Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Газовий пальник, переважно для обертових печей, що містить корпус із патрубком підведення газу із центральним сопловим отвором у вигляді сопла Лаваля з розміщеним у ньому рухомим дроселем-розсікачем у вигляді тіла обертання, що має циліндричну й конічну частини, у якому конічна частина дроселя-розсікача повернена в бік дифузора в соплі Лаваля, а величина переміщення конічної частини дроселя в циліндричній частині сопла Лаваля становить 1-5 діаметрів мінімального прохідного перерізу конфузора, а співвідношення діаметрів циліндричної частини сопла Лаваля й циліндричної частини дроселя перебуває в межах 1:1-3:1, і розташованого в його торцевій вихідній частині лопатковим завихрювачем з механізмом його переміщення, а також охоплюють корпус пальника співвісними кожухами з лопатковими завихрювачами, що мають кут закручування в межах 0,3-1 кута закручування газового потоку, який відрізняється тим, що він постачений додатковим сопловим наконечником, постаченим дроселем з механізмом його переміщення, причому основне й додаткове сопла співвісні, а як дросель додаткового соплового наконечника використається корпус сопла Лаваля.

2. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, що як мінімум одне з газових сопел пальника обладнано камерою змішування й каналами підведення окислювача в камеру змішування.

3. Газовий пальник за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що підведення окислювача в камеру змішування здійснюється інжекцією газового струменя, причому вхідні отвори каналів підведення окислювача в камеру змішування виконані в торцевій частині як мінімум одного з газових сопел.

4. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, що обидва рухомих дроселі мають незалежні механізми переміщення.

