Спосіб створення закріплювачів стерильності п-типу на s-плазмі буряків

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб створення закріплювачів стерильності П-типу на S-плазмі буряків, який включає схрещування чоловічостерильних рослин з кандидатами в закріплювачі стерильності, аналіз нащадків таких схрещувань за ступенем прояву ознаки стерильність-фертильність, добір за результатами цього аналізу закріплювачів стерильності, який відрізняється тим, що як кандидати в закріплювачі стерильності використовують функціонально фертильні рослини з стерилізуючою (S-) цитоплазмою.

Текст

Спосіб створення закріплювачів стерильності П-типу на S-плазмі буряків, який включає схрещу 37710 А01 Н1/04 от 27.01.1989). Закріплювачами стерильності П-типу є рослини, які на відміну від закріплювачів О- і Р-типів здатні закріплювати стерильність лише у одному поколінні. При повторному використанні (бекросуванні) відбувається відновлення фертильності частки ЧС-форм. Для добору закріплювачів стерильності П-типу схрещують материнські ЧС-форми з фертильними рослинами кандидатами в закріплювачі стерильності, аналізують нащадки таких схрещувань за ознакою стерильність-фертильність і відбирають батьківські рослини, серед нащадків яких не було рослин, здатних пилити, даючи при цьому життєздатний пилок. Відібрані за результатами цього аналізу закріплювачі стерильності повторно схрещують зі своїми нащадками першого схрещування і за результатами аналізу ознаки стерильність-фертильність нащадків повторного схрещування відбирають закріплювачі стерильності П-типу, серед нащадків яких з'явилися функціонально фертильні рослини. Дворазове схрещування кандидатів в закріплювачі стерильності з ЧС-формами (перше схрещування) та гібридними нащадками першого схрещування (друге схре щування), добір за результатами аналізу ознаки стерильність-фертильність генотипів, які у першому схрещуванні забезпечували закріплення стерильності, а у другому - відновлення фертильності частки рослин ЧС-форми, є спільними суттєвими ознаками способу і винаходу. Однак, на відміну від винаходу, ці суттєві ознаки не забезпечують достатньої ефективності селекційного процесу добору генотипів здатних закріплювати стерильність, тому що в ньому, як і в інших зазначених способах добору закріплювачів стерильності, вихідний матеріал обмежується лише рослинами на N-плазмі. В основу винаходу поставлено задачу підвищити ефективність створення промислове цінних генотипів, здатних закріплювати стерильність, шляхом використання раніше встановленого явища - здатності окремих генотипів функціонально фертильних рослин на S-плазмі закріплювати стерильність, чим забезпечується розширення бази вихідного матеріалу для добору промисловоціних закріплювачів стерильності. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі створення закріплювачів стерильності, який включає схрещування чоловічо-стерильних рослин з кандидатами в закріплювачі стерильності, аналіз гібридних нащадків за ступенем прояву ознаки стерильність-фертильність, та добором за результатами такого аналізу закріплювачів стерильності П-типу, відповідно до винаходу як кандидати в закріплювачі стерильності використовують функціонально фертильні рослини з стерилізуючою (S-) плазмою. Винахід характеризується такими суттєвими ознаками: схрещування функціонально фертильних рослин на S-плазмі з ЧС-формами, аналіз гібридних нащадків за ступенем прояву ознаки стерильність-фертильність та добір за результатами аналізу генотипів здатних закріплювати стерильність, із цих суттєви х ознак використання як вихідного матеріалу для добору закріплювачів стерильності функціонально фертильних рослин на Sплазмі є відмінною ознакою від відомого способу. Нова, відмінна від відомого способу, ознака завдяки попередньо встановленому явищу закріплювальної здатності функціонально фертильних рослин на S-плазмі, яке полягає у тому, що окремі генотипи функціонально фертильних рослин на Sплазмі при схрещуванні з ЧС-формами дають функціонально стерильних нащадків, дозволяє використовувати такі рослини як закріплювачі стерильності. Використання таких рослин дозволяє збільшити базу вихідного матеріалу для створення промислове цінних закріплювачів стерильності. Це стало можливим здійснити на основі результатів, одержаних внаслідок проведення експериментів. Стерильні материнські рослини схрещували з фертильними нащадками