Спосіб розширеної трансдуоденальної папілектомії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розширеної трансдуоденальної папілектомії, який включає резекцію періампулярної зони, при якій зашивають дефект дванадцятипалої кишки, накладають анастомози, який відрізняється тим, що виконують овальну широку резекцію періампулярної зони, яка уражена онкологічним процесом, з оперативним втручанням у тканину підшлункової залози до 2-2,5 см, послідовно накладають панкреатикодуоденоанастомоз, холецистодуоденоанастомоз.

Текст

Спосіб розширеної трансдуоденальної папілектомії, який включає резекцію періампулярної зо 3 20389 4 онкологічному ураженні Фатерова соска та періта гомографічного обстежень зроблена операція ампулярної зони. У зв'язку з цим, даний спосіб має РТДПЕ. Використано запропонований спосіб усі вади стандартної ПДР. По-друге, залишається РТДПЕ. На 1-у добу після операції відзначено відвелика загроза поширення пухлинного процесу на носно «спокійний живіт», у хворого відсутні ознаки збережені ГПП, ВДС та періампулярну зону. печінкової недостатності та панкреатиту, що підВ основу корисної моделі поставлено задачу тверджено лабораторними показниками: білірубиудосконалення способу розширеної ТДПЕ, в якому немія - 116,3мкмоль/л, загальний білок - 62г/л, за рахунок зміни характеру видалення тканини ACT - 1,23ммоль/л час, АЛТ - 1,97ммоль/л ч, лейпідшлункової залози, досягається більш радикакоцитоз 12,4 10 9/л, паличкоядерні нейтрофіли льна резекція ДПК та примикаючих до періампу6%, діастаза сечі - 128Од. Імунологічні показники: лярної зони частин ПЗ, ЗЖП та ГПП при їх онколоТ-лімфоцити - 32% (N 49-79%), Т-супресори - 4% гічному ураженні з менш травматичним обсягом (N 5-20%), автоімунні антитіла - 15 (N до 10)ум. оперативного втручання, ніж при стандартній ПДР. од., гемолізини - 1,7 (N 0,2-0,8)ум. од. На фоні поПоставлена задача вирішується в способі мірного імунодефіциту у хворого на 3-у післяоперозширеної трансдуоденальної папілектомії, яку раційну добу поліпшився загальний стан, проясздійснюють шляхом резекції періампулярної зони, нилася свідомість, з'явилася перистальтика при якій зашивають дефект дванадцятипалої кишкишечнику, при цьому білірубінемія знизилася до ки, накладають анастомози, згідно з корисною мо73,5мкмоль/л, Т-лімфоцити зросли до 32%, гемоделлю, виконують овальну широку резекція перілізини знизилися до 0,43ум. од., діастаза сечі зниампулярної зони, яка уражена онкологічним зилася до 32Од. На 4-у добу хворий був перевепроцесом, з оперативним втручанням у тканину дений у загальну палату, на 8-у добу відбулася підшлункової залози до 2-2,5см., послідовно нанормалізація лабораторних, у т.ч. імунологічних кладають панкреатикодуоденоанастомоз, холеципоказників, було видалено дренажний стент простодуоденоанастомоз. токи ПЗ. На 17-у добу хворий виписаний з клініки з Урахування імовірного розповсюдження провидужанням. цесу на ЗЖП та ГПП з оперативним втручанням у Приклад 2. Хворий Ш., 64 рoки, надійшов в тканину ПЗ до 2-2,5см, дозволяє уникнути рецидиклініку з діагнозом - рак Фатерова соска T3N2MO, вів онкологічного процесу при лікуванні ранніх механічна жовтяниця. Після встановлення діагнозу стадій раку Фатерова соска. Послідовне наклана УЗД та ЕРХПГ хворому на 2 добу виконана ендання панкреатикодуоденоанастомозу, холецисдоскопічна папілотомія, що успіху не мала та біотодуоденоанастомозу дозволяє уникнути багатьох псія ампули ВДС, що підтвердила діагноз раку ускладнень, пов'язаних з розширенням об'єму Фатерова. На 4 добу хворому зроблена операція оперативного втручання: розвитку недостатності лапаротомія, під час якої виконали