Номер патенту: 18858

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Корнієць Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Елемент незнімної будівельної опалубки, виконаний у вигляді бокового щита, який містить теплоізолювальне тіло із полістиролу, на всіх торцевих поверхнях щита розташовані замки для з'єднання з сусідніми елементами, який відрізняється тим, що елемент містить дротяний каркас з чарунками, у яких через одну вертикально розташовані поліетиленові ємності, заповнені газом під тиском, а теплоізолювальне тіло заповнює усі вільні проміжки між дротяним каркасом і ємностями з утворенням єдиної цілісної конструкції.

2. Елемент незнімної будівельної опалубки за п. 1, який відрізняється тим, що дротяний каркас виконаний принаймні з двох горизонтальних сіток, чарунки яких розташовані таким чином, що вертикальна проекція кожної чарунки одної сітки співпадає з відповідною чарункою іншої сітки, а розміри чарунок відповідають поперечним розмірам розміщених в них ємностей.

3. Елемент незнімної будівельної опалубки за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що на внутрішній поверхні бокового щита у теплоізолювальному тілі виконані пази, глибина яких дорівнює відстані між дротяним каркасом і внутрішньою поверхнею бокового щита.

Текст

1. Елемент незнімної будівельної опалубки, виконаний у вигляді бокового щита, який містить теплоізолювальне тіло із полістиролу, на всіх торцевих поверхнях щита розташовані замки для з'єднання з сусідніми елементами, який відрізняється тим, що елемент містить дротяний каркас з чарунками, у яких через одну вертикально розташовані поліетиленові ємності, заповнені газом під тиском, а теплоізолювальне тіло заповнює усі ві 3 18858 4 ваних будівельних матеріалів обмежено до мініНа фіг.2 представлений елемент запропономуму і практично нема можливості впливати на ваної незнімної будівельної опалубки з дротяним зниження собівартості конструкції. каркасом і ємностями. В основу корисної моделі поставлена задача На фіг.3 представлена пара запропонованих створити незйомну теплоізолюючу опалубку піделементів, підготовлена до зборки будівельного вищеної міцності і економічності шляхом введення блока. в останню спеціальних укріплюючих елементів, Запропонований елемент незнімної будівельвиготовлених з предметів вторинного використанної опалубки виконаний у вигляді бокового щита 1, ня. на всіх торцевих поверхнях якого розташовані заПоставлена задача вирішується тим, що елемки 2 для з'єднання з сусідніми елементами. Щит мент незнімної будівельної опалубки, виконаний у 1 складається із дротяного каркаса, виконаного вигляді бокового щита, який містить теплоізолюпринаймні з двох горизонтальних сіток 3 і 4 з чарувальне тіло із полістиролу, причому на всіх торценками 5, розташованими таким чином, що вертивих поверхнях щита розташовані замки для з'єдкальна проекція кожної чарунки 5 сітки З співпадає нання з сусідніми елементами, згідно корисної з відповідною чарункою 5 сітки 4. У чарунках 5 моделі, містить дротяний каркас з чарунками, у через одну вертикально розташовані поліетиленояких через один вертикально розташовані поліеві ємності 6, заповнені газом 7 під тиском, причому тиленові ємності, заповнені газом під тиском, а розміри чарунок 5 відповідають поперечним розтеплоізолювальне тіло заповнює всі вільні проміжмірам розміщених у них ємностей 6. Всі вільні ки між дротяним каркасом і ємностями з утворенпроміжки між сітками 3, 4 і ємностями заповнює ням єдиної цілісної конструкції. При цьому дротятеплоізолювальне тіло 8 з утворенням єдиної ціліний каркас виконаний принаймні з двох сної конструкції. На внутрішній поверхні бокового горизонтальних сіток, чарунки яких розташовані щита 1 у теплоізолюючому тілі 8 виконані пази 9, таким чином, що вертикальна проекція кожної чаглибина яких дорівнює відстані між сітками 3, 4 і рунки одної сітки співпадає з відповідною чарунвнутрішньою поверхнею бокового щита 1. При кою іншої сітки, а розміри чарунок відповідають виготовленні будівельного блока пара запропонопоперечним розмірам розміщених в них ємностей. ваних елементів опалубки скріплюється між собою На внутрішній поверхні бокового щита у теплоізодротяними перемичками 10, які з'єднують сітки 3, 4 люючому тілі виконані пази, глибина яких дорівнює одного елемента опалубки з сітками 3, 4 протилевідстані між дротяним каркасом і внутрішньою пожного елемента опалубки, що стає можливим заверхнею бокового щита. вдяки наявності пазів 9. Введення в конструкцію запропонованого Запропонований елемент незнімної будівельелемента