Завантажити PDF файл.

Текст

1. Ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, що містить металеву втулку з погумованими внутрішньою і зовнішньою поверхнями, яке відрізняється тим, що на крайови х ділянках металевої втулки виконані, принаймні, по два поздовжні щілиноподібні прорізи, розташовані зі зміщенням відносно прорізів, розта шованих на проти лежній крайовій ділянці металевої втулки, причому то вщина гуми на внутрішній поверхні металевої втулки менша товщи ни шару гуми на її зовнішній поверхні. 2. Ущільнення за п.1, яке відрізняється тим, що довжина кожного прорізу складає 25 - 35% довжини металевої втулки. (13) 32474 (11) UA Проте, ві доме ущільнення недостатн ьо надійне в роботі, так як при перевантаженнях можливе проковзування пальця відносно металевої втулки, що обумовлено похибками форми пальця (некруглість, огранювання і т.ін.) і технологією виготовлення і пальця, і втулки. Найбільш близьким по технічній суті до винахо ду, що заявляється, є ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, яке містить металеву втулку з погумова ними внутрішньою і зовнішньою поверхнями. Втулка виконана перфо рованою, причому розмір отворів з навантаженого боку шарніра менше розміру отворів з ненавантаженого боку отворів. Отво ри перфо рації заповнені гумовою масою. Втулка жорстко прикріплена (привулканізована) до пальця. Товщи на шарів гуми на внутрішній і зовнішній поверхнях втулки однакова (а.с. СРСР № 1102703 від 08.02.83, MKBЗ: B 62 D 55/20). Ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, вибране за прототип, у порівнянні з вищенаведеними аналогами, має високу радіальну жорсткість (так як між двома шарами гуми розташована арматура - металева втулка), і досить надійне при експлуа тації (за рахунок жорсткого кріплення внутрішнього ша ру гуми до пальця). Проте, ві доме ущільнення важко установлювати і неможливо демонтувати без погіршення герметизуючої здатності ущільнення, що в результаті погіршує ремонтопридатність трака гусеничного ланцюга. В основу ви нахо ду поставлено задачу створення ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, в (19) Винахід, що заявляється, стосується гусеничних транспортних засобів і, зокрема, ходової частини транспортних засобів. Відоме ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, який складається з металевого пальця і прикріпленого до нього пружного ті ла. Ущільнення виконане у вигляді кільцевих ділянок, розташованих по краях шарніра, товщи на яких на 20-80% більше товщи ни суцільного масиву пружного ті ла шарніра, а ширина цих ділянок вибрана мінімальною за умови забезпечення їх нормального розташування у запресованому стані (а.с. СРСР № 1071507 від 12.03.82, MKBЗ:B 62 D 55/20, F 16 C 11/00). Відоме ущільнення характеризуєть ся низькою радіальною жорсткістю і в результаті має недостатній термін служби. Також відоме ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, яке містить мета леву втулку і гумовий елемент. Втулка виконана з поздовжнім прорізом, що має розширену частину, яка може розташовуватися уздовж втулки як на середніх її ділянках, так і на краях, і виконувати ся наскрізною на всю товщину втулки, або не наскрізною, тільки з боку зовнішньої поверхні втулки Ступінь розширення вибирається за умови забезпечення виступання гуми над внутрішньою поверхнею втулки на 0,3-1 мм (а.с. СРСР № 1721336 від 03.01.90, МКВ5: F 16 F 15/32). У відомому ущільненні, на відміну від раніше описаного аналога, забезпечене підви щення радіальної жорсткості. C2 _______________________ 32474 якому шляхом нового виконання втулки забезпечена можливість монтажу і демонтажу ущільнення без погіршення його герметизуючої здатності, і в результаті - підвищення ремонтопридатності трака гусеничного ланцюга. Для вирішення поставленої задачі у відомому ущільненні шарніра гусеничного ланцюга, що містить мета леву втулку з погумованими внутрішньою і зовнішньою поверхнями, згідно з винахо дом, на крайових ді лянках металевої втулки виконані принаймні по два поздовжні щілиноподібні прорізи. Прорізи, розташовані на одній крайовій ділянці втулки, зміщені відносно прорізів проти