Завантажити PDF файл.

Текст

Змішувач гідродинамічний, що містить корпус і порожнину, в якій установлено диски з наскрізними отворами, які закріплені на корпусі та диски з наскрізними отворами, які закріплені на валу, який відрізняє ться тим, що у змішувачі установлено, по меншій мірі, два додаткових змішувальних диска, один з яких з'єднаний з корпусом введеної гідродинамічної передачі, а другий - з корпусом змішувача, а вал змішувача, на якому закріплені диски із наскрізними отворами, з'єднаний з веденим валом гідродинамічної передачі. (19) (21) 2000020561 (22) 01.02.2000 (24) 16.04.2001 (33) UA (46) 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р. (72) Рябінін Дмитро Дмитрович, Сівецький Володимир Іванович, Красовський Володмир Валерїйович, Рябініна Олена Дмитрівна, Рожавський Володимир Григорович, Мотін Анатолій Миколайович, Шерметинський Дмитро Олександрович (73) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 36734 у порівнянні з відомими конструкціями змішувачів, яке дозволяє підвищити якість одержаної продукції, не змінюючи основної технологічної схеми процесу. Суть винаходу пояснюється кресленням (фіг.), де зображений поздовжній переріз змішувача. Змішувач гідродинамічний містить корпус 1 із вхідним отвором 2 і порожниною 3, в якій установлено диски 4, 5 з наскрізними отворами 6, 7, які закріплені на корпусі 1, і диски 8, 9 з наскрізними отворами 10, 11, які закріплені на валу 12. У змішувачі установлено два додаткових змішувальних диски 13, 14, один з яких з'єднаний з корпусом 15 введеної гідродинамічної передачі, наприклад, зварюванням, а другий - з корпусом 1 змішувача. Вал 12 змішувача, на якому закріплені диски 8, 9 з наскрізними отворами 10, 11, з'єднаний з веденим валом 16 гідродинамічної передачі, наприклад, за допомогою різьби або муфти (не показана). Змішувальний диск 14, який має отвір 17, утворює зі змішувальним диском 13 зазор 18. Характерною особливістю гідродинамічної передачі є наявність двох валів 16 і 19, які обертаються з різною швидкістю, до того ж вал 19, який з'єднаний з корпусом 15 гідродинамічної передачі і змішувальним диском 14, обертається зі сталою швидкістю, а швидкість обертання веденого вала 16 гідродинамічної передачі автоматично регулюється в залежності від опору полімера обертанню дисків 8, 9 у порожнині 3 змішувача. Змішувач гідродинамічний працює таким чином. Розплав полімеру, який складається із різних компонентів, надходить для змішування крізь вхідний отвір 2 у корпусі 1 до зазору 18, який утворений змішувальними дисками 13 і 14, де піддається дії інтенсивних зсувови х деформацій, що поліпшує змішування. Змішувальний диск 13 з'єднаний з корпусом 15 введеної гідродинамічної передачі, наприклад, зварюванням, і обертається зі швидкістю, яка дорівнює швидкості обертання вала 19 гідродинамічної передачі. Далі, крізь отвір 17 змішувального диска 14, полімер, додатково перемішуючись, надходить у порожнину 3, де установлено диски 8, 9 з наскрізними отворами 10, 11, які закріплені на валу 12, який з'єднаний з валом 16 гідродинамічної передачі, наприклад, за допомо гою різьби або муфти (не показана), і диски 4, 5 з наскрізними отворами 6, 7, які закріплені на корпусі 1 змішувача. Полімер, проходячи крізь отвори 10 диску 8, утворює стр уминні потоки, які розділяються на елементарні об'єми між диском 8 і нерухомим диском 4 при обертанні диску 8, і потім контактують між собою в зоні інтенсивного зсуву, яка утворюється між дисками 8 і 4. Далі процес повторюється і полімер проходить крізь усі наскрізні отвори 6, 11, 7 дисків 4, 9, 5. Розплав полімеру виходить із змішувача крізь наскрізні отвори 7 диска 5. Ефективність змішування підвищується завдяки тому, що має місце автоматична зміна швидкості обертання валів 12 і 16, в залежності від зміни опору розплава полімера, яка може бути пов'язана як зі змінною його структурних властивостей внаслідок анізотропії, так і зі зміною температурного режиму переробки та інших технологічних факторів. Це обумовлює підвищення пульсації течії, зміну швидкості руху елементарних об'ємів полімеру в осьовому, радіальному і коловому напрямках, зміну часу перебування полімеру у змішувачі, що призводить до поліпшення змішування, а також структурних властивостей суміші і її ізотропії. Внаслідок описаного процесу в змішувачі відбувається збільшення поверхонь розділення полімеру і збільшення кількості контактів елементарних об'ємів полімеру. Все це призводить до усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищення ефективності змішування. Запропонована конструкція змішувача дозволяє інтенсифікувати переміщення полімеру по висоті та довжині змішування. Перебудова потоків полімеру, їх розділення та злиття обумовлюють збільшення поверхонь розділу та інтенсифікацію розподілу поверхонь контакту по всьому об'єму суміші, що призводить до усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищення ефективності змішування. Таким чином, в даному змішувачі досягається підвищення ефективності змішування порівняно з відомими конструкціями змішувачів, дозволяючи підвищувати якість отриманої продукції, не змінюючи основної технологічної схеми процесу. 2 36734 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hydrodynamic mixer

Автори англійською

Riabinin Dmytro Dmytrovych, Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Krasovskyi Volodymyr Valeriiovych, Riabinina Olena Dmytrivna, Rozhavskyi Volodymyr Hryhorovych, Motin Anatolii Mykolaiovych, Shermetynskyi Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Смеситель гидродинамический

Автори російською

Рябинин Дмитрий Дмитриевич, Сивецкий Владимир Иванович, Красовский Владимир Валерьевич, Рябинина Елена Дмитриевна, Рожавский Владимир Григорьевич, Мотин Анатолий Николаевич, Шерметинский Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B29B 7/38

Мітки: змішувач, гідродинамічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-36734-zmishuvach-gidrodinamichnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач гідродинамічний</a>

Подібні патенти