Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб створення дугового розряду в глибині розплаву, який включає подання струму на електрод (електродну систему), замикання електрода на розплав, створення газового дугового проміжку між електродом і розплавом, запалення дуги і підтримання електричного режиму розряду, який відрізняється тим, що область розряду обмежують газопроникною оболонкою, а під оболонку подають газ. (19) (21) 2000074235 (22) 17.07.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Теплицький Лев Євгенович, Теплицький Євген Борисович, Дорофєєв Володимир Миколайович, Ессельбах Сергій Борисович (73) Донбаський гірничо-металургійний інститут 38509 від електродів 2. З'являється дуговий проміжок, запалюється дуга 15. Газ розширює дуговий проміжок доти, доки струм не зробиться рівним заданому. В зоні дуги 15 відбувається власне газовиділення, і надходження газу зовні зменшується або припиняється взагалі, а при надлишковому збільшенні дугового проміжку стр ум зменшується і клапанна система 6 перемикає порожнину дуги на викид. Застосування запропонованого способу створення дугового розряду в глибині розплаву дозво ляє здійснювати в області дуги 15 металургійний процес одержання пари лужноземельних металів відновленням їх із оксидів. Обробка розплавів парою лужноземельних металів підвищує якість виробів, які одержані із обробленого розплаву 14. Рафінування або модифікування розплавів відбувається без застосування товарних лужноземельних металів, що здешевлює обробку. В зоні дуги 15 можливе також відновлення будь-яких летучи х елементів із їх оксидів і насичення ними розплаву 14. Фіг.1 2 38509 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for formation of arc discharge in melt depth

Автори англійською

Teplytskyi Lev Yevhenovych, Teplytskyi Yevhen Borysovych, Dorofieiev Volodymyr Mykolaiovych, Yesselbakh Serhii Borysovych

Назва патенту російською

Способ создания дугового разряда в глубине расплава

Автори російською

Теплицкий Лев Евгеньевич, Теплицкий Евгений Борисович, Дорофеев Владимир Николаевич, Ессельбах Сергей Борисович

МПК / Мітки

МПК: C22B 9/05, C22B 5/16, C21C 7/072

Мітки: розряду, спосіб, дугового, глибини, розплаву, створення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38509-sposib-stvorennya-dugovogo-rozryadu-v-glibini-rozplavu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб створення дугового розряду в глибині розплаву</a>

Подібні патенти