Спосіб спектрофотометричного та хроматографічного визначення загального вмісту первинних амінів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб спектрофотометричного та хроматографічного визначення загального вмісту первинних амінів, який включає вилучення первинних амінів із розчинів або твердих зразків перегонкою з водяною парою або термоконцентруванням і кількісний аналіз, який відрізняється тим, що за допомогою хімічної реакції одержаних первинних амінів з діазотованим 4-нітроаніліном первинні аміни переводять у азопохідні, причому при проведенні реакції в сумішах апротонних органічних розчинників з водою, наприклад суміш ацетонітрил: вода 5-60 % при рН 5,5-8,5 та при звичайних умовах, азопохідні вихідних амінів незалежно від природи органічного радикалу перетворюються у триазен 4-нітроаніліну 1,3-біс-(4-нітрофеніл)-триазен, після чого здійснюють спектрофотометричне та хроматографічне визначення загального вмісту первинних амінів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спектрофотометричне визначення загального вмісту первинних амінів здійснюють додаванням до одержаного триазену розчину лугу до рН більше 13, доведенням до певного точного об'єму, наприклад 25 см3, з наступним вимірюванням світлопоглинання на спектрофотометрі по поглинанню аніонної форми триазену при довжині хвилі 532-537 нм відносно води з врахуванням контрольної проби, при цьому розрахунок концентрації первинного аміну проводять, використовуючи різницю світлопоглинання робочого та контрольного розчинів з чутливістю визначення 0,30±0,03 мкмоль [(3,0±0,3) х 10-7моль].

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хроматографічне визначення загального вмісту первинних амінів здійснюють додаванням до одержаного триазену еквівалентної кількості етилового спирту з наступним визначенням загального вмісту первинних амінів на хроматографі з спектрофотометричним чи діодно-матричним детектором по поглинанню молекулярної форми триазену при довжині хвилі 401-403 нм з врахуванням контрольної проби, при цьому розрахунок концентрації первинного аміну проводять, використовуючи різницю площі або висоти піка хроматограм робочого та контрольного розчинів з чутливістю визначення 0,15±0,01 мкмоль [(1,5±0,1) х 10-7моль].

