Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб гідростатичного підйому крапельної рідини, що включає транспортування рідини вертикальним потоком, який відрізняється тим, що в гідропіднімну трубу нагнітають легкі пустотілі кульки малих розмірів, наприклад, із полістиролу, в такій кількості, щоб питома вага суміші цих кульок і крапельної рідини, що транспортується по гідропіднімній трубі, була меншою, ніж питома вага крапельної рідини навколишнього середовища.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що легкі пустотілі кульки після підйому крапельної рідини відділяються від неї, збираються на вільній поверхні цієї рідини в збірному резервуарі, який приєднаний до верхньої частини гідропіднімної труби, згортаються в бункер і нагнітаються з нього до камери змішування, розміщеної в нижній усмоктувальній частині гідропіднімної труби, для повторного використання.

Текст

1. Спосіб гідростатичного підйому крапельної рідини, що включає транспортування рідини вертикальним потоком, який відрізняється тим, що в гідропіднімну трубу нагнітають легкі пустотілі куль 3 44970 4 зумовлює стабільний процес роботи гідропідйомСпосіб гідростатичного підйому крапельної ріника, на відміну від найближчого аналога (ерліфдини пояснюється кресленнями, наведеними на та), під час роботи якого повітряні бульбашки весь загальній схемі. час збільшують свій розмір при зменшенні гідроВідповідно до схеми способу гідростатичного статичного тиску, що інколи призводить до закупопідйому крапельної рідини корисна модель містить рювання трубопроводу і виникнення нестабільногідропіднімну трубу 1, в нижній частині якої утвого, так званого снарядного руху, або прориву рюється потік рідини, де розміщений усмоктуючий повітря по центральній частині труби ( [2], с.14, патрубок 2 із камерою змішування 3 легких пусторис.2.3). тілих кульок 4, наприклад, із полістиролу, котрі - по-друге, під час подачі таких пустотілих рівномірно розподіляються по об'єму потоку кракульок не спостерігається процес стиснення їх у пельної рідини. нагнітачі і вони не змінюють свій об'єм навіть при У верхній частині рідинопіднімна труба приєдтранспортуванні по гідропіднімній трубі. Оскільки нується до збірного резервуара 5, де за рахунок не відбувається стиснення, отже відсутнє і нагріАрхімедової сили легкі пустотілі кульки 4 відділявання цих кульок перед подачею їх у вказану труються від крапельної рідини та піднімаються на бу гідропідйомника. За відсутності такого нагріванповерхню (до вільної поверхні рідини в резервуаня не здійснюється і теплообмін між пустотілими рі). Там вони згортаються пристроєм 6 згортаютькульками та крапельною рідиною, яка надходить у ся пристроєм 6 у бункер 7, звідки нагнітачем 8 затрубу з навколишнього середовища. Це означає, бираються і нагнітаються по трубопроводу 9 у що відсутній ізотермічний коефіцієнт корисної дії, камеру змішування 3 для повторного їх викорискотрий завжди менший за одиницю. За рахунок тання. Таким чином утворюється в гідропіднімній цього підвищується загальний коефіцієнт корисної трубі 1 безперервний потік суміші крапельної рідидії запропонованого гідропідіймача. ни та легких пустотілих кульок, який транспортує Слід зазначити, що такий теплообмін завжди рідину до збірного резервуара 5. має місце в найближчому аналозі, й тому його коефіцієнт корисної дії дуже малий - це і є його голоЛегкі пустотілі кульки малих розмірів подаютьвний недолік. ся в такій кількості, щоб суміш була значно меншої Що стосується найближчого аналога [1], то при середньої питомої ваги, ніж питома вага крапельподачі бензину або керосину, чи повітря, котре в ної рідини навколишнього середовища. компресорі забруднюється маслами, якими змаПорівняно з найближчим аналогом, тобто звищуються циліндри та поршні компресора, згідно з чайним ерліфтом, запропонований спосіб має знатехнічним рішенням [2] дуже забруднюється крачні переваги, які ґрунтуються на підвищенні коефіпельна рідина, що транспортується. Цього не відцієнта корисної дії системи транспортування бувається завдяки запропонованому способу гідкрапельної рідини по вертикальній гідротрубі, а ростатичного підйому крапельної рідини. також у забезпеченні екологічної чистоти такого До переваг даного способу можна віднести татранспортування. кож можливість повторного використання малих Джерела інформації пустотілих кульок після їх відділення від крапель1. А.С. СССР №253725, МПК E02f, Бюл. ної рідини у верхній частині гідропіднімної труби. №31,1969p. Наведені вище ознаки є суттєвими та надають 2. Энциклопедия эрлифтов / Ф.А. Панаят, Л.Н. запропонованій корисній моделі нові позитивні Козирецкий, B.C. Пащенко, А.П. Кононенко. - Довластивості, що вказує на її патентноздатність. нецк, 1995. - 592 с. 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело 44970 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for hydrostatic lift of drop liquid

Автори англійською

Sribniuk Stepan Mykhailovych, Sribniuk Mykhailo Stepanovych, Kovalenko Valentyna Petrivna, Kyseliova Olena Stepanivna, Kovalenko Tetiana Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ гидростатического подъема капельной жидкости

Автори російською

Срибнюк Степан Михайлович, Срибнюк Михаил Степанович, Коваленко Валентина Петровна, Киселева Елена Степановна, Коваленко Татьяна Владимировна

МПК / Мітки

МПК: F04F 7/00

Мітки: спосіб, підйому, рідини, гідростатичного, крапельної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44970-sposib-gidrostatichnogo-pidjjomu-krapelno-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб гідростатичного підйому крапельної рідини</a>

Подібні патенти