Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виробництва замінника незбираного молока для корму сільськогосподарських тварин, що включає згущення вторинних молочних продуктів, змішування з тваринним жиром, фосфатидами та вітамінним преміксом, гомогенізацію суміші, приготування екструдату джерела рослинного білка, внесення його в суміш, сушіння, який відрізняється тим, що як екструдат джерела рослинного білка використовують екструдат сої, приготування якого проводять при температурі 150-1800С, після чого гарячий екструдат з'єднують зі згущеним вторинним молочним продуктом, змішують і одержану суміш витримують протягом 20-30 хвилин, підтримуючи при цьому температуру 60-700С, гомогенізують, додають тваринний жир, вітамінний премікс, фосфатиди, емульгують.

Текст

Спосіб виробництва замінника незбираного молока для корму сільськогосподарських тварин, 3 3600 4 рин шляхом витримування суміші гарячого екструБоби сої, вологість яких становить 12-14% подату сої та згущеного вторинного молочного продають в екструдер, де за рахунок високої темперадукту при температурі 60-700С на протязі 20-30 тури 150-1800С та перепаду тиску відбувається хвилин використовуючи тепло екструдату сої. Це нейтралізація інгібіторів протеаз, трипсину та уредозволить знизити енерговитрати, собівартість, і ази. Боби сої вибухають, збільшуються в об'ємі, при цьому покращити якість готової продукції. стають крихкими, подрібнюються. Поставлена задача вирішується тим, що в Паралельно з цим у випарнику проводять згуспособі виробництва замінника незбираного молощення вторинного молочного продукту, який потім ка для молодняку сільськогосподарських тварин, направляють у змішувач де з'єднують з гарячим що передбачає згущення молочних продуктів, екструдатом сої і витримують на протязі 20-30хв. змішування з тваринним жиром, фосфатидами та Безперервно перемішуючи при температурі 60вітамінним преміксом, гомогенізацію суміші, приго700С. Отриману суміш гомогенізують на роторнотування екструдату джерела рослинного білка, імпульсному апараті при температурі 60-700С, навнесення його в суміш, сушіння. Згідно з винахоправляють у ємність, куди при постійному змішудом, приготування екструдату сої проводять при ванні вводять підігрітий тваринний жир, фосфатитемпературі 150-1800С, після чого гарячий екструди та вітамінний премікс. дат з'єднують зі згущеним вторинним молочним Після цього гомогенну масу емульгують вакупродуктом, змішують і одержану суміш запарюють умним емульгатором при температурі 60-700С, в на протязі 20-30 хвилин, підтримуючи при цьому якому завдяки адіабатному скипанню відбувається температуру 60-70°С, гомогенізують, додають тваподрібнення незмішуваних компонентів, формуринний жир, фосфатиди та вітамінний премікс, вання жирових кульок та закриття їх білковою емульгують. оболонкою. При екструзивній обробці бобів сої, в резульОтриману емульсію відкачують у двостінну таті "вибуху" бобів, відбувається збільшення водоємність з мішалкою і при безперервному змішурозчинних речовин в готовому продукті. Боби сої ванні направляють на сушку. С ушк у проводять на збільшуються в об'ємі і при цьому зменшується їх розпилювальній сушильній установці при темпераоб'ємна вага, вони стають більш крихкими, ніжнитурі вхідного повітря 160-1700С, вихідного 90-950С. ми, покращуються органолептичні показники. Крім Після сушки готовий продукт розфасовується, того, в результаті перепаду тиску і температури пакується і відправляється на збереження. знижується активність інгібіторів протеаз, трипсину Приклад. та уреаз, інтенсифікуються процеси тепломасообДля одержання 1000кг продукту беруть 360кг міну, підвищується екстрактивність водорозчинних бобів сої і завантажують в екструдер, де за рахуречовин (білки, жири, вуглеводи). нок високої температури (150-1800С) та перепаду При витримуванні суміші екструдату сої з втотиску боби сої вибухають (збільшуються в об'ємі), ринним згущенним молочним продуктом при