Механізм накатки полотна круглов’язальної машини

Номер патенту: 38518

Опубліковано: 12.01.2009

Автор: Коробченко Євген Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатки полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, встановлений на валу, закріпленому в опорах корпуса механізму, засіб для зміни його обертального моменту, що включає кінематично зв'язані між собою механізми автоматичного регулювання обертального моменту та виконавчий, що включає ведуче зубчасте колесо, жорстко з'єднане з верхнім кінцем вертикального вала, який відрізняється тим, що виконавчий механізм додатково містить фрикційний варіатор з ведучим і веденим конічними валиками та проміжним циліндричним роликом, нижній вертикальний вал та конічну зубчасту передачу, механізм автоматичного регулювання обертального моменту містить встановлені в корпусі дві нерухомі та рухому напрямні полотна, пружний елемент, два шатуни з коромислами, храповий механізм, що містить кінематично з'єднані собачку, храпове колесо та контрсобачку, при цьому ведучий конічний валик встановлений на нижньому кінці вертикального вала та кінематично з'єднаний через проміжний циліндричний ролик, встановлений на осі з можливістю повздовжнього переміщення, з веденим конічним валиком, жорстко встановленим на верхньому кінці нижнього вертикального вала, нижній кінець якого з'єднаний з валом за допомогою конічної зубчастої передачі, рухома напрямна полотна з'єднана з пружним елементом та з першим шатуном, на коромислі якого встановлена собачка храпового механізму, контрсобачка якого змонтована на осі кочення, а храпове колесо жорстко встановлене на коромислі, що з'єднане з проміжним циліндричним роликом, через другий шатун.

