Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вузол ручки, який має принаймні ручку (1), шайбу (2), вал (3) для ручки і кришку (5) для встановлення поверх шайби, при цьому шайбу (2) розміщують так, що вона змонтована на боковій поверхні дверей, люка або подібного виробу, використовуючи гвинти (4) або подібні засоби, який відрізняється тим, що між шайбою (2) і боковою поверхнею дверей, люка або подібного виробу розміщений еластичний ущільнюючий елемент (7), який встановлений для стиснення до певної міри зазначеними гвинтами (4) або подібними засобами так, що він знаходиться у напруженому стані, коли вузол ручки встановлений.

2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що ущільнюючий елемент (7) виготовлений з натуральної гуми або подібного матеріалу і, завдяки вулканізації, він буде прилипати до шайби (2) і до бокової поверхні дверей, люка або подібного виробу.

3. Вузол за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що ущільнюючий елемент (7) є плоским і спирається на шайбу (2), принаймні на її периферійні частини.

4. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що ущільнюючий елемент (7) має монтажні отвори (7а), які мають такий самий крок, як і відповідні монтажні отвори (2а) у шайбі (2), щоб шайба (2) і ущільнюючий елемент (7) були змонтовані спільними гвинтами (4) або подібними засобами.

5. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кришка (5) встановлена поверх шайби (2) і має розміри в аксіальному напрямку вала (3), щоб покрити і шайбу (2), і ущільнюючий елемент (7).

6. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що товщина ущільнюючого елемента складає приблизно 1,5 мм, коли він є у вільному стані, і приблизно 0,75 мм, коли він встановлений і стиснений.