самозапилення фертильних рослин на S-плазмі. В окремих сім’ях нащадків таких схрещувань ступінь прояву ознаки стерильність-фертильність коливався у значній мірі, але не було виявлено ні одної функціонально фертильної рослини, тобто рослини здатної пилити, даючи життєздатний пилок. У схрещуваннях приймала участь лише одна фертильна форма, тому все насіння утворилось на фертильній рослині від самозапилення. Це дало змогу зберегти генотип батьківського компоненту таких схрещувань. Серед нащадків самозапилення батьківської фертильної рослини на Sплазмі майже не спостерігали розщеплення за ступенем прояву ознаки стерильність-фертильність, що свідчить про константну, гомозиготну конституцію цих рослин по домінантних алелях генів ядерного контролю ЦЧС. Фертильні рослини на S-плазмі, нащадки самозапилення вихідної батьківської форми, знову схрещували з ЧС рослинами і нащадками свого попереднього схрещування з ЧС-формами. Серед нащадків схрещування з ЧС-формами знову не спостерігалось функціонально фертильних рослин. Серед нащадків схрещування з F1 попереднього схрещування виникало до 50% функціонально фертильних рослин (схема). Схема. Схема виділення закріплювачів стерильності П-типу на Sплазмі 2 37710 ЧС А-контрольна ЧС-форма; ЧС ФФ А~-функціонально фертильна рослина на S-плазмі. Згідно трьохгенній моделі контролю ЦЧС у S-плазмі аналізують за ознакою стерильністьбуряків (Лялько И.И, Шевцов И.А., Парий Ф.Н. фертильність і, якщо серед нащадків такого схреСоздание и изучение восстановителей фертильщування немає функціонально фертильних росности у сахарной свеклы при инбридинге // Цитолин, батьківський компонент таких схрещувань логия и генетика. – 1990. - Т. 24. - № 2. - С. 41-45) розмножують і використовують в селекції та наіснує три гени ядерного контролю ознаки стерисінництві як закріплювач стерильності П-типу на льність-фертильність -X, Z, Rf par-домінантні алелі S-плазмі. яких обумовлюють нормалізацію процесу утвоПорівняльний аналіз винаходу з прототипом рення пилку у рослин на S-плазмі. Дані гени мапоказав, що спосіб відрізняється новою суттєвою ють різну відновлюючу здатність, яка ранжується ознакою, яка полягає у тому, що генотипи, здатні таким чином X>Rfpar>Z. Крім того, на ступінь відзакріплювати стерильність, відбираються серед новлення фертильності впливає ефект дози. фертильних рослин на S-плазмі. Це суттєво розЯк запилювачі використовувались рослини, ширює генетичну базу одержання промислове які мали в гомозиготному стані два "слабких" гени цінних компонентів гібридів на основі ЦЧС і сковідновлення фертильності (ідеотип S хх ZZ рочує селекційний процес мінімум на 2-3 поколінRfparRfpar). Відновлюючої здатності такого сполуня за рахунок відсутності операції по переведенчення генів достатньо для відновлення фертильню вихідного матеріалу на N-плазму. ності. Нащадки схрещування таких рослин з ЧСДосягнення такого результату не витікає явформами (ідеотип S хх zz Rf parRfpar) будуть мати ним чином з рівня розвитку техніки і забезпечуідеотип S хх Zz Rfpar Rf par. Відновлюючої здатності ється абсолютно новою суттєвою ознакою - дотакого сполучення генів недостатньо для надбором закріплювачів стерильності П-типу серед бання рослинами функціональної фертильності. фертильних рослин на S-плазмі. Спосіб здійснюють таким чином. Материнські Винахід дозволяє розширити вихідний матеЧС-рослини схрещують з функціонально фертиріал і прискорити селекційний процес створення льними рослинами на S-плазмі. При цьому зберіматеріалів з ЦЧС і може бути використаним в гають генотип батьківського компоненту схрещуселекції цукрових, кормових та столових буряків, вання одним з відомих способів. Нащадки схреа також мангольдів. щування ЧС-форм з фертильними рослинами на __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Parii Fedir Mykytovych, Maliienko Vadym Anatoliiovych, Маlііеnко Vadym Anatoliiovych, Melnychuk Yurii Viktorovych

Автори російською

Парий Федор Никитич, Малиенко Вадим Анатольевич, Мельничук Юрий Викторович

МПК / Мітки

МПК: A01H 1/04

Мітки: буряків, закріплювачів, спосіб, s-плазмі, стерильності, створення, p-типу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37710-sposib-stvorennya-zakriplyuvachiv-sterilnosti-p-tipu-na-s-plazmi-buryakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб створення закріплювачів стерильності п-типу на s-плазмі буряків</a>

Подібні патенти