Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб спалювання газового палива шляхом попереднього часткового змішування його з окислювачем і їхнього остаточного змішування в зоні горіння, який відрізняється тим, що в газовий струмінь до виходу зі зрізу сопла пальникового пристрою додатково подають окислювач, переважно повітря, температура якого складає 0,3-0,9 температури факела.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що утворення паливно-повітряної суміші проводять у пальниковому пристрої, причому співвідношення витрати газу і високотемпературного повітря складає 3:1-50:1.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що подачу високотемпературного повітря здійснюють інжекцією по напрямку руху газового струменя під кутом 10-89° до її осі.

4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що подачу високотемпературного повітря здійснюють у закручений газовий потік, що має швидкість не менше 0,7-1,0 максимальної швидкості закрученого газового струменя в каналах пальникового пристрою.

5. Спосіб по кожному з пунктів 1-3, який відрізняється тим, що швидкість газового струменя в місці зіткнення з високотемпературним повітрям перевищує швидкість самозапалювання газу.

6. Спосіб по кожному з пунктів 1-5, який відрізняється тим, що як високотемпературне повітря подають рециркулюючі димові гази.

Текст

1. Спосіб спалювання газового палива шляхом попереднього часткового змішування його з окислювачем і їхнього остаточного змішування в зоні горіння, який відрізняється тим, що в газовий струмінь до виходу зі зрізу сопла пальникового пристрою додатково подають окислювач, переважно повітря, температура якого складає 0,30,9 температури факела. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що утворення паливно-повітряної суміші проводять у пальниковому пристрої, причому співвідношення 3 19056 4 ва з окислювачем, що містить кисень шляхом ефективним з погляду наступних реакцій окислюнеповного окислювання палива і наступним спавання, що відбуваються у факелі. Підвищення люванням паливної суміші. температури окислювача більш ніж 0,9 темпераОсновними недоліками способу по відомому тури факелу значно погіршує умови теплообміну технічному рішенню є: у пальниковому пристрої і приводить до швидкого 1) складність технології готування й контролю виходу його з ладу. підготовки палива, що істотно знижує ефективУтворення паливо-повітряної суміші, виробність способу лене у пальниковому пристрої зі співвідношенням 2) недостатня ефективність одержання паливитрат газу і високотемпературного повітря в вно-повітряної суміші при одержанні синтезу-газу межах 3:1-50:1 приводить до реалізації вищеопиі тим самим зниження ефективності способу саного процесу окислювання палива, причому 3) низька швидкість підготовки паливної сучасткове окислювання з процесом утворення сажі міші до спалювання і наступне неефективне говідбувається усередині пальникового пристрою, а ріння палива. обрані співвідношення газ - високотемпературний У такий спосіб наявність серйозних технічних окислювач дозволяють регулювати процес спапроблем істотно обмежує галузь застосування лювання палива в широкому інтервалі тим самим способу. забезпечуючи необхідні параметри горіння паВ основу пропонованої корисної моделі послива. тавлено задачу удосконалення способу спалюПодача високотемпературного повітря шлявання газового палива шляхом підвищення ефекхом ін'єкції газовим струменем у напрямку її руху тивності спалювання палива в пальникових й обрані кути подачі окислювача 10-89° до її осі, пристроях. Поставлена задача досягається тим, забезпечують з однієї сторони ефективний забір що спосіб спалювання газового палива включає окислювача струменем палива, а з іншої сторони попереднє часткове змішування його з окислюваефективне змішування палива з окислювачем. чем, їх остаточне змішування в зоні горіння згідно Закручування газового потоку, додатково до корисної моделі, що заявляється, в газовий струзазначених вище прийомах й в сукупності з ними, мінь до виходу зі зрізу сопла пальникового призабезпечує більш ефективне протікання процесів строю додатково подають окислювач, переважно окислювання й ефективне спалювання палива. повітря, температура якого складає 0,3-0,9 темЗабезпечення швидкості газового струменя ператури факелу; утворення паливно-повітряної вище швидкості самозапалювання палива гарансуміші проводять у