Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для мікроелектрофорезу, що містить корпус, у якому розміщені індикатор струму, індикатор напруги, перемикачі, стабілітрон, індикаторна лампа, та електрофоретичну робочу камеру з платиновими електродами, виводи яких під'єднані до корпусу, а також оптичний мікроскоп, який відрізняється тим, що додатково містить блок постачання, який виробляє стабілізовану та регульовану напругу, генератор частоти та вихідний каскад, які з'єднані послідовно та розміщені всередині корпусу пристрою.

Текст

Пристрій для мікроелектрофорезу, що містить корпус, у якому розміщені індикатор струму, індикатор напруги, перемикачі, стабілітрон, індикаторна лампа, та електрофоретичну робочу камеру з платиновими електродами, виводи яких під'єднані до корпусу, а також оптичний мікроскоп, який відрізняється тим, що додатково містить блок постачання, який виробляє стабілізовану та регульовану напругу, генератор частоти та вихідний каскад, які з'єднані послідовно та розміщені всередині корпусу пристрою. (19) (21) u200901359 (22) 18.02.2009 (24) 10.06.2009 (46) 10.06.2009, Бюл.№ 11, 2009 р. (72) БЕНЮК ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, UA, ГРАБОВИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ЩЕРБА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, UA, ГЛУЩЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, UA, ГОЛОВНЯ МІЛЕНТІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, UA (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ, UA 3 Ліпідний бішар, який складає мембрану клітини, можна уявити у вигляді плоского рідкого конденсатора. Його пластини це шари ліпідів, які мають деякий опір. Весь конденсатор має деяку ємність і характеризується визначеним ємнісним опором. Якщо живу клітину помістити в електричне поле, то незруйнована мембрана є бар'єром для проникнення поля всередину клітини. Вклад в загальний дипольний момент, у більшій мірі, вносить зміщення подвійного електричного шару навколо клітини. В результаті дипольний момент клітини співпадає з напрямом поля. Як відомо, однойменні полюси відштовхуються, тому електроди, що формують електричне поле, будуть створювати сили відштовхування для диполя, але завдяки різниці в конфігурації електродів сили відштовхування не врівноважуються і напрям руху диполя буде з області високої напруженості поля в область низької напруженості, тобто до пластинчатого електроду, проти направлення силових ліній. Відомий пристрій для внутрішньоклітинного електрофорезу який містить робочу електрофоретичну камеру з платиновими електродами, індикатор струму, індикатор напруги, перемикачі, стабілітрон, індикаторну лампу та оптичний мікроскоп [3]. Цей пристрій має недолік, а саме він дає можливість використання тільки змінного струму, що унеможливлює визначення всіх показників функціонального стану слизової оболонки. Задача корисної моделі, що заявляється, удосконалення пристрою для мікроелектрофорезу, розширення його функціональних можливостей за рахунок забезпечення можливості використання постійного струму. Технічний результат, отриманий від вирішення задачі, буде полягати у розширенні функціональних можливостей пристрою для мікроелектрофорезу, що дасть можливість удосконалити фізичні методи діагностики, електрокінетичні методи прижиттєвого дослідження клітин зокрема в гінекології та акушерстві під час мікроскопії вагінальних мазків. Поставлену задачу вирішують тим, що у відомому пристрої, що містить електрофоретичну робочу камеру з платиновими електродами, корпус у якому розміщені індикатор струму, індикатор напруги, перемикачі, стабілітрон, індикаторна лампа, а також оптичний мікроскоп, згідно корисної моделі, додатково введено блок постачання, генератор частоти та вихідний каскад, які з’єднані послідовно та розміщені всередині корпусу пристрою. Пристрій, що заявляється, відрізняється від прототипу наявністю блока постачання (3), який виробляє два види напруги – стабілізовану +15 Вольт і регульовану від 0 до 60 Вольт, генератора частоти (4), який разом з вихідним каскадом (15) дозволяє автоматично вимірювати полярність напруги на робочій камері (2), строго утримувати однаковий час впливу на робочій камері, як позитивної так і негативної напруги. Також апарат дозволяє розширити область використання мікроелектрофорезу. Суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється графічно, де на 41950 4 Фіг.1 представлено загальний вигляд пристрою, Фіг.2 - блок схема пристрою, де 1 - корпус пристрою для мікроелектрофорезу; 2 - робоча електрофоретична камера з платиновими електродами 6; 3 - блок постачання; 4 - генератор частоти; 5 - вихідний каскад 7 - індикатор струму; 8 - індикатор напруги; 9 - перемикач. Пристрій працює наступним чином: Взяття зішкрябу епітелію слизової оболонки піхви проводять стерильним шпателем з бокових стінок слизової оболонки піхви досліджуваних жінок. Отриманий препарат одразу ж переміщують в робочу електрофоретичну камеру (2), чи за необхідністю зберігають в термостаті при температурі 26-28°С у чашках Петрі на вологому фільтрувальному папері. В такому вигляді препарати можна транспортувати від місця забору до лабораторії. Препарати, які призначені для транспортування, накривають зверху вологим фільтром. Облік результатів проводять відразу після взяття проб чи найближчим часом. Зішкряб з плоского епітелію піхви переносяться на покривне скло і за допомогою препарувальної голки розподіляють по поверхні для одержання однорідного мазку клітин, наносять на мазок краплю води й покривають іншим покривним склом. Отриманий препарат переміщують в електрофоретичну робочу камеру (2). В місцях контакту покривних скелець з електродами кладуть тонкі вологі шари фільтрувального паперу. Камеру (2) закріплюють на предметному столику мікроскопу (не показано) і підключають виводи електродів (6) камери для електрофорезу. При малому збільшені мікроскопу вибирають поля зору. зручні для підрахування клітинних ядер, а потім переводять мікроскоп на більше збільшення і підключають блок постачання (3), який виробляє два види напруги стабілізовану +15 Вольт і регульовану від 0 до 60 Вольт . Напругу +15 Вольт постачає генератор частоти (4), який виробляє протифазні симетричні імпульси напруги з можливістю регулювання частоти їх слідування. Сигнали про зміну вихідної напруги в робочій електрофоретичній камері (2) керують роботою вихідного каскаду(5), який формує знакозмінну напругу. В ділянці окуляру мікроскопу встановлюють цифрову камеру фірми "Canon" (виробництво Японія), з можливістю 7,1 mega pixels (з фірмовим програмним забезпеченням). Камера приєднана через USB порт до персонального комп'ютера, на екрані якого відображаються клітини, що спостерігаються. Виключають вібрацію столу (мікроскопу), що забезпечує стійкість зображення клітин на екрані монітору. В мікроскопі встановлений об'єктив 40, окуляр 7×. Загальне збільшення оптичної системи дорівнює 280 разів. Дослідження проводять при напрузі 20-30V і силі струму 0,1±0,01mА. Змінюючи полярність електродів (6) робочої електрофоретичній камері (2) 5 41950 протягом 5 хвилин досліджують електрокінетичну рухливість ядер клітин плоского епітелію піхви. В кожному полі зору відмічають ядра, які під дією струму зміщувались до аноду, і нерухливі ядра. В кожному препараті переглядають не менше 100 клітин і визначають відсоток ядер, які змішуються до аноду. Даний пристрій забезпечує підвищення достовірності й інформативності мікробіологічної діагностики інфекційно-запальних захворювань піхви, а також дозволяє вдосконалити лабораторну діагностику вагінітів, встановити ступінь вираженості змін стану епітелію піхви, оцінити ефективність й стабільність корекції запальних уражень слизової оболонки статевих та інших органів і створити передумови для оптимізації лікувальнопрофілактичних заходів. Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 6 Пристрій, що заявляється, сконструйований на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного Медичного Університету і апробований разом з кафедрою гістології та ембріології НМУ. Джерела інформації: 1. Боднарюк Н.Д. Видовий склад та роль дріжджоподібних грибів роду Candida в розвитку вагініту // Буковинський медичний вісник. - Чернівці, 2003. - N4. - С.46-50. 2. Струк В.Ф., Гудивок І.І., Нижник В.І., Стоцький С.С. Комплексна терапія урогенітального кандидозу у вагітних імуномоделюючими препаратами // 36. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. - К.: Інтермед, 2005. - С.378-382.]. 3. Шахбазов В.Г., Колупаєва Т.В., Набоков А.Л. Новый метод определения биологического возраста человека // Лаб. Дело. - 1986. - №7. - С.404406. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for microelectrophoresis

Автори англійською

Beniuk Vasyl Oleksiiovych, Hrabovyi Oleksandr Mykolaiovych, Scherba Olena Anatoliivna, Hluschenko Yurii Mykhailovych, Holovnia Milentii Vsevolodovych

Назва патенту російською

Устройство для микроэлектрофореза

Автори російською

Бенюк Василий Алексеевич, Грабовый Александр Николаевич, Щерба Елена Анатольевна, Глущенко Юрий Михайлович, Головня Милентий Всеволодович

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/32

Мітки: пристрій, мікроелектрофорезу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-41950-pristrijj-dlya-mikroelektroforezu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для мікроелектрофорезу</a>

Подібні патенти