Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб експрес-діагностики стану системного гомеостазу шляхом аналізу субфракційного складу біологічної рідини, який відрізняється тим, що проводять лазерну кореляційну спектроскопію біологічних зразків порожнини пролигу та ротової порожнини - ротопролигних змивів, визначення концентрації загального білірубіну, функціональної достатності м'язового апарата легенів, процесів максимальної вентиляції легенів, співвідношення бронхоальвеолярної провідності, електропровідність міокарди, характер регуляції серцевого ритму з визначенням варіабельності, співвідношення складових рецепторного апарата серця та внесок у цей процес регуляції пейсмекерів, а також співвідношення синаптичних, нервово-м'язових та центрального рівнів психомоторної регуляції і за інтегральними оцінками одержаних значень від встановлених нормою діагностують патологічний стан системного гомеостазу.

Текст

Спосіб експрес-діагностики стану системного гомеостазу шляхом аналізу субфракціиного складу біологічної рідини, який відрізняється тим, що проводять лазерну кореляційну спектроскопію біологічних зразків порожнини пролигута ротової по рожнини - ротопролигних змивів, визначення концентрації загального білірубіну, функціональної достатності м'язового апарата легенів, процесів максимальної вентиляції легенів, співвідношення бронхоальвеолярної провідності, електропровідність міокарда, характер регуляції серцевого ритму з визначенням варіабельності, співвідношення складових рецепторного апарата серця та внесок у цей процес регуляції пейсмекерів, а також співвідношення синаптичних, нервово-м'язових та центрального рівнів психомоторної регуляції і за інтегральними оцінками одержаних значень від встановлених нормою діагностують патологічний стан системного гомеостазу Винахід відноситься до медицини, а саме - до професійної патологи, клінічної патологічної фізіологи та загальної практики (сімейної медицини), і його може бути використано з метою проведення комплексної переднозолопчної діагностики стану системного гомеостазу Найбільш близьким до запропонованого є спосіб переднозолопчної експрес-діагностики патологічних процесів серед різноманітних контингентів практично здорових осіб [1, 2] та хворих [3, 4], і базується на використанні в якості єдиного об'єкта дослідження плазми (сироватки) крові Недоліками зазначеного експрес-методу є відсутність комплексного підходу до визначення стану патологічної обтяженості організму, використання для дослідження в якості єдиного субстрату плазми (сироватки) крові, необхідність дотримання стерильності при забиранні біологічного матеріалу, фракціонування крові з втратою и нативності та міжмолекулярних взаємодій, використання коштовних лабораторного обладнання, реактивів та матеріалів тощо В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення способу переднозолопчної діагностики стану системного гомеостазу шляхом комплексного саногенетичного моніторингу, що дозволить оцінити ступінь функціонування провідних систем, проводити чутливу індикацію пошкоджуючого впливу довкілля, підвищити достовірність способу та скоротити витрати часу на дослідження Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з винаходом, проводять лазерну кореляційну спектроскопію біологічних зразків порожнини пролигута ротової порожнини - ротопролигних змивів, визначення концентрації загального білірубіну, функціональної достатності м'язового апарата легенів, процесів максимальної вентиляції легенів, співвідношення бронхоальвеолярної провідності, електропровідність міокарда, характер регуляції серцевого ритму з визначенням варіабельності, співвідношення складових рецепторного апарата серця та внесок у цей процес регуляції пейсмекерів, а також співвідношення синаптичних, нервовом'язових та центрального рівнів психомоторної регуляції і за інтегральними оцінками одержаних значень від встановлених нормою діагностують патологічний стан системного гомеостазу Одержані результати обробляються за допомогою уніфікованої класифікаційної програми та бально оцінюються таким чином 1 бал - високий адаптаційний резерв, 2 бали - помірний адаптаційний резерв, 3 бали - відносне напруження в тестуємій системі та 4 бали - передпатолопчний стан тестуємої системи Технічним результатом, котрий досягається внаслідок використання запропонованого способу, є розширення діагностичних методів, що об'єктивно оцінюють стан системи гомеостазу, підвищення якісної переднозолопчної діагностики на індивідуальному чи (або) популяційному рівні, можливість проведення динамічного обстеження великих кон 00 42248 тингентів населення з метою прогнозування протікання