Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб прогнозування прогресуючої течії туберкульозу легень шляхом дослідження периферійної крові хворого, який відрізняється тим, що в периферійній крові визначають відсоток бластних клітин у відповідь на туберкулін (РБТЛ з PPD), а у сироватці крові - концентрацію імуноглобуліну A (Ig А) та рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та при показниках: РБТЛ з PPD - 0-5,0%, Ig А - 3,6 г/л та вище, ЦІК - 180 у. о. та вище - прогнозують прогресуючу течію туберкульозу легень. (19) (21) 2000041939 (22) 05.04.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Панасюкова Оксана Романівна, Чернушенко Катерина Федорівна, Петренко Віктор Михайлович, Циганкова Людмила Михайлівна, Найда Ірина Василівна, Фірсова Алла Сергіївна (73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України 37697 рації Ig А та рівня ЦІК), що супроводжується негативною або слабопозитивною реакцією лімфоїдних клітин на туберкулін (РБТЛ з PPD) сприяє розвитку імунокомплексного компоненту, що призводить до порушення трофіки та розпаду легеневої тканини і прогресуванню туберкульозного процесу і це в подальшому підтверджується даними клініко-рентгенологічного обстеження хворих. Спосіб здійснюють таким чином. У хворого беруть венозну кров в кількості 1 мл і здійснюють реакцію бластної трансформації лімфоцитів (РБТЛ) з туберкуліном (PPD) за методом Bach J. еt al. (Bach J., Hirchorn К. Lymphocyte interection: A potential histocompatibility test in vitro // Exp. Cell. Res. - 1963. - V. 32. - P. 592-596) у модифікації Григорьєвої (Григорьева М.П, Копелян И.И. Разработка микрометода культивирования клеток крови человека // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 1972.- Т. 74. - № 8. - С. 119-122). В сироватці крові визначають концентрацію Ig А за методом радіальної імунодифузії (Mancini G., Garbonare A., Haremens J. Immunochemical quantitation of antigens by single radial diffusion // Immunochemistry. - 1965. - № 2. - P. 235239); рівень ЦІК за методом преципітації (Haskova V., Ka'slik J., Matl I, Metejchova M. Nov'y zpusob stanoveni cirkulyjicich imunokomplexes v lidsk'ych s'erech // Cas. Lek. Ces. - 1977. - V. 116. - № 14. - P. 436-437). Облік РБТЛ з туберкуліном проводиться методом мікроскопії (підраховується кількість бластних клітин на 100 лімфоцитів крові); концентрації імуноглобуліну - з урахуванням діаметру кілець преципітації за допомогою калібровочної кривої; рівню циркулюючих імунних комплексів - на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 450 нм. При негативній або слабопозитивній РБТЛ з туберкуліном (0-5,0%) та показниках: Ig А - 3,6 г/л та вище; ЦІК - 180 у. о. і вище - прогнозують прогресуючу течію туберкульозу легень. Наводимо конкретні приклади здійснення способу. Приклад 1. Хворий Я-ко О.М., 1983 р.н., історії хвороби № 183, госпіталізований у відділення фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології з діагнозом - вогнищевий туберкульоз правої легені у фазі інфільтрації і розпаду, БК (+). При імунологічному дослідженні були одержані наступні результати: РБТЛ з PPD - 29,0%, концентрація Ig А - 3,3 г/л, рівень ЦІК - 143 у. о. На етапі лікування встановлена чутливість до основних протитуберкульозних препаратів. Внаслідок лікування у хворого припинилось бактеріовиділення (через 1,5 місяці), спостерігалась позитивна клініко-рентгенологічна динаміка захворювання. На підставі отриманих клініко-рентгенологічних та лабораторних даних у хворого спостерігався звичайний перебіг туберкульозу легень без прогресування. Виписаний у задовільненому загальному стані без ускладнень. Приклад 2. Хворий М-ко П.М., 25 років, історія хвороби № 522, хворіє на туберкульоз на протязі 8 років, госпіталізований з діагнозом - фібрознокавернозний туберкульоз обох легень у фазі інфільтрації і розпаду та обсіменіння, БК (+). При імунологічному дослідженні одержані наступні результати: РБТЛ з PPD - 0,5%, концентра ція Ig А - 3,8 г/л, рівень ЦІК - 206,0 у. о., що дозволило прогнозувати прогресування процесу. При клініко-лабораторному обстежені у хворого виявлена полірезистентність мікобактерій туберкульозу (МБТ) до 5 протитуберкульозних препаратів. Не дивлячись на проведену інтенсивну поліхіміотерапію протитуберкульозними препаратами з використанням антибіотиків широкого спектру дії, на протязі 6 місяців процес прогресував: зберігались клінічні прояви хвороби, продовжували виділятися МБТ (бактеріоскопічно та методом посіву), не відмічалося позитивної рентгенологічної динаміки. На підставі отриманих клініко-рентгенологічних та лабораторних даних у хворого спостерігався прогресуючий перебіг туберкульозу легень. Хворий виписаний для продовження лікування амбулаторно. Приклад 3. Хворий Кр-п П.