Текст

1. Газовий пальник, переважно для обертових печей, що містить корпус із патрубком підведення газу із центральним сопловим отвором у вигляді сопла Лаваля з розміщеним у ньому рухомим дроселем-розсікачем у вигляді тіла обертання, що має циліндричну й конічну частини, у якому конічна частина дроселя-розсікача повернена в бік дифузора в соплі Лаваля, а величина переміщення конічної частини дроселя в циліндричній частині сопла Лаваля становить 1-5 діаметрів мінімального прохідного перерізу конфузора, а співвідношення діаметрів циліндричної частини сопла Лаваля й циліндричної частини дроселя перебуває в межах 1:1-3:1, і розташованого в його торцевій вихідній U 2 (19) 1 3 19057 4 отвором, розташованим у його конічній торцевій реміщення, а також охоплюють корпус пальника частині, установленим по осі корпуса завихруваспіввісними кожухами з лопатковими завихрувачем із лопатками й рухливим дроселемчами, що мають кут закручування в межах 0,3-1 розсікувачем, постаченим механізмом переміщенкута закручування газового потоку, згідно корисної ня, дросель-розсікувач виконаний у вигляді тіла моделі пальник постачений додатковим сопловим «Коанда» і встановлений таким чином, що він наконечником, постаченим дроселем з механізмом утворює із сопловим отвором кільцевий зазор. його переміщення, причому основне й додаткове Корпус пальника охоплює співвісний із ним кожух, сопла співвісні, а як дросель додаткового сопловопостачений патрубком для підведення окисного го наконечника використається корпус сопла Лагазу. валя; як мінімум одне з газових сопів пальника Основними недоліками відомого технічного постачено камерою попереднього змішування й рішення є недостатньо ефективна робота пальниканалами підведення окислювача в камеру попека через неефективне змішування газу з окислюреднього змішування; підведення окислювача в вачем, обумовленого конструктивними особливоскамеру попереднього змішування здійснюється тями відомого пальника - недостатнім розкриттям інжекцією газового струменя, причому вхідні отвофакела через перерозподіл газових струменів у ри каналів підведення окислювача в камеру попесоплі пальника й, тим самим, зниженням швидкосреднього змішування виконані в торцевій частині ті витікання газу на зрізі сопла. У результаті низьяк мінімум одного з газових сопів; газовий пальник кої швидкості не досягається необхідна темперавиконаний із двома рухливими дроселями, причотура факела, а згоряння палива є неповним. му обоє рухливих дроселя мають незалежні мехаНайближчим по технічній сутності до об'єкту, нізми переміщення. що заявляється, є газовий пальник [заявка На Фіг. представлена схема запропонованого №20040604892 від 21.06.04p, заявник пальника. ВАТ«Криворіжсталь»]. Відомий пальник виконаний Пальник містить корпус 1, який виконує роль у вигляді центрального газового сопла пальника, у кожуха, який подає повітря, у ньому встановлені, якому розміщений рухливий дросель-завихрувач, наприклад, лопатеві завихрувачі повітряного потовиконаний у вигляді тіла обертання, що має цилінку 9. Корпус 1 заглушений із боку, протилежної дричну й конічну частини, причому конічна частина сопловому отвору пальника й у його заглушеної дроселя-завихрувача звернена вбік мінімального донної частини виконані канали, наприклад, у випрохідного перетину дифузора в соплі Лаваля й гляді трубок 6, службовців для подачі окислювача величина переміщення конічної частини дроселя в (кисню) або рециркулюючих димових газів. Усерециліндричній частині сопла Лаваля становить 1-5 дині кожуха й за ним розміщені канали 12 і 13, що діаметрів мінімального прохідного перетину конпідводять паливо. По каналу 12 газ подається до фузора, а співвідношення діаметрів циліндричної сопла Лаваля 11, а по каналу 13 до периферійного частини сопла Лаваля й циліндричної частини газового сопла 3. У газових каналах установлені дроселя перебуває в межах 1:1 - 3:1. завихрувачі газового потоку 4 і 5. Завихрувач 4 Основними недоліками відомого технічного конструктивно виконаний у вигляді дроселя, що рішення є недостатньо ефективна робота пальнимає циліндричну й конічну частини. На циліндричка через погане змішування газу з окислювачем, у ній його частині розміщені лопати завихрувача, а зв'язку з конструктивними недоліками пальника, а конічна частина (фіг. 2), має можливість поздовжсаме, тою обставиною, що змішання газу й окиснього (у напрямку руху газового потоку) перемілювача відбувається в зоні горіння й, тим самим, щення на величину 1-5 діаметрів мінімального приводить до неефективного спалювання палива. прохідного перетину конфузора в соплі Лаваля. В основу створення пропонованої корисної Корпус сопла Лаваля 2 охоплюється співвісним із моделі поставлено задачу вдосконалення роботи ним кожухом, що утворює периферійне сопло 3. пальника шляхом установки в газовій трубі й вихіРухливий в осьовому напрямку дросель, установдному патрубку (повітряному соплі) пальника долений у соплі Лаваля, зв'язаний зі штоком 10, у даткових конструктивних елементів, що дозволить свою чергу пов'язаним із системою регулювання досягти підвищення ефективності спалювання центральної подачі газу 8. Подача газу й повітря палива. до пальника здійснюється за допомогою патрубків: Зазначений технічний результат досягається газових 7 і повітряного 8. У корпусі сопла Лаваля 2 тим, що газовий пальник, який