Спосіб розведення ентомофагів та пристрій для його здійснення

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб розведення ентомофагів, що включає розміщення ентомофагів і лялечок (пупаріїв) хазяїна, що призначені для зараження, в ємкостях і зараження хазяїна ентомофагом, який відрізняється тим, що ентомофагів розміщують у вигляді заражених ними лялечок (пупаріїв) хазяїна, з яких відбувається виліт імаго ентомофагів і зараження ними лялечок (пупаріїв) хазяїна, після зараження лялечок (пупаріїв) та загибелі імаго ентомофагів, загиблих імаго і лялечки (пупаріїв), з яких відбувся виліт імаго, видаляють, а заражених вилетілими імаго ентомофагів лялечок (пупаріїв) хазяїна витягають і використовують для захисту рослин, при цьому частину з них залишають в ємкостях, добавляючи відповідну кількість лялечок (пупаріїв) хазяїна і цикл розведення повторюють.

2. Пристрій для розведення ентомофагів, що включає корпус з прозорими стінками, який відрізняється тим, що одна з бокових стінок корпуса виконана зі змогою відкриватися, а всередині корпуса встановлені з зазором відносно бокових стінок, знімні сітчасті полиці для розміщення біоматеріалу, причому прохідний переріз сітки менше розміру лялечки (пупарія) хазяїна, але більше розміру імаго ентомофага.

