Транспортир-лінійка для рельєфного креслення

Номер патенту: 35467

Опубліковано: 25.09.2008

Автори: Кабак Віталій Васильович, Тулашвілі Юрій Йосипович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Транспортир-лінійка для рельєфного креслення, що містить основу, рухому лінійку-стрілку та фіксатор, який відрізняється тим, що основа містить градуйовану внутрішню лінійку з отворами та градуйований профіль транспортира з отворами кутової орієнтації, а також клітинки для написання шрифтом Брайля, градуйована зовнішня лінійка виконана з засічками, а рухома лінійка-стрілка прикріплена до основи фіксатором з вістрям на кінці з можливістю регулювання довжини вістря.

Текст

Транспортир-лінійка для рельєфного креслення, що містить основу, р ухому лінійку-стрілку 3 35467 4 ваний профіль транспортиру 6, отвори точної куваної внутрішньої лінійки 5, проставляють грифетової орієнтації 7 та клітинки для написання шрилем Брайля точки вниз від вістря фіксатора 3 фтом Брайля 8. транспортира-лінійки для рельєфного креслення. Градуйована зовнішня лінійка 4 призначена Далі ставлять вістря транспортира-лінійки для для побудови ліній різної довжини. Градуйована рельєфного креслення в крайню побудовану точку внутрішня лінійка 5 призначена для побудови відта продовжують побудову, використовуючи при різків певної заданої довжини, а також використоцьому градуйовану вн утрішню лінійку 5. Аналогічвується як допоміжний елемент при побудові кутів, но будують дві наступні сторони рамки. радіусів кіл та орієнтації пристрою по попередньо При побудові точки за заданими координатами побудованим елементам зображення. Рухома ліїї вершин використовують сторони побудованої нійка-стрілка 2 та градуйований профіль транспоррамки, котрі виконують роль координатних осей X тиру 6 застосовуються при побудові кутів та радіу(коротша сторона) та Y (довша сторона). При цьосів кіл. Отвори точної кутової орієнтації 7 му вершину лівого нижнього кута рамки беруть за транспортира є допоміжними елементами при попочаток координат, тобто за точку з координатами будові кутів чи кіл. Клітинки для написання шриф(0;0). При побудові орієнтуються на одну з коордитом Брайля 8 служать для створення написів на натних осей. Відраховують потрібну кількість репобудованих зображеннях, позначення вершин льєфних точок по даній осі, ставлять в потрібну відрізків, геометричних фігур то що. Фіксатор 3 є точку вістря транспортира-лінійки для рельєфного допоміжним елементом при побудові креслень і креслення. Дана точка буде мати координати (0;у), служить для фіксації транспортира-лінійки для коли побудова відбувається відносно осі Y або рельєфного креслення в певному заданому поло(х;0) - коли побудова здійснюється відносно осі X. женні, а також для орієнтації і віднаходження поВиставляють кут в 90°. Градуйована внутрішня передньо побудованих точок відрізка прямої. Існує лінійка 5 повинна співпадати з віссю координат, а два положення вістря фіксатора: максимальне та рухома лінійка-стрілка 2 - бути перпендикулярною мінімальне. Максимальне положення вістря фіксаїй. Відлічують потрібну кількість одиниць на рухотора використовують для віднаходження поперемій лінійці-стрілці 2 і грифелем Брайля проставдньо побудованих точок, а мінімальне - для фіксаляють побудовану точку. ції транспортира-лінійки в заданому положенні. При побудові відрізків прямих спочатку будуФіксатор 3 також служить для прикріплення рухоють їх вершини, а далі сполучають побудовані мої лінійки-стрілки 2 до основи 1 транспортираточки за допомогою грифеля Брайля. При цьому, лінійки для рельєфного креслення. якщо точки розміщені по горизонталі чи вертикалі, Робота на креслярському приладі транспорто для їх сполучення використовується градуйоватир-лінійка для рельєфного креслення полягає в на внутрішня лінійка 5. Коли розміщення точок наступному. інше, то для сполучення використовується градуНа стіл (парту) кладуть гумову підкладку, котйована зовнішня лінійка 4. ра служить робочою поверхнею при побудові. КреПри побудові кутів спочатку будують відрізок слярський аркуш укладають на гумову підкладку за заданими координатами його вершин. Далі довшою стороною вперед. Перед початком побувстановлюють вістря фіксатора З транспортирадови геометричних фігур чи схем будують рамку. лінійки для