Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для електроіскрового легування, що містить трансформатор напруги, випрямляч, накопичувальний конденсатор, тиристори, діоди, резистори, трансформатор струму, включений в ланцюг змінного струму, електромагнітний вібратор з комутуючою котушкою, включеною в ланцюг змінного струму, зміцнюючий електрод, контактну пластину, який відрізняється тим, що в пристрій включені блок синхронізації роботи накопичувального конденсатора та котушки вібратора, який містить джерело живлення, транзистори і потенціометр, причому паралельно накопичувальному конденсатору включені послідовно з'єднані потенціометр та резистор, вихід потенціометра зв'язаний з базою вхідного транзистора, колектор вхідного транзистора через резистор підключено до додатного полюсу джерела живлення та через два послідовно з'єднаних резистори до від'ємного полюсу джерела живлення, причому спільна точка вищезгаданих резисторів підключена до бази вихідного транзистора, емітери обох транзисторів з'єднані між собою та через резистор підключені до від'ємного полюсу джерела живлення, колектор вихідного транзистора з'єднано з додатним полюсом джерела живлення, від'ємний полюс введеного джерела живлення з'єднано з від'ємним полюсом випрямляча.

Текст

Пристрій для електроіскрового легування, що містить трансформатор напруги, випрямляч, накопичувальний конденсатор, тиристори, діоди, резистори, трансформатор струму, включений в ланцюг змінного струму, електромагнітний вібратор з комутуючою котушкою, включеною в ланцюг змінного струму, зміцнюючий електрод, контактну пластину, який відрізняється тим, що в пристрій включені блок синхронізації роботи накопичуваль 3 33391 4 В основу корисної моделі поставлена задача Це ліквідує можливість виникнення струмів копідвищення продуктивності установки та якості роткого замкнення, а отже, і виникнення прижогів легування поверхонь, а також підвищення коефіцівсе це сприяє підвищенню якості зміцнення, зниєнту корисної дії. женню розходу електроенергії, а значить й підвиПоставлена задача досягається тим, що в щенню коефіцієнта корисної дії. пристрій, що містить трансформатор напруги, виСуть пропонованої корисної моделі пояснюпрямляч, накопичувальний конденсатор, тиристоється кресленням (Фіг.1), на якому наведена фунри, діоди, резистори, трансформатор струму, кціональна схема пристрою. включений в ланцюг перемінного струму, електроПристрій містить трансформатор напруги 1, до магнітний вібратор з комутуючою котушкою, вклювторинної обмотки якого підключено випрямляч 2, ченою в ланцюг перемінного струму, зміцнюючий а паралельно йому включено тиристор 3. електрод, контактну пластину, введені блок синЗміцнюючий електрод тиристора 3 через змінхронізації роботи накопичувального конденсатора ний резистор 4 з'єднаний з анодом вищезгаданого та котушки вібратора, який містить джерело живтиристора. Паралельно тиристору 3 через діод 5 лення, транзистори і потенціометр, причому парапідключено накопичувальний конденсатор 6, палельно накопичувальному конденсатору включені ралельно якому підключено розрядний резистор 7. послідовно з'єднані потенціометр та резистор, До одного з полюсів накопичувального конденсавихід потенціометра зв'язаний з базою вхідного тора 6 підключено зміцнюючий електрод 8, а до транзистора. Колектор вхідного транзистора через другого контактна пластина, на яку установлюєтьрезистор підключено до додатного полюсу джереся оброблювальний виріб 9. ла живлення та через два послідовно з'єднаних Паралельно накопичувальному конденсатору резистори до від'ємного полюсу джерела живлен6 включено дільник напруги, який виконано на поня, причому спільна точка вищезгаданих резистослідовно з'єднаних резисторі 10 та потенціометрі рів підключена до бази вихідного транзистора. 