незнімної опалубки укріплюючих елеменої опалубки виготовляється наступним чином. нтів - поліетиленових ємностей, у якості яких викоСпочатку беруться поліетиленові ємності 6, ристовується люба поліетиленова тара, наповненаприклад, пляшки 1,5 - літрові або 2-літрові, що на газом під тиском, і дротяного каркасу, дозволяє були у використанні, наповнюються газом, наприпідвищити міцність опалубки і забезпечує еконоклад, вуглекислим газом, азотом або любим іншим мію полістиролу при збереженні всіх вимог до бунебезпечним газом. За допомогою крапкового звадівельних конструкцій такого типу. рювання виготовляється каркас. Для виготовлення В цілому використання запропонованого рікаркаса рекомендується використовувати металішення порівняно з відомими аналогами забезпечний дріт з діаметром 2-3 мм. Каркас може бути чує наступні переваги при будівництві: виготовлений з двох (як показано на кресленнях) 1. Застосування у виробництві поліетиленової або більшої кількості сіток, з чарунками 5, розтатари, що була у використанні, дозволяє суттєво шованими одна під одною. У процесі будівництва скоротити розходи на будівництво внаслідок сконеобхідно мати асортимент елементів опалубки рочення розходу полістиролу до 60%. різної довжини. Тому і каркаси потрібно виготовля2. Наявність дротяного каркасу надає жорстти різної довжини, а саме: одночарунковий - на кості конструкції і дозволяє надійно з'єднувати на одну ємність, двохчарунковий - на дві ємності, і так заданій відстані зовнішній і внутрішній бокові щити далі до десяти ємностей. опалубки, що зменшує можливості руйнування Наповнені газом 7 ємності 6 встановлюються в конструкції внаслідок виникнення зусилля, спрякаркас, і, завдяки тому, що розміри чарунок 5 сіток мованого на збільшення заданої відстані при за3, 4 відповідають поперечним розмірам ємностей повненні простору між стінами опалубки і бетоном. 6, останні стійко утримуються у чарунках 5. Підго3. Дозволяє вести монтаж зовнішнього і внуттовані таким чином каркаси з ємностями вкладарішнього бокових щитів опалубки незалежно один ються у металічні пресформи і засипаються підговід одного, що має велике практичне значення при товленим полістиролом, наприклад, марки ПСБ-С, зведенні будівель і споруд. ГОСТ 15588-86. При пресуванні використовується 4. Можливість простого і міцного з'єднання стандартна технологія пресування виробів із піноелементів опалубки і незалежність монтажу зовніполістиролу. шнього і внутрішнього щитів дозволяють викорисНаявність в запропонованих елементах опатовувати при будівництві цілу гамму будівельних лубки замків 2 дозволяє швидко вести монтаж матеріалів, таких як бетон, пінобетон, керамзітбебезпосередньо на будівельному майданчику. Для тон, шлакобетон, саман та ін. Запропоноване рікращого зціплення бетону з полістиролом і з'єдшення пояснюється кресленнями. На фіг.1 преднання двох елементів опалубки між собою на внуставлений елемент запропонованої незнімної трішніх поверхнях бокових щитів 1 виготовляють будівельної опалубки. пази 9. Це можна технологічно зробити шляхом дії 5 18858 6 спеціально виготовленої розжареної решітки на заводських умовах. При виготовленні блоків із заповерхні щитів 1. Глибина дії розжареної решітки пропонованих елементів опалубки нема необхіддо дотику їх з сітками 3, 4 дротяного каркасу. ності використовувати дорогі високоякісні марки Для виготовлення будівельного блока викорибетонів, оскільки сама конструкція забезпечує досстовується пара запропонованих елементів опататню міцність будівельних елементів. лубки, які встановлюються один напроти одного і Найбільш оптимальні розміри елементів нез'єднуються між собою металічними перемичками знімної будівельної опалубки запропонованої 10 через сітки 3, 4 каркасів (фіг.3), що дозволяє конструкції: запобігти розходження елементів опалубки при висота - 400-500 мм; заповненні проміжку між ними бетоном. На відміну довжина - 100-1000 мм; від прототипу заповнення бетоном можна робити в ширина - 100-120 мм. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Element of not removable building falsework

Автори англійською

Korniets Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Элемент несъемной строительной опалубки

Автори російською

Корниец Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: E04B 2/00

Мітки: будівельної, незнімної, елемент, опалубки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18858-element-neznimno-budivelno-opalubki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Елемент незнімної будівельної опалубки</a>

Подібні патенти