Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозу раннього метастазування остеогенної саркоми, що включає визначення рівня білкових агентів, який відрізняється тим, що як дослідний матеріал використовують сироватку венозної крові і за рівнем фактора росту ендотелію судин вище 250 pg/ml визначають можливість раннього метастазування.

Текст

Спосіб прогнозу раннього метастазування остеогенної саркоми, що включає визначення рівня білкових агентів, який відрізняється тим, що як дослідний матеріал використовують сироватку венозної крові і за рівнем фактора росту ендотелію судин вище 250pg/ml визначають можливість раннього метастазування. (19) (21) u200903998 (22) 23.04.2009 (24) 25.09.2009 (46) 25.09.2009, Бюл.№ 18, 2009 р. (72) ЧОРНИЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, КОРОВІН СЕРГІЙ ІГОРЕВИЧ, НОВАК ОЛЕНА МИЛОСЛАВІВНА, ЮГРІНОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, ДЄДКОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, ЮГРІНОВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 3 судин у сироватці крові на різних етапах лікування, що дасть можливість завчасно виявляти пацієнтів із загрозою прогресування хвороби та вчасно скорегувати схему подальшого лікування. Поставлена задача вирішується таким чином: Забір крові у хворого на остеогенну саркому проводять натще, між 8-10 годинами ранку шляхом венепункції в об'ємі 5мл. Кров відстоюють протягом 15-30хв. при температурі 18-20°С, після чого осаджують формені елементи центрифугуванням при 1000-1500об./хв. упродовж 7хв. Період між забором крові та центрифугуванням не повинен перевищувати 1 год 30хв. Сироватку крові відбирають у пробірку по 1,0мл, яку зберігають закритою при температурі - 22°С до 3-х місяців. Рівень фактору росту ендотелію судин вивчають до проведення спеціального лікування на апараті STATFAX 303+ методом імуноферментного аналізу стандартними тест-системами фірми «DRG» за загальноприйнятою методикою. Дослідження проводять при кімнатній температурі 18-24°С. За підвищенням рівня фактору росту ендотелію судин понад 250pg/ml прогнозують раннє метастазування остеогенної саркоми у легені упродовж першого року спостереження. Прикладами залежності метастазування остеогенної саркоми від рівня дослідженого білкового агента є витяги з 2-х історій хвороб: І. Хворий Б., 1985, історія хвороби №3515. Остеосаркома лівої плечової кістки, T2N0M0, ІІБ стадія, II клінічна група. Патогістологічний висновок №9578579-07 від 04.2007р.: остеогенна саркома. До лікування у хворого шляхом пункції кубітальної вени забирали 5мл венозної крові та відділили сироватку. Кров відстоювали, після чого осаджували формені елементи центрифугуванням при 1500об./хв. упродовж 7хв. Сироватку крові відбирали у пробірку по 1,0мл, яку зберігали закритою. Рівень фактору росту ендотелію судин, який вивчали до курсів лікування на апараті STATFAX 303+ методом імуноферментного аналізу стандартними тест-системами фірми «DRG», він становив 250pg/ml, що у п'ять разів перевищувало норму. З 24.04.2007р. розпочато лікування. Проведено курс передопераційної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії, що складався з цисплатину у дозі 120мг/м2, доксорубіцину - 75мг/м2. Але пухлина швидко прогресувала і 26.07.2007р. була проведена операція - резекція плечової кістки та видалення пухлини. Залишкова доля життєздатної пухлинної паренхіми після операції склала 23±0,1%. Вдруге рівень фактору росту ендотелію судин у сироватці крові визначили після проведеного лікування. Забір крові у хворого проводили натще, о 9 год. ранку, і після відстоювання та центрифугування методом імуноферментного аналізу визначили рівень вказаного фактору, який знизився, але залишався удвічі вищім за норму - 93,7pg/ml. Через 10 місяців від початку лікування на фоні поліхіміотерапії (сумарно - 14 курсів) виник рецидив та розвились двосторонні метастази пухлини у легені. 