11. Вихід потенціометра 11 зв'язаний з базою вхіЕмітери обох транзисторів з'єднані між собою та дного транзистора 12, який призначений для знятчерез резистор підключені до від'ємного полюсу тя напруги з потенціометра 11 та контролю за веджерела живлення. Колектор вихідного транзистоличиною накопиченої енергії, колектор якого через ру з'єднано з додатнім полюсом джерела живленрезистор 13 приєднаний до додатного полюсу ня. Від'ємний полюс введеного джерела живлення джерела живлення 14, а через послідовно з'єднані з'єднано з від'ємним полюсом випрямляча. резистори 15 та 16 підключена до бази вихідного Вихідний транзистор, знімаючи напругу з потранзистора 17, який слугує для прийняття сигнатенціометра, пропорційну напругу на накопичувалу та для пропускання струму через котушк у 19 льному конденсаторі, контролює величину накопивібратора. Емітери транзисторів 12 та 17 з'єднані ченої енергії та через резистор подає сигнал на між собою та через резистор 18 підключені до вібазу ви хідного транзистора, який в цьому випадку д'ємного полюсу джерела живлення 14. пропускає струм через котушку вібратора від джеКолектор вихідного тиристору 17 з'єднаний рела живлення при розрядженому конденсаторі і через котушк у 19 вібратора з додатним полюсом вібратор відтягує зміцнюючий електрод від виробу. джерела живлення 14. Від'ємний полюс джерела При досягненні заданої напруги на накопичуживлення 14 з'єднаний з від'ємним полюсом вивальному конденсаторі протікання струму через прямляча 2. котушку вібратора припиняється та пружина штовРозрядний резистор 7 призначений для розхає зміцнюючий електрод до оброблювального ряду накопичувального конденсатора 6 до безпечвиробу. ної для обслуговуючого персоналу величині яри Таким чином, введення блоку синхронізації, відключені установки від мережі. який містить джерело живлення, транзистори та Пристрій працює наступним чином. потенціометр, дозволяє синхронізувати роботу При включені в мережу напруга з вторинної накопичувального конденсатору та котушки вібраобмотки трансформатора 1 подається на випрямтора. Рух зміцнюючого електроду до оброблюваляч 2 та після випрямлення через діод 5 на накольного виробу починається тільки після зарядженпичувальний конденсатор 6. Тиристор 3, поріг відня накопичувального конденсатора до заданої криття якого регулюється змінним резистором 4, величини, що забезпечує стабільність величини слугує для регулювання напруги заряду накопичурозрядних імпульсів, відсутність холости х ходів, вального конденсатору 6. Діод 5 слугує для запобітобто контактів змічнюючого електроду з обробгання розряду накопичувального конденсатору 6 лювальним виробом при неповністю зарядженому на тиристор 3. накопичувальному конденсатору, а отже, і підвиЗ початку зарядження накопичувального конщує продуктивність зміцнення. денсатора 6 напруга на дільнику напруги, який Стабільний перенос матеріалу зміцнюючого складається з резистора 10 та потенціометру 11, електроду дозволяє отримати зміцнені шари рівнезначна. Отже, рівень напруги на базі вхідного номірної товщини на оброблювальному виробі, транзистора 12 також невисока і цьому вхідний підвищуючи цим якість зміцнення та довговічність транзистор 12 виявляється запертим зворотною оброблених виробів. Крім того, при закінчені рознапругою на переході база - емітер, що є резульряду накопичувального конденсатора, через потетатом різниці напруги, яка знімається з потенціонціометр, вхідний транзистор, вихідний транзистор метра 11, та падіння напруги на резисторі 18, що є та джерело живлення подається сигнал на котушнаслідком протікання струму від джерела живленку вібратора для примусового відведення зміцнюня 14 через відкритий транзистор 17 и котушк у 19 ючого електроду від оброблювального виробу. вібратора. При цьому вихідний транзистор 17 від 5 33391 6 критий напругою, яка знімається зі спільної точки Рух зміцнюючого електроду 8 до оброблюварезисторів 15 та 16, які є загрузкою ключового касльвого