Текст

Механізм накатки полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, встановлений на валу, закріпленому в опорах корпуса механізму, засіб для зміни його обертального моменту, що включає кінематично зв'язані між собою механізми автоматичного регулювання обертального моменту та виконавчий, що включає ведуче зубчасте колесо, жорстко з'єднане з верхнім кінцем вертикального вала, який відрізняється тим, що виконавчий механізм додатково містить фрикційний варіатор з ведучим і веденим конічними валиками та проміжним циліндричним роликом, нижній вертикальний вал та конічну зубчасту передачу, механізм автоматичного регулювання обертального 3 38518 4 зусилля накатки полотна, а наявність механізму ти рівномірність зусилля накатки, що загалом автоматичного регулювання обертального моменпідвищує надійність роботи механізму та якість ту, що містить скало-датчик, змонтоване на осі трикотажного полотна. кочення за допомогою жорстко з'єднаних з ним На рисунку представлена кінематична схема коромислів, важіль, жорстко встановлений на осі механізму накатки полотна круглов'язальної макочення скала-датчика, та динамічно з'єднану з шини. ним та з важелем виконавчого механізму пружину Ме ханізм накатки полотна містить ведуче зуне забезпечує рівномірність зусилля накатки, що бчасте колесо 1, що жорстко з'єднане з верхнім загалом знижує надійність роботи механізму та кінцем вертикального вала 2, який розташовано в якість трикотажного полотна. опорах механізму (на рисунку не показано). На В основу корисної моделі покладена задача нижньому кінці вала встановлено ведучий конічний створити такий механізм накатки полотна кругловалик 3 фрикційного варіатора, що також включає, в'язальної машини, в якому шляхом введення нопроміжний циліндричний ролик 4 та ведений конівих елементів та їх зв'язків забезпечилась би стачний валик 5. Проміжний циліндричний ролик 4 більність накатки полотна, підвищення надійності фрикційного варіатора, встановлений на осі 6 та роботи механізму та якості трикотажного полотна. має можливість переміщува тись вздовж цієї осі 6. Поставлена задача вирішується тим, що в меВедений конічний валик 5 жорстко встановлений ханізмі накатки полотна круглов'язальної машини, на верхньому кінці нижнього вертикального валу 7, що містить товарний валик, встановлений на валу, що розташований в опорах механізму. На нижньозакріпленому в опорах корпусу механізму, засіб му кінці вертикального валу 7 жорстко закріплено для зміни його обертального моменту, що включає конічне ведуче зубчасте колесо 8 кінематично кінематично зв'язані між собою механізми автомаз'єднане з веденим конічним зубчастим колесом 9, тичного регулювання обертального моменту та що жорстко встановлено на кінці вала товарного виконавчий, що включає ведуче зубчасте колесо, валика (на рисунку не показані), на який намотано жорстко з'єднане з верхнім кінцем вертикального рулон полотна 10. При цьому полотно 10 огинає вала, згідно з корисною моделлю, виконавчий менерухомі напрямні 11 та рухому напрямну 12, що ханізм додатково містить фрикційний варіатор з з'єднана з пружним елементом 13. Також рухома ведучим і веденим конічними валиками та проміжнапрямна 12 полотна 10 з'єднана з першим шатуним циліндричним роликом, нижній вертикальний ном 14, що кінематично з'єднується з коромислом вал та конічну зубчасту передачу, механізм авто15, змонтованим на осі кочення, на якому встаноматичного регулювання обертального моменту влена собачка 16 храпового механізму, що також містить встановлені в корпусі дві нерухомі та румістить храпове колесо 17 та контр-собачку 18. хому напрямні полотна, пружний елемент, два Собачка 16 кінематично з'єднана з храповим колешатуна з коромислами, храповий механізм, що сом 17. Храпове колесо 17 кінематично з'єднане з містить кінематично з'єднані собачку, храпове коконтр-собачкою 18 та жорстко встановлене на колесо та контр-собачку, при цьому ведучий конічромислі 19, що кінематичне з'єднане другим шатуний валик встановлений на нижньому кінці вертином 20 з проміжним циліндричним роликом 4 фрикального вала та кінематично з'єднаний через кційного варіатора. проміжний циліндричний ролик, встановлений на Ме ханізм накатки полотна працює таким чиосі з можливістю повздовжнього переміщення, з ном. веденим конічним валиком, жорстко встановленим При вмиканні машини ведуче зубчасте колесо на верхньому кінці нижнього вертикального вала, 1, за допомогою привода (на рисунку не показанижній кінець якого з'єднаний з валом за допомоний), одержує обертальний рух та приводить в рух гою конічної зубчастої передачі, рухома напрямна вертикальний вал 2, а з ним і жорстко закріплений полотна з'єднана з пружним елементом та з перна його кінці ведучий конічний валик 3 фрикційного шим шатуном, на коромислі якого встановлена варіатора. Ведучий конічний валик 3 приводить в собачка храпового механізму, контр-собачка якого обертальний рух проміжний циліндричний ролик 4 змонтована на осі кочення, а храпове колесо жорфрикційного варіатора, що в свою чергу надає стко встановлено на коромислі, що з'єднане з обертального руху веденому конічному валику 5. проміжним циліндричним роликом, через другий Проміжний циліндричний ролик 4 встановлений на шатун. осі 6, з можливістю поздовжнього переміщення. Використання технічного рішення, при якому в Ведений конічний валик 5, жорстко встановлений склад механізму накатки полотна включається на верхньому кінці нижнього вертикального валу 7, фрикційний варіатор з ведучим і веденим конічниприводить його в рух, а з ним і жорстко закріплене ми валиками та проміжним циліндричним роликом, на нижньому кіпці вертикального вала 7 ведуче нижнім вертикальний вал та конічна зубчаста пеконічне зубчасте колесо 8. Ведуче конічне зубчасредача, забезпечує стабільності зусилля накатки те колесо 8 передає обертальний момент веденополотна, а включення механізму автоматичного му конічному зубчастому колесу 9 та жорстко з'єдрегулювання обертального моменту, що містить наному з ним валу а з ним і товарному, на який встановлені в корпусі дві нерухомі та рухому нанамотується рулон полотна 10. прямні полотна, пружний елемент, два шатуна з В процесі роботи механізму полотно 10, покоромислами, храповий механізм, що містить кітрапивши в зону накатки, постійно огинає нерухомі нематичне з'єднані собачку, храпове колесо та напрямні 11 та рухому напрямну 12. Натяг полотна контр-собачку, дозволяє, за рахунок автоматично10 в зоні між нерухомими напрямними 11 створює го регулювання швидкості намотки полотна в запри цьому силу, що діє на рухому напрямну 12, лежності від зусилля накатки полотна, забезпечизрівноважену силою деформації пружного елеме 5 38518 6 нта 13. При цьому, регулюючи силу деформації попереднє зрівноважене положення, при якому пружного елемента 13, можна задавати необхідрухома напрямна 12 під дією пружного елемента ний натяг полотна 10 в зоні накатки. Допоки натяг 13 знову займе своє крайнє праве положення. При полотна 10 залишатиметься незмінним рівновага цьому, за рахунок контр-собачки 18 храпового месистеми буде непорушною, і рухома напрямна 12 ханізму, виключається повернення в попереднє буде займати своє крайнє праве положення. Одположення проміжного циліндричного ролика 4 та нак, при поступовому збільшенні діаметру рулона збільшення кутової швидкості до попереднього полотна 10 та незмінній частоті обертання товаррівня. При послідуючому збільшенню натягу полоного валика, натяг полотна 10 в зоні накатки буде тна 10 цикли будуть повториться, що забезпечувазбільшуватись [див. Гарбарук В.П. Проектироватиме сталість швидкості намотки полотна 10 та ние трикотажных машин. - Л. Машиностроение, стабільність зусилля намотки. 1980. - 416-417с.]. Це призведе до порушення рівВстановлення конічного фрикційного варіатоноваги рухомої направляючої 12 та її переміщенра з можливістю автоматичного регулювання, ченю. Це, в свою чергу, через шатун 14, змусить рез кінематичний зв'язок рухомої направляючої обертатись навколо власної осі кочення коромисполотна, з проміжним циліндричним роликом фрило 15. За рахунок собачки 16 храпового механізму, кційного варіатора, дозволяє забезпечити стабільобертання коромисла 15 буде передано храповоності зусилля накатки полотна та рівномірність му колесу 17. При цьому почне обертатися корозусилля накатки, що загалом підвищує надійність мисло 19, жорстко з'єднане з храмовим колесом роботи механізму та якість трикотажного полотна. 17, що через другий шатун 20 перемістить проміжВикористання запропонованої конструкції мений циліндричний ролик 4 фрикційного варіатора. ханізму накатки полотна в складі круглов'язальної Таким чином збільшення натягу полотна 10 машини дозволяє: призведе до зміни положення проміжного цилінд- розширити асортимент механізмів накатки ричного ролика 4. Це очевидно призведе до зміни полотна круглов'язальних машин; робочих радіусів ведучого 3 та веденого 6 конічних - підвищити якість полотна за рахунок стабіліваликів фрикційного варіатора. Тим самим буде зації зусилля його накатки; збільшуватись передаточне відношення фрикцій- підвищити ефективність механізму накатки ного варіатора та зменшуватись кутова швидкість полотна за рахунок-підвищення надійності його обертання товарного валика. Це призведе до змероботи. ншення натягу полотна 10 та поверне систему в Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rolling-up mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Korobchenko Yevhen Oleksiiovych

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Коробченко Евгений Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/00

Мітки: круглов'язальної, полотна, машини, накатки, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38518-mekhanizm-nakatki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти