Спосіб скринінгу органічних аналітичних реагентів

Номер патенту: 18618

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Федін Олександр Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб скринінгу органічних аналітичних реагентів, у якому розчини похідних обробляють іонами хімічних елементів з наступним вимірюванням оптичної густини першої довгохвильової смуги поглинання отриманої суміші, який відрізняється тим, що як хімічний елемент використовують бор, а контрастність забарвлених реакцій похідних порівнюють за допомогою індексу контрастності I :

,

де  - енергія переходу π-електрона з найвищої заповненої на найнижчу вакантну молекулярну орбіталь комплексу іона хімічного елемента з похідним органічного аналітичного реагенту, що тестується на контрастність забарвлених реакцій.

Текст

Спосіб скринінгу органічних аналітичних реагентів, у якому розчини похідних обробляють іонами хімічних елементів з наступним вимірюванням оптичної густини першої довгохвильової смуги 3 18618 4 залишається невідомим, чи є знайдений "оптиматалями обумовлює, величину макс розчину польний" ОР найкращим у досліджуваному ряді, або хідного ОР, що піддається скринінгу: існує ще більш ефективний серед нереалізованих 0 ìàêñ . h c Hij сотень варіантів. Найбільш близьким аналогом є спосіб скринінде h - постійна Планка; с - швидкість світла; Hij гу ОР шляхом кількісної оцінки впливу на забарврезонансний інтеграл, що характеризує середню лення розчину ОР іонів металів [Бабко А.К., Пилиенергію зв'язків у молекулі ОР. У такий спосіб капенко А.Т. Фотометричний анализ. Общие сведелібрують зв'язок макс з . Далі розраховують вения и аппаратура. - M.: Химия, 1968. - С.85]. личини тепер уже для похідних ОР, що відрізНедолік цього способу складається в можлиняються положенням і кількістю нітрогруп у замісвості опису спектрофотометричних властивостей нику R. Результати розрахунків представлені на тільки одного похідного ОР. При цьому не можна Фіг.2 (кр.4), залежно від кулонівського інтеграла виконати скринінг ОР у ряді їхніх похідних по спекатома-комплексоутворювача (Hii). Величина трофотометричних властивостях останніх. останнього однозначно пов'язана з конкретним Технічне завдання, розв'язуване корисною хімічним елементом, що утворить комплекс струкмоделлю, що заявляється, складається в підвитури I. З Фіг.2 видно, що величини (кр.4) залежщенні ефективності скринінгу органічних аналітично від Hii мають сигмоїдний характер з різким мініних реагентів у ряді похідних, утворених різними мумом, «глибина» якого на осі абсцис і визначає замісниками -електронної системи ОР без провемаксимально можливу контрастність реакцій з дадення синтезу названих похідних. ним похідним ОР. Значення ординати мінімуму Сутність корисної моделі. Спосіб скринінгу орвизначає індекс контрастності I кольорової реакції ганічних аналітичних реагентів (ОР) у ряді похідпохідного ОР в одиницях Hij (Фіг.1, структури II-VII), них, утворених різними замісниками -електронної що відповідає величині I=min . З Фіг.1 видно, що системи на предмет максимальної контрастності найбільшу контрастність кольорових реакцій серед забарвлених реакцій, у якому розчини похідних ОР нітропохідних триоксифлуорона варто очікувати в обробляють іонами хімічних елементів з наступпохідного V (2,4,6-тринітрофенілтриоксифлуорон, ним вимірюванням оптичної густини першої довгоI=0,39од Hij). Однак цей ОР у силу стеричних прихвильової полоси поглинання отриманої суміші, чин (блокування положення, пов'язаного з радикаякий відрізняється тим, що як хімічний елемент лом R триоксифлуорона двома об'ємними замісвикористовують бор, а контрастність забарвлених никами - нітрогрупами) отриманий бути не може й реакцій похідних ОР порівнюють за допомогою у літературі невідомий. Тому в ряду похідних триіндексу контрастності: оксифлуорона, заміщеного в радикалі R, найбільш I min( ) , перспективним для використання в якісному й кількісному спектрофотометричному аналізі технічде - енергія переходу -електрона з найвищої них, біологічних та антропогенних об'єктів і ствозаповненої на найнижчу вакантну молекулярну рення локального екологічного моніторингу стану орбіталь комплексу іона хімічного елемента з похітериторії підприємств залізничного транспорту є дним органічного аналітичного реагенту, що теступохідне, що має структуру II (Фіг.1). Нітрозамісники ється на контрастність забарвлених реакцій. в самому триоксифлуороновому ядрі (структури VI Суть корисної моделі пояснюється на Фіг.1-3. й VII) не представляють інтересу для хімічного Приклади конкретного виконання способу спектрофотометричного аналізу: їх індекси контУ мірну колбу ємністю 25мл поміщають 5мл расності I дорівнюють 0,26 і 0,16од. Hij відповідно. буферного розчину із pH 8,2мл 4%-го розчину бо-3 Інший приклад перспективності застосування рної кислоти, 1мл 1 10 M розчину ОР, наприклад, способу скринінгу ОР по контрастності їхніх кольотриоксифлуорона (Фіг.1, структура II), похідні якого рових реакцій з іонами елементів, що заявляється, піддаються скринінгу на предмет знаходження ілюструється проведеним на Фіг.3 порівнянням такого похідного ОР, що дає найбільш контрастні двох широко використовуваних у хімікореакції з іонами металів. Суміш доводить до градуаналітичній практиці реагентів - еріохромціаніна R іровочної мітки мірної колби тим же буферним ро(ЕХЦR) і хромазурола S (XS): величини f (Hii ) зчином для створення слабколужного середовища. Вимірюють оптичну густину отриманого роз(кр.6 і 12) практично однакові. Це означає, що за чину в області першої довгохвильової смуги погприйнятим критерієм контрастності кольорових линання й визначають положення максимуму погреакцій обоє ці ОР не мають переваг друг перед линання останньої ( макс). Потім роблять розрахуіншому. Дійсно, XS є всього лише 2",6"діхлорпохідним ЕХЦR [Индикаторы / Под. ред. Э. нок -електронних енергій вищої заповненої й ниБишопа. - T.1. M.: Мир, 1976. - С.409, 411], і зажчої вакантної молекулярних орбіталей сполуки мість двох складних у синтезі ОР досить промисОР з атомом бору. Останній утворює із ОР комлово виробляти й використовувати лише один з плекс встановленої й докладно вивченої нами них. структури І (Э=В, n=1, 2) [Федин A.B. Дисс. ... докт. хим. наук. - Днепропетровск, 1994]. Електронний перехід між названими вище молекулярними орбі 5 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 18618 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for screening organic reagents for analysis

Автори англійською

Fedin Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ выделения органических реагентов для анализа

Автори російською

Федин Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/78

Мітки: скринінгу, аналітичних, реагентів, органічних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18618-sposib-skriningu-organichnikh-analitichnikh-reagentiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб скринінгу органічних аналітичних реагентів</a>

Подібні патенти