Спосіб впливу на імунологічну реактивність організму за допомогою низькоінтенсивного різнокольорового лазерного опромінювання (ніркло) зорового аналізатора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення імунологічної реактивності організму, що полягає у проведенні лазерімуностимулюючого опромінювання який відрізняється тим, що опромінювання здійснюється на нейроструктури сітківки, череззінично напівпровідниковим лазером при використанні різних кольорів спектра з тривалістю стимуляції дві хвилини на діодному напівпровідниковому приладі.

Текст

Спосіб підвищення імунологічної реактивності організму, що полягає у проведенні лазерімуностимулюючого опромінювання який відрізняється тим, що опромінювання здійснюється на нейроструктури сітківки, череззінично напівпровідниковим лазером при використанні різних кольорів спектра з тривалістю стимуляції дві хвилини на діодному напівпровідниковому приладі. (19) (21) u200603099 (22) 22.03.2006 (24) 15.11.2006 (46) 15.11.2006, Бюл. № 11, 2006 р. (72) Дегтяренко Тетяна Володимирівна, Богданова Олександра Вікторівна (73) Дегтяренко Тетяна Володимирівна, Богданова Олександра Вікторівна 3 18295 4 реактивність організму (ІРО) у хворих на макулодіКролі контрольної групи були аналогічного віку строфію, зокрема для цього використовуються та маси і ніяким іншим впливам не підлягали. Тварізні методи НІЛО. рини основної експериментальної групи одержуМетою нашої розробки стало обґрунтування вали на протязі 10 днів череззіничне НЛО правого адекватного імуностимулюючого впливу на ІРО, та лівого ока з використанням різних вищезазназавдяки застосуванню чреззінничного низкоінтенчених діапазонів спектру. Імунологічні дослідження сивного різнокольорового лазерного опромінюванпроводили у тварин контрольної групи, а також в ня зорового аналізатора. динаміці його впливу. Кролів виводили з експериНайбільш близьким до запропонованного наменту за допомогою повітряної емболії на кожний ми способу імуномодуляції є внутрішньовенне нистрок запланованого експерименту, а саме: 1) пісзькоінтенсивне лазерне опромінювання крові ля 5-ти і 10-ти сеансів опромінювання; 2) через 1 (ВЛОК). Дослідження механізмів дії ВЛОК у хворих добу після 10 сеансів опромінювання; 3) через 3 на очні хвороби (хоріоретиніти, дістрофії сітківки доби після 10-ти сеансів опромінювання; 4) через різного генезу) і дозволили встановити позитивні 7 діб після 10-ти сеансів опромінювання; 5) через лікувальні ефекти цього методу, а також виявити 14 діб після 10-ти сеансів опромінювання; 6) через такі його імунотропні ефекти: 30 діб після 10-ти сеансів лазерного опромінюван1) підвищення кількості лейкоцитів та лімфоня з використанням різних діапазонів спектру. цитів; Причинно-слідчі зв’язки. 2) підвищення низького вихідного рівня Т1. Стимуляцію проводять череззіннично, тому лімфоциті; безпосередній контакт з організмом повністю від3) підвищення низького рівня В-лімфоцитів; сутній. Це доказує безпечність методу, особливо у 4) підвищення фагоцитарної активності нейттакий час, коли численність інфікованих і захворірофілів. вши на СНІД, вірусний гепатит та інші захворюВ результаті дії ВЛОК відмічено поліпшення вання, які можуть бути переданими через кров. мікроциркуляції ока і реологічних показників крові, 2. Вплив на імунологічну реактивність організа також покращення зорових функцій [Савко В.В. с му (ГРО) проводять з використанням різних діапасоавт. 