Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення функціонального ниркового резерву, що включає вимірювання екскреції креатиніну до і після водно-сольового навантаження в об'ємі 0,5 % від маси тіла, який відрізняється тим, що на початку вимірюють екскрецію креатиніну при добовому діурезі, а потім - при водно-сольовому навантаженні, і при збільшенні другого значення по відношенню до першого не менше, ніж на 35-40 %, судять про незмінений функціональний нирковий резерв.

Текст

Спосіб визначення функціонального ниркового резерву, що включає вимірювання екскреції креатиніну до і після водно-сольового навантаження в об'ємі 0,5 % від маси тіла, який відрізняється тим, що на початку вимірюють екскрецію креатиніну при добовому діурезі, а потім - при водно-сольовому навантаженні, і при збільшенні другого значення по відношенню до першого не менше, ніж на 35-40 %, судять про незмінений функціональний нирковий резерв. (19) (21) u200901495 (22) 23.02.2009 (24) 27.07.2009 (46) 27.07.2009, Бюл.№ 14, 2009 р. (72) ГОЖЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ХАМІНІЧ АЛЛА ВІКТОРІВНА, ЛЕБЕДЄВА ТАМАРА ЛЕОНІДІВНА, ГОЖЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛЬЇВНА (73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ" 3 42860 4 відповідно, не дозволяє визначити базовий вихідзультати; і ниркова відповідь є при цьому резульний рівень швидкості клубочкової фільтрації. татом як зміни водно-сольового балансу організВ основу способу, що заявляється, поставлему, так і роботи серцево-судинної системи. но завдання створення способу, що відрізняється Спосіб здійснюється наступним чином: простотою виконання і дозволяє виявити функціоПротягом доби (наприклад з 7-ми ранку одного нальні порушення нирок навіть без наявності клінідня до 7-ми ранку наступного дня) визначають чних ознак захворювання. добову кількість сечі. В отриманій порції добової Поставлене завдання вирішено в способі висечі визначають креатинін. В 7 ранку наступного за значення ФНР шляхом вимірювання екскреції креднем дослідження дня, досліджуваний повністю атиніну до і після водно-сольового навантаження в звільнює сечовий міхур, після чого йому пропонуоб'ємі 0,5 % від маси тіла, при цьому спершу виміється випити 0,5 % розчин натрію хлориду в розрюють екскрецію креатиніну при спонтанному діурахунку 0,5 % від маси тіла. Далі протягом години резі, а потім - при водно-сольовому навантаженні; пацієнт знаходиться в стані спокою в лежачому і при збільшенні другого значення по відношенню положенні. Через годину збирають сечу, заміряють до першого не менше, ніж на 35-40 % судять про її кількість і визначають концентрацію креатиніну збережений функціональний нирковий резерв. по стандартній методиці. Потім розраховують ексНовим в способі, що заявляється, є вибір покрецію креатиніну при водно-сольовому навантаказника, що аналізується - екскреція креатиніну женні 0,5 % розчином натрію хлориду в кількості після сольового навантаження у порівнянні з до0,5 % від маси тіла. Приріст у відсотках екскреції бовою екскрецією. креатиніну після водно-сольового навантаження Причинно - наслідковий зв'язок між сукупністю по відношенню до екскреції креатиніну при добоознак, що заявляються, і результатом, що здобувому діурезі складав величину функціонального вається, можна пояснити наступним : в прототипі ниркового резерву. ФНР визначався наступним чином: спочатку проПриводимо приклади конкретного виконання водиться визначення клубочкової фільтрації і (або) способу. екскреції креатиніну у пацієнта після водного наПриклад №1. вантаження 0,5 % від маси тіла протягом години, а Історія хвороби № 12010-1915. Хворий Б., 53 на наступний день проводиться повторне визнароків, не працює. Поступив в терапевтичне віддічення КФ при водно-сольовому навантаженні 0,5 лення 06.12.08. Скарги на схуднення, спрагу, су% розчином хлориду натрію в кількості 0,5 % від хість в роті, почащений сечопуск, в т.