Текст

1. Спосіб розведення ентомофагів, що включає розміщення ентомофагів і лялечок (пупаріїв) хазяїна, що призначені для зараження, в ємкостях і зараження хазяїна ентомофагом, який відрізняється тим, що ентомофагів розміщують у вигляді заражених ними лялечок (пупаріїв) хазяїна, з яких відбувається виліт імаго ентомофагів і зараження ними лялечок (пупаріїв) хазяїна, після зараження 2 3 33024 4 нести неповне використання внутрішнього об’єму відтворення процесу розведення кількість ентота обмеженість функціональних можливостей примофага, залишають в ємності. При цьому туди строю внаслідок розміщення в ньому біоматеріалу добавляють відповідну кількість лялечок (пупаріїв) зверху. хазяїна, що призначені для зараження, і увесь В основу винаходу поставлена задача удоскоцикл розведення повторюють. налення способу розведення ентомофагів, що Заявлений спосіб реалізується в пристрої, що мають короткий життєвий цикл в стадії імаго, яка складається з жорсткого корпусу з прозорими стінполягає в підвищенні ефективності способу: збіками, в якому одну з бокових стінок можна відкрильшення виходу готової продукції та підвищення її вати, а в середині корпусу встановлюють з зазоякості, що досягається за рахунок використання ром відносно бокових стінок з’ємні сітчасті полиці для розведення і в якості початкового матеріалу та для розміщення біомавтеріалу (куколок або пупаготової продукції замість ентомофага, лялечок ріїв), причому прохідний переріз сітки менше роз(пупаріїв) хазяїна, заражених цим ентомофагом. міру лялечки (пуп арію) хазяїна, але більше розміЗапропонований спосіб дозволяє спростити ру імаго ентомофага. процес розведення ентомофагів, так як викорисПристрій дозволяє при необхідних гігротермічтання для зараження хазяїна замість рухомих коних параметрах здійснювати процес розведення мах, що знаходяться в активній фазі, заражених ентомофагів при мінімальних втратах як початкоцим ентомофагом лялечок (пупаріїв) хазяїна значвого матеріалу, так і готової продукції. но полегшує технологічний процес як по трудоємВиконання одної із бокових стінок корпусу з ності, так і по алергонебезпеці. Відповідно і одерможливістю відкриватися дозволяє легко і вільно жання кінцевого продукту у вигляді заражених встановлювати і витягати по необхідності з’ємні вилетілими імаго ентомофага лялечок (пупаріїв) сітчасті полині з бііоматеріалом - лялечками (пухазяїна також призводить до значного зниження паріями) хазяїна. втрат, трудоємності та алегронебезпеки, дозволяє Наявність зазору між полицями і боковими стівідносно точно (середньостатично) дозувати та нками створює додатковий шлях проникнення імарозподіляти одержаний продукт по призначенню. го ентомофага та сприяє рівномірному розподілу В наслідку знижується і собівартість кінцевої проімаго по всьому об’єму пристрою, що підвищує дукції. вірогідність зараження всіх лялечок (пупаріїв) хаВикористання метання заражених ентомофазяїна. гом лялечок (пупаріїв) хазяїна в запропонованому Запропонований пристрій забезпечує необхідспособі в порівнянні з підсаджуванням ентомофані умови розведення ентомофага. Увесь процес гів до лялечок хазяїна в прототипі забезпечує мірозведення здійснюється у замкнутому просторі німальні трати як початкового біоматеріалу, так і без контакту персоналу з ентомофагом, що дозвоготової продукції, так як в запропонованому споляє знизити втрати біоматеріалу, а отже збільшити собі відсутній контакт персоналу з ентомофагом на вихід готової продукції. Покращуються умови правсіх стадіях технологічного процесу розведення. ці, знижується алегронебезпека для обслуговуюПри цьому зводиться до мінімуму травмування чого персоналу. ентомофагів і практично відсутні втрати бтоматеПристрій, в якому реалізується запропоноваріалу за рахунок виключення розлітання комах, як ний спосіб, зображено на фіг.. в початковій:, так і в кінцевій стадії процесу розвеПристрій має корпус1, дверці 2, сітчасті полиці дення. 3 та ніжки 4. Запропонований спосіб розведення ентомоКорпус 1 і дверці 2 виконані з прозорого матефагів з коротким миттєвим циклом на стадії імаго ріалу, наприклад оргскла. У верхній і нижній час(наприклад хойої - ентомофага широкого спектру тині корпусу і для забезпечення повітрообміну є дії, котра зарахує як лялечки, так і пупарії різних вікна, заклеєні дрібночарунчатою сіткою 5 типу комах-шкідників) реалізується слідуючим чином: "млинний газ". Заражених ентомофагом лялечок (пуп аріїв) На внутрішній боковій поверхні корпусу ί пехазяїна, в яких знаходиться необхідна кількість редбачені напрямні 6 для встановлення сітчастих ентомофага (розрахована на основі середньостаполиць 3. На напрямних 6 є упори (на фіг. не покатичної кількості імаго ентомофага, що вилітають з зані), що забезпечують зазори між боковими стіноднієї лялечки або пупарію хазяїна) разом з відпоками корпусу 1 і сітчастими полицями 3. Дверці 2 відною кількістю лялечок (пупаріїв) хазяїна, призщільно закриваються на корпусі 1 замком 7. начених для зараження, розміщують в ємності і Працює пристрій слідуючим чином. закривають її. В ємності протягом декількох днів Відкривають замки 7, знімають дверці 2. Вийздійснюється виліт імаго ентомофага і зараження мають сітчасті полиці 3, розміщують на них біоманими лялечок хазяїна. теріал. На нижній полиці розміщують заражені Так як імаго хойої має короткий життєвий цикл ентомофагом лялечки (пупарії) хазяїна, а на верхна стадії імаго - 3... 4 доби, то після повної її загиніх полицях лялечки (пупарії), що призначені для белі цикл зараження визнається завершеним. Ємзараження. ність відкривають, загиблих імаго та лялечки (пуЗадвигають сітчасті полиці 3 з біоматеріалом парії) хазяїна, з яких здійснився виліт імаго по напрямним 6 до упорів, встановлюють дверці 2 ентомофага, видаляють та утилізують. Потім заі закривають замки 7. ражених вилетілими імаго ентомофага лялечок Відроджені імаго ентомофага, що вилетіли з (пупаріїв) хазяїна виймають з ємності, частину з лялечок (пупаріїв) хазяїна, проникають через сітних використовують для захисту рослин або зберічасті полиці 3 та додаткові зазори між боковими гання, а частина, в якій знаходиться необхідна для стінками і сітчастими полицями 3, заражають ля 5 33024 6 лечок (пупаріїв) хазяїна. силотранов на развитие Pteromatus puparum L. -В Після загибелі імаго ентомофага зараження кн.: Третья всесоюзная конференция "Биологичесвважають завершенім. Замки 7 відкривають і зніки активные соединения кремния, германия, олова мають дверці 2. Виймають нижню полицю прии свинца". Тезисы докладов СО АН СССР, Ирстрою, висипають з неї відпрацьовані лялечки (пукутск, 1980, с. 149. парії) хазяїна. Загиблих імаго ентомофага, що 2. Патент № 13969 ПМК5 АОІК 67/033, 97р. висипались на дно корпусу 1, вимітають щіточкою. прототип. Відпрацьовані лялечки хазяїна і загиблі імаго ен3. Авт. св-вο СССР і 843898, МПК3 АОІК 67/00, томофага є відходами виробництва, що підляга1979. ють утилізації. 4. Авт. св-во СССР і 1082355, МПК АОІК Потім виймають верхні полиці пристрою. Час67/00, 1984. - прототип. тину заражених вилетілими імаго ентомофага лялечок (пупаріїв) хазяїна виймають і використовують для захисту рослин або зберігання, а визначену частину з них, необхідну для відродження, залишають на полиці і що полицю встановлюють на нижніх напрямних 6 корпусу 1. А в решті сітчастих полиць 3 розміщують лялечки (пупарії) хазяїна, що призначені для зараження, і встановлюють їх на напрямних 6. Дверці 2 з допомогою замків 7 закривають і цикл розведення повторюють. Таким чином реалізація можливості роботи з нерухомим об’єктом - лялечками (пупаріями) в запропонованому винаході в порівнянні з літаючими особинами - імаго ентомофага в прототипі значно спрощує і інтенсифікує технологічний процес розведення, a запропонований пристрій по простоті зборки та обслуговування полегшує проведення технологічного процесу розведення, а також дозволяє підвищити вихід високоякісної продукції з меншою собівартістю за рахунок відсутності травмування та втрат ентомофага на всіх стадіях процесу розведення. Джерела інформації 1. Дрозда В.Ф. и др. Исследование влияния ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул. Сім’ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119, Україна (044) 456 – 20 – 90 ТОВ “Міжнародний науковий комітет” вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна (044) 216 – 32 – 71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method and device for entomophage cultivation

Автори англійською

Sarkisian Levon Semenovych, Berezanska Liudmyla Borysivna, Voitenko Liudmyla Heorhiivna

Назва патенту російською

Способ разведения энтомофагов и устройство для его осуществления

Автори російською

Саркисьян Левон Семенович, Березанская Людмила Борисовна, Войтенко Людмила Георгиевна

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00, A01K 67/033

Мітки: здійснення, спосіб, розведення, ентомофагів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-33024-sposib-rozvedennya-entomofagiv-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розведення ентомофагів та пристрій для його здійснення</a>

Подібні патенти