Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією, що включає ангіопротекторну терапію, який відрізняється тим, що додатково застосовують вплив озонованого фізіологічного розчину з концентрацією озону 3 мкг/мл, тривалістю введення 50-60 хвилин, через день з наступним ступінчатим підвищенням концентрації за одну процедуру на 1 мкг/мл до максимальної концентрації, що складає 5 мкг/мл, експозицією 5-6 процедур, після чого знижують концентрацію до початкової, об'ємом 150 мл, з постійною автоматизованою підтримкою концентрації озону у розчині, загальний курс 10-12 процедур.

Текст

Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з ізольованою систолічною 3 34552 рації до початкової, об'ємом 150мл, з постійною автоматизованою підтримкою концентрації озону у розчині, тривалістю інфузії 60 хвилин через день, 10 процедур на курс лікування [6]. Однак, у даному способі максимальна концентрація озону становить лише 3мкг/мл, яка досягається протягом 5 процедур, що не є оптимально ефективною методикою. До того ж, спосіб використовується для корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця з метою підвищення толерантності до фізичних навантаженнь, зменшення строків госпіталізації, підвищення фармакоекономічної ефективності лікування. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії шляхом інфузії озонованого фізіологічного розчину на тлі ангіопротекторної медикаментозної та немедекаментозної терапії, що дозволить в більш короткий термін досягнути цільового рівня артеріального тиску, зменшити строки госпіталізації, нормалізувати порушену функцію ендотелію, забезпечити більш ефективну ангіопротекцію, зменшити судинносерцевий ризик у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією, підвищити фармакоекономічну ефективність лікування. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно корисної моделі, в способі корекції ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією додатково до ангіопротекторної терапії застосовують вплив озонованого фізіологічного розчину з концентрацією озону 3мкг/мл, тривалістю введення 50-60 хвилин, через день з наступним ступінчатим підвищенням концентрації за одну процедуру на 1мкг/мл до максимальної концентрації, що складає 5мкг/мл, експозицією 5-6 процедур, після чого знижують концентрацію до початкової, об'ємом 150мл, з постійною автоматизованою підтримкою концентрації озону у розчині, тривалістю інфузії 50-60 хвилин, загальний курс 10-12 процедур. Відомо, що озонотерапія має коригуючий вплив на системну і регіональну гемодинаміку, мікроциркуляцію, реологічні властивості крові, ліпідний обмін, фібринолітичну активність, процеси перекисного окислення ліпідів та оксидантний стрес, а також активації фермента NO-синетази з утворенням оксиду азоту (NO) [7], і, таким чином, має коригуючу дію на ендотеліальну дисфункцію, що є однією із ключових ланок патогенезу ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку. Спосіб виконання способу. Хворим на гіпертонічну хворобу з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією використовують інфузію озонованого фізіологічного розчину об'ємом 150мл, при постійному підтриманні концентрації озону у розчині 3мкг/мл з наступним ступінчатим підвищенням її за одну процедуру на 1мкг/мл до максимальної концентрації 5мкг/мл, після чого знижають концентрацію до початкової, 4 об'ємом 150мл, тривалість введення 50-60 хвилин, через день, загальний курс 10-12 процедур. Запропонованим способом проліковано 168 хворих гіпертонічною хворобою з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією І-ІІ ступеня з серцевою недостатністю не більше ІІА стадії. Середній вік хворих складав 72,4. Середній показник систолічного артеріального тиску складав 174,5±4,3мм рт.ст. Головний біль мав місце у 62,4% хворих, кардіалгія - у 98,4%, зниження толерантності до фізичних навантажень - у 92,2%. Гіпертензивні кризи мали місце у 54,3% хворих. Завдяки запропонованому способу в усіх хворих нормалізувався суб'єктивний клінічний стан, припинились гіпертензивні кризи. У 151 хворого досягнуто цільового рівня артеріального тиску. В усіх хворих покращилася функція судинного ендотелію за даними проби із реактивною гіперемією та нітрогліцерином. Клінічний приклад. Хворий М., 71 рік, звернувся зі скаргами на головний біль, іноді головокружіння, часті (1-2 рази на місяць) гіпертензивні кризи. На протязі 7-8 років у хворого реєструвалося постійне підвищення систолічного артеріального тиску до 160-180мм рт.ст., при рівні діастолічного артеріального тиску 6070мм рт.