Спосіб лікування та реабілітації дітей з хронічними захворюваннями органів дихання та травлення

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування та реабілітації дітей з хронічними захворюваннями органів дихання та травлення, що включає застосування базової терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають біологічно активні добaвки на основі солодів злаків та екстрактів лікарськихтрав “Бронхо-флора" та “Гастрин-флора", тривалість та спосіб введення яких визначають фазою захворювання.

Текст

Спосіб лікування та реабілітації дітей з хронічними захворюваннями органів дихання та травлення, що включає застосування базової терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають біологічно активні добaвки на основі солодів злаків та екстрактів лікарських трав “Бронхофлора" та “Гастрин-флора", тривалість та спосіб введення яких визначають фазою захворювання. (19) (21) u200606987 (22) 22.06.2006 (24) 15.11.2006 (46) 15.11.2006, Бюл. № 11, 2006 р. (72) Лапшин Володимир Федорович, Уманець Тетяна Рудольфівна, Людвік Тетяна Анатоліївна, Вербицька Леся Євтихіївна (73) ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 3 18943 4 піраторних захворювань у дітей з застосуванням при захворюваннях органів дихання – “Бронхобіологічно активної добавки “Биполан” [Кобец Т.В., флора” та органів травлення “Гастрин-флора”. Василенко Ю.Ю. Влияние БАД «Биполан» на отЛікувально-профілактичні ефекти дієтичної дельные звенья иммунитета у детей с рецидивидобавки “Бронхо-флора” діють на перебіг рецидирующим бронхитом на этапе санаторновуючих захворювань органів дихання у дітей покурортного лечения //Вестник физиотерапии и в'язаний з протизапальним ефектом, муколітичникурортологии. -2003. -№2. -С.92-93]. ми властивостями, покращенням бронхіальної В основу цього способу профілактики поклапрохідності, а дієтичної добавки “Гастрин-флора” дено застосування на фоні базового реабілітаційпри захворюваннях гастродуоденальної патології ного комплексу біологічно активної добавки “Бипоз цитопротективними та антиоксидантними власлан” на протязі терміну санаторного лікування. тивостями. Недоліком цього способу є те, що призначення Відповідно до корисної моделі у дітей з хроніцієї біологічно активної добавки позитивно впличними захворюваннями органів дихання та травває лише на окремі ланки імунної відповіді. лення, застосовували до лікувальноВ основу корисної моделі покладено створенреабілітаційного харчування дієтичні добавки – ня способу лікування та реабілітації дітей з хроніч“Бронхо-флора” та “Гастрин-флора” у вигляді женими захворюваннями органів дихання та травлатинових капсул. Дітям віком 6-12 років дієтичні лення, в якому поряд з базовою посиндромною добавки призначалась у дозі - по одній капсулі терапією, застосовуються до лікувальнотричі на день, старше 12 років - по 2 капсули тричі реабілітаційного харчування спеціальні харчові на день до приймання їжі. Тривалість лікування продукти, які мають в збалансованому стані необвизначалась фазою захворювання: при загостренхідні харчові інгредієнти (білки, жири, вуглеводи, а ні протягом 10 -14 днів, в періоді ремісії протягом також вітаміни, мінеральні речовини та інші біоло4-х тижнів. гічно активні компоненти), що забезпечують раціоСуть заявленого способу пояснюється прикнальність харчування та профілактику гіповітаміладами. нозних станів, а також екстракти лікарських трав, Приклад 1. Дитина Метельов Іван Тарасович, які використовуються в фітотерапії хронічних бро1996 року народження знаходився на обстеженні у нхолегеневих та шлунково-кишкових захворюванвідділенні клінічної реабілітації дітей з соматичнинях, що в свою чергу дозволить знизити частоту ми захворюваннями ІПАГ з діагнозом: рецидивуюрецидивів даних захворювань та підвищити ефекчий бронхіт в стадії неповної ремісії; хронічний тивність відновлювального лікування. тонзиліт, компенсована форма; харчова алергія Поставлена задача створення способу ліку(№ історії хвороби 1389). За даними анамнезу вання та реабілітації дітей з хронічними захворюхлопчик з 3 років страждає на часті бронхіти до 4 ваннями органів дихання та травлення здійснюразів на рік. Під час перебування у клініці у хлопється шляхом застосування базової терапії, згідно чика спостерігався рідкий, непостійний кашель в корисної моделі, додатково призначається дієтичранкові часи; при об'єктивному обстеженні мали на добавка на основі солодів злаків та лікарських місце симптоми ендогенної інтоксикації, при фізітрав “Бронхо – флора” та “Гастрин–флора”, трикальному дослідженні легень - вислуховувалось валість та спосіб введення яких визначається фажорстке дихання. Загальноклінічні аналізи - в мезою захворювання. жах вікових норм. При спірометричному досліУ сучасних умовах найбільш швидким, еконодженні встановлена вентиляційна недостатність за мічно доступним і науково-обгрунтованим шляхом обструктивним типом 1 ступеню. За даними цитовирішення