Спосіб комбінованого хірургічного лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб  комбінованого хірургічного  лікування  артеріовенозних мальформацій головного мозку шляхом трансвенозного вимкнення, який відрізняється тим, що після виконання краніотомії в проекції артеріовенозної мальформації виділяють кіркову вену, яку мобілізують і беруть на лігатуру і після накладання на неї тимчасових кліпсів через невеликий надріз вводять терапевтичний катетер, який проводять по вені максимально близько до АВМ і під ангіографічним контролем вводять рідку трамбуючу композицію до повного вимкнення мальформації.

Текст

Спосіб комбінованого хі рургічного лікування арте ріовенозних мальфо рмацій головного мозку 3 40340 4 онується кістково-пластична трепанація черепа, ючої композиції до повного зникнення заповнення хр естоподібно розсікається тверда мозкова оболАВМ. Хвора виписана на 14 добу після операції у онка, знаходиться та виділяється кіркова вена, яка задовільному стані. Епілептичних нападів не наглмобілізується на протязі (1,5 - 2) см і береться на ядалось. лігатур у, після накладання на вену тимчасових кліПриклад №3. псів, в останню через невеликій надріз, проводиХворий К-в,(46 років, історія хвороби №2257, ться терапевтичний поліетеленовий, або сіліконо№5111 (2000р.). В 1999р. в м. Свердловську (Ровий терапевтичний катетер, який доводиться по сія) була видалена АВМ правої тім'яної ділянки. Пвені до АВМ і під одночасним ангіографічним транісля операції розвинулась лівобічна геміплегія. сфеморальним селективним контролем судинного При проведені церебральної ангіографії в клініці пбасейну, з якого кровопостачається АВМ, вводиатології судин головного мозку інституту нейрохірться тромбуюча речовина до повного вимкнення ургії ім. акад. А.П.Ромоданова розміри АВМ залиАВМ, п ісля чого катетер з вени видаляється, твершилось незмінними. Була виконана да мозкова оболонка зашивається герметично, кісендоваскулярна керована емболізація АВМ через тковий лоскут встановлюється на місце і фіксуправу внутр ішню сонну а ртерію за допомогою ється кістковими швами та за надкістнецю, наклатромбуючої композиції. Але при повторній контрдаються пошарові шви на м'які тканини, шкіру. ольній ангіогра-фії через 5 місяців АВМ знову часШви знімаються на 7-8 день після операції. тково заповнилась. Тому була виконана операція Приклад№1. комбінованого трансвенозного вимкнення АВМ чУ хворої (7років, історія хвороби №2675/99) ерез "старий" трепанаційний отвір в правій тім'яночерез 1 місяць після перенесеного субархноідапотиличній ділянці черепа, який був ро зширений, льного-параінхематозного крововиливу була діагвиділена кіркова тім'яно-потилична вена, яка після ностована АВМ лівої задньо-лобно-скронево підмобілізації була надсічена і по ній до АВМ проведкоркової ділянки. Проведене ендоваскулярне вимений катетер для емболізації і під агіографічним ккнення АВМ з кровотоку методом керованої емонтролем (трансфеморальним) в АВМ введено до болізації через харчуючі (постачаючі, живлячі) гіл0.5 мл тромбуючої композиції до повного вимкнеки середньої мозкової артерії (СМА).Контрольне ання мальформації. Хво рий виписаний на 7-му добу нгіографічне обстеження через 5 місяців після опев задовільному ста ні. рації показало часткове заповнення АВМ в її медіТаким чином, результа ти клінічного спостереальних частинах (підкоркова ділянка мозку) з кроження і лікування хворих описаним способом дали вонаповненням з лентікулостр іарних артерій баможливість зробити наступні висновки: сейну СМА. Проведення як прямого, так і 1.Радикальне вимкнення АВМ го ловного мозку повторного ендоваскулярного втручання було пв багатьох ви падках неможливе через розташуов'язано з великим ризиком розвитку тяжких нвання патологі чного вогнища в функціонально ваеврологічних ускладнень. Тому було проведене жливих іо нах мозку. комбіноване оперативне втруча ння, особливост2.Досвід впровадження в інституті нейрохірурями якого було пряме хірургічне виділення кіркової гії запропонованого трансвенозного способу лікудренажної вени, проведення по ній катетера для евання АВМ показав, що комбінований підхід в хі румболізації і емболізація АВМ рідкою тромбуючою коргічному лікуванні АВМ головного мозку виявлямпозицією. При інтраопераційному ангіографічному оється доста тньо раціональним і може використовубстеженні АВМ була повністю вимкнена із кровообігу ватись в лікуванні АВМ, важкодоступних для інших без появи нових симптомів у н еврологічному статметодів (мікрохі рургічного або ендоваскулярного). усі. Через 5 місяців після операції повторний агі3.Використання запропонованого способу в ографічний контроль підтвердив дані попередньнейрохі рургічній практи ці дасть можливість підого обстеження. вищи ти якість лікування хворих з АВМ, зменьшить Приклад №2. кількість повторних операцій при рецидиві захвоХвора Я-ко, (20 років, історія хвороби№ рювання, дасть можливість скоротити термін лі1473/99). Клінічний діагноз - АВМ лівої скронево-пкування в 2 рази. отиличної ділянки. Чотири (4) роки тому у хворої в Література: ЛШМД видалена внутрішньомозкова гематома та 1. Цимейко О. А., Луговський А.Г. Трансве нозное частково кліпована АВМ вказаної локалізації. У комбинирова ное выключение артериовенозных зв'язку з виникненням після операції епілептичних мальфо рмаций головного мозга. Ж-л клин. И теор. нападів хвора була госпіталізована в клініку патоМед. №3, 2000. Ак туальные проблемы нейрохи рулогії судин головного мозку інституту нейрохірургії. ргии. Ма териалы республиканской научнопрактиПри контрольній ангіографії виявлено заповнення ческой конференции с международным участием АВМ з к інцевих гілок лівої задньої мозкової артерії, (Ташкент, 3 октября 2000 г. с.141) ендоваскулярна емболізація яких була б пов'язана 2. Cromwell L.D., Harris A.B. Treatment of Arterioз великими труднощами. Тому через старий треvenous Malformations A Combinea Neurosuropical панаційний дефект в лівій тім'я ній кістці була видanol Neuroradilogical Approach S Neurosur 1980, 52, алена розширена тім'яна коркова вена, яка була №5, 705-708(англ). мобілізована на протязі (1,5-2)см і взята на лігат3. Deruty R., Laplas C., Pierluca P., Patet S.D. Pialat ур у. П ісля накладення на вену тимчасових кліпсів, S., Bascoulergues J., Garcia C. Embolisation peropв останню, через невеликий надріз, введений терeratiove des malformations arterio veneuses cerebraапевтичний катетер, який проведений по вені до les par le butylcyanoacrylate (18 cas.) NeurochiruroАВМ і під одночасним ангіографічним трансфемоpopie, 1985, 31,№1, 21-29(фр). ральним контр олем в АВМ введено 0,6 мл тромбу 2 5 40340 6 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 456-20-90 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00, A61B 17/12, A61B 17/00

Мітки: лікування, головного, хірургічного, комбінованого, мальформацій, спосіб, артеріовенозних, мозку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40340-sposib-kombinovanogo-khirurgichnogo-likuvannya-arteriovenoznikh-malformacijj-golovnogo-mozku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованого хірургічного лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку</a>

Подібні патенти