Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1.Пристрій для зволоження, який містить циркуляційний контур води, вузол розпилення води з форсунками, який відрізняється тим, що вузол розпилення води містить регулюючі кронштейни, а форсунки обладнані електромагнітними клапанами з можливістю регулювання витрати води, і додатково містить вузол підготовки води з фільтром очищення води і регулятором тиску, пристрій оснащений блоком автоматичного керування.

2. Пристрій для зволоження за п.1, який відрізняється тим, що як фільтр очищення води містить фільтр грубого і тонкого очищення води.

3. Пристрій для зволоження за п.1, який відрізняється тим, що форсунки оснащені захисним екраном.

4. Пристрій для зволоження за п.1, який відрізняється тим, що електромагнітні клапани форсунки забезпечені капілярами.

Текст

Дивитися

1.Пристрій для зволоження, який містить циркуляційний контур води, вузол розпилення води з форсунками, який відрізняється тим, що вузол розпилення води містить регулюючі кронштейни, а форсунки обладнані електромагнітними клапана 3 37734 4 В основу корисної моделі поставлена задача Корисна модель пояснюється наступним кресвдосконалення пристрою для зволоження при виленням, на якому наведено: піканні хлібобулочних виробів високої якості, викоФіг.1 - загальний вигляд пристрою для зволористання якого дозволило б збільшити рівномірження. ність зволоження тестових виробів, підвищити Пристрій для зволоження складається з цирточність регулювання підводу води і її кількості в куляційного контуру води 1, вузла розпилення возону зволоження, підвищити регулювання часу між ди 2 з форсунками 3, що обладнані електромагнітциклами зволоження. ними клапанами 4 та регулюючі кронштейни 5, Поставлена задача вирішується тим, що привузол підготовки води 6 з фільтром очищення води стрій для зволоження, який містить циркуляційний 7 і регулятором тиску 8, та блок автоматичного контур води, вузол розпилення води з форсункакерування 9. Форсунки оснащені захисним екрами, відповідно до корисної моделі, вузол розпином 10. Крім того, електромагнітні клапани 4 форлення води містить регулюючі кронштейни, а форсунки 3 забезпечені капілярами 11. При цьому, сунки обладнані електромагнітними клапанами з фільтр очищення води 7 містить фільтр грубого 12 можливістю регулювання витратою води, і додаті тонкого очищення 13. ково містить вузол підготовки води з фільтром Пристрій працює таким чином. очищення води і регулятором тиску, та оснащено У процесі виробництва хлібобулочних виробів блоком автоматичного керування. В переважному останньою стадією є зволоження верхньої скоринваріанті, як фільтр очищення води містить фільтр ки виробу водяним пилом. Виріб надходить до грубого і тонкого очищення води. Крім того, форвузлу підготовки води 6, який містить фільтр очисунки оснащені захисним екраном. А електромагщення води 7, до якого підходить вода з циркулянітні клапани форсунки забезпечені капілярами. ційного контуру 1. Після очищення вода попадає Суттєвою відмінністю технічного рішення, що до форсунок 3 з електромагнітними клапанами 4. заявляється, є регулювання підводу води в зону Для нанесення водяного пилу на вироби, які вихозволоження двома шляхами: першим, грубим, дять з пекарної камери, здійснюється почергове шляхом використання регулятора тиску, а також включення електромагнітних клапанів 4 форсунок другим, тонким, за допомогою блоку автоматично3, що за допомогою регулятора тиску 8, дозволяє го керування. Форсунки відкриваються почергово, воді точно і рівномірно попадати на продукцію. За що запобігає зниження тиску в циркуляційному допомогою блоку автоматичного керування 9 реконтурі. При цьому здійснюється ефект "хвилі, яка гулюється зміна часу відкриття кожної форсунки 3. біжить". Довжина циркуляційного контуру води 1 залеВикористання блоку автоматичного керування жить від ширини пекарної камери. За допомогою дозволяє регулювати зміною часу відкриття кожної регулюючи х кронштейнів 5 обирається оптимальфорсунки. Це забезпечує оптимальний режим нана відстань між циркуляційним контуром води і несення води в залежності від виду виробів, вивиробами. Для якісної праці пристрою мінімальна ключає можливість передозування води і розкивідстань від поду печі до форсунки становить сання верхньої скоринки. 300мм, а від кінця пекарної камери до форсунки Використання регулюючи х кронштейнів в вузлі 450мм. розпилення води дозволяє підбирати оптимальну Для запобіганню нагріву форсунок 3, установвідстань між виробами та циркуляційним контуром люють захисний екран. води, сприяє рівномірного розподілу води по повеТехнічні характеристики пристрою для зволорхні виробів в залежності від ширини пекарної каження: мери. Це значно спрощує регулювання водопідво- максимальна витрата води, л/год. 5,2; ду у зону зволоження в залежності від - тиск води в магістралі, кгс/см 2 3,0-5,0; асортименту хлібобулочних виробів, що випіка- номінальна потужність, Вт 25,0; ються. За рахунок чого вода не розтікається, під- маса, кг, 20,0. вищується точність підводу води. Таким чином, технічне рішення, що заявляєтьВикористання вузла підготовки води, який місся, дозволяє збільшити рівномірність зволоження тить фільтр очищення води сприяє ефективному тестових виробів, підвищити точність регулювання використанню води, запобігає забиванню форсупідводу води і її кількості в зону зволоження, піднок від брудної, неякісної води. При цьому, фільтр вищити регулювання часу між циклами зволоженочищення води містить фільтр грубого і тонкого ня, що приводить до отримання хлібобулочних очищення води, що додатково підвищує е фективвиробів високої якості. ність пристрою. Заявлений пристрій може бути здійснено за Оснащення форсунок захисним екраном заподопомогою відомих засобів виробництва з викорибігає їх нагріву. станням існуючих технологій. Конструкція електромагнітних клапанів форсунки з капілярами не допускає витік капель води в момент включення та виключення. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Мацело 37734 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for moistening

Автори англійською

Heskin Pavlo Dmytrovych, Skoryk Oleksandr Andriiovych

Назва патенту російською

Устройство для увлажнения

Автори російською

Гескин Павел Дмитриевич, Скорик Александр Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A21B 3/00

Мітки: пристрій, зволоження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37734-pristrijj-dlya-zvolozhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зволоження</a>

Подібні патенти