ч. і вночі, болі маси тіла з вивченням діурезу за годину. Ступінь в нижніх кінцівках. В 2002 році хворому був встаприросту КФ, її збільшення розглядається як наявновлений діагноз цукрового діабету, тип 2. З цього ність ФНР. Проте, в даному найближчому аналозі часу хворий і отримує цукрознижуючі препарати. вихідним параметром є КФ при водному наванта08.12.2008 хворий підписав згоду про участь в женні, яка у ряду пацієнтів викликає підвищення дослідженні. З 7-ми ранку 08.12.2008 по діурезу. При співставленні КФ при водно08.12.2008 хворий збирав добовий діурез, об'єм сольовому навантаженні до спонтанного діурезу, якого склав 2000 мл, креатинін добової сечі склав середнім рівнем добової фільтрації є справжній 8,13 ммоль/л, екскреція креатиніну склала 134,4 ФНР, що проявляється збільшенням КФ в умовах мл/хв.. В 7 годин ранку 08.12.2008 р. хворий повнідодаткового водно-сольового навантаження на стю спустошив сечовий міхур і випив 350 мл, тобто організм. 0,5 % від маси тіла (70 кг) 0,5 % розчину хлориду Вибір величини 0,5 % від маси тіла обумовленатрію. Годину хворий знаходився в положенні ний тим, що дане навантаження, як показали полежачи, у 8:00 хворий знову спустошив сечовий передні дослідження, з одного боку є достатнім міхур, об'єм виділеної сечі склав 100 мл, тобто для стимуляції ФНР, а з іншого боку - воно дозво28,6 % від випитої рідини. В порції сечі, отриманої ляє отримати у досліджуваного достатню кількість після водно-сольового навантаження, креатинін сечі, необхідну для подразнення сечового міхура; склав 8,64 ммоль/л; екскреція креатиніну склала так як, при цьому виді дослідження практично у 171,4 ммоль/хв. ФНР склав, таким чином, 27,5 %. більшості досліджуваних діурез не складає менше Не дивлячись на нормальний аналіз сечі, значний 30-40 %, частіше всього - 50-70 % від вихідної приріст екскреції креатиніну після водно-сольового спожитої рідини, що складає в середньому від 100 навантаження у порівнянні з добовим діурезом до 200 мл. Така кількість сечі є достатньою для вказує на зниження функції нирок. В даному випафункціонального подразнення сечового міхура і дку слід думати про наявність до клінічної стадії наступного сечопуску, що дозволяє повністю видіабетичної нефропатії. Хворому приписано попорожнити сечовий міхур без суттєвих залишкових стійне динамічне спостереження за функцією никількостей сечі. Якщо ж при цьому, 10-15 мл сечі є рок і нефропротекторна терапія. залишковими, то значного впливу на досліджувані Отже, тест, що представляється, володіє нопараметри вони не мають. У випадку зменшення вою властивістю, яка полягає у виявленні у хворих навантаження менше, ніж 0,5 % від маси тіла, кіранніх, "прихованих" і компенсованих стадій хронількість сечі, що отримується, не завжди дає можчної хвороби нирок. ливість отримати об'єм сечопуску протягом годиПриклад №2. ни, необхідного для дослідження. Подальше Хвора Т. Г. П., 1955 року народження, історія збільшення об'єму навантаження призводить до хвороби № 1535-411, поступила в терапевтичне додаткового впливу на серцево-судинну систему: відділення Ковельської ЦРЛ, Волинської області, з зміни об'єму циркулюючої крові, артеріального діагнозом: гіпертонічна хвороба 2 ст., гіпертензивтиску, роботи серця, що спотворює отримані рене серце. СН 0 ст. AT у хворої коливався в межах 5 42860 6 160-140/ 110-90 мм РТ. ст. з анамнезу відомо, що По вищенаведеним формулам у досліджувахворіє гіпертонічною хворобою протягом 10-ти ної була розрахована екскреція креатиніну при років. В період стаціонарного лікування хвора спонтанному діурезі, яка склала 57,9 мл/хв, і ексотримувала лікування бісопрололом, енапом-Н, креція креатиніну після водно-сольового навантааспірином, мілдронатом, тіотріазоліном, вітамінаження, яка склала 67,2 мл/хв. ФНР склав відповідми групи В, пентоксифіліном. но 16,1 %. Дані клініко-лабораторних досліджень: Висновки: не дивлячись на відсутність явних Загальний аналіз крові: Лейкоц. 