М., 1953 р.н., історія хвороби № 915/1263, хворіє з 1994 року, госпіталізований до інституту з діагнозом - фібрознокавернозний туберкульоз легень у фазі інфільтрації та обсіменіння, БК (+). При імунологічному дослідженні одержані наступні результати: РБТЛ з PPD - 0,5%, концентрація Ig А - 5,0 г/л, рівень ЦІК - 330 у. о., що дозволяє прогнозувати прогресування процесу. При клініко-лабораторному обстеженні у хворого не виявлено стійкості МБТ до основних протитуберкульозних препаратів. Внаслідок лікування протягом 4 місяців, у хворого припинилось бактеріовиділення (через 1 місяць), поліпшився загальний стан, але зберігалися кашель, слабкість, тахікардія, не відмічалося позитивної рентгенологічної динаміки. На підставі отриманих клініко-рентгенологічних та лабораторних даних у хворого спостерігався прогресуючий перебіг туберкульозу легень. За сімейними обставинами хворий виписаний із клініки для продовження лікування амбулаторно. Всього за способом, що пропонується обстежено 50 хворих на туберкульоз легень, які були розподілені на 2 групи: І - основна - 30 пацієнтів з прогресуючим туберкульозом легень, II - контрольна - 20 хворих без прогресування туберкульозу. Окрім того обстежено 20 здорових донорів крові (III група). В таблиці наведено середні по групі дані туберкулінової чутливості, концентрації Ig А та рівня ЦІК у хворих основної, контрольної груп та здорових осіб. Як видно з таблиці, у пацієнтів основної групи спостерігається слабопозитивна РБТЛ з туберкуліном, тоді як у хворих контрольної групи вона різко позитивна. Концентрація Ig А та рівень ЦІК підвищені відносно норми у пацієнтів обох обстежених груп, але в основній групі вони вірогідно вище, ніж в контрольній. Після етапу лікування серед хворих основної групи у 70,0% зберігалося бактеріовиділення, у 36,7% з них не відмічалося позитивної клінічної динаміки та у 56,7% була відсутня рентгенологічна динаміка. В той же час в контрольній групі бактеріовиділення зберігалося лише у 15,0% хворих, у всіх пацієнтів відмічалася позитивна клініко-рентгенологічна динаміка. Таким чином, у зрівнянні із прототипом спосіб, що пропонується, є більш точним за рахунок того, що для прогнозування прогресуючої течії туберкульозу легень використовують три показники, один 2 37697 з яких є специфічним для туберкульозного процесу. Визначення можливості прогресування туберкульозного процесу дозволяє з самого початку лікування призначити найбільш ефективну індивідуальну хіміотерапію, тим самим підвищити ефективність лікування такого контингенту хворих. Імунологічні тести, які використовуються у даному способі, відносяться до загальноприйнятих досліджень імунного статусу людини, є доступними для протитуберкульозних закладів різного профілю. Таблиця Порівняльна характеристика туберкулінової чутливості та стану гуморального імунітету у хворих на туберкульоз легень. Показники РБТЛ з РРD % Ig А г /л ЦІК у. o. Здорові особи Хворі основної групи 2,0±0,6 2,2±0,2 96,4±0,6 4,8±0,7 * 4,1±0,2 * 200,6±13,0 * Хворі контрольної групи 9,1±1,5 *ˆ 2,9±0,1 *ˆ 135,5±10,5 *ˆ Примітки: 1. * - різниця показників у порівнянні із групою здорових осіб вірогідна (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prediction of progressive course of lungs tuberculosis

Автори англійською

Panasiukova Oksana Romanivna, Chernushenko Kateryna Phedorivna, Petrenko Viktor Mykhailovych, Tsyhankova Liudmyla Mykhailivna, Naida Iryna Vasylivna, Firsova Alla Serhiivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования прогрессирующего течения туберкулеза легких

Автори російською

Панасюкова Оксана Романовна, Чернушенко Екатерина Федоровна, Петренко Виктор Михайлович, Циганкова Людмила Михайловна, Найда Ирина Васильевна, Фирсова Алла Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53

Мітки: туберкульозу, спосіб, прогресуючої, прогнозування, легень, течії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37697-sposib-prognozuvannya-progresuyucho-techi-tuberkulozu-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування прогресуючої течії туберкульозу легень</a>

Подібні патенти