дериватів шкіри досягають тим, що комва О.М. Остеопороз: диагностика, современные плексно враховують онтогенетичні та віко-статеві подходы к лечению, профилактике // Тер. архив.особливості мікроелементного гомеостазу і нако2002.-№1. - С.32-37]. пичення мікроелементів у дериватах шкіри. Водночас, для оцінки мікроелементної струкОстаннє відіграє вирішальну роль у підвищенні тури сполучної тканини та дериватів шкіри застоточності оцінки мікроелементної структури дерисовують комплексний підхід з використанням клініватів шкіри, оскільки враховуються принципові ко-анамнестичних даних щодо характеру відмінності. Окрім того, принцип стандартизованоаліментарного забезпечення мікроелементного го формульного запису результатів оцінки досить гомеостазу та клініко-біохімічних індикаторів його простий і зводиться урахування сигмальних коорстану [Пат. №2194994, RU, МПК7 G01N33/68 Сподинат по конкретному хворому, порівняно з відпособ диагностики тяжести остеопороза / Государствідною віко-статевою номограмою. венное федеральное учреждение науки УральсДля формульного запису мікроелементного кий научно-исследовательский институт. складу дериватів шкіри можна застосовувати фоТрифонова Е.Б., Гюльназарова СВ.; Заявка рмули елементного складу (ФЕС), які містять від№2001120188/14 от 18.07.2001. повідний перелік мікроелементів із над індексним Опубл.20.12.2002]. зазначенням збільшення (+) або зменшення (-) Відомий спосіб, яким вибірково використовувмісту конкретного мікроелемента, а під індексно ються дані щодо впливу біологічних та генеалогічвказується ступінь відхилення вмісту мікроелеменних факторів для оцінки мікроелементного гомеота у порівнянні з середньовіковим його вмістом стазу та мікроелементної структури сполучної відповідної статевої групи. тканини та дериватів шкіри (волосся) [Method for Отже, застосування корисної моделі, спромоdiagnosis and management of osteoporosis: Пат. жне надавати допомогу лікарям у оцінці мікроеле6249692 США, МКИ7, А61В5/00. Cowin Stephen С, ментного складу дериватів шкіри, що може бути The Research Foundation of City Univ. of New York. вирішальним у конкретних клінічних ситуаціях сто№09/641634; Заявл.17.08.00; Опубл.19.06.01; НКИ совно хворого на дерматоз. 600/407]. Цей спосіб дозволяє урахувати необхідСпосіб виконують наступним чином: безпосену кількість факторів для оцінки мікроелементної редньо у натуральних умовах, зокрема при амбуструктури волосся, однак його застосування орієнлаторному прийомі або уразі проведення медичтовано на окрему категорію хворих з диспластиконого огляду відбирають необхідну кількість залежною патологією, що не дозволяє урахувати дериватів шкіри (нігті, або волосся), після чого, вплив генеалогічних факторів та факторів, властизастосовуючи один із методів визначення мікрових хворим на дерматоз. Окрім того, спосіб базуелементного складу дериватів, наприклад метод ється на якісному аналізі цих факторів, що унемохарактеристичного рентгенівського випромінюванжливлює інтегральну оцінку їх впливу. ня: вимірюють вміст мікроелементів, а оцінку мікВищезгаданий спосіб є найбільш близьким по роелементної структури дериватів виконують шлятехнічній суті та результату, який може бути досяхом порівняння отриманих вимірів конкретного гнуто, тому його обрано за прототип. хворого з референтною (за віком та статтю) базою У зв'язку з вищенаведеним, в основу корисної даних. моделі покладено задачу підвищення точності Приклад, який демонструє спосіб: Віталій К., оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри 18 років, має хронічний дерматоз. При плановому у хворого на дерматоз шляхом урахування онтогеогляді пацієнта, за його згодою, для виміру вмісту нетично/патогенетично зумовлених особливостей мікроелементів методом характеристичного рентмікроелементної структури дериватів шкіри і їх генівського випромінювання відібрано 15г волосся. стандартизованої оцінки. За результатами вимірів, з'ясовано, що вміст мікЗадача, яку покладено в основу корисної мороелементів у волоссі, у порівнянні з референтниделі, вирішується тим, що у відомому способі оцінми значеннями для осіб чоловічої статі відповідноки мікроелементної структури дериватів шкіри у го онтогенетичного періоду характеризується хворого на дерматоз, який включає якісноменшим вмістом марганцю (у межах - 2δ) та більдихотомічний аналіз результатів визначення окрешим вмістом свинцю (у межах +2δ), тоді як вміст у мих мікроелементів, згідно з корисною моделлю, волоссі кальцію та нікелю, а також йоду та цинку попередньо визначають структуру мікроелементзнаходились за межами ±δ; рівень вмісту стронцію ного складу дериватів шкіри у репрезентативних знаходився у межах ±δ; отримані результати мавіко-статевих групах здорових з наступною поють наступний узагальнений формульний запис: + + + 0 елементною порівняльною оцінкою мікроелемент2Mn , 2Рb , J , Ca , Zn , Ni , Sr . Із наведеного можної структури дериватів шкіри у хворих на дермана дійти висновку, що у хворого на хронічний дертози з визначенням сигмальних координат по кожматоз мікроелементна структура волосся характеному із мікроелементів до отримання ризується мікроелементозом з дисбалансом по стандартизованого формульного запису мікромагнію та свинцю (третя ступінь розладів). елементного профілю дериватів шкіри. Відхилення Загалом, застосування корисної моделі дозвовмісту мікроелемента у дериватах шкіри понад ±δ ляє стандартизувати процедуру оцінки мікроелереферентного значення відповідної віко-статевої ментного складу дериватів шкіри у хворих на дер 5 45572 6 матози та врахувати етап онтогенетичного розвитта може застосовуватися в системі клінічного моку конкретного пацієнта, патогенетичні і статеві ніторингу таких пацієнтів. відмінності регуляції мікроелементного гомеостазу Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing microelement structure of skin derivates in patient with dermatosis

Автори англійською

Cherkashyna Lidiia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ оценки микроэлементной структуры деривата кожи у больного дерматозом

Автори російською

Черкашина Лидия Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: дерматоз, дериватів, хворого, структури, мікроелементної, шкіри, оцінки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45572-sposib-ocinki-mikroelementno-strukturi-derivativ-shkiri-u-khvorogo-na-dermatoz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри у хворого на дерматоз</a>

Подібні патенти