Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб маркування лінії виконання правої атріотомії, що включає чітку орієнтацію розрізу при правій атріотомії та візуалізацію порожнини правого передсердя під час виконання корекції вроджених вад серця, який відрізняється тим, що під час операції безпосередньо перед введенням кардіоплегічного розчину виконують накладення на праве передсердя двох пар орієнтувальних швів, які визначатимуть напрямок та довжину атріотомії і виконуватимуть роль швів-держалок для кращої експозиції інтракардіальних структур.

Текст

Спосіб маркування лінії виконання правої атріотомії, що включає чітку орієнтацію розрізу при 3 18611 4 кції вроджених вад серця з штучним кровообігом. хірургії вроджених вад серця у дітей молодшого Це досягається шляхом накладання двох пар орівіку. Ваду виявлено у 1999р. Скаржиться на задиєнтувальних швів, які визначатимуть форму, орієшку при фізичному навантаженні, серцебиття, понтацію та довжину розрізу правого передсердя. мірне обмеження фізичної активності. Об'єктивно: Метод відрізняється тим, що шви накладаються стан середньої тяжкості, артеріальний тиск 120/80, безпосередньо перед введенням кардіоплегії. На частота серцевих скорочень 82уд/хв., пульс ритміцьому етапі серце працює паралельно з підключечний, печінка не збільшена, периферичних набряним апаратом штучного кровообігу. Топографоків немає, кількість дихань 24 подихів за хв. При анатомічні співвідношення між різними інтрапериаускультації вислуховується систолічний шум в II кардіальними структурами не змінені. Маніпуляції міжребер'ї зліва від грудини. Рентгенологічно: збіна передсерді в цей момент не призводять до польшення розмірів серця за рахунок правих відділів гіршення гемодинаміки. Все це створює оптимальсерця та легеневої артерії. ЕКГ - гіпертрофія прані умови для визначення характеру майбутньої вих відділів серця, неповна блокада правої ніжки атріотомії. Після її виконання накладені орієнтувапучка Гіса. ЕхоКГ - ознаки дефекту міжпередсердльні шви використовують як шви-держалки для ної перетинки. експозиції інтракардіальних структур. Після заве27.10.2004р. виконано операцію - радикальну ршення основного (інтракардіального) етапу опекорекцію вторинного дефекту міжпередсердної рації ці шви використовують для кращої візуалізаперетинки. Після проведення правої передньоції каудального краю розрізу правого передсердя. бокової торакотомії під'єднано та включено апарат Спосіб використання даної методики здійснюштучного кровообігу. ється наступним чином: Визначено лінію майбутньої атріотомії, яка поВиконується оперативний доступ до серця винна пройти на відстані 2см від вінцевої борозни (серединна стернотомія, права передньобокова в напрямку від вушка правого передсердя до латоракотомія чи інший мініінвазивний доступ). Затерального краю нижньої порожнистої вени. На пускається апарат штучного кровообігу. Визначавушко правого передсердя на відстані 1см від нається напрямок та розмір майбутньої правої атріоміченого краніального кінця атріотомії накладено 2 томії. Накладаються дві пари орієнтувальних швів орієнтувальні шви з дистанцією 5мм один від оду такий спосіб, щоб вони знаходились на відстані ного в такий спосіб, щоб розріз пройшов між ними. 0,5-1см, від кінців атріотомного розрізу, який повиВ такий саме спосіб накладено іншу пару орієнтунен пройти між швами однієї пари (Фіг.). вальних швів на відстані 1см від наміченого кауНа фігурі зображено: дального кінця атріотомії. Перетиснуто аорту та Маркування лінії правої атріотомії. Умовні позвведено в її корінь фармако-холодовий кардіопленачення: Ао - аорта, ВПВ - верхня порожниста гічний розчин. Розріз правого передсердя розповена, ПП - праве передсердя, ПШ - правий шлуночато між швами краніальної пари орієнтувальних чок, НПВ - нижня порожниста вена, ОШ - орієнтушвів. Його продовжено в напрямку каудальної павальні шви, ЛР - лінія розрізу. ри швів і завершено на 1см за ними в напрямку Одразу після перетиснення аорти та введення зовнішнього краю нижньої порожнистої вени. Тракардіоплегічного розчину виконується розріз пракцією за ці шви досягнуто оптимальну візуалізацію вого передсердя між швами першої пари (розміінтракардіальних структур. Після завершення інщена більш краніально) орієнтувальних швів. Він тракардіального етапу операції та виконання пропродовжується в напрямку другої пари швів, що цедур з профілактики повітряної емболії, тракцією розміщена більш каудально. Тракцією за накладеза шви каудальної пари досягнуто адекватної візуні шви досягається оптимальна експозиція інтраалізації нижнього краю атріотомії, звідки розпочато кардіальних структур. Після завершення інтракарїї ушивання. діального етапу операції та виконання заходів з Операцію закінчено за звичайним протоколом профілактики повітряної емболії, тракцією за ниждля втручань на серці з штучним кровообігом. ню пару швів досягається адекватна візуалізація Тривалість операції - 4 години. Час штучного крокаудального краю розрізу правого передсердя, що вообігу склав - 39 хвилин. Час перетискання аорти дозволяє виконати оптимальне ушивання атріото- 11 хвилин. мії. Післяопераційний період протікав без особлиЗакінчення операції виконується за стандартвостей. Хворий був виписаний з клініки в задовільним протоколом для втручань на серці з штучним ному стані. кровообігом. Література. Таким чином, завдяки запропонованій мето1. Diseases of the heart Td.: D.G. Julian et al. диці маркування лінії правої атріотомії забезпечу2nd ed. -London etc.: Saunders, 1996.- 1956р. ється: 2. Старк И. Достижения и прогресс в лечении 1. Оптимальне виконання розрізу правого певрожденных пороков сердца //Грудная и сердечноредсердя необхідної орієнтації та розмірів. сосудистая хирургия. -1997.- №1.- С.35-38. 2. Адекватна візуалізація інтракардіальних 3. Pediatric Cardiac Surgery. С. Mavroudis, С.L. структур, досягнення якої не вимагає збільшення Backer 2nd ed. -Mosby-Year Book, Inc. 1994. -196p. часу ішемії міокарду. 4. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery 3rd edn. 3. Оптимальна візуалізація каудального краю N. Kouchukos et all. -Churchill Livingston 2003 -731p. правої атріотомії при її ушиванні. 5. Cardiac surgery: Safeguards and pitfalls in Приклад operative technique. S. Khonsari 2nd edn. -LippincottХворий Д., 27р., вага 63кг, історія хвороби Raven Publishers, Philadelphia 1997 -215p. N6950. Був госпіталізований 25.10.2004р. у відділ 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 18611 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for marking lone of right atritomy

Автори англійською

Mokryk Ihor Yuriovych, Mokryk Ihor Yuriiovych, Holovenko Oleksandr Serhiiovych, Hlahola Myroslav Dmytrovych, Lazoryshynets Vasyl Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ маркировки линии выполнения правой атриотомии

Автори російською

Мокрик Игорь Юрьевич, Мокрык Игорь Юриевич, Головенко Александр Сергеевич, Глагола Мирослав Дмитриевич, Лазоришинец Василий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/04

Мітки: правої, маркування, атріотомії, лінії, спосіб, виконання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18611-sposib-markuvannya-lini-vikonannya-pravo-atriotomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб маркування лінії виконання правої атріотомії</a>

Подібні патенти