1999] зонів спектру. Це дає можливість вибору адекватОднак метод ВЛОК має ряд суттєвих недоліного диференційного підходу до призначення ків: лазертерапіі. Кожна з перелічених ознак суттєва, а 1. Вплив на процеси нейроімунорегуляціі дією при спільній дії вони дозволяють отримати певні ВЛОК не спричиняється безпосередньо на зоропозитивні імуномодулюючі ефекти. вий аналізатор, що виключає стимулюючу дію ниОпис способу. зько інтенсивного лазерного опромінювання на Спочатку кролям проводили розширення зіфоторецепторний апарат ока а відтак на ретикулониць ока за допомогою 0,5% розчину атропіну, епіфізарні та ретикуло-гипоталамичні нервові потім здійснювали місцеву анестезію, використошляхі. вуючи 1% розчин дикаїну. Для проведення лазер2. Метод ВЛОК не передбачає здійснення ланого опромінювання застосувався новий розробзерної терапії з використанням різнокольорових лений в лабораторії лазерної мікрохірургії діапазонів спектру. напівпровідниковий діодний лазер з можливим 3. Внаслідок зростання численності інфіковавикористанням для опромінювання різних діапазоних та захворівших на СНІД і вірусний гепатит менів спектру (оранжевого, зеленого та інфрачервотод ВЛОК є небезпечним. ного). Основою нашої корисної моделі стала мета Для усіх серій експериментальних досліджень розробки засобу відновлення імунного гомеостаза тривалість імпульсу була однаковою - 10мс, а час організму за допомогою низькоінтенсивного напівопромінювання в усіх випадках складав 2 хвилини, провідникового різнокольорового лазерного опроПовіки тваринам фіксували для повного розкриття мінювання зорового аналізатора. Експериментаочної щілини. Слід зазначити, що імпульс діодного льні дослідження проведені в ІОХ і ТТ ім. В.П. опромінювання настільки короткий, що мигальний Філатова АМН України в лабораторії лазерної мікрефлекс не встигав перешкодити шлях лазерному рохірургії і в лабораторії патоморфології та імунопроменю, і в той саме час періодичне мигання логії. Дослідження імуномодулюючого впливу НЛО сприяло зволоженню рогівки ока, а це попереджурізнокольорових діапазонів спектру здійснена на вало її висихання. Світлодіоди були розташовані у здорових кролях (самці породи Шиншила, віком 2 "ручці" приладу, і саме це дозволяло досягнути роки, вага 3кг). Тварини утримувались в умовах рівномірного за площею опромінювання. Спочатку віварія і харчувалися згідно стандартному раціону. проводилося опромінювання одного ока, а потім За стандартними методиками оцінки стану другого. Стан клітинного і гуморального імунітету імуннологічної реактивності організму (ГРО) було оцінювали: а) за станом функціональної активності проведено 3 серії експериментальних досліджень, Т- і В-лімфоцитів, методом тотальних Ев яких вивчали: розеткоутворюючих клітин (Е-РУК); б) за допомо1) імуномодулюючий вплив оранжевого низьгою теофілінового тесту визначили рівень теофілікоінтенсивного лазерного опромінювання - 50 твангубливих лімфоцитів (Т-супресорів); в) рівень рин; рецепції Т-лімфоцитів до нейромедіатору (адре2) імуномодулюючий вплив зеленого НЛО - 48 наліну) визначали у навантажувальному тесті "актварин; тивних" Е-РУК. Ступінь сенсибілізації до нейрос3) імуномодулюючий вплив інфрачервоного пецифічних антигенів сітківки ока визначали також НЛО - 50 тварин. в навантажувальному тесті "активних" Е-РУК [Дег 5 18295 6 тяренко Т. В. 1992]. ність організму кролів в плані активізуючої дії НЛО Результати. на функціональний стан клітинного і гуморального Досліджено вплив низькоінтенсивного діодноімунитету впливає інфрачервоний діапазон спектго опромінювання різних діапазонів спектру (оранру. Слід підкреслити, що як і в випадку з оранжежевий, зелений, інфрачервоний) на стан імуноловим діапазоном спектру дія 5-ти сеансів найбільш гічного статусу у 127 кролів. ефективна, оскільки їх імуноактивізуюча дія пракОцінка імуномодулюючого впливу НІЛО орантично не поступається 10-ти сеансам НЛО в