запропоноваанастомозів, рефлюкс-холангіту та панкреатиту та ний засіб РТДПЕ. У найближчому посліопераційдосягти необхідного радикалізму. Відновлювальному періоді стан хворого був стабільний: білірубіний етап залишається органозберігаючим та не немія знизилась до 142,7мкмоль/л за рахунок має вад, властивих для ПДР, зберігається природнепрямої фракції, діастаза сечі - 164Од., підвищені ний шлях травлення та цілість органів травлення. трансамінази на фоні вираженого імунодефіциту: Суть корисної моделі пояснюють фіг.1-4, де Т-лімфоцити 28% (N 49-79%), Т-лімфоцити в абзображені етапи операції. Фіг.1 - дуоденотомія; 2 солютних числах - 612 (N 674-1958), Т-хелпери об'єм резекції; 3 - вид після резекції; 4 - кінцевий 29% (N 35-69%). На 3 добу після операції на фоні вигляд операції. зниження інтоксикації та жовтяниці у хворого відЗаявлений спосіб РТДПЕ здійснюють наступзначено зниження білірубінемії до 93,7мкмоль/л, ним чином. збільшення Т-лімфоцитів до 47%, поліпшення стаПісля дуоденотомії виконують широке овальне ну, поява активної перистальтики, зниження дебіту висікання тканин ДПК навколо Фатерова соска з по дренажу. Хворий був переведений у загальну захватом до 2,0-2,5см від нього, висікають тканин палату. Через 8 діб видалено дренаж протоки ПЗ. головки ПЗ, що примикають, на глибині до 2,0На 14 добу в задовільному стані хворий виписа2,5см з видаленням інтрапанкреатичної частини ний. ЗЖП та ГПП, перетинають та перев'язують ЗЖП Спосіб РТДПЕ, що заявляється, забезпечує на рівні супрадуоденальної його частини для ефективну надійність, його можна використовувабільш глибокого видалення примикаючої тканини ти при ранніх онкологічних ураженнях Фатерова головки ПЗ (фіг.1-3). Відновлювальний етап почибез розповсюдження процесу на віддалені лімфонають із зашивання дефекту задньої стінки ДПК з вузли та за відсутністю метастазів. РТДПЕ, що наступним дренуванням ГПП ніпельним хлорвінівиконують у відповідності зі способом, що заявляловим фіксованим стентом (діаметр 3-4мм), дисється, не виявляє негативної дії на гомеостаз та тальний кінець якого виводять назовні через мікстан життєво важливих органів та систем, тому родуоденостому (фіг. 4). Далі накладають його доцільно застосовувати при ранніх стадіях холецистодуоденоанастомоз або холецистоєюноонкологічного ураження Фатерова соска. Викорисанастомоз на довгій петлі з ентероентероанастотання овального широкого видалення тканин ДПК мозом за Брауном та заглушкою за Шалімовим на та ПЗ у відзнаку від існуючого клиноподібного без привідній петлі. належного захвату ЗЖП та ГПП дозволяє частіше Приклад 1. Хворий М., 69 років, госпіталізовавикористовува ти цей спосіб у важких хворих з раний у клініку в ургентному порядку з діагнозом ком Фатерова соска, а також у всіх хворих на ранрак Фатерова соска T2N2MO, механічна жовтяниніх стадіях раку Фа терова соска. ця. Хворому на другий день після ендоскопічного 5 Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков 20389 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for extended transduodenal papillectomy

Автори англійською

Velyhotskyi Mykolai Mykolaiovych, Velihotskyi Oleksii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ расширенной трансдуоденальной папиллэктомии

Автори російською

Велигоцкий Николай Николаевич, Велигоцкий Алексей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/22

Мітки: спосіб, трансдуоденальної, папілектомії, розширеної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-20389-sposib-rozshireno-transduodenalno-papilektomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розширеної трансдуоденальної папілектомії</a>

Подібні патенти