Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розширеної субтотальної дистальної резекції шлунка, що включає резекцію відділу товстої кишки, субтотальну дистальну резекцію шлунка з пухлиною і обома сальниками, а також пластику шлунка мобілізованою ділянкою товстої кишки шляхом формування проксимального, а також дистального анастомозів, який відрізняється тим, що резекцію шлунка проводять в одному блоці з резекцією поперечноободової кишки і пухлиною, як відділ товстої кишки для пластики шлунка вибирають сліпу кишку з наступним формуванням проксимального шлунково-сліпокишкового і дистального сліпокишково-дуоденального анастомозів по типу "кінець-в-кінець", а також ілеодесцендоанастомозу по типу "бік-в-бік".

Текст

Спосіб розширеної субтотальної дистальної резекції шлунка, що включає резекцію відділу тов 3 44921 4 падках, коли пухлина шлунку проросла у попере«кінець-в-кінець», а також ілєоково-ободову кишку, або її брижу). Крім того, надесцендоанастомоза 5 по типу «бік-в-бік». кладання анастомозів «кінець-в-бік» створює, крім Докладний опис способу суміщений з прикладвох анастомозів, ще дві культі попереководом його виконання в клініці. ободової кишки, що підвищує ризик їх неспроможКлінічний приклад. Хворий Л-в, 57 років, надійшов в клініку ДУ ності у післяопераційному періоді. «ІЗНХ АМНУ» зі скаргами на болі в епігастрії, нуВ основу корисної моделі поставлене завдання створення удосконаленого процесу, який додоту, одноразове блювання по типу «кавової гущі», затримку стула, слабкість, похудіння на 3 кг за зволяє здійснити широке видалення пухлини і всіх 2 місяці. Зазначені скарги з'явилися за 2 місяці до прилеглих тканин, а також покращення життя хвогоспіталізації. При обстеженні за даними ендоскорих шляхом заміщення видаленого шлунку знов пічного та рентгенологічного дослідження виявлествореним резервуаром і зменшення ризику нена пухлина антрального відділу шлунка, а за даспроможності швів в післяопераційному періоді. ними комп'ютерної томографії виявлено Поставлене завдання вирішується тим, що в проростання пухлини в ободову кишку з явищами способі розширеної субтотальної дистальної резечасткової кишкової непрохідності. Патогістологічне кції шлунка, що включає резекцію відділу товстої заключения: помірно диференційована аденокаркишки, субтотальну дистальну резекцію шлунка з цинома. Даних за віддалене метастазування не пухлиною і обома сальниками, а також пластику виявлено. Хворий оперований в плановому порядшлунка мобілізованою ділянкою товстої кишки ку. Після лапаротомії була виявлена пухлина аншляхом формування проксимального, а також трального відділу шлунку розміром до 8 см в діадистального анастомозів, згідно з корисною мометрі та проростанням пухлини в ободову кишку деллю резекцію шлунка проводять в одному блоці та її брижу. Висхідна частина ободової кишки не з резекцією попереково-ободової кишки і пухлирозширена. Метастазів в печінці не виявлено, паною, як відділ товстої кишки для пластики шлунка рааортальні лімфовузли не збільшені. Пальпаторобирають сліпу кишку з наступним формуванням но виявляються збільшені до 1-1,5 см лімфовузли проксимального шлунково-сліпокишкового і дистав обох сальниках. В операції субтотально дистального сліпокишково-дуоденального анастомозів льно мобілізований шлунок з пухлиною та великим по типу «кінець-в-кінець», а також ілєоі малим сальниками, мобілізована права половина десцендоанастомоза по типу «бік-в-бік» Проведення резекції шлунка в одному блоці з ободової кишки з попереково-ободовою кишкою. резекцією попереково-ободової кишки і пухлиною, Здійснена субтотальна дистальна резекція шлунку а також обрання відділу товстої кишки для пластиз одночасною резекцією поперекової та висхідної ки шлунку дозволяють, з одного боку, виконати частин ободової кишки з пухлиною в одному блоці радикальне оперативне втручання за онкологічнита лімфодисекція в межах DІI. У подальшому вими принципами і, з іншого боку, надійно відновити конано виділення сліпої кишки із збереженням її травний канал за рахунок використання сліпої кибрижі, ізоперистальтичне формування гастроцешки з її брижею на судинній ножці (a. ileocolica), кального анастомозу «кінець-в-кінець» та дистатобто забезпечується створенням лише двох анального цекодуоденального анастомозу «кінець-вкінець», формування ілеотрансверзоанастомозу стомозів з надійним кровотоком у мобілізованому «бік-в-бік». сегменті товстої кишки. Післяопераційний період протікав без ускладЗаявнику невідомі приклади використання слінень. Хворий виписаний у задовільному стані на пої кишки з метою заміщення шлунку після резекції 17 добу. У подальшому хворому проведено три шлунку у онкологічних хворих. курси поліхіміотерапії. Приклад виконання способу ілюструється креПри обстеженні через 6 місяців після операції сленням, на якому зображений кінцевий вигляд скарг немає. При ендоскопічному дослідженні, УЗД відновленого травного тракту після розширеної та комп'ютерній томографії ознак рецидива захвосубтотальної дистальної резекції шлунка. рювання не виявлено. Стан задовільний. РентгеСпосіб реалізується наступним чином. Він нологічно: прохідність анастомозів вільна. Функцівключає резекцію відділу товстої кишки, субтотаонування травної системи задовільне. льну дистальну резекцію шлунка 1 з пухлиною і обома сальниками, а також пластику шлунка 1 Таким чином, використання корисної моделі мобілізованою ділянкою товстої кишки шляхом дозволяє здійснити хірургічне лікування патологічформування проксимального, а також дистального ного осередку, який одночасно уражує шлунок та анастомозів 2, 3, відповідно. Резекцію шлунка 1 ободову кишку, з відновленням безперервності проводять в одному блоці з резекцією поперековотравного тракту при великому діастазі між культею ободової кишки і пухлиною, а як відділ товстої кишлунку та культею дванадцятипалої кишки. При шки для пластики шлунка 1 обирають сліпу кишку цьому удається уникнути порушень кровообігу у 4 з наступним формуванням проксимального шлузнов створеному травному шляху, а також зменнково-сліпокишкового і дистального сліпокишковошити травматичність та час проведення операції дуоденального анастомозів 2, 3 відповідно по типу за рахунок використання сліпої кишки і наступного створення гастроцекального анастомозу. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 44921 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for extended subtotal distal resection of stomach

Автори англійською

Boiko Valerii Volodymyrovych, Lazyrskyi Viacheslav Oleksiiovych, Savvi Serhii Oleksandrovych, Likhman Victor Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ расширенной субтотальной дистальной резекции желудка

Автори російською

Бойко Валерий Владимирович, Лазирский Вячеслав Алексеевич, Савве Сергей Александрович, Лихман Виктор Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: субтотальної, шлунка, резекції, розширеної, спосіб, дістально

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44921-sposib-rozshireno-subtotalno-distalno-rezekci-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розширеної субтотальної дистальної резекції шлунка</a>

Подібні патенти