Номер патенту: 19566

Опубліковано: 15.12.2006

Автор: Кутузов Борис Георгійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система подачі палива для двигуна, яка містить засоби для подачі першого виду палива - бензину, засоби для подачі другого виду палива - газового палива, які містять інжектори для подачі відповідного виду палива, та електронний блок керування, причому інжектори виконані у вигляді електромагнітних клапанів, яка відрізняється тим, що система додатково містить перемикач виду палива, розташований між керуючими входами інжекторів та відповідним виходом електронного блока керування і з'єднаний з ними відповідно, а як інжектори для подачі газового палива використовуються нормально закриті електромагнітні клапани із швидкодією 3-7 млс.

Текст

Система подачі палива для двигуна, яка містить засоби для подачі першого виду палива - бензину, засоби для подачі другого виду палива газового палива, які містять інжектори для подачі 3 19566 4 стю, складністю системи та підвищеною масою льше, ніж 6000 оборотів у хвилину. При цьому нечерез наявність у ній двох електронних блоків кеможливо здійснити перехід з одного виду палива рування подачею палива різного виду. Необхідна інший без зміни вихідних параметрів двигуна. ність використання окремого електронного блоку Одержати швидкодію електромагнітних клапанів керування подачею газоподібного палива обумовменше 3млс технічно складно, в цьому випадку лена тим, що регулюючі параметри системи подачі вихідну напругу електронного блоку керування бензину та системи подачі газового палива сильно необхідно підвищити до значень, які перевищують відрізняються. Так, струм та напруга, які керують 12В, або необхідно збільшувати струм спрацьовузасобами для подачі бензину, складають 0,8А, вання електромагнітних клапанів, і тоді необхідно 12В, а струм та напруга, які керують засобами для встановлювати другий додатковий блок керуванподачі газового палива, значно вище: 5,0А, 8,0В ня. відповідно. Обумовлено це тим, що інжектори для Використання одного електронного блоку кеподачі газу мають недостатню швидкодію через рування забезпечує можливість переключення велику масу запірної системи інжектора. видів палива додатково введеним перемикачем, Зокрема, виконання кожного з інжекторів для розташованим між керуючими входами інжекторів подачі газового палива у відомому вигляді - із зата відповідними виходами електронного блоку пірною голкою, яка має велику рухому масу, обукерування. мовлює необхідність використання високих знаТаким чином, конструкція, яка заявляється, чень керуючих електричних параметрів - або забезпечує можливість здійснити перехід з одного струму, або напруги. Це приводить до необхідності виду палива на іншій без зміни вихідних параметвикористання окремого електронного блоку керурів двигуна, що забезпечує підвищення його паливання, призначеного для регулювання параметрів вної економічності при одночасному зниженні маси подаваного газового палива. та спрощенні системи. Крім того, обидва види палива в двигун подаСуть корисної моделі пояснюється кресленняються одночасно, що є неекономічним, тому що ми, де на Фіг.1 зображена принципова схема сисбензин є дорогим паливом. теми подачі палива, на Фіг.2 показана схема елекВ основу корисної моделі поставлена задача трична керування системою подачі палива. удосконалення конструкції системи подачі палива Система подачі палива для двигуна виконана для двигуна, в якій введення нових елементів, таким чином (Фіг.1). нових зв'язків між елементами та нове виконання Засіб для подачі палива першого виду - бенінжекторів для подачі газового палива дозволяють зину - включає паливний бак 1 для палива першоздійснювати перехід з одного виду палива на інго виду, з'єднаний з ним послідовно паливний наший без зміни вихідних параметрів двигуна, що сос 2 та паливний фільтр 3. Потім установлений забезпечує підвищення його паливної економічнорегулятор 4 тиску бензину та з'єднані з ним бензисті при одночасному зниженні маси та спрощенні нові інжектори 5. системи. Засіб для подачі палива другого виду - газовоПоставлена задача вирішується тим, що у віго палива містить паливний бак 6 для газового домій системі подачі палива для двигуна, яка міспалива, з'єднані з ним послідовно теплообмінник 7 тить засоби для подачі першого виду палива - бета регулятор 8 тиску газу, газові інжектори 9. нзину