темвідбувається нейтралізація інгібіторів протеаз, пературі 60-700С на протязі 20-30 хвилин досягатрипсину та уреази. ється повне розм'якшення клітковини сої і Одночасно з цим закачують сироватку в випаподальше знищення інгібіторів протеаз, трипсину рний апарат, випарюють до вмісту 43% сухи х рета уреази. Завдяки використанню тепла екструдачовин і одержують 500кг згущеної сироватки, яку ту для нагріву суміші, значно скорочується спожинаправляють в змішувач, з'єднують з гарячим ексвання електроенергії на виготовлення замінника трудатом сої і на протязі 20-30 хвилин, безперервнезбираного молока. но перемішуючи суміш і підтримуючи при цьому Завдяки процесу гомогенізації відбувається інтемпературу 60-700С, ви тримують до повного розтенсивне подрібнення клітковини. м'якшення клітковини сої. Під дією температури Процес емульгування в вакуумному емульгавідбувається подальше знищення трипсину, уреаторі при температурі 60-750С та тиску 0,01зи та інгібіторів протеаз. 0,03мРа, що супроводжується адіабатним скипанДалі одержану масу направляють в роторноням потоку, сприяє подрібненню компонентів, які імпульсний апарат, де вона при температурі 60не змішуються, формуванню жирових кульок та 700С гомогенізується, в результаті чого відбувазакриттю їх білковою оболонкою, завдяки чому ється інтенсивне подрібнення клітковини до мініпідвищується стійкість жиру до окислення та змемальних розмірів. ншується виділення вільного жиру. Після цього гомогенну масу закачують в ємЗастосування технологічних процесів передність, поступово вводять 85кг підігрітого твариннобачених у способі виробництва замінника незбиго жиру, 45кг вітамінно-мінерального комплексу та раного молока, дозволяє одержувати якісний про10кг фосфатидів, змішують, а потім емульгують дукт, що має добру розчинність, високу харчову та вакуумним емульгатором в якому завдяки адіабабіологічну цінність і може використовуватися для тному скипанню потоку, відбувається подальше відгодівлі телят з перших днів від народження. подрібнення незмішуваних компонентів, формуНа кресленні (див. Фіг.) представлена схема вання жирових кульок та закриття їх білковою технологічної лінії для виробництва замінника необолонкою. збираного молока для молодняку сільськогоспоЕмульсію відкачують у двостінну ємність з мідарських шалкою і при безперервному змішуванні направтварин. ляють на сушку. С ушку проводять на розпилюваЗаявлений спосіб здійснюється наступним льній сушильній установці при температурі чином. вхідного повітря 160-1700С і вихідного 90-950С. Після виходу з сушарки, вологість продукту стано 5 3600 6 вить 4-5%, масова частка жиру 15%, кислотність фосфа тиди - 1,0. 12-14Т0. Виготовлення замінника незбираного молока Висушений продукт розфасовується, пакуєтьтаким способом дозволяє одержувати якісний ся і відправляється на збереження. Готовий пропродукт, що має добру розчинність, високу харчодукт містить по сухій речовині, %: ву та біологічну цінність і при цьому значно знизисироватка - 50; сої - 36; тваринний жир - 8,5; ти його собівартість за рахунок енергозбереження. вітамінний-мінеральний премікс -4,5; Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dolinskyi Anatolii Andriiovych, Shurchkova Yulia Oleksandrivna, Basok Borys Ivanovych, Hanzenko Valentyna Vasylivna, Sharkova Nadia Oleksiivna, Shepkin Yevhen Valeriiovych

Автори російською

Долинский Анатолий Андреевич, Шурчкова Юлия Александровна, Басок Борис Иванович, Ганзенко Валентина Васильевна, Шаркова Надежда Алексеевна, Щепкин Евгений Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A23C 11/00

Мітки: незбираного, тварин, сільськогосподарських, спосіб, молока, виробництва, замінника, корму

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-3600-sposib-virobnictva-zaminnika-nezbiranogo-moloka-dlya-kormu-silskogospodarskikh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва замінника незбираного молока для корму сільськогосподарських тварин</a>

Подібні патенти