Текст

1. Спосіб спектрофотометричного та хроматографічного визначення загального вмісту первинних амінів, який включає вилучення первинних амінів із розчинів або твердих зразків перегонкою з водяною парою або термоконцентруванням і кількісний аналіз, який відрізняється тим, що за допомогою хімічної реакції одержаних первинних амінів з діазотованим 4-нітроаніліном первинні аміни переводять у азопохідні, причому при проведенні реакції в сумішах апротонних органічних розчинників з водою, наприклад суміш ацетонітрил: вода 5-60 % при рН 5,5-8,5 та при звичайних умовах, азопохідні вихідних амінів незалежно від природи органічного радикалу перетворюються у триазен 4-нітроаніліну 1,3-біс-(4-нітрофеніл)триазен, після чого здійснюють спектрофотометричне та хроматографічне визначення загального вмісту первинних амінів. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спектрофотометричне визначення загального вмісту U 2 (11) 1 3 26215 4 триазену при довжині хвилі 532 - 537нм відносно натру, декілька крапель хлороформу і трохи нагріводи з врахуванням контрольної проби, при цьому вають. Скоро появляється характерний запах ізорозрахунок концентрації первинного аміну провонітрилу. дять використовуючи різницю світлопоглинання Недоліком цього методу є невисока чутливість робочого та контрольного розчинів з чутливістю - 0.1г. визначення 0,30 ± 0,03мкмоль [(3,0 ± 0,3) х 10Найбільш близьким до запропонованого є спо7 моль]; відрізняється тим, що хроматографічне сіб визначення первинних амінів, що базується на визначення загального вмісту первинних амінів проведенні, спочатку, при рН 5.5, реакцій аромаздійснюють додаванням до одержаного триазену тичних амінів з флуоресцеїном (І), іммобілізованим еквівалентної кількості етилового спирту з подав патроні з октадецилсилінізованим силікагелем льшим визначенням загального вмісту первинних (сорбент насичують реагентом) при цьому утвоамінів на хроматографі з спектрофотометричним рюються піролідони [2]: чи діодоматричним детектором по поглинанню молекулярної форми триазену при довжині хвилі 401 - 403нм з врахуванням контрольної проби, при O цьому розрахунок концентрації первинного аміну R-N + RNH2 проводять використовуючи різницю площі або виO O O соти піку хроматограм робочого та контрольного OH O розчинів з чутливістю визначення 0,15 ± COOH 0,01мкмоль [(1,5 ± 0,1) х 10-7моль]. Які сорбуються на сорбенті патрона, а аліфаПереваги над найближчим аналогом є висока тичні аміни виходять з патрону з розчином. Піролічутливість та зменшення стадій виконання аналідони амінів вимивають (елююють) з патрону тетзу, висока селективність. рагідрофураном 1дм3. В елюаті визначають аміни Спосіб здійснювали наступним чином. по інтенсивності флуоресценсії про 400 - 475нм. Одержані первинні аміни в сумішах полярних Аліфатичні аміни далі дириватизують з (І) при апротонних розчинників з водою в межах рН 5,5 рН 9.2, продукти реакції (піролідони) вилучають 8,5 за допомогою хімічної реакції з диазотованим екстракцією хлористим метиленом при рН ~ 9 та 4-нітроаніліном переводили у азопохідні, з утвовизначають флуориметрично. ренням триазену, який може існувати у вигляді Калібрувальні графіки в перерахунку на аміак двох резонансних форм (схема1.). Тобто атом Гід(для аліфатичних) та анілін (ароматичних амінів) рогену атому Нітрогену, що належав первинному лінійні в діапазоні відповідно 1 - 20 та 1 аміну може переходити до атому нітрогену який 3 200мг/дм . ГМВ 0.43 та 0.39мг/л. належав діазореагенту і знаходиться біля бензеОднак даний метод відрізняється великою банового кільця (схема1.). При подальшій взаємодії гатостадійністю, малою селективністю, а також такого триазену з диазоній-катіоном утворюється невисокою чутливістю. диазоамонієвий катіон, що є дуже лабільною сисВ основу корисної моделі поставлено завдантемою і розпадається на 1,3-біс-(4-нітрофеніл)ня спектрофотометрично та хроматографічно витриазен та диазокатіон органічного радикалу, що значити загальну кількість первинних амінів за входив до складу аміну (схема1.). Тобто, при хімідопомогою реакції яку не дають вторинні та тречної проведенні реакції, незалежно від природи тинні аміни експреснiшим та чутливішим методом. органічного радикалу вихідного аміну проходить Поставлене завдання досягається таким чиперетворення в триазен 4-нітроаніліну 1-(4ном, що спосіб спектрофотометричного та хроманітрофеніл)-3-(4-нітрофеніл) триазен за таким метографічного визначення загального вмісту перханізмом (схема 1.): винних амінів, який включає вилучення первинних Схема 1. Механізм взаємодії первинного аміну амінів із розчинів чи твердих зразків перегонкою з з 4-нітрофенілдиазоній-катіоном. водяною парою або термоконцентруванням і кіль+ кісний аналіз, який згідно корисної моделі допомоNO2 R NH 2 + N N гою хімічної реакції одержаних первинних амінів з диазотованим 4-нітроаніліном первинні аміни пеR N N NO 2 N реводять у азопохідні, причому при проведенні реакції в сумішах апротонних органічних розчинH ників з водою, наприклад суміш ацетонітрил : вода + 5 - 60% при рН 5,5 - 8,5 та при звичайних умовах, N NO азопохідні вихідних амінів незалежно від природи R N N N NO2 органічного радикалу перетворюються у триазен H 4-нітроаніліну 1,3-біс-(4-нітрофеніл)-триазен, після чого здійснюють спектрофотометричне та хромаR N N + тографічне визначення загального вмісту первинN NO2 O2 H N N H них амінів; відрізняється тим, що спектрофотометричне визначення загального вмісту первинних амінів здійснюють додаванням до одержаного + триазену розчину лугу до рН більше 12, доведенO2 H N N N NO2 + R N2 ням до певного точного об'єму, наприклад 25см3 з H подальшим вимірюванням світлопоглинання на Спектрофотометричне визначення. До одерспектрофотометрі по поглинанню аніонної форми жаного триазену добавляють розчин лугу до рН > 2 2 5 26215 6 = 2,0см. 12, доводять до певного точного об'єму наприклад Приклад 2. Визначення аніліну. 