лежної крайової ділянки. Товщи на шару гуми на внутрішній поверхні втулки менше товщи ни шару гуми на її зовнішній поверхні. Додатковою відміною винахо ду є те, що довжина кожного прорізу складає 25-35% довжини втулки. В ущільненні, що заявляється, крайові ділянки поділені поздовжніми щілиноподібними прорізами на декілька частин, що пружинять. Під час складання шарніра напруження стиснення, що діє на шар гуми на зовнішній поверхні втулки, передається на крайові частини, що пружинять, які, як цанга,обхоплюють і щільно герметизують шарнір. При цьому монтаж ущільнення не потребує та ких дорогих і складних операцій, як жорстке кріплення (погумованість) до пальця гумового ша ру втулки. Надійне ущільнення по всьому контуру поперечного перерізу пальця забезпечуєть ся також тонким шаром гуми на внутрішній поверхні втулки, оскільки при цьому забезпечується потрібний натяг по пальцю і компенсують ся технологічні похибки форми пальця. Локальне зменшення радіальної жорсткості у місці розташування прорізу ( ущільнення у цьому місці утворено двома жорстко скріпленими один з одним шарами гуми) не має негативного вп ливу на якість ущільнення шарніра. Це обумовлено тим, що прорізи виконані щілиноподібними; тим, що довжина прорізу обмежена 25-35% довжини металевої втулки, а також тим, що прорізи одного краю зміще ні відносно прорізів іншого краю. Таким чином, ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, що заявляється, уста новлюється і демонтуєть ся без погіршення якості ущільнення (герметизуючої здатності), тобто забезпечує підвищення ремонтопридатності трака гусеничного ланцюга. Суть ви нахо ду пояснюється кресленнями, на яких показані: на фіг.1 - шарнір гусеничного ланцюга в зборі, поздовжній переріз; на фіг.2 - металева втулка, аксонометрична проекція. Ущільнення шарніра гусеничного ланцюга, що містить палець 1 і вушко 2 трака, складається з металевої втулки 3, до зовнішньої і внутрішньої поверхонь якої привулканізовані шари 4 і 5 гуми, відповідно. Товщина шару 4 дорівнює 3 мм у запресованому ста ні, а товщина шару 5 дорівнює 1 мм. На крайових ді лянках втулки 3 виконані, наприклад, по чотири поздовжні щі линоподібні прорізи 6, які розташовані зі зміщенням відносно прорізів 6, розта шованих на проти лежній крайовій ділянці металевої втулки 3. Довжина прорізів 6 вибрана в діапазоні 2535% довжини втулки 3, наприклад, 30%. Діапазон величин довжини кожного з прорізів 6 визначений експериментальним шляхом з урахуванням таких міркувань. У випадку, коли довжина прорізу 6 менше 25% довжини втулки 3, то зменшується пружинячий ефект крайових частин втулки 3, і в результаті погіршується якість ущільнення. У випадку, коли довжина прорізу 6 складає більше 35% довжини втулки 3, то зменшується радіальна жорсткість ущільнення, і в результа ті погіршується якість ущільнення. Під час збирання шарніра ущільнення запресовується у вушко 2 трака, після чого установлюється палець 1. Радіальним обтисненням зовнішнього шару 4 гуми на 1-3 мм створюється напруження стиснення, яке передається на металеву втулку 3 і далі на внутрішній шар 5 гуми. Втулка 3 на обох крайових ді лянках розрізана на чотири частини, відділені одна від одної гумою, що заповнила прорізи 6, які під дією напруження стиснення щільно підтиснені до пальця 1. Фіг. 1 2 32474 Фіг. 2 Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3 – 72 – 89 (03122) 2 – 57 – 03 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Seal of hinge of caterpillar chain

Автори англійською

Borysiuk Mykhailo Dem'ianovych, Hryva Hryhorii Fedorovych, Zhadan Volodymyr Andriiovych, Uhnenko Dmytro Mykolaiovych

Назва патенту російською

Уплотнение шарнира гусеничной цепи

Автори російською

Борисюк Михаил Демьянович, Грива Григорий Федорович, Жадан Владимир Андреевич, Угненко Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B62D 55/20

Мітки: гусеничного, ущільнення, шарніра, ланцюга

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-32474-ushhilnennya-sharnira-gusenichnogo-lancyuga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ущільнення шарніра гусеничного ланцюга</a>

Подібні патенти