Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Анкерний візок вдавлювальної установки, що містить раму, котки або інші засоби, що пристосовані для кочення або ковзання по верхній поверхні опорної напрямної базової конструкції, та засоби для перешкоджання підняттю візка відносно опорної напрямної зусиллям, яке виникає при вдавлюванні будівельної конструкції, який відрізняється тим, що нижче засобів, що пристосовані для кочення або ковзання, на відстані, достатній для розміщення опорної напрямної, виконані дві по суті горизонтальні опорні поверхні візка, які рознесені по ширині одна від одної та виконані за одне ціле з рамою візка.

2. Візок за п. 1, який відрізняється тим, що кожна вказана опорна поверхня додатково оснащена принаймні однією по суті горизонтальною ділянкою, що розташована нижче неї.

3. Візок за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що основою для виготовлення опорних поверхонь є рейки з металевого профілю, переважно прямокутного перерізу.

4. Візок за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що опорні поверхні візка підтримуються декількома підтримуючими елементами, що є елементами рами візка.

5. Візок за п. 4, який відрізняється тим, що вказані підтримуючі елементи виконані С-подібними.

6. Візок за п. 4 або п. 5, який відрізняється тим, що вказані підтримуючі елементи додатково з'єднані між собою допоміжними балками.

Текст

1. Анкерний візок вдавлювальної установки, що містить раму, котки або інші засоби, що пристосовані для кочення або ковзання по верхній поверхні опорної напрямної базової конструкції, та засоби для перешкоджання підняттю візка відносно опорної напрямної зусиллям, яке виникає при вдавлюванні будівельної конструкції, який відрізняється тим, що нижче засобів, що пристосовані для кочення або ковзання, на відстані, достатній для розміщення опорної напрямної, виконані дві по суті горизонтальні опорні поверхні візка, які ро 3 19769 4 чином, щоб забезпечити можливість використання готовлення візка технологічним, зменшують його його з різними типами опорних балок базової часматеріалоємність і, головне, роблять можливим тини установки при одночасному спрощенні його використання різних за поперечним перерізом бавиготовлення і зменшенні матеріалоємності. лок разом з візком. Поставлена задача вирішується тим, що відоСуть корисної моделі пояснюється кресленняму анкерному візку вдавлювальної установки, що ми, де зображено: містить раму, котки або інші засоби, що пристосоФіг.1 - загальний вигляд візка у ракурсі 3/4 вані для кочення або ковзання по верхній поверхні спереду; опорної напрямної базової конструкції та засоби Фіг.2 - приклад використання візка з двотавродля перешкоджання підняттю візка відносно опорвою балкою (3/4 спереду); ної напрямної зусиллям, яке виникає при вдавлюФіг.3 - приклад використання візка з Пванні будівельної конструкції, відповідно до корисподібною балкою (вигляд спереду); ної моделі, нижче засобів, що пристосовані для Фіг.4 - приклад використання візка з балкою, кочення або ковзання, на відстані, достатній для що має прямокутний переріз (вигляд спереду). розміщення опорної напрямної, виконані дві по Приклад реалізації корисної моделі. суті горизонтальні опорні поверхні візка, які рознеАнкерний візок вдавлювальної установки, що сені по ширині одна від одної та виконані за одне містить раму 1, котки 2, дві горизонтальні опорні ціле з рамою візка. поверхні 3, які рознесені по ширині одна від одної При такому виконанні можливе застосування та виконані за одне ціле з рамою 1 візка. анкерного візка разом з різними за перерізом балКожна опорна поверхня 3 додатково оснащена ками, зокрема з перерізом у вигляді двутавра, горизонтальною ділянкою 4, що розташована прямокутним або П-подібним. нижче. При цьому забезпечується надійне охоплення Основою для виготовлення опорних повербалки візком, вільне переміщення по ній та протихонь слугують рейки 5, 6 прямокутного перерізу з дія підіймальним зусиллям, які виникають при металевого профілю. Рейки 5,6 відповідно з'єднані вдавлюванні. за допомогою підтримуючих елементів 7 СДля подальшого підвищення універсальності подібної форми. візка запропоновано оснастити кожну з його опірПідтримуючі елементи 7 додатково з'єднані них поверхонь принаймні однією по суті горизонміж собою допоміжними балками 8. тальною ділянкою, що розташована нижче неї. Як видно з Фіг.2, опорні поверхні 3 розташоваТаким чином з візком зможуть взаємодіяти балки, ні таким чином, що разом з охоплюючи ми їх підтщо мають перерізи з виступами до низу. Крім того римуючими елементами 7 утворюють засоби для це буде сприяти покращенню зчеплення опірної перешкоджання підняттю візка відносно опорної балки з опірними поверхнями візка. напрямної 9 зусиллям, яке виникає при вдавлюТехнологічно, коли основою для виготовлення ванні будівельної конструкції. За допомогою опоропорних поверхонь слугують рейки з металевого них поверхонь 3 з ділянками 4 та котків 2 він напрофілю, переважно прямокутного перерізу. дійно контактує з напрямною 9, Більш надійно, коли опорні поверхні візка підтУ випадку застосування іншої напрямної балки римуються декількома підтримуючими елемента10 (див. Фіг.3) пристрій працює аналогічно. ми, що є елементами рами візка. Таким чином запропонована корисна модель Підтримуючі елементи можуть бути виконані може вдало застосовуватися для щонайменше С-подібними. трьох видів напрямних балок, що наведено у приДля підвищення міцності підтримуючі елеменкладах. Універсальність та технологічність анкерти можуть бути додатково з'єднані між собою доного візка дозволить йому знайти широке запропоміжними балками. вадження у галузі вдавлювання паль та подібних Всі зазначені вище вдосконалення роблять вибудівельних конструкцій. 5 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 19769 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Anchor trolley of pressing unit

Назва патенту російською

Анкерная тележка вдавливающей установки

МПК / Мітки

МПК: E02D 7/20

Мітки: візок, вдавлювальної, установки, анкерний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19769-ankernijj-vizok-vdavlyuvalno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Анкерний візок вдавлювальної установки</a>

Подібні патенти