Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей, який відрізняється тим, що при ускладнених кровотечею станах використовують інструменти для біозварювання живих м'яких тканин в черевній порожнині при режимах відповідних розповсюдженості та інтенсивності кровотечі, особливостей вогнища ураження та віку дитини.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при стані наявності спайок і кровотечі використовують інструмент у вигляді ножиць, ріжучі поверхні яких є електродами, при цьому ножиці з'єднані з апаратом зварювання СК-ЗООМ-1.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що при паренхіматозній кровотечі використовують інструмент у вигляді ложечки, яка являє собою два плоских електрода, що розділені між собою діелектричною пластиною і з'єднані з апаратом біозварювання ЭК-300 М-1.

4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що додатково використовують інструмент у вигляді ложечки.

Текст

1. Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей, який відрізняється тим, що при ускладнених кровотечею ста U 2 (19) 1 3 37864 4 - повторне спайкоутворення. імпульсу, внаслідок чого не відбувається утворенПід високочастотною електрохірургією розуміня рубців у звичному розумінні цього терміну, оскіють звичайно спосіб дії на тканини організму висольки гістологічна структура органу через деякий кочастотним током з метою розсічення - цілеспрячас відновлюється майже повністю. Під час опемованого руйнування та зупинення кровотечі. рації не відбувається навіть часткове опікове некЗадачею цієї корисної моделі є вдосконалення ротизування тканин, оскільки температура у зоні способу лапароскопічного лікування ургентних дії зварювального імпульсу не перевищує 40-70°С. абдомінальних станів у дітей шляхом використанДаний механізм біологічного зварювання може ня електрозварювання м’яких живих тканин і відбути реалізований лише при певному підборі часповідного інструментарію, в результаті чого досятоти, сили стр уму та часу дії імпульсу. гається висока ефективність лікування і, в першу Внаслідок вищенаведених властивостей спочергу, зводяться до мінімуму всі можливі ускладсіб, що заявляється, ефективно використовується нення. для роботи із такими органами та тканинами, як Поставлена задача вирішується тим, що в кишечник, підшлункова залоза, печінка, жовчний способі лапароскопічного лікування ургентних абміхур та жовчні ходи, селезінка, матка, яєчники, домінальних станів у дітей, згідно з винаходом, маткові труби, легені, судини будь-якого калібру, при ускладнених кровотечею станах використовумозкова тканина, м’язи. ють інструменти для біозварювання живих тканин Особливе значення набуває спосіб, що заявв черевній порожнині при режимах відповідних ляється, в дитячій хірургії і, в першу чергу, при розповсюдженості і особливостям вогнища уралікуванні ургентних абдомінантних станів у дітей. ження, інтенсивності кровотечі та віку дитини. В Житомирській обласній дитячій лікарні вкаАвторами цієї корисної моделі показано, що заний спосіб використовується з апаратом ЭКвибір відповідного інструменту залежить від особ300М-1, розробленим групою вчених Інституту ливостей ураження органу. електрозварювання ім. Є.О.Патона. Так, наприклад, при стані спайок, що супровоЗа останній час зроблено 98 операцій із застоджується кровотечею, дуже гарні результати одесуванням способу, що заявляється. ржані при застосуванні інструменту у вигляді ноПри проведенні оперативних втручань було жиць, поверхні, що ріжуть, яких представляють визначено, що для дітей раннього віку потрібно собою електроди, а самі ножиці з'єднані з апаразастосовувати значно нижчу силу імпульсу та його том зварювання ЭК-300М-1. час, а для дітей старшого віку - інтенсивніші режиПри паренхиматозній кровотечі успішно викоми зварювання та більшу тривалість імпульсу. ристовують інстр умент у вигляді ложечки, яка Корисна модель пояснюється прикладами конпредставляє собою два плоских електроди, роздікретного виконання. лених між собою діелектричною пластиною та Приклад 1 з'єднаних з апаратом біозварювання ЭК-300М-1. Дитина - хлопчик Б., 7 років, історія хвороби Можливе спільне використання вищеназваних 4928. Госпіталізована в хірургічне відділення інструментів, зокрема, ножицями розсікають ткаЖОДЛ 01.05.08 із скаргами на біль в черевній понини та видаляють пошкоджені ділянки, а додатрожнині, подряпини правої половини черевної стікове використання ложечки дозволяє контактно нки. Із анамнезу відомо, що 01.05.08 о 19:30 хлопзупиняти кровотечу. чик упав з велосипеду та вдарився об руль Спосіб, що заявляється, змінює звичайний велосипеду. При УЗД органів черевної порожнини плин оперативного втручання, так як після розсівиявлено ехоознаки пошкодження печінки та її чення тканин не виникає потреби у проведенні капсули. В області тазу визначається рідина в гемостатичних заходів, а при їх з'єднанні не треба об’ємі приблизно 300-350мл. AT-100/50мм рт.