6,2x109, ШОЕ клінічних і лабораторних ознак ураження нирок, 8 мм/год, НВ 123 г/л, еритр. 4,5х1012, КП 0,92. наявність видимого приросту креатиніну після воЗагальний аналіз сечі: кількість 150 мл, колірдно-сольового навантаження у порівнянні зі спонс/жовтий, прозора, питома вага 1012, ph кисла, танним діурезом; у досліджуваної спостерігається лейкоц. одиничні в п/з, еп. пл. 1-2 в п/з, солі оксазниження ФНР (16,1 %), що вказує на погіршення латів в незначній кількості. функції нирок. Хвора потребує постійного динамічСечовина 4,6 ммоль/л, креатинін крові 0,086 ного спостереження за функцією нирок і нефропммоль/л. ротекторній терапії у вигляді інгібіторів АПФ і блоШвидкість клубочкової фільтрації (по формулі) каторів рецепторів ангіотензина 2. 96 мл/хв. Спосіб застосований у 30-ти хворих з верифіДані ЕКГ: ритм синусовий, 62 уд в хв. Ознаки кованим діагнозом цукровий діабет (n=10), гіпергіпертрофії міокарду лівого шлуночка, дифузні змітонічна хвороба (n=10), і 10 хворих з відсутнім діани в міокарді. гнозом ниркової патології (контрольна група). Рентгенографія органів грудної клітки: легені Аналізуючи отримані дані, слід відмітити, що пов нормі. Серце – гіпертрофія міокарду лівого шлувністю відсутній ФНР (нижче 35-40 %, і навіть віночка. д'ємним) був у 6-ти досліджуваних, тобто у 20-ти Дещо знижена питома вага сечі та знижена %. Розподіл по нозологіям наступний: визначена по формулі ШКФ, змусили нас досліди- цукровий діабет: у 30 % досліджуваних хвоти функцію нирок у хворої більш детально. рих ФНР був відсутнім; 08.12.08 по підписаній згоді з хворою, вона при- гіпертонічна хвороба: у 10 % досліджуваних ймала участь в дослідженні по запропонованій хворих ФНР відсутній; нами методиці визначення функціонального нир- нефрологічно повністю здорові: у 20-ти % докового резерву. сліджуваних включення ФНР не спостерігалось. З 7-ми ранку 07.12.08 по 7 ранку 08.12.08 хвоЗапропонований спосіб визначення функціора збирала добовий діурез, який склав 900 мл. нального ниркового резерву є чутливим на відміну Креатинін добової сечі склав 7,32 ммоль/л. від відомих способів, що підвищує точність і надійВ 7 ранку 08.12.08 г. хвора помочилась, таким ність ранньої діагностики хронічної ниркової недочином, повністю випорожнивши сечовий міхур, і статності і придає способу, що заявляється, нові спожила 300 мл (0,5 % від маси тіла - 60-ти кг) 0,5 властивості. Запропонований тест дозволяє ви% розчину хлориду натрію. 1 годину хвора знахоявити зниження ФНР в ранні терміни, ніж при видилась в неактивному положенні (лежачи), через 1 конанні способа-прототипа. Наведені дані підтвегодину, тобто в 8:00 хвора випорожнилась, давши рджують ефективність заявленого способу при відповідно 100 мл сечі (33,3 % від введеної рідивиявленні латентних компенсованих форм ниркони). У вищевказаній порції сечі після воднової недостатності різного ґенезу на доклінічному сольового навантаження креатинін склав 3,47 етапі. ммоль/л. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of renal functional reserve

Автори англійською

Hozhenko Anatolii Ivanovych, Khaminich Alla Viktorivna, Lebedieva Tamara Leonidivna, Hozhenko Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ определения функционального резерва почек

Автори російською

Гоженко Анатолий Иванович, Хаминич Алла Викторовна, Лебедева Тамара Леонидовна, Гоженко Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/20

Мітки: визначення, функціонального, резерву, ниркового, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-42860-sposib-viznachennya-funkcionalnogo-nirkovogo-rezervu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення функціонального ниркового резерву</a>

Подібні патенти