Спосіб вирощування гібридів цукрових буряків на зрошенні

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб вирощування гібридів цукрових буряків на зрошенні, що включає поливи, який відрізняється тим, що підтримують водозберігаючий режим зрошення в критичні періоди росту рослин за календарними датами поливною нормою 450 м 3/га в сухі та середньо-сухі роки по дефіциту випаровування за вегетаційний період рослин, або водозберігаючий режим зрошення 70% найменшої вологоємкості протяги всього вегетаційного періоду в розрахунковому шарі ґрунту 0 ,5 м. (19) (21) 2000041954 (22) 06.04.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Писаренко Володимир Антонович, Суздаль Ольга Сергіївна, Кононенко Юлія Анатоліївна (73) Інститут зрошуваного землеробства української академії аграрних наук 37704 нонасінний - 64; 3. Ялтушківський однонасінний 30; 4. Український ЧС-70; 5. Іванівський ЧС-33. Зміст варіантів і схема досліду були наступні: R1 - 70% НВ в шарі ґрунту 0-50 см протягом вегетації; R2 - 6 поливів нормою 450 м 3/га (зрошувальна норма 2700 м 3/га); R3 - 4 полива нормою 450 м 3/гa (зрошувальна норма 1800 м 3/га); R4 - 3 полива нормою 450 м 3/га (зрошувальна норма 1350 м 3/га); R5 - 5 поливів нормою 450 м 3/га (зрошувальна норма 2250 м 3/га); (Строки поливів розраховані за багаторічними даними, по календарних датах в критичний період розвитку цукрових буряків). У варіантах R2 – R5, де строки поливів визначали за календарними датами, черговий полив нормою 450 м 3/га проводився в тому разі, якщо перед строками поливу сума опадів не перевищувала поливної норми. Роки проведення досліджень по дефіциту випаровування за вегетаційний період рослин цукрового буряку були: 1998 p. - середньо-сухий, 1999 p. - сухий. Кількість опадів за період вегетації становила відповідно в 1998 p. - 283,7 мм, а в 1999 p. – 187,7 мм. Для підтримки предполивної вологості ґрунту на рівні, передбаченому схемою досліду, в середньому за 1998-1999 pp., на водозберігаючому режимі зрошення R1 проводили 5 поливів зрошувальною нормою 2875 м 3/га. На інших варіантах згідно схеми досліду. Аналіз сумарного водоспоживання ділянок цукрових буряків показує, що вирішальна роль у забезпеченні рослин вологою відіграють атмосферні опади та поливи (табл. 1). Найбільша питома вага опадів (45%) спостерігалась на варіанті R4, де проводили 3 поливи зрошувальною нормою 1350 м 3/га, а найменша (38%) на варіанті R1 - 70% НВ в шарі ґрунту 0,5 м. У найменшій мірі на величину сумарного водоспоживання цукрових буряків впливала ґрунтова волога (16-29%), що вказує на велике значення поливної води в додаток до опадів вегетаційного періоду для забезпечення нормальної життєдіяльності рослин в посушливих умовах півдня України. Аналіз даних врожаю показує, що серед факторів, які вивчались в досліді, режим зрошення найбільш сильно впливає на продуктивність рослин цукрових буряків (табл. 2). Застосування режимів зрошення по вологості ґрунту (R1) та режим зрошення R2 - 6 поливів по календарних датах, підвищувало врожайність цукрових буряків на 54-76 ц/га, чи у 1,1-1,2 рази (в середньому по фактору). Ріст врожайності обумо влювався покращенням водного режиму ґрунту, що сприяло збільшенню листової площі, посиленню фотосинтетичної діяльності, оптимізації процесів формування коренеплодів. Максимальна врожайність за 1998-1999 pp. (487 ц/га) отримана на варіанті по вологості ґрунту, це ще раз доказує, що зрошення в степових умовах півдня України, є дуже важливим фактором. На водозберігаючих варіантах зрошення, які проводились по календарних датах, поливною нормою 450 м 3/га, приводили до