інфжевого діапазону спектру на імунологічну реактиврачервоному діапазону спектру. Як доводять наші ність кролів дозволила зробити такий висновок: дослідження інфрачервоне НЛО має у порівнянні з НІЛО здійснює активуючий вплив на імунну систеіншими діапазонами спектру саму значну імуносму експериментальних тварин. Найбільш фізіолотимулюючу дію, що особливо виразно проявлягічним є використання НІЛО в режимі 5-ти сеансів, ється на 1-у то 3-ю добу після 10-ти сеансів НЛО в так як вплив 10-ти і 5-ти сеансів аналогічний, а по цьому діапазоні спектру. ефективності імуностимулюючого впливу 5 сеансів Виявлений нами стимулюючий вплив НІРКЛО не поступається 10-ти. НІЛО оранжевого світловов усіх трьох досліджених діапазонах спектру на го діапазону впливає на всі ланки специфічної загальні показники стану ІРО кролів та на їх спеактивності організму (Т- і В-лфмфоцити, Тцифічну імунологічну реактивність до антигенів хелпери, Т-супресори), активує механізми адаптасітківки і до нейтромедіатору адреналіну визначаційного імунітету (в особливості на 14 добу після ється в найбільш значній мірі після 10-ти сеансів НІЛО). опромінювання у першу добу після нього і зберігаВідзначення імуномоделюючого впливу зелеється на суттєво високому рівні на протязі 2-3 тижного діапазону НІЛО на імунологічну реактивність нів в залежності від діапазону спектру. організму (ІРО) кролів, дозволило дійти такого Одночасно з підвищенням імунологічного стависновку: імуностимулюючий вплив 10-ти сеансів тусу спостерігався суттєвий позитивний вплив заНІЛО перевищує за ефективнісно дію 5-ти сеансів, стосованого НІРКЛО на стан мікроціркуляції сітківале спрямованість імунологічного впливу НІЛО 5ки ока. ти і 10-ти сеансів є аналогічною (виражений актиТаким чином отримані результати імунологічвізаційний вплив на показники ІРО. Дія 10-кратного них досліджень довели значний імуномодулюючий опромінювання зеленого діапазону спектру вияввплив запропонованого нами методу "Спосіб ляється в підвищенні кількості Т- і В-лімфоцитів, Твпливу на імунологічну реактивність організму за хелперів, Т-супресорів і фагоцитарної активності допомогою напівпровідникового низькоінтенсивнонетрофілів, а також рівня специфічної реактивносго різнокольорового лазерного опромінення зороті до адреналіну та антигенів сітківки на першу та вого аналізатора", а відтак мета, що стояла перед третю добу після НІЛО. нами в сучасній розробці, була досягнута. Найбільш ефективно на імунологічну реактив Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increasing immune reactivity of the body using low intensity laser with different ranges of visible spectrum

Автори англійською

Dehtiarenko Tetiana Volodymyrivna, Diehtiarenko Tetiana Volodymyrivna, Bohdanova Oleksandra Viktorivna

Назва патенту російською

Способ повышения иммунологической реактивности организма с помощью низкоинтенсивного разноцветного лазерного облучения зрительного анализатора

Автори російською

Дегтяренко Татьяна Владимировна, Богданова Александра Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00

Мітки: організму, впливу, аналізатора, низькоінтенсивного, допомогою, реактивність, лазерного, різнокольорового, опромінювання, зорового, ніркло, імунологічну, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18295-sposib-vplivu-na-imunologichnu-reaktivnist-organizmu-za-dopomogoyu-nizkointensivnogo-riznokolorovogo-lazernogo-oprominyuvannya-nirklo-zorovogo-analizatora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб впливу на імунологічну реактивність організму за допомогою низькоінтенсивного різнокольорового лазерного опромінювання (ніркло) зорового аналізатора</a>

Подібні патенти