Механізм відтяжки полотна круглов”язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини, що містить кінематично з’єднані між собою три відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та привід відтяжних валиків, який відрізняється тим, що кожен з відтяжних валиків складається щонайменше з п’яти елементів, причому центральний елемент виконано з гладкою поверхнею, а інші з рифленою, при цьому висота рифель на крайніх елементах більша ніж на середніх.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини, що містить кінематично з’єднані між со 3 20231 4 ною, при цьому висота рифель на крайніх елеменПринцип роботи механізму відтяжки полотна тах більша ніж на середніх, дозволяє шля хом змітакий. ни зусилля відтяжки полотна в зоні взаємодії його Одночасно з вмиканням круглов’язальної маз валиками (за рахунок зміни коефіцієнтів пружношини вмикається привід відтяжних валиків 4. Кінего ковзання) розподілити зусилля відтяжки полотматично з’єднаний з приводом відтяжний валик 1 на рівномірно по діаметру голкового циліндра мапочинає обертатися. Разом з відтяжним валиком 1 шини, що забезпечує рівномірність петельної за допомогою шестерень 5, 6, 7 обертаються відструктури трикотажного полотна і, відповідно, витяжні валики 2, 3. Зчеплення робочих поверхонь соку його якість. відтяжних валиків 1, 2, 3 з полотном 14, що запраКорисна модель представлена на зображенвлено між ними, зумовлює силу відтяжки полотна. нях де: Оскільки коефіцієнти пружного ковзання в зонах Фіг.1 - кінематична схема механізму відтяжки взаємодії полотна з елементами робочих поверполотна круглов’язальної машини; хонь 8 (12), 9 (11) і 10 будуть різними, то і сила Фіг.2 - перетин А - А механізму відтяжки половідтяжки полотна в цих зонах різна (більша по тна круглов’язальної машини; краям і менша по центру), що дає змогу розподіФіг.3 - перетин крайніх елементів робочої полити силу відтяжки полотна рівномірно по діаметверхні відтяжних валиків; ру голкового циліндра машини - необхідна умова Фіг.4 - перетин середніх елементів робочої позабезпечення рівномірності петельної структури верхні відтяжних валиків; трикотажного полотна і, відповідно, високої його Фіг.5 - перетин центрального елемента робоякості. чої поверхні відтяжних валиків. Для запобігання зриву полотна в разі невідпоМе ханізм відтяжки полотна круглов’язальної відності його швидкостей в’язання та відтяжки машини містить три відтяжні валики 1, 2, і 3, осі привід 4 відтяжних валиків має запобіжну фрикційяких розташовані паралельно в одній площині, та ну муфту 13. привід 4 відтяжних валиків. Відтяжні валики 1, 2, 3 Використання запропонованої конструкції мекінематично з’єднані між собою за допомогою шеханізму відтяжки полотна круглов’язальної машини стерень 5, 6, 7. Відтяжні валики складаються (для дозволяє: прикладу) з п’ятьох елементів 8-12, причому - розширити асортимент механізмів відтяжки центральний елемент 10 виконано з гладкою пополотна круглов’язальних машин; верхнею, а інші з рифленою, при цьому висота - підвищити ефективність роботи механізму рифель на крайніх елементах - 8, 12 більша ніж на відтяжки полотна і круглов’язальної машини в цісередніх - 9, 11. Привід 4 відтяжних валиків має лому за рахунок стабільності процесу відтяжки запобіжну фрикційну муфту 13, що запобігає зриву полотна; полотна 14 в разі невідповідності його швидкостей - підвищити якість полотна за рахунок стабільв’язання та відтяжки. ності процесу його відтяжки. 5 Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 20231 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown installation of round knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Fedorov Yurii Dmytrovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Федоров Юрий Дмитриевич, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, круглов'язальної, відтяжки, машини, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-20231-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов”язальної машини</a>

Подібні патенти