містить корпус із і ( або) корпусі периферійного сопла 3 виконані патрубком підведення газу із центральним соплоканали 14, які служать для підведення окислювача вим отвором у вигляді сопла Лаваля з розміщеним до камери змішування 15, утвореної, наприклад, у ньому рухливим дроселем-розсікувачем у виглякорпусом сопла Лаваля 2 і корпусом периферійноді тіла обертання, що має циліндричну й конічну го сопла 3. У соплі Лаваля 2 камерою змішування частини, у якому конічна частина дроселяслужить простір, утворений твірною дифузора й розсікувача звернена вбік дифузора в соплі Лаварухливим дроселем 4. ля, а величина переміщення конічної частини дроВиконання сопла пальника у вигляді двох неселя в циліндричній частині сопла Лаваля станозалежних сопів, постачених каналами підведення вить 1-5 діаметрів мінімального прохідного палива, причому одне з яких виконано у вигляді перетину конфузора, а співвідношення діаметрів сопла Лаваля з установленим у ньому з можливісциліндричної частини сопла Лаваля й циліндричтю осьового переміщення дроселем-розсікувачем, ної частини дроселя перебуває в межах 1:1 - 3:1 і а також утвореними конструктивними елементами розташованого в його торцевій вихідній частині, пальника камер змішування газу й повітря всерелопатковим завихрувачем з механізмом його педині формованого високошвидкісного закрученого 5 19057 6 газового струменя, у якій протікає процес часткозбігається або протилежно напрямку газового пового окислювання палива з утворенням вуглецю току. Це забезпечує поліпшення перемішування (сажі) на виході із сопла пальника, а наявність у газу й повітря, а при влученні в газовий потік, насоплі Лаваля й периферійному соплі рухливих приклад, рециркулюючих димових газів, забезпедроселів дозволяє робити регулювання не тільки чує «підсвічування» факела. Кут крутки повітря швидкісних параметрів закручених газових струстановить 0,3-1 кута закручування газового потоку менів, але й регулювати витрати газу від мінімальй обраний, таким чином, що при цих величинах ного до максимального й тім самим гнучко регулюзабезпечуються мінімальна (максимальна) дисивати не тільки подачу газу, але процеси пація енергії в повітряно-газовому струмені. Кожух, окислювання палива в камері змішування, управякий подає повітря, у торцевій заглушеній частині ляючи процесом утворення сажі. Наявність додатдодатково постачений каналами для подачі окискового регульованого газового сопла постаченого лювача й (або) рециркулуюючих димових газів, що додатковим дроселем із механізмом його перемідозволяє регулювати інтенсивність горіння газу у щення, у якому, як дросель, використовується кофакелі й світність факела. Наявні в запропоноварпус сопла Лаваля, по-перше, дозволяє більш ному пальнику технічні рішення, як окремо, так і в гнучко регулювати й перерозподіляти газові потосукупності, дозволяють забезпечити необхідний ки, формуючи факел полум'я необхідної форми й результат, а саме - регулювання параметрів фарозмірів, що відсутній у відомих технічних рішенкела шляхом одержання високошвидкісний закрунях, а по друге, проводити часткове окислювання ченої в осьовому напрямку струменя з регульовапалива в пальнику з утворенням сажі. Наявність ною витратою газу й необхідним коефіцієнтом камер попереднього змішування, як конструктивнадлишку повітря х=1,01-1,05 при регулюванні ного елемента газового сопла, у яких відбувається витрати газу в широких межах. неповне окислювання палива з утворенням на Приклад конкретного виконання: у випалювавиході із сопла сажі, дозволяє одержати потужний льно-вапняному цеху (ВВЦ) ВАТ «Криворіжсталь» світний регульований за формою й розмірами фана обертовій печі № 2 встановлений прямоточнокел. вихровий пальник зазначеної конструкції, що заЗдійснення подачі окислювача до палива і їхнє безпечила формування радіаційного еліпсоїдного, змішування, як мінімум в одній камері змішування, близького до сферичної форми, факела полум'я дозволяє гнучко регулювати параметри факела, а білих кольорів при всіх робочих параметрах виустановка в них лопатевих завихрувачів газових трати газу й повітря. При цьому коефіцієнт надлипотоків, так само як напрямок закручування й кут шку повітря дорівнює 1,01-1,05, а кількість кисню в крутки газових струменів, що збігаються з напрямдимових газах, що відходять, не перевищуком обертання газового потоку в соплі Лаваля, вало 1%. дозволяє забезпечити кращі умови перемішування Установка прямоточно-вихрового пальника газу з повітрям. Такий же ефект забезпечує й запропонованої конструкції забезпечила економію установлений у корпусі кожуха, який подає повітпалива 8-10%, при підвищенні якості випалу вапря, жорстко пов'язаний із ним лопатевий завихруна. вач. Напрямок закручування їм повітряного потоку Комп’ютерна верстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gas burner

Автори англійською

Romanenko Volodymyr Illich, Rozmakhnin Oleksandr Dmytrovych, Melashenko Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Газовая горелка

Автори російською

Романенко Владимир Ильич, Розмахнин Александр Дмитриевич, Мелашенко Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: F23D 14/00

Мітки: газовий, пальник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19057-gazovijj-palnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газовий пальник</a>

Подібні патенти