ст, використовува ти шовний матеріал. показники червоної крові в межах норми, триваОсобливості способу, що заявляється, хараклість кровотечі 5’00"-5’10", Ht-0,38, ЗАС - змін нетеризуються тим, що тканини, що роз'єднуються, має. Локально: живіт напружений, пальпація різко піддаються найменшому їх пошкодженню, швидко болюча в правій підреберній ділянці. Після нетривідновлюються їх фізіологічні властивості, мають валої операційної підготовки виконана лапароскомісце збереження функції органу, на якому провопічна ревізія та санація черевної порожнини. Встадиться операція. новлено, що по передньому краю правої долі Ме ханізм біозварювання тканин полягає в напечінки наявний розрив капсули до 2см, підкапсуступному. Високочастотний зварювальний імпульс льна гематома. Ложечкою для зварювання м’яких невисокої напруги при дії на живу м’яку тканину тканин одномоментно проведено гемостаз та звапошкоджує клітини мембрани та приводить до рювання капсули правої долі печінки. Контроль часткового їх руйнування й виходу багатої білком, УЗД черевної порожнини 05.05.08 - ехоознаки фоеластином та колагеном рідини у міжклітинний рмування після травматичної гематоми. Показники простір. При цьому відбувається випаровування аналізів крові та сечі - без патологічних відхилень. внутрішньоклітинної води та тієї, що вийшла у міжЛокально: живіт м’який, доступний глибокій пальклітинний простір і процес часткового згортання пації, дещо болючий в правій підреберній ділянці. білка, еластину та колагену, який при стисненні Симптоми подразнення очеревини від’ємні. Стан біополярним електрохірургічним інструментом і дитини задовільний. дає ефект з'єднання або ж «зварювання» тканин. Приклад 2 Під час електрозварювання живих тканин відбуваДитина-дівчина Д., 7 років, історія хвороби ється пошкодження лише 25% клітин, що знахо4918, госпіталізована в хірургічне відділення дяться у полі дії високочастотного електричного ЖОДЛ 01.05.2008 р із скаргами на біль в лівому 5 37864 6 підреберні та лівій поперековій ділянці. Із анамнено два серо-серозних шва для профілактики незу відомо, що 30.04.2008 р о 20:00 годині дитина здатності анастомозу. Післяопераційний період впала з перекладини. Локально: живіт напружепротікав неускладнено, дитина оглянута через 6 та ний, болючий в лівій підреберній ділянці, симпто12 місяців - відхилень у стані здоров’я не виявлеми подразнення очеревини позитивні. AT-90/60мм но. рт.ст, показники червоної крові - в межах вікової Приклад 4 норми, ЗАС - свіжі еритроцити 2-3 в п/з (решта Дитина - дівчина М., 17 років, історія хвороби показників без патологічних змін). При УЗД вияв9146, госпіталізована в хірургічне відділення лено: забій та розрив капсули селезінки, вільна ЖОДЛ 12.10.2007р. зі скаргами на різкий біль в рідина в черевній порожнині в об’ємі приблизно животі, одноразову блювотин у, н удоту, підвищен150мл. Дитині виконано лапароскопічно санацію та ня температури тіла до 37,5°С. Із анамнезу відомо, ревізію черевної порожнини. Ложечкою для зващо дитина хворіє близько доби. Локально: живіт рювання м’яких тканини одномоментно виконано симетричний, недоступний глибокій пальпації в гемостаз та зварювання капсули селезінки. Контправих відділах живота через пасивне напруження роль УЗД 05.05.2008: ехоознаки забою селезінки м’язів передньої черевної стінки, різко болючий в та невеличка кількість вільної рідини в порожнині правій здухвинній ділянці, симптоми подразнення малого газу. Показники аналізів крові та сечі без очеревини негативні. В загальному аналізі крові: патологічних змін. Локально: живіт м’який, симетлейк. - 15,8х109, п-14, ШОЕ-12мм/хв; ЗАС - безпаричний, доступний глибокій пальпації, помірно талогічних змін. Був виставлений діагноз - гострий чутливий в лівій підреберній ділянці. Симптоми апендицит та виконана апендектомія. Під час опеподразнення очеревини негативні. Стан дитини рації для роз'єднання м’яких тканин, пересічення задовільний. брижі апендикса (без накладання лігатури) та саПриклад 3 мого апендикса використовувались зварювальні Дитина - хлопчик P., 5 років, історія хвороби ножиці, за рахунок чого був досягнутий надійний №3679, госпіталізована в хірур гічне відділення гемостаз одразу при розсіченні тканин. Таким чиЖОДЛ 14.04.2007р зі скаргами на біль в животі, ном вдалось виконати операцію на органах черевчорний дьогтьоподібний стілець, блідість шкірних ної порожнини та уникнути крововтрат як під час покривів, слабкість. Із анамнезу відомо, що протявиконання доступу, так і під час основного етапу гом трьох діб спостерігається чорного кольору операції. Післяопераційний період перебігав гладстілець, напередодні заявився біль в животі. Локако. Дитина виписана із стаціонару на сьому добу льно: живіт напружений, м’який, доступний пальпісля операції в задовільному стані. Косметичний пації. Болючий в навколопупковій ділянці, симптоефект задовільний. ми подразнення очеревини негативні. УЗ Таким чином спосіб, що заявляється, віднообстеження - малоінфоормативне. AT-90/50мм ситься до прогресивної новітньої технології, має рт.ст, в загальному аналізі крові - Нв -88г/л, ернизку переваг, серед яких - скорочення часу опе2,1*1012/л. Виконана діагностична лапароскопія: ративного втручання, безкровність, відсутність виявлено дивертикул Меккеля, гіперемований, крововтрати та некрозів, значне зменшення шовнабряклий. Виконана асистована лапароскопія: ного матеріалу, що залишається у порожнинах через розтин черевної стінки в правій здухвинній тіла та в рані, відсутність загального впливу на ділянці довжиною 2см лапароскоиічним інструменорганізм. тарієм виведено петлю здухвинної кишки із диверЗначною перевагою способу є перспектива устикулом. Виконано зварювальними ножицями репішного оперування дітей. хворих на гемофілію та зекцію кишки біля основи дивертикула, накладено інші хвороби згортання крові. на кишку зварювальний шов. Додатково накладе Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for laparoscopic treatment of urgent abdominal conditions in children