Текст

1. Вузол ручки, який має принаймні ручку (1), шайбу (2), вал (3) для ручки і кришку (5) для встановлення поверх шайби, при цьому шайбу (2) розміщують так, що вона змонтована на боковій поверхні дверей, люка або подібного виробу, використовуючи гвинти (4) або подібні засоби, який відрізняється тим, що між шайбою (2) і боковою поверхнею дверей, люка або подібного виробу розміщений еластичний ущільнюючий елемент (7), який встановлений для стиснення до певної міри зазначеними гвинтами (4) або подібними засобами так, що він знаходиться у напруженому стані, коли вузол ручки встановлений. 2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що ущільнюючий елемент (7) виготовлений з натуральної U 2 (19) 1 3 41717 4 ним підтягуванням гвинтів, є достатньо трудомістДалі корисна модель буде описана, як прикою і потребує часу. Так, у патенті F1104007 клад, з посиланнями на додані креслення тільки на [опубл. 03.04.1997, Е 05 В 15/04, 3/06] описано одній фігурі, де показано збірка вузла ручки за ручку, що має шайбу та вал для ручки, при цьому корисною моделлю, в якому з протилежних боків шайба зафіксована за допомогою гвинтів безпоседвері (або подібного виробу), яка не показана, редньо на кожну з сторін дверей. Підтягування можуть бути змонтовані дві ручки, і скріплені одна гвинтів для такої конструкції є єдиною можливістю з одною гвинтами, які проходять крізь двері або технічної профілактики. подібні вироби. Підтягування гвинтів ще більш ускладнюється На фігурі показана ручка 1, яка встановлена з у випадку вузла ручки, у якому гвинти або подібні можливістю з'єднання з валом 3 разом з шайбою 2 засоби монтажу скриті під кришкою. У каталозі і кришкою 5. Шайби 2 прикріплені один до одного фірми Аблой Ой від 1994 року у розділі PRIMO (сс. гвинтами 4, які проходять крізь двері або подібні ІІІ, IV, А) надається інформація про вузол ручки, вироби. Для цього шайби 2 мають декілька монтаякий має ручку, шайбу, вал для ручки і кришку для жних отворів 2а, які можна використати для пропувстановлення поверх шайби. Для підтягування ску гвинтів 4 крізь відповідний корпус замка (не гвинтів і ручку і кришку потрібно спочатку зняти, показаний), встановлений у вирізі двері відомим щоб затягнути гвинти або подібні засоби, а потім шляхом. Ручку 1 прикріпляють до вала 3 гвинтом повторно встановити. 6. Коли ручку 1 повертають, вал 3 обертається Метою корисної моделі є вирішення цієї пронавколо своєї осі і активує засувку або подібний блеми як можна більш простими засобами і невеелемент у корпусі замка відомим шляхом для відликими витратами, тобто створення вузла ручки, кривання або закривання двері. який буде вільним від технічної профілактики після За корисною моделю, вузол ручки включає тавстановлення. кож ущільнюючий елемент 7, який виконаний з Цієї мети по суті досягають у корисної моделлі еластичного матеріалу, такого як гума, і встановзасобом, наведеним у пункті 1 формули корисної лений між шайбою 2 і дверима. Ущільнюючий моделі і більш детально розкритим у інших пункелемент 7 має отвори 7а, які відповідають монтатах. За корисною моделю, еластичний ущільнююжним отворам 2а у шайбі, щоб частини було можчий елемент, переважно з гуми, розташовують між ливо монтувати тими самими гвинтами 4. За коришайбою і боковою поверхнею двері, люку або посною моделю, еластичність ущільнюючого дібного виробу, причому, цей елемент змонтоваелементу 7 використовують так, що при встановний так, що до певної міри є стиснений за допомоленні на місце він стає стисненим з напруженням, гою гвинтів або подібних засобів і знаходиться під внаслідок чого він завжди забезпечує достатньо напруженням, коли засіб ручки встановлений. Це щільне прикріплення шайб 2, так що будь-яке всинапруження, створене ущільнюючим елементом, хання двері не буде спричиняти послаблення кріпбуде перешкоджати переміщенню шайби по двері лення шайб 2. Таким чином, Корисна модель дає навіть, якщо після встановлення вузла ручки двері можливість досягти простим шляхом конструкції, будуть всихати. Такий ущільнюючий елемент є яка практично не вимагає технічної профілактики простим і недорогий. вузла ручки, принаймні що стосується затяжки Зокрема, так як ущільнюючий елемент вибрамонтажних гвинтів. ний з натуральної гуми або подібного матеріалу, Кришка 5 має такі розміри, що вона покриває і то він буде притиснений і до шайби, і до бокової шайбу 2, і ущільнюючий елемент 7, коли ущільповерхні двері, люку або подібного виробу, і нюючий елемент 2 є стиснений на місці монтажу, .завдяки вулканізації, попереджає переміщення використовуючи гвинти 4. Щоб ущільнюючий елешайби на монтажній поверхні, якщо затяжка гвинмент 7 був достатньо ефективним при напруженні, та або подібного засобу стає послабленою і монвін повинен мати достатню контактну поверхню з тажні поверхні були слизькими. шайбою 2. На практиці, достатньо, що ущільнююУщільнюючий елемент є переважно плоским і чий елемент 7 спирається на шайбу 2, принаймні в утримується на шайбі принаймні на її периферійїї периферійних частинах. В цьому випадку, щоб них частинах. заощадити матеріал, шайба 2 може бути частково Ущільнюючий елемент також має монтажні спорожненою на боці, до якого прилягає ущільнюотвори, які розміщені з таким самим шагом, як і ючий елемент 7. відповідні монтажні отвори у шайбі, тому шайбу і У втіленні, показаному на фігурі, використовуущільнюючий елемент монтують спільними гвинють окрему кришку 5, яка покриває і шайбу 2, і тами або подібними засобами. ущільнюючий елемент 7, але рішення за корисною У випадку, коли окрема кришка встановлена моделю також прийнятне для використання і без поверх шайби, щоб створити конструкцію з хороокремої кришки 5. В цьому випадку шайба 2 має шим зовнішнім виглядом, вона має розміри в аксітаку форму, що вона виконує також і функцію криальному напрямку вала, які забезпечують покритшки, стискаючи і покриваючи ущільнюючий елетя і шайби, і ущільнюючого елемента. Це має мент 7. В залежності від розміру монтажного отвомісце після встановлення і стиснення ущільнюючору, виконаного для валу 3 в двері або подібному го елемента. виробі, ущільнюючий елемент 7 розміщують так, Відповідне напруження досягають тим, що тощо він спирається на шайбу 2 принаймні в її певщину ущільнюючого елемента, яка складає пририферійних частинах. Якщо таку шайбу встановблизно 1,5 мм, коли він є у вільному стані, зменлюють на зовнішній поверхні двері або подібного шують до приблизно 0,75 мм, коли ущільнюючий виробу, монтажні отвори 2а для гвинтів 4 не проелемент є встановлений і стиснений. 5 41717 6 ходять повністю крізь шайбу, а залишається донна Корисна модель не захищає спосіб прикріплення частина, яка покриває кінець гвинта. ручки. Робоча ручка 1 може бути прикріплена по різКорисна модель не обмежується наведеним ному. Замість гвинта 6 може бути застосоване втіленням і можливі різні інші варіанти в межах кільце Сігера для закріплення ручки на валу. Але, визначених формулою корисної моделі. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Handle unit

Автори англійською

Muurikainen Petri

Назва патенту російською

Узел ручки

Автори російською

Муурикайнен Петри

МПК / Мітки

МПК: E05B 1/00

Мітки: вузол, ручки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-41717-vuzol-ruchki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол ручки</a>

Подібні патенти