та засоби для подачі другого виду палива Бензинові інжектори 5 та газові інжектори 9 газового палива, які включають інжектори для поустановлені на вході у впускний колектор 10 двидачі відповідного виду палива, та електронний гуна 11 внутрішнього згоряння. блок керування, причому інжектори виконані у виБензинові інжектори 5 та газові інжектори 9 гляді електромагнітних клапанів, новим є те, що виконані у вигляді електромагнітних керуючих класистема додатково містить перемикач виду палипанів, входи яких з'єднані з електронним блоком ва, розташований між керуючими входами інжек12 керування двигуном через перемикач 13 виду торів та відповідними виходами електронного блопалива (Фіг.2). Як перемикач 13 виду палива викоку керування, і з'єднаний з ними відповідно, а як ристовується електромагнітне реле з групою норінжектори для подачі газового палива використомально відкритих та нормально закритих контаквуються нормально закриті електромагнітні клапатів, наприклад, РЭН-33, РП-22 і т.д. ни зі швидкодією 3-7млс. Як газові інжектори 9 використовуються норПричинно-наслідковий зв'язок між сукупністю мально закриті електромагнітні клапани із швидкосуттєвих ознак пристрою та технічним результадією 3-7млс. Це можуть бути, наприклад, клапани том, який досягається, складається в такому. ВиМНР 2 (M4H-3/2G-M5HC), МНР 2 (M4H-3/2Gкористання як інжектори газового палива нормаM5TC), МНР 2 (М4Н-3/2G-M5PL), які випускаються льно закритих електромагнітних клапанів зі фірмою Festo, Німеччина. Такі клапани містять швидкодією 3-7млс дозволяє оптимізувати режими корпус із вхідним та вихідним каналами, рухливий керування та регулювання подачі газового палива, плунжер, який перекриває канали під час руху, та та привести їх у відповідність з режимами керусідло, яке визначає розміри вихідного отвору. Хід вання та регулювання подачі бензину таким чиплунжера складає 0,1-0,15мм, струм спрацьовуном, що відпадає необхідність у використанні дрування таких клапанів 0,5-0,7А, керуюча напруга гого додаткового електронного блоку керування. 12В. Експериментально встановлено, що оптимаСистема працює таким чином. льною є швидкодія електромагнітних клапанів 3Запуск двигуна внутрішнього згоряння та його 7млс. Якщо швидкодія електромагнітних клапанів робота на холостому ходу здійснюються на перперевищує 7млс, то двигун не буде розвивати бішому виді палива - бензині. При цьому перемикач 5 19566 6 13 виду палива, наприклад, чотирипозиційний, двигун 11 внутрішнього згоряння. встановлений у положення, яке відповідає роботі Одночасно на керуючий вхід газових інжектона бензині, для чого на керуючі входи бензинових рів 9 з електронного блоку 12 керування подається інжекторів 5 з електронного блоку 12 керування сигнал (напруга) для відкриття газових інжекторів подається сигнал (напруга), що забезпечує відк9. Після відкриття останніх газ з балона 6 надхориття бензинових інжекторів 5. В результаті бендить через теплообмінник 7, регулятор тиску 8 та зин з бензинового бака 1 через паливний фільтр 3 газові інжектори 9 у впускний колектор 10 двигуна з паливним насосом 2 подається у впускний колек11 внутрішнього згоряння. тор 10 двигуна 11 внутрішнього згоряння. Подача Корисна модель, яка заявляється, може бути бензину здійснюється тільки для підігріву двигуна виготовлена на існуючому устаткуванні з викорисдо 40°С протягом 1-3хв. потім здійснюється перетанням відомих матеріалів та засобів, що підтверхід на використання газового палива (стиснутого джує промислову придатність об'єкта. газу). Система подачі палива, яка заявляється, проПри переході на газове паливо перемикач 13 ста у виготовленні, технологічна в установці та встановлюється в положення, що відповідає робообслуговуванні і є надійною при експлуатації, що ті на газі. В цьому випадку бензинові інжектори 5 підтверджено успішними іспитами на автомобілях закриваються, та припиняється подача бензину в марок «Опель Омега», «ВАЗ-2110», «Ланос». Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for fuel supply for engine

Назва патенту російською

Система подачи топлива для двигателя

МПК / Мітки

МПК: F02M 21/02, F02B 43/00, F02M 21/00

Мітки: палива, двигуна, подачі, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19566-sistema-podachi-paliva-dlya-dviguna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система подачі палива для двигуна</a>

Подібні патенти