Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Змішувач гідродинамічний, що містить корпус і порожнину, в якій установлено диски із наскрізними отворами, які закріплені на корпусі та диски із наскрізними отворами, які закріплені на валу, який відрізняється тим, що у змішувачі установлено, щонайменше, два додаткових змішувальних диска, один з яких одночасно з'єднаний з корпусом гідродинамічної передачі та корпусом змішувача, а другий - з валом змішувача, а вал змішувача з'єднано з веденим валом гідродинамічної передачі.

Текст

Змішувач гідродинамічний, що містить корпус і порожнину, в якій установлено диски із наскрізними отворами, які закріплені на корпусі, та диски із наскрізними отворами, які закріплені на валу, який відрізняється тим, що у змішувачі установлено, щонайменше, два додаткових змішувальних диска, один з яких одночасно з'єднаний з корпусом гідродинамічної передачі та корпусом змішувача, а другий - з валом змішувача, а вал змішувача з'єднано з веденим валом гідродинамічної передачі. (19) (21) 2000074329 (22) 18.07.2000 (24) 15.06.2001 (33) UA (46) 15.06.2001, Бюл. № 5, 2001 р. (72) Рябінін Дмитро Дмитрович, Сівецький Володимир Іванович, Красовський Володимир Валерійович, Рябініна Олена Дмитрівна, Рожавський Володимир Григорович, Шерметинський Дмитро Олександрович, Мотін Анатолій Миколайович (73) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 39421 Суть винаходу пояснюється кресленням, де зображений поздовжній переріз змішувача. Змішувач гідродинамічний містить корпус 1 із вихідними отворами 2 і порожниною 3, в якій установлено диски 4, 5 із наскрізними отворами 6, 7, які закріплені в корпусі 1, і диски 8, 9 із наскрізними отворами 10, 11, які закріплені на валу 12. У змішувачі установлено два додаткових змішувальних диска 13, 14. Змішувальний диск 13, з'єднаний з корпусом 15 гідродинамічної передачі, наприклад зварюванням, одночасно з'єднаний з корпусом 1 змішувача, а змішувальний диск 14 з'єднаний з валом 12 змішувача. Вал 12 змішувача, на якому закріплені диски 8, 9 із наскрізними отворами 10, 11, з'єднаний з веденим валом 16 гідродинамічної передачі, наприклад за допомогою різьби або муфти (не показано). Змішувальний диск 14, який має отвір 17, утворює зі змішувальним диском 13 зазор 18. Характерною особливістю даної гідродинамічної передачі є наявність двох валів 16 і 19, які обертаються з різною швидкістю та у різних напрямках, до того ж вал 19, який з'єднано з корпусом 15 гідродинамічної передачі і змішувальним диском 13, обертається зі сталою швидкістю, а швидкість обертання веденого вала 16 гідродинамічної передачі автоматично регулюється в залежності від опору полімеру обертанню дисків 8, 9 у порожнині 3 змішувача. Змішувач гідродинамічний працює таким чином. Розплав полімеру, який складається із різних компонентів, надходить для змішування крізь отвори 7 диска 5 до порожнини З змішувача, утворюючи при цьому струминні потоки, інтенсивність розділення яких на елементарні об'єми між диском 5 і диском 9 підвищується за рахунок того, що ці диски обертаються у різних напрямках. Потім елементарні об'єми полімеру контактують між собою в зоні підвищеної дії зсувових деформацій, що утворена між дисками 5 і 9. Далі процес повторюється і полімер, проходячи крізь усі наскрізні отвори 11, 6, 10 дисків 9, 4, 8, потрапляє до отвору 17 змішувального диска 14, який закріплений на валу 12, що з'єднаний з веденим валом 16 гідродинамічної пе редачі, наприклад за допомогою різьби або муфти (не показано). Проходячи крізь отвір 17 і додатково перемішуючись, полімер надходить до зазору 18, який утворений дисками 13 і 14, де піддається дії інтенсивних зсувових деформацій, що забезпечується з'єднанням змішувального диска 13 з корпусом 15 гідродинамічної передачі і обертанням його зі швидкістю, яка дорівнює швидкості обертання вала 19, що поліпшує змішування. Розплав полімеру виходить із змішувача крізь вихідні отвори 2 у корпусі 1 змішувача. Ефективність змішування підвищується завдяки тому, що має місце автоматична зміна швидкості обертання вала 12, в залежності від зміни опору розплаву полімеру, що може бути пов'язана як зі зміною його фізико-хімічних властивостей, так і зі зміною температурного режиму переробки і таке інше. Це обумовлює підвищення пульсації течії, зміну швидкості руху елементарних об'ємів полімеру в осьовому, радіальному і коловому напрямках, зміну часу перебування полімеру у змішувачі, що призводить до поліпшення змішування і структурних властивостей суміші та її ізотропії. Внаслідок описаного процесу в змішувачі відбувається збільшення поверхонь розділення полімеру і збільшення кількості контактів елементарних об'ємів полімеру. Все це призводить до усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищення ефективності змішування. Запропонована конструкція змішувача дозволяє інтенсифікувати переміщення полімеру по висоті та довжині змішувача. Перебудова потоків полімеру, їх розділення та злиття обумовлюють збільшення поверхонь розділу та інтенсифікацію розподілу поверхонь контакту по всьому об'єму суміші, що призводить до усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищення ефективності змішування. Таким чином, в даному змішувачі досягається підвищення ефективності змішування порівняно з відомими конструкціями змішувачів, дозволяючи підвищувати якість отриманої продукції, не змінюючи основної технологічної схеми процесу. 2 39421 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hydrodynamic mixer

Автори англійською

Riabinin Dmytro Dmytrovych, Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Krasovskyi Volodymyr Valeriiovych, Riabinina Olena Dmytrivna, Rozhavskyi Volodymyr Hryhorovych, Shermetynskyi Dmytro Oleksandrovych, Motin Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Смеситель гидродинамический

Автори російською

Рябинин Дмитрий Дмитриевич, Сивецкий Владимир Иванович, Красовский Владимир Валерьевич, Рябинина Елена Дмитриевна, Рожавский Владимир Григорьевич, Шерметинский Дмитрий Александрович, Мотин Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B29B 7/38

Мітки: змішувач, гідродинамічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39421-zmishuvach-gidrodinamichnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач гідродинамічний</a>

Подібні патенти