25см3 і визначають загальний вміст первинних В мірну колбу місткістю 25см3 вносили 1,0см3 амінів шляхом вимірювання світлопоглинання на розчину, що містить 0,15 - 11,0мкмоль аніліну, спектрофотометрі по поглинанню аніонної форми приливають 2,5см3 ацетонітрилу і 10см3 бідиститриазену при довжині хвилі 532 - 537нм відносно льованої води. В колбу вносять 0,75мл водного води з врахуванням контрольної проби. Розрахурозчину, що містить 1·10-2моль/дм3 тетрафторбонок концентрації первинного аміну проводять вирату 4-нітрофенілдиазонію, добавляли 1см3 фоскористовуючи різницю світлопоглинання робочого фатного бувферного розчину з рН 8,2. Бідистильта контрольного розчинів. Чутливість визначення ваною водою доводили до мітки і перемішували. 0.30 ± 0,03мкмоль [(3,0 ± 0,3) х 10-7моль]. Розчин витримували на протязі 60 хвилин. ВідбиХроматографічне визначення. До одержаного рають 1,0см3 розчину і після додавання 1,0см3 триазену добавляють еквівалентну кількість етиетилового спирту і перемішування хроматографулового спирту і визначають загальний вміст первали на рідинному хроматографі "Perkin-Elmer" в винних амінів на хроматографі, з спектрофотометізократичному режимі: колонка сталева (250 х ричним чи діодно-матричним детектором, по 4,6мм) заповнена фазою "Сіласорб C18", рухома поглинанню молекулярної форми триазену при фаза ацетонітрил : вода = 68 : 32, детектування довжині хвилі 401 - 403нм з врахуванням контрольної проби. Розрахунок концентрації первинного при l = 402нм, об'єм проби, що вводиться 20мкл, аміну проводять використовуючи різницю площі швидкість подачі рухомої фази 1,2см3/хв. Розраху(висоти) піку хроматограм робочого та контрольнонок концентрації н-бутиламіну проводили за калібго розчинів. Чутливість визначення 0,15 ± рувальним графіком, враховуючи контрольний 0,01мкмоль [(1,5 ± 0,1) х 10-7моль]. дослід. Приклад 1. Визначення н-бутиламіну. До розчину, що залишився в колбі (24см3) до3 3 В мірну колбу місткістю 25см вносили 1,0см бавляли 0,1см3 15моль/дм3 розчину NaOH і після розчину, що містить 0.15 – 6,0мкмоль/дм3 нперемішування вимірювали світлопоглинання на бутиламіну добавляли 2,5см3 ацетонітрилу; 0,8см3 спектрофотометрі відносно води при l= 535нм при водного розчину, що містить 1·10-2моль/дм3 теттовщині шару 1 = 2см. рафторборату 4-нітрофенілдиазонію і 1см3 Корисна модель може бути використаний для 0,1моль/дм3 водного розчину КН2РО4 з рН 8,2. Бівизначення амінів при виробництві барвників, інгідистильованою водою доводили розчин в колбі до біторів корозії, ПАР, флотореагентів, лікарських мітки, перемішували і витримували на протязі 60 засобів, прискорювачів вулканізації, пестицидів що 3 хвилин. Потім відбирали 1,0см одержаного розсинтезуються з амінів. Можна використовувати, чину добавляли 1,0см3 етилового спирту, перемітакож, для визначення первинних амінів в водах, шували і хроматографували на рідинному хромаґрунтах об'єктах навколишнього середовища. тографі "Perkin-Elmer" в ізократичному режимі: колонка сталева (250 х 4,6мм) заповнена фазою Література: "Сіласорб С18", рухома фаза ацетонітрил : вода = 1. Губен-Вейль. Методы органической химии. 68 : 32, детектування при l = 402нм, об'єм проби, Т. 2. Методы анализа. М.: Химия, -1967. - 1032с. що вводиться 20мкл, швидкість подачі рухомої 2. Djozan Dj., Faraj-Zadch V.A. фази 1,2см3/хв. Розрахунок концентрації нSpectrophotometric determination of total content of бутиламіну проводили за калібрувальним графіaliphatic and aromatic amines in water wellsand ком, враховуючи контрольний дослід. sewage. //Anal. Lett. - 1998, -V. 31. - N 12, - P.2093До розчину, що залишився в колбі (24см3) до2103. -прототип. бавляли 0,25см3 12моль/дм3 розчину NaOH і вимірювали світлопоглинання на спектрофотометрі відносно води, при l = 535нм при товщині шару 1 Комп’ютерна верстка О. Рябко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining total content of primary amines by spectrophotometric and chromatographic analysis

Автори англійською

Maga Ivan Mykhailovych, Zulfigarov Оlеg Sultanovych, Yankovych Viktor Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ определения общего содержания первичных аминов с помощью спектрофотометрического и хроматографического анализа

Автори російською

Мага Иван Михайлович, Зульфигаров Олег Султанович, Янкович Виктор Михайлович

МПК / Мітки

МПК: C07C 241/00, G01N 21/75, G01N 21/25, G01N 30/00, G01N 31/00, C07C 209/86

Мітки: хроматографічного, амінів, визначення, вмісту, загального, первинних, спектрофотометричного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-26215-sposib-spektrofotometrichnogo-ta-khromatografichnogo-viznachennya-zagalnogo-vmistu-pervinnikh-aminiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спектрофотометричного та хроматографічного визначення загального вмісту первинних амінів</a>

Подібні патенти