проблеми раціонального харчування є морфологічного дослідження індукованого мокророзробка продуктів підвищеної біологічної цінності. тиння виявлені запальні зміни з ознаками зниженОдним з таких продуктів підвищеної біологічня місцевого захисту у вигляді підвищення ної цінності є солоди злакових культур - пшениці, відносної кількості нейтрофілів (22%) та зниження вівса, ячменю та кукурудзи. В пророслому зерні макрофагів (1%). Дитина була направлена на від(солоді) міститься весь набір інгредієнтів, необхідновлювальне лікування у місцевий санаторій них для раціонального харчування - білки, легко“Україна” (м. Ворзель), де поряд з немедикаментозасвоювані вуглеводи, клітковина з харчовими зним лікуванням отримувала дієтичну добавку волокнами, мінеральні речовини, вітаміни, барвні “Бронхо-флора” по 1 капсулі тричі на день протята поліфенольні сполуки, а також рослинні фергом місяця. При контрольному обстеженні після менти і гормони. Завдяки цьому продукти, виготолікування відмічались позитивні зміни: при дослівлені із солоду пшениці, вівса, кукурудзи, ячменю дженні функції зовнішнього дихання вентиляційної можуть бути використані не тільки для здорового недостатності не встановлено, за даними цитолохарчування, але і як лікувальні та дієтичні. При гічного дослідження індукованого мокротиння зацьому підвищення лікувально-профілактичного пальні зміни не визначались. Катамнестичні дані ефекту досягається шляхом поєднання солодів з протягом року свідчили про відсутність рецидивів лікарськими рослинами, які використовуються в бронхіту та зменшення кількості гострих респірафітотерапії хронічних захворювань органів диханторних вірусних захворювань. ня та травлення. Приклад 2. Дитина Пипа Олег Володимирович, В інституті педіатрії, акушерства та гінекології 1990 року народження перебував на обстеженні та АМН України спільно з ТОВ «Медіфлора» створені лікуванні у відділенні клінічної реабілітації дітей з дієтичні добавки на основі суміші сухих екстрактів соматичними захворюваннями ІПАГ з діагнозом: солодів (пшениці, ячменю, вівса) та лікарських хронічний гастродуоденіт в стадії неповної ремісії; трав для лікувально-реабілітаційного харчування хронічний тонзиліт, компенсована форма; (№ істо 5 18943 6 рії хвороби 1414). Поступив зі скаргами на періопо 2 капсулі тричі на день протягом 4 тижнів. На дичні болі в епігастральній зоні після їжі. Згідно фоні проведеного лікування відмічалось значне даних анамнезу дитина перебуває на диспансерпокращення перебігу хвороби: повна клініконому огляді з 6 років з приводу хронічного гастролабораторна ремісія спостерігалась протягом 8 дуоденіту з підвищеною кислотоутворюючою фунмісяців. При контрольному обстеженні через 6 кцією шлунку. При об'єктивному обстеженні мали місяців від початку лікування встановлено нормамісце симптоми ендогенної інтоксикації, чутливість лізацію моторно-евакуаторної функції шлунку, відпри пальпації в епігастральній зоні. Загальноклінісутність ендоскопічних ознак запального процесу чні аналізи - в межах вікових норм. При досліслизової оболонки гастродуоденальної зони, покдженні моторно-евакуаторної функції шлунка ращення вищевказаних біохімічних показників. встановлена гіперкінезія. За даними додаткового Використання запропонованого способу лікулабораторного дослідження визначені наступні вання та реабілітації дітей з хронічними захворюпоказники: ГАГ сечі в мг/л несульфовані - 11,9, ваннями органів дихання та травлення сприяло сульфовані 9,4; фукоза сечі - 8,0ммоль/л; конценпокращенню клінічного перебігу рецидивуючого трація 2,4 динітрофенілгідрозону в од.опт.щ/мл бронхіту та хронічного гастродуоденіту, дозволило сироватки - 4,0, що свідчило про зниження цитопприскорити темпи зворотного розвитку основних ротективного потенціалу слизової оболонки шлунклінічних симптомів, досягти морфологічної ремісії ку. та підвищити ефективність відновлювального ліДитині було призначено поряд з посиндромкування. ною терапією дієтична добавка “Гастрин-флора” Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating and rehabilitating children with chronic diseases of respiratory and digestive organs

Автори англійською

Lapshyn Volodymyr Fedorovych, Umanets Tetiana Rudolfivna, Verbytska Lesia Yevtykhiivna

Назва патенту російською

Способ лечения и реабилитации детей с хроническими заболеваниями органов дыхания и пищеварения

Автори російською

Лапшин Владимир Федорович, Уманец Татьяна Рудольфовна, Вербицкая Леся Евтихиевна

МПК / Мітки

МПК: A61P 11/08, A61P 1/04

Мітки: дихання, травлення, органів, спосіб, реабілітації, дітей, захворюваннями, хронічними, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18943-sposib-likuvannya-ta-reabilitaci-ditejj-z-khronichnimi-zakhvoryuvannyami-organiv-dikhannya-ta-travlennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування та реабілітації дітей з хронічними захворюваннями органів дихання та травлення</a>

Подібні патенти