патологічного процесу та ефективності лікувальних заходів Технічний результат досягається тим, що проводять комплексну детекцію різноманітних саногенетичних систем, що відповідальні за збереження важливих гомеостатичних показників Обгрунтування причинно-наслідкового зв'язку між ознаками, що відрізняються, та технічним результатом Перевагою даного способу експресдіагностики є проведення об'єктивної експертизи стану здоров'я не шляхом фіксації вже існуючого патологічного процесу, а на основі фіксації ступеню збалансованості адаптаційних можливостей найбільш важливих систем життєзабезпечення (серцево-судинної, респіраторної, дезштоксикаційноі, психомоторної, обмінних, імунопоетичної тощо та місцевого гомеостазу порожнини пролигута ротової порожнини) Надалі проводиться порівняльний аналіз даних персоніфікованих обстежень з позиції абсолютних девіацій визначених параметрів з метою подальшого обгрунтування центильних значень бальних ранжировок Новизна запропонованого технічного рішення полягає у використанні комплексної саногенетичноі моніторингової програми дослідження при обстеженні працівників потенційно шкідливих промислових цехів ХІМІЧНОГО виробництва із новою сукупністю ознак, що суттєво відрізняються від аналогів і прототипу Спосіб здійснюється таким чином Натще, після ретельної ГІГІЄНІЧНОЇ обробки порожнини рота, забирають біологічний зразок ротопролигного змиву, тобто промивної рідини з порожнини пролигу та ротової порожнини, центрифугують його при 3000 об/хв протягом 10 хвилин, заморожують при температурі 12-18°С, після розморожування вдруге центрифугують при 5000 об/хв протягом 15 хвилин, вміщують до кювети, проводять лазерну кореляційну спектроскопію, записують спектральну функцію на гнучкий магнітний диск (дискету А), що дозволяє накопичувати великі масиви бази даних та вічно їх зберігати на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ) типу IBM PC/AT - 286/287 Надалі проводять визначення концентрації загального білірубіну (мкмоль/л) за допомогою транскутанної лазерної білірубінометрм функціональної достатності м'язового апарата легенів, процесів МВЛ, співвідношення БАП за допомогою комп'ютеризованого спірометра, електропровідність міокарда, характер регуляції серцевого ритму з визначенням варіабельності, співвідношення складових рецепторного апарата серця та внесок у процес регуляції пейсмекерів за допомогою комп'ютеризованого кардюритмографа, співвідношення синаптичних, нервово-м'язових та центрального рівнів психомоторної регуляції за допомогою комп'ютеризованої реєстрації контролю змінення рухів Суть винаходу пояснюється висновком із його практичного застосування Для проведення порівняльного аналізу можливого здоров'яушкоджуючого впливу ХІМІЧНИХ компонентів виробничого процесу використаний комплексний саногенетичний моніторинг населення, що безпосередньо не контактує з даними компонентами, та працівників Одеського припортового заводу (ОПЗ), які зайняті у виробництві та перевантаженні хімічної сировини, якому проводили комплексні тести саногенетичного моніторингу з подальшим визначенням інтегральних оцінок досліджених параметрів для прогнозування факторів ризику Наслідки порівняльного аналізу значень окремих внутрішньогрупових параметрів подано в таблиці У всіх трьох групах порівняння число нормолопчних варіантів ЛК-спектрів (гістограм) за даними ЛКС РПЗ було практично однаковим і становило 36-40%, що свідчить про відсутність обтяженості обмінно-імунних процесів за типом виробничої ДІЯЛЬНОСТІ Якщо в контрольній групі здебільшого реєструвалися аутоімунні зсуви (26%), то в групі 1 алергоподібні (50%), а в групі 2 - інтоксикаційні (28%) в їх початковій та помірній стадії Принципово важливою є та обставина, що підвищений рівень штоксикаційноподібних порушень в групі 2 суттєво корелює (р завжди

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for express diagnosis of system homeostasis state

Автори англійською

Bazhora Yurii Ivanovych, Noskin Leonid Oleksiiovych, Sokolovskyi Valentyn Stepanovych, Pasholok Serhii Petrovych

Назва патенту російською

Способ экспресс-диагностики состояния системного гомеостаза

Автори російською

Бажора Юрий Иванович, Носкин Леонид Алексеевич, Соколовский Валентин Степанович, Пашолок Сергей Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/02, A61B 5/08, G01N 33/487, A61B 1/24, G01N 33/50

Мітки: експрес-діагностики, стану, гомеостазу, системного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-42248-sposib-ekspres-diagnostiki-stanu-sistemnogo-gomeostazu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб експрес-діагностики стану системного гомеостазу</a>

Подібні патенти