зменшення урожайності на варіантах: R2 - 22 ц/га, R3 - 41 ц/га, R4 - 76 ц/га, R5 - 27 ц/га. Проте зменшення врожаю на 8,5%, у варіантах з режимом зрошення R3 - 4 поливи по датах, не було пропорційним зменшенню зрошувальної норми і складало 37,4% НВ. Економічна ефективність режимів зрошення була слідуючою: найменша собівартість 4,53-4,99 грн/ц ( в середньому по фактору В) була при поливах за схемою R3 - 4 поливи, R4 - 3 поливи по датах, при режимі зрошення по вологості ґрунту - R1 показник собівартості підвищився до 6,16 грн/ц (тобто на 19,0-26,5%), що пояснюється збільшенням витрат на проведення поливів. Рівень рентабельності по фактору режим зрошення (в середньому по фактору В) був наступним: R1 - 1,2%, R 2 - 4,3%, R 3 - 22,3%, R 4 - 32,6%, R 5 - 9,8%. HIP05 в роки досліджень складала відповідно для факторів А і В 12,8 і 11,1, а для їх взаємодії 28,5 і 24,8 ц/га. Серед різних гібридів, сортів цукрових буряків, які вирощувались для визначення найбільш адаптованого до умов півдня України, відокремлювався гібрид Ялтушківський ЧС-72, який забезпечив в середньому за 1998-1999 pp. - 531 ц/га ( в середньому по фактору А), що перевищувало інші гібриди такі як: Ядтушківський однонасінний 64 на 13,6%, Ялтушківський однонасінний 30 на 25,З%, Український ЧС-70 на 22,4%, Іванівський ЧС-33 на 11,5%. В умовах півдня України на темно-каштановому ґрунті економічно обґрунтованим і екологічно безпечним є водозберігаючий режим зрошення буряку цукрового, який передбачає проведення вегетаційних поливів поливною нормою 450 м 3/га, що складало 4 поливи по календарних датах в критичний період розвитку рослин, зрошувальною нормою 1800 м 3 /га в сухі, середньо-сухі роки по дефіциту випаровування за вегетацію, та гібрид Ялтушківський ЧС-72, який забезпечує. врожайність коренів 517 ц/га, собівартість 1 ц - 4,24 грн., чистий прибуток - 898 грн/га, та рівень рентабельності 41,0%. 2 37704 Таблиця 1 Баланс вологи залежно від поливного режиму цукрових буряків з шару ґрунту 0-200 см, середнє за 1998-1999 pp. Режим зрошення R1 R2 R3 R4 R5 Сумарне водоспоживання, м 3/га 6264 5782 5350 5185 5783 Ґрунтова волога м 3/га % 1032 16 950 16 1193 23 1478 29 1176 20 Опади м 3/га 2357 2357 2357 2357 2357 Поливи м 3/га % 2875 46 2475 43 1800 34 1350 26 2250 39 % 38 41 44 45 41 Таблиця 2 Врожайність гібридів, сортів цукрових буряків в залежності від різних моделей водозберігаючих режимів зрошення, ц/га, середнє за 1998-1999 p.p. Гібриди, сорти, В Ялтушківський ЧС-72 Ялтушківський одн* 64 Ялтушківський одн* З0 Український ЧС-70 Іванівський ЧС-33 Середнє R1 582 497 409 451 494 487 Режим зрошення, А R3 R4 517 467 461 392 389 380 410 380 453 436 446 411 R2 554 474 401 415 483 465 R5 536 470 407 405 484 460 Примітка: Ялтушковський одн* 64 - однонасінний. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3 Середнє 531 459 397 412 470 454

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for growing sugar beet hybrids at irrigation

Автори англійською

Pysarenko Volodymyr Antonovych, Suzdal Olha Serhiivna, Kononenko Yulia Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ выращивания гибридов сахарной свеклы на орошении

Автори російською

Писаренко Владимир Антонович, Суздаль Ольга Сергеевна, Кононенко Юлия Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/02, A01G 25/00

Мітки: гібридів, буряків, вирощування, цукрових, зрошенні, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37704-sposib-viroshhuvannya-gibridiv-cukrovikh-buryakiv-na-zroshenni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування гібридів цукрових буряків на зрошенні</a>

Подібні патенти