Автори англійською

Rusak Petro Stepanovych, Tolstanov Oleksandr Kostiantynovych, Husak Oleksandr Yakovych, Marchenko Viktor Fedorovych, Zaremba Vitalii Rostyslavovych, Voloshyn Pavlo Ivanovych, Shevchuk Dmytro Volodymyrovych, Pohorilyi Vasyl Vasyliovych, Danylov Oleksandr Andriiovych, Kukuruza Yurii Petrovych, Rusak Anastasiia Petrivna, Khokhlov Oleksandr Ihorevych

Назва патенту російською

Способ лапароскопического лечения ургентных абдоминальных состояний у детей

Автори російською

Русак Петр Степанович, Толстанов Александр Константинович, Гусак Александр Яковлевич, Марченко Виктор Федорович, Заремба Виталий Ростиславович, Волошин Павел Иванович, Шевчук Дмитрий Владимирович, Погорелый Василий Васильевич, Данилов Александр Андреевич, Кукуруза Юрий Петрович, Русак Анастасия Петровна, Хохлов Александр Игоревич

МПК / Мітки

МПК: A61B 18/04, A61B 18/00, A61B 18/12

Мітки: ургентних, дітей, спосіб, станів, лапароскопічного, лікування, абдомінальних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37864-sposib-laparoskopichnogo-likuvannya-urgentnikh-abdominalnikh-staniv-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей</a>

Подібні патенти