Спосіб перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання, для використання в процесі буріння та капітального ремонту свердловин з видобутку нафти та газу

Номер патенту: 44356

Опубліковано: 25.09.2009

Автори: Савченко Борис Степанович, Заїка Юрій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання, що включає використання енергії обертання в вакуумному середовищі ротора і робочого тіла в умовах дії відцентрової сили, спрямування робочого тіла окремими потоками від осі обертання, який відрізняється тим, що в розріджене середовище, наповнене робочим тілом, встановлюють ротор з радіальним отвором і виконавчими соплами, початкову енергію ротору надають пусковим механізмом, при переміщенні робочого тіла під дією відцентрової сили робоче тіло виконує роботу, викидання робочого тіла на турбіну приводить до перетворення кінетичної енергії робочого тіла в механічну енергію обертання турбіни, частину якої відбирають і використовують для подальшого обертання ротора, а залишкову механічну енергію використовують в приводах двигунів, насосів та помп, в процесі буріння та капітального ремонту свердловин з видобутку нафти та газу.

2. Спосіб перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання за п. 1, який відрізняється тим, що встановлено декілька турбін, розташованих в одній площині одна за іншою, що обертаються в протилежних напрямках одна відносно іншої і з'єднані редуктором між собою.

Текст

1. Спосіб перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання, що включає використання енергії обертання в вакуумному середовищі ротора і робочого тіла в умовах дії відцентрової сили, спрямування робочого тіла окремими потоками від осі обертання, який відрізняється тим, що в розріджене середовище, наповнене робочим тілом, встановлюють ротор з радіальним отвором і виконавчими соплами, поча 3 бочим тілом під дією відцентрової сили забезпечити перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання, що використовується при бурінні та капітальному ремонті свердловин з видобутку нафти та газу у важкодоступних місцях, в яких мають місце перешкоди з енергопостачання обладнання, обумовлені віддаленістю від джерел енергії та енергоносіїв. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання, що включає використання енергії обертання у вакуумному середовищі ротора і робочого тіла в умовах дії відцентрової сили, спрямування робочого тіла окремими потоками від осі обертання згідно з корисною моделлю в розріджене середовище, наповнене робочим тілом, встановлюють ротор з радіальним отвором і виконавчими соплами, початкову енергію ротору надають пусковим механізмом, при переміщенні робочого тіла під дією відцентрової сили робоче тіло виконує роботу, викидання робочого тіла на турбіну призводить до перетворення кінетичної енергії робочого тіла в механічну енергію обертання турбіни, частину якої відбирають і використовують для подальшого обертання ротора, а залишкову механічну енергію використовують в приводах двигунів, наносів та помп, в процесі буріння та капітального ремонту свердловин з видобутку нафти та газу. В іншому втіленні корисної моделі, встановлено декілька турбін, розташованих в одній площині одна за одною, що обертаються в протилежних напрямках одна відносно іншої і з'єднані редуктором між собою. Розташування декількох турбін дозволяє створити потужність, необхідну для роботи нафто- та газодобувного обладнання, такого як: бурильні установки, насоси, тощо. Ознаки, що відрізняють технічне рішення від прототипу, не виявлені в інших технічних рішеннях при вивченні даної і суміжних областей техніки. При дослідженні суттєвих ознак описаного способу не виявлено яких-небудь аналогічних відомих рішень, в яких у розріджене середовище, наповнене робочим тілом, встановлюють ротор з радіальним отвором і виконавчими соплами, початкову енергію ротору надають пусковим механізмом, при переміщенні робочого тіла під дією відцентрової сили робоче тіло виконує роботу, що призводить до обертання турбіни. Суть способу перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання пояснюється кресленням. У конструкцію гравідинамічного двигуна, в якому проходить процес перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання входять: Корпус (1) з розрідженим середовищем всередині, який містить ротор (2), всередині якого існує радіальний отвір (3), що закінчується двома виконавчими соплами (4, 5). Ротор має пустотілу вісь (6) і зв'язаний з пусковим механізмом (7) для первинного запуску обертання ротора (2). У корпусі (1), наповненому робочим тілом (8), розташована 44356 4 турбіна (9), що з'єднана з ротором (2) механізмом відбору потужності (10). Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Пусковим механізмом (7) надають початковий рух ротору (2). Робоче тіло (8) послідовно через пустотілу вісь (6) подають до радіального отвору (3), яке в умовах дії відцентрової сили спрямовують від осі обертання до виконавчих сопел (4, 5), при переміщенні робочого тіла (8) під дією відцентрової сили робоче тіло (8) виконує роботу. Викидання робочого тіла (8) призводить до обертання турбіни (9). Певну величину енергії через механізм відбору потужності (10) передають для подальшого обертання ротора (8), а решту енергії відбирають для подальшого використання, наприклад, в приводах двигунів, наносів, помп, тощо, що використовують в процесі буріння та капітального ремонту свердловин з видобутку нафти та газу. Розглянемо кількісну характеристику даного способу. Нехай ротор (2) має радіальний отвір (3) N=1, де N - кількість радіальних отворів і виконавчих сопел (4,5)n=1, де n - кількість виконавчих сопел. Робоче тіло (8), підведене до ротора (2) під дією відцентрової сили, переміщується від центра ротора (2) до периферії і має розподілений тиск уздовж радіального отвору (3), що визначають відцентровою силою: 1 F = ma = ò pr 2r (2pln )2 dl, 1 (I) 0 де m - маса обертаємого робочого тіла в радіальному отворі; 1 m = ò pr 2rdl, 0 (II) r - радіус радіального отвору, r - густина використовуваної робочого тіла, l - довжина радіального отвору від центра ротора (радіус ротора), d - діаметр обертаємого тіла, а - відцентрове прискорення: а=J2/1=(2pln)/1 (III) n - частота обертання ротора. Роботу, виконану при переміщенні робочого тіла (8) від центра ротора (2) до виконавчого сопла (4), об'ємом, що дорівнює об'єму радіального отвору, та масою, визначеною виразом (II), позначимо одиничною роботою А': A'=F.1, (IV) Результатом рішення виразу (IV) буде вираз: A¢ = m¢J2 , 2 (V) де m' - одинична маса робочого тіла, визначена виразом (II); J - лінійна швидкість обертання на відстані 1. Як видно з виразу (V), величина одиничної роботи кількісно дорівнює кінетичній енергії робочого тіла масою m' обертаємого із швидкістю J на відстані l від центра обертання. Енергія рідини масою m' на виході сопла дорівнює сумі кінетичної енергії і одиничної роботи: Eå = A¢ + E, (VI) 5 44356 Рух робочого тіла має складну траєкторію і містить дві складові відносно осі симетрії виконавчого сопла. Перша компонента швидкості руху паралельна осі сопла і її величина визначається тиском у радіальному отворі. Друга компонента, перпендикулярна осі виконавчого сопла і визначається швидкістю обертання самого виконавчого сопла. При обертанні робочого тіла масою m' і викинутого із виконавчого сопла ротора на лопатки турбіни необхідно затратити енергію, величина якої становить: m¢J2 , 2 (VII) де J - лінійна швидкість обертання по колу з радіусом r=1. Початкове цю енергію отримують від пускового механізму. Далі робоче тіло, викинуте із виконавчого сопла, попадає на турбіну, за допомогою якої енергія струменя робочого тіла перетворюється в обертальний рух турбіни. Певна частина енергії для обертання послідуючого робочого тіла, що надходить до ротора через пустотілу вісь, відбирається від турбіни через механізм відбору потужності. Вираз (VI) виражає сумарну енергію робочого тіла, придбану в процесі руху робочого тіла масою E= Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 6 m' по замкнутому колу (за цикл). Вираз для енергії, яку можна використати для виконання корисної роботи за один цикл, має вид: А=А'-Ев (VIII) де А - корисна робота за один цикл; Ев - енергія втрати на різне тертя в системі і неефективності перетворення енергії струменя робочого тіла за допомогою турбіни за один цикл. З приведених вище розрахунків видно, що потужність, отримана при використанні даного способу перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання залежить від швидкості обертання ротора, радіуса ротора і маси робочого тіла, що минає будь-який переріз у системі за одиницю часу. Використання даного способу перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання дозволить зекономити ресурси традиційних джерел енергії, таких як тверде та газоподібне паливо, електричну та інші види енергії та забезпечить можливість одержання механічної енергії в важкодоступних місцях, наприклад, в місцях покладів нафти та газу. Двигуни, що використовують запропонований спосіб дозволять вирішити проблеми енергетичного забезпечення нафтота газорозвідних експедицій та партій. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for conversion of energy of gravity field to mechanical energy of rotation for use in process of drilling and oil and gas workover

Автори англійською

Zaika Yurii Volodymyrovych, Savchenko Borys Stepanovych

Назва патенту російською

Способ преобразования энергии гравитационного поля в механическую энергию вращения для использования в процессе бурения и капитального ремонта скважин по добыче нефти и газа

Автори російською

Заика Юрий Владимирович, Савченко Борис Степанович

МПК / Мітки

МПК: F03G 7/06, E21B 43/00

Мітки: обертання, гравітаційного, капітального, енергії, ремонту, поля, видобутку, перетворення, механічну, використання, свердловин, нафти, спосіб, процесі, газу, енергію, буріння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44356-sposib-peretvorennya-energi-gravitacijjnogo-polya-v-mekhanichnu-energiyu-obertannya-dlya-vikoristannya-v-procesi-burinnya-ta-kapitalnogo-remontu-sverdlovin-z-vidobutku-nafti-ta-gaz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб перетворення енергії гравітаційного поля в механічну енергію обертання, для використання в процесі буріння та капітального ремонту свердловин з видобутку нафти та газу</a>

Подібні патенти