Пристрій для захисту від корозії внутрішньої поверхні насосно-компресорних труб

Завантажити PDF файл.

Текст

МІЖ &>3F 13/00 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАЛОГУ ВІД КОРШІІ ВНУТРІШЬОЇ ГЮВЕРлаї НАООСЗаО-КОШРЕООРНЛХ ТРУБ Пер ед бач у ва ний шнахі д від нос ит ьс я до на фто га зо вид об у вної про мис ло вост і, з а кр е ма , д о пр истр ої в д ля за х ист у мет алі в га ль ва ні ч ними прот е кт ора ми і мо же з на йт и пр имі нєння д л я за х ист у ві д еле ктр охі міч ної ко ро зії о бс а д них коло н та на сос но- ко мпр ес ор них тру б е кс пл уат о ва них на во ду с ве рд ло вин . Від о мий пр ист рі й д ля прот е кто р но го з ах ис ту тр уб о про воді в , який міст ить р яд проте кт орі в, роз мі ще них всер ед ині тру бо про во да і систе му пі д кл ю че ння д о т ру б и /А .є, CP UP 1 005 496 , кл .С 23 Р 13/ 00 , 1981/ . Не до лі ко м пр ист р оо є с кл ад ніс ть вста но вле ння т а ко ї с ист е ма за х ис ту ві д ко р озі ї внут рі шнь о ї по вер х ні т ру бо пр о во ду , т а к як о бмеже ний діаметр т затрудне ний досту п до нас осно- ко мпресор них труб* На йб іл ь ш б л изь ким по т ех ні ч ні й су ті є пр ист рі й д л я з ах ист у ві д кор озі ї внутр і шньо ї по ве рх ні нас ос но- ко мпре со р них т ру б , що мі ст ит ь пр от я жний пр оте кто р і вуз л и з'єд на ння з тр уб о пр о во до м / А .с С Р о Р ІІ 3 6 4 9 7 , кл . 0 2 3 Р 1 3 /00 , Ы № 5 , 1 9 9 2 /, Нед олі ко м ць ого пр истро ю о с клад ні сть мо нта ж у вс ере д ині насос но- ко м прес ор них тру б мал ого ді ам етру. Суть за пр о по но ва но го винах оду - с про ще ння тех нол огії мо нта жу пристрою. По с та вле на с ут ь до с я га єт ь ся д ос яга єт ьс я т им , що в пр ис т р ої дл я за х ис ту ві д кор оз ії вну трі шнь ої повер х ні на со с но - ко мпрес ор них тр уб , Я К И Й мі ст ить пр от яжний пр о те кто р і вуз л и з'єд на ння з т ру б опро вод о м, пр от яжний пр ист рі й вико на ний у вигляді пат ру б ка з насос но - ко шір еео р ної тр уб и, пр ичо му внут рі шня і то р ць о ві по вер х ні патр уб ка футе ро ва ні проте кто рним м атеріа ло м. В яко ст і пр от е кто р но го мат ер іа лу ир имі нял и с пла в на ос но ві ал юмі ні ю. Дл я цьо го ст ал ь ний пат ру бо к мар ки Р -І 05 /в за вод сь ких у мо ва х / на гр і ва л и д о т е м пе р а т у р и 6 6 0 ° С . ї а к с а мо го т у ва л и р о з пла в з а л юмі ні єво го с пла ву пр и 6 60 °С , якіл й р оз л ива л и в пре с- форму , вста вле ну в пат ру бо к . То вщина по кр иття ст а но вила 1 0 мм пр и до вж ині па тру б ка 50 0 м м. Пере д футе ро вко ю ста ль но го пат руб ка протект ор ним матері ало м , його по вер х ню о бро бляют ь в і нгт бтро ва ні й соляній кислоті, обезжириваем га сушили, швидкість ро протекторного матеріалу ви.эначали ваговим методом. Патрубок пошЬцалн між стиком насосно-компресорних труб і з'^дн^вали муфташ. Наявні сто протекторного матеріалу на торцях стінок патрубка насосно-коміресорної труби сприяє ущільнення зазору між різобовиш стиками насосно-компресорних труб» запобігав виникненню ^ІЛІОової корозії, виникненню кавзрн та корозійному руйнуванню різьбових з"еднано труб. Протектор, розчиняочлсь в агресивному соредовиді газоконденсату, ідо містить до І % аоди хлорка^оЦісвого типу та і-4 "і СО) НГВ/ "1іолїавана^тогаі"і тим стмм усуває корозію як внутрішньої поверхні насосно-кошіресорних труб, їак і щтльової корозії в різьбових і"в|Днаниях« По мірі ано^оння протекторного лгатеріалу в латр;/0к^ його за^тн'ооть новим. Ро^рах^нки показати, 40 застосування такого ііристроо дозвоыть збілоіїмти термін сду&Зи металевого газового обладнання до 15-*;J роківНа крэсленнт представлений пустрій захисту від корозії внутрі-іМоої поверхні насосно-комгі^асорних труо'. Пристрій складається з патрубка, і насосно-кошт ресорної труби, заповненого протекторним матеріалом ^, який помІ4асться між двома насосно-коіиирасорнйі&і групами 4. Зисднання Ніі-труб з патрубко.д І здійснюють за допомогою муфт 2. Ііріістрій ирадк*; сліду тчим чином. Під дією агресивного середов^ца, нанесший на внутріш'-о поверхню патрубка І протекторний матеріал

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for pumping and compression pipes protection from internal corrosion

Автори англійською

Kurtov Veniamin Dmytrovych, Tarabarynov Petro Vasyliovych, Nyiher Fedir Vasyliovych, Maniuk Semen Vasyliovych, Diadyk Mykola Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство для защиты от коррозии внутренней поверхности насосно-компрессорных труб

Автори російською

Куртов Вениамин Дмитриевич, Тарабаринов Петр Васильевич, Нийгер Федор Васильевич, Манюк Семен Васильевич, Дядик Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: E21B 41/00, C23F 13/00

Мітки: насосно-компресорних, корозії, захисту, поверхні, внутрішньої, пристрій, труб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-31880-pristrijj-dlya-zakhistu-vid-korozi-vnutrishno-poverkhni-nasosno-kompresornikh-trub.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для захисту від корозії внутрішньої поверхні насосно-компресорних труб</a>

Подібні патенти