виробу 9 починається тільки після заряду каду, який виконано на вхідному транзисторі 12 та накопичувального конденсатора 6 до потрібної резисторі 13. величини. Чим забезпечується стабільність велиТак як вихідний транзистор 17 відкритий, то по чини розрядних імпульсів, відсутність холостого ланцюгу, який складається з елементів 14-18-17ходу, тобто контактів змічнюючого електроду з 19-14 через котушку 19 вібратора, протікає струм, оброблювальним виробом при неповністю заряякий притягує зміцнюючий електрод 8, тримаючи дженому накопичувальному конденсатору, а отже, його на такій відстані від оброблювального виробу і підвищує продуктивність зміцнення. Стабільний 9, якій достатньо для розриву розрядного ланцюга. перенос матеріалу зміцнюючого електроду дозвоПо мірі заряду накопичувального конденсатоляє отримати зміцнені шари рівномірної товщини ру 6 напруга на виході дільника напруги, який вина оброблювальному виробі, підвищуючи ним конано на резисторі 10 та потенціометрі 11, зросякість зміцнення. тає та при досягненні напруги, яка перевищує Крім того, при закінчені розряду накопичувападіння напруги на резисторі 18, вхідний транзисльного конденсатора, через потенціометр, вхідний тор 12 відпирається і напруга на колекторі транзитранзистор, вихідний транзистор та джерело живстора 12 падає. Цьому на базі вихідного транзислення подається сигнал на котушку вібратора для тора 17 напруга стає меншою, ніж на його емітері і примусового відведення зміцнюючого електроду транзистор 17 запирається, припиняючи протіканвід оброблювального виробу. ня струму через котушк у 19 вібратора. Це ліквідує можливість виникнення струмів коВнаслідок цього, зміцнюючий електрод 6 нароткого замкнення, а отже, і виникнення прижогів ближується до оброблювального виробу 9 та відвсе це сприяє підвищенню якості зміцнення. бувається іскровий розряд. Ліквідація струмів короткого замкнення виклюПісля цього напруга на накопичувальному чає можливість приварювання зміцнюючого електконденсаторі 6 падає та через дільник напруги на роду до оброблювального виробу, що, в свою чербазу транзистора 12 подається напруга низького гу, підвищує продуктивність зміцнення. рівня. Вхідний транзистор 12 запирається, а вихідПродуктивність зміцнення запропонованим ний транзистор 17 відпирається. пристроєм збільшується, в порівнянні з прототиСтрум в котушці 19 вібратора з'являється знопом, на 40-50%. ву і зміцнюючий електрод 8 відводиться від оброЯкість зміцненого шару підвищується на 1-2 блювального виробу 9. В подальшому цикл повтокласи за ДСТУ, що, в свою чергу, підвищує довгорюється. вічність зміцнених виробів, збільшуючи економічПостійний контроль величини заряду накопиний ефект від використання запропонованого причувального конденсатору 6 за допомогою дільника строю. Ліквідація струмів короткого замкнення напруги дозволяє через вищеназвані транзистори знижує витрати електроенергії, підвищує цим коета резистори синхронізувати роботу накопичувафіцієнт корисної дії пристрою на 10-15%. льного конденсатора 6 та котушки 19 вібратора. Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for electric spark alloying

Автори англійською

Kosenko Anatolii Hryhorovych, Kovalevskyi Serhii Vadymovych, Danylchenko Yehor Serhiiovych, Subotin Oleh Volodymyrovych, Borysenko Yurii Borysovych, Medvediev Viacheslav Stepanovych

Назва патенту російською

Устройство для электроискрового легирования

Автори російською

Косенко Анатолий Григорьевич, Ковалевский Сергей Вадимович, Данильченко Егор Сергеевич, Субботин Олег Владимирович, Борисенко Юрий Борисович, Медведев Вячеслав Степанович

МПК / Мітки

МПК: B23H 1/02

Мітки: електроіскрового, пристрій, легування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-33391-pristrijj-dlya-elektroiskrovogo-leguvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для електроіскрового легування</a>

Подібні патенти