пальниковому пристрої, притує, з однієї сторони протікання описаних вище чому співвідношення витрат газу і високотемпепроцесів і досягнення поставлених задач, а з інратурного повітря складає 3:1-50:1; подачу висошої гарантує відсутність горіння палива в пальникотемпературного повітря роблять інжекцією по ковому пристрої при будь-яких витратах газу. напрямку руху газового потоку під кутом 10-89° Використання рециркулюючих димових газів, до її осі; газовий потік має швидкість не менш 0,7як високотемпературне повітря, дозволяє досягти 1,0 максимальної швидкості закрученого газового ряду позитивних ефектів, а саме: забезпечити струменя в каналах пальникового пристрою; зниження виходу NOx, "засвітити" смолоскип, що швидкість газового струменя в місці зіткнення з позитивно позначається на коефіцієнті корисної високотемпературним повітрям перевищує швиддії опалювального пристрою, знизити експлуатакість самозапалювання газу; як високотемпераційні витрати і забезпечити більш повне спалютурне повітря подають рециркулюючі димові гази. вання палива. Подача окислювача, що має температуру від Описані вище процеси й обрані межі регулю0,3-0,9 температури факелу дозволяє забезпечивання параметрів способу ілюструються конкретти з однієї сторони підготовку паливо-повітряної ними прикладами реалізації у паливних пристросуміші до горіння з утворенням мінімальної кільях, що спроектовані з урахуванням реалізації кості окислів азоту NOx, шляхом часткового усмоописаного вище способу. Такі паливні пристрої ктування окислів азоту окислами вуглецю, що були випробувані в методичній нагрівальній печі утвориться в результаті високотемпературного дрібносортного стану ДС-2 ВАТ"Криворіжсталь" і крекінгу вуглеводного палива, а з іншої сторони в обертовій печі №1 цеху випалу вапна. Резульзабезпечити одержання могутнього світного фатати іспитів способу приведені в табликелу внаслідок згаданого вище крекінгу палива. ці.Використання запропонованого способу спаЗниження температури нижче граничного зналювання газового палива дозволить досягти ряду чення 0,3 температури факелу приводить до різпозитивних ефектів, а саме: забезпечити зниженкого погіршення умов окислювання палива і досяня виходу NOx, "засвітити" смолоскип, що позигнення однієї із задач винаходу - утворення тивно позначається на коефіцієнті корисної дії вуглецю при окислюванні палива. Окислювання опалювального пристрою, знизити експлуатаційні палива в запропонованому способі приводить до витрати і забезпечити більш повне спалювання появи в складі палива вуглецю (сажі), що є дуже палива. 5 19056 6 Таблиця Результати визначення параметрів спалювання палива по пропонованому способу Параметр спалювання палива Результати спалювання палива Відношення Кут нахилу швидкості струменя Концентрація № ТемпеСпіввідношення струменя оки- Коефіцієнт окислювача кисню в гаХарактеристика п/п ратура оки- витрат газу й слювача до надлишку до осі газозах, що відфакела слювача повітря швидкості га- повітря, вого струходять, % зового струменя меня 1. 2. 3. 4. 5. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 3:1 10:1 30:1 50:1 3:1 10:1 30:1 50:1 3:1 10:1 30:1 50:1 3:1 10:1 30:1 50:1 3:1 10:1 30:1 50:1 Комп’ютерна верстка Н. Лисенко 10 80 40 60 10 80 40 60 10 80 40 60 10 80 40 60 10 80 40 60 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,07 1,063 1,052 1,047 1,025 1,023 1,020 1,018 1,018 1,02 1,02 1,017 1,015 1,015 1,015 1,017 1,012 1,07 1,08 1,06 Підписне 8 7,6 7,2 7,05 1,2 1,0 0,8 0.8 1,2 1,0 0,75 0,6 1,03 1,05 1,03 1,03 0,4 0,6 0,7 0,3 Полум'я червоних кольорів. Факел млявий, що коптить Полум'я яскраве. Факел світложовтогарячий світний Факел яскравих, світних, світложовтогарячих кольорів Факел яскравий, світний, світложовтогарячий Факел яскравий, світний, світложовтогарячий Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for gas fuel burning

Автори англійською

Romanenko Volodymyr Illich, Razmakhnin Oleksandr Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ сжигания газового топлива

Автори російською

Романенко Владимир Ильич, Размахнин Александр Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: F23D 14/24, F23D 14/22

Мітки: спосіб, палива, газового, спалювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-19056-sposib-spalyuvannya-gazovogo-paliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спалювання газового палива</a>

Подібні патенти