ст. На основі клінічного суб'єктивного, об'єктивного та додаткового дослідження встановлено діагноз гіпертонічна хвороба, ізольована систолічна артеріальна гіпертензія II ступеню, гіпертензивне серце (ЕхоКС-ознаки гіпертрофії лівого шлуночку), гіпертензивна ангіопатія сітківки. СНII Аст. На тлі двотижневої медикаментозної антигіпертензивної терапії антагоністом кальція амлодипіном у добовій дозі 10мг та тіазідовим диуретиком гіпотіазидом у добовій дозі 12,5мг вдалося знизити систолічний артеріальний тиск до 140-160мм рт.ст. Зменшились частота та інтенсивність скарг, але цільового рівня артеріального тиску та нормалізації суб'єктивного стану досягнуто не було. При проведенні проби з реактивною гіперемією та нітрогліцерином плечової артерії до курсу озонотерапії у хворого були виявлені ознаки ендотеліальної дисфункції. Мав місце знижений вихідний діаметр плечової артерії - 3,5мм, діаметр плечової артерії після проби з реактивною гіперемією - 3,7мм. Діаметр плечової артерії після проби з нітрогліцерином також був знижений і складав 3,8мм. Відповідно був знижений показник ендотелій-залежної вазодилятації плечової артерії 5,7%. Показник ендотелій-незалежної вазодилятації плечової артерії був 8,5%. Перевищував норму інтегративний показник вазодилятації плечової артерії - індекс резистентності, який склав 0,59ум.од. Призначили курс озонотерапії запропонованим способом. Після курсу озонотерапії у хворого вдалося досягти цільового рівня артеріального тиску - 135140мм рт.ст., зникли негативні суб'єктивні симптоми, що мали місце до лікування. Після курсу озонотерапії, за даними проби з реактивною гіперемією та нітрогліцерином плечової артерії, у хворого були виявлені ознаки нормалізації функції ендотелію. Вихідний діаметр плечо 5 34552 вої артерії склав 4,2мм, діаметр плечової артерії після проби з реактивною гіперемією - 4,7мм. Діаметр плечової артерії після проби з нітрогліцерином також нормалізувався і дорівнював 4,7мм. Відповідно нормалізувався показник ендотелійзалежної вазодилятації плечової артерії - 10,9%. Показник ендотелій-незалежної вазодилятації плечової артерії також нормалізувався і склавв 11,2%. Індекс резистентності плечової артерії зменшився до 0,48ум.од. Таким чином, в порівнянні з прототипом, запропоноване технічне рішення дозволяє у досить короткий термін отримати виражений ефект, а саме - досягти цільового рівня артеріального тиску, нормалізувати суб'єктивний стан хворого. Крім того, з'являється можливість корегувати ендотеліальну дисфункцію, що сприяє ангіопротекції і зниженню сердцево-судинного ризику. Література: 1. Aria Μ., Mi zura Μ., Utshimi Μ. Swimming improved endothelium-dependent vascular relaxation in patients with essentional hipertension. J hypertens. 2003; 21:Suppl 4:146. Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 6 2. Lopez-Farre A., Alonso-Orgaz S., Carrasco C. et al Hypertensive-independent effect of nifedipine on the endothelial function in hypercholesterolemic rabbits. J Hypertens 2003; 21:Suppl 4:201. 3. Pronco TP, Lis MA. Effect of nebilet on endothelial function in patients with hypertension. J Hypertens 2003; 21:Suppl 4:53. 4. Svolis K., Svolis A., Lemboussi D. Et al. Improvement of endothelial function in hypertensive patients after perindopril/irbesartan fixed combination therapy. J H ypertens 2003; 21:Suppl 4:53. 5. Mysnichenko O., Koval S., Maslayeva L. et al. The effect of irbisartan on oxidative stress, intracellular calcium and endothelin-1 in essential hypertensive patients. J Hypertens 2003; 21:Suppl 4:54. 6. Якименко O.O., Коломієць СМ., Артеменко A.B. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця. UA Патент Украины №60916А, МПК7 A61N1/44. Опубл. 15.10.2003. Бюл.№10. 7. Масленников О.В., Конторщикова К.Н. Озонотерапия: Внутренние болезни: Пособие. Н.Новгород, изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2003.- 54с. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting endothelial dysfunction in aged patients with isolated systolic arterial hypertension

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivna, Klochko Viktor Viktorovych, Bashmakova Nataliia Vasylivna, Yefremenkova Liudmyla Nazarivna

Назва патенту російською

Способ коррекции эндотелиальной дисфункции у больных пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Клочко Виктор Викторович, Башмакова Наталья Васильевна, Ефременкова Людмила Назаровна

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/40

Мітки: ізольованою, похилого, систолічною, корекції, гіпертензією, віку, ендотеліальної, артеріальною, спосіб, дисфункції, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34552-sposib-korekci-endotelialno-disfunkci-u-khvorikh-pokhilogo-viku-z-izolovanoyu-sistolichnoyu-arterialnoyu-gipertenziehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією</a>

Подібні патенти