14.02.2008 року хворому Б. виконана міжлопатково-грудна ампутація зліва. 44239 4 II. Хворий Н., 1988р.н., історія хвороби №7474. Остеосаркома правої стегнової кістки, T2N0M0, ПБ стадія, II клінічна група. Патогістологічний висновок №2917/07 від 10.09.2007 року: остеогенна саркома. До лікування рівень фактору росту ендотелію судин у сироватці крові визначили після забору 5мл крові, подальшого її відстоювання та центрифугування на 1500 обертах на хвилину методом імуноферментного аналізу. Його рівень становив 19,1pg/ml. З 13.09.2007р. розпочато лікування. Проведено 3 курси передопераційної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії: цисплатин у дозі 120мг/м2, доксорубіцин - 75мг/м2. 13.12.2007р. проведена операція - резекція стегнової кістки, ендопротезування колінного суглоба. Залишкова доля життєздатної пухлинної паренхіми у гістопрепараті склала 0±0,1%. Після операції хворий Н. отримав 4 курси хіміотерапії. Вдруге рівень фактора росту ендотелію судин у сироватці крові методом імуноферментного аналізу визначили після лікування за вищевказаною методикою. Сироватку крові, набрану у пробірку, до моменту дослідження зберігали закритою при температурі -22°С протягом одного місяця. Рівень досліджуваного фактора залишався у нормі 18,5pg/ml. За весь період спостереження клінікорентгенологічних ознак прогресування хвороби не виявлено. За заявленою методикою проведено обстеження 10 хворих на остеогенну саркому з ІІБ стадією захворювання. Медіана фактора росту ендотелію судин у цілому в групі до лікування складала 85,8pg/ml, a після проведеного лікування 21,5pg/ml (норма - 46,9pg/ml). У разі розвитку метастазів медіана рівня фактора росту ендотелію судин до лікування дорівнювала 250,0pg/ml, після хіміотерапії - 53,0pg/ml, а у хворих без метастазів вона становила відповідно - 52,7 та 22,7pg/ml (табл.1). Таблиця 1 № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Рівень фактору росту ендотелію судин, pg/ml 19,1 52,7 56,8 21,9 24,6 149,1 121,7 114,7 321,6 250,0 Метастази + + + Медіана, pg/ml 52,7 250,0 Джерела інформації: 1. Критерии эффективности предоперационной химиотерапии остеосаркомы. Роль лучевых методов / Г.Н. Мачак, А.Б. Лукьянченко, Б.И. Долгушин и др. // Вопросы онкологи. - 2005. - №3. С.45-47. 5 44239 2. Пат. №32182, UA, 6 МПК А61В8/00. Спосіб визначення ефективності курсу хіміотерапії остеогенної саркоми / Український науково-дослідний інститут онкології та радіології. В.Л. Кобись, Т.С. Головко, І.М. Дикан, Г.І. Климнюк. (UA). - З. №98127083. Заявл. 31.12.98. Опубл. 15.12.00. Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 3. Пат. №2067761, RU, 6МПК G01N33/48. Способ прогноза метастазирования остеогенной саркомы в легкие / Онкологический научный центр РАМН. Н.Є. Кушлинский, Л.С. Бассалык, Ю.Н. Соловьев и др. (RU). - З. №5017848/14. Заявл. 11.12.91. Опубл. 10.10.96. (прототип). Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prediction of early metastasis of osteogenous sarcoma

Автори англійською

Chornyi Volodymyr Serhiiovych, Korovin Serhii Ihorovych, Novak Olena Myloslavivna, Yuhroniva Liudmyla Hryhorivna, Diedkov Anatolii Hryhorovych, Yuhrinov Oleh Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ прогноза раннего метастазирования остеогенной саркомы

Автори російською

Черный Владимир Сергеевич, Коровин Сергей Игоревич, Новак Елена Милославовна, Югринова Людмила Григорьевна, Дедков Анатолий Григорьевич, Югринов Олег Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50

Мітки: прогнозу, остеогенної, спосіб, метастазування, раннього, саркоми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44239-sposib-prognozu-rannogo-metastazuvannya-osteogenno-sarkomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозу раннього метастазування остеогенної саркоми</a>

Подібні патенти