рельєфного креслення в одну з його Беруть транспортир-лінійку для рельєфного кресвершин таким чином, щоб градуйована внутрішня лення та кладуть його таким чином, щоб градуйолінійка 5 співпала з побудованим відрізком. Перевана зовнішня лінійка 4 зрівнялась з верхньою міщаючи рухому лінійку-стрілку 2 по градуйованокоротшою стороною аркуша. Правильність розтаму профілеві транспортира 6, виставляємо потрібшування перевіряють дотиком пальців. Рівномірно ний кут та грифелем Брайля проставляємо точки опускають транспортир-лінійку для рельєфного вздовж рухомої лінійки-стрілки 2, починаючи від креслення вниз на декілька міліметрів. Фіксуючи вістря фіксатора 3 транспортира-лінійки для рельприлад лівою рукою, притиснувши його до аркуша єфного креслення. Довжина відрізка повинна відпаперу, правою проставляють точки за допомогою повідати довжині побудованого відрізка зазадагрифеля Брайля, користуючись градуйованою зоними координатами його вершин. внішньою лінійкою 4. Першу і останню точки робСкладні геометричні фігури (прямокутники, лять «жирнішими», тобто міцніше тиснуть грифетрикутники, трапеції тощо) будують за заданими лем Брайля при їх побудові. Далі в ліву крайню координатами їх вершин. При цьому для сполуточку побудованого відрізка прямої вставляють чення сторін фігур, котрі паралельні осі X чи осі Y, вістря фіксатора 3. Утримуючи правою рукою використовується градуйована внутрішня лінійка транспортир-лінійку для рельєфного креслення, 5. В усіх інши х випадках застосовують градуйовалівою виставляють кут в 90°. Для цього беруть в ну зовнішню лінійку 4. ліву р уку грифель Брайля і, використовуючи отвоПри побудові кола спочатку будують його ри градуйованої рухомої лінійки-стрілки 2, знахоцентр - точку за заданими координатами. Встанодять одну з попередньо проставлених точок. Правлюють вістря фіксатора 3 транспортира-лінійки вою рукою фіксують рухому лінійку-стрілку 2 в для рельєфного креслення в побудовану точку. На однаковій віддалі, рівній радіусу, проставляють заданому положенні. Лівою виставляють кут в 90°, грифелем Брайля точки. Для здійснення побудови використовуючи градуйований профіль транспорвикористовують градуйований профіль транспортиру 6 та р ухому лінійку-стрілку 2. Засічка градутира 6 та рухому лінійку-стрілку 2. На рухомій лійованого профілю транспортиру 6, що відповідає нійці-стрілці відраховують кількість одиниць, рівну кутові в 90°, повинна співпасти з рухомою лінійрадіусу кола, і грифелем Брайля проставляють кою-стрілкою 2. Користуючись отворами градуйо 5 35467 6 точки. Градуйований профіль транспортира 6 слується звичайним грифелем Брайля, використовужить для рівномірного розподілу розміщення точок ючи отвори градуйованої внутрішньої лінійки 5 та одна відносно одної. градуйованої зовнішньої лінійки 4. Всі отвори Для якісного креслення використовується лист транспортира-лінійки для рельєфного креслення гуми, який підкладається під папір. Папір бажано виконані з високою точністю, що дозволяє перенозастосовувати такої якості, яка відповідає якості сити відповідну точність приладу на зображення. звичайного брайлівського паперу, паперу для ескіРельєфне креслення, побудоване за допомогою зів або напівватману. транспортира-лінійки для рельєфного креслення, Транспортиром-лінійкою для рельєфного креможна використовува ти як рельєфний варіант послення здійснюється побудова геометричних фігур переднього "чорнового" зображення, яке в подазадовільної точності різного розміру. При необхідльшому буде переведено до звичайного вигляду ності зображення супроводжується написами засобами інформаційних комп'ютерних те хнологій. шрифтом Брайля. Рельєфне креслення викону Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Protractor-ruler for relief drawing

Автори англійською

Tulashvili Yurii Yosypovych, Kabak Vitalii Vasyliovych

Назва патенту російською

Транспортир-линейка для рельефного черчения

Автори російською

Тулашвили Юрий Иосифович, Кабак Виталий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 13/00

Мітки: рельєфного, креслення, транспортир-лінійка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35467-transportir-linijjka-dlya-relehfnogo-kreslennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Транспортир-лінійка для рельєфного креслення</a>

Подібні патенти