Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пальниковий пристрій для спалювання палива рослинного походження, що містить витратний бункер палива, рухомий обертовий живильний шнек для  повздовжньої подачі палива, секціоновану камеру підведення повітря під шар палива, повітряний колектор для подачі повітря в секціоновану камеру, який відрізняється тим, що знизу до шнека прилягає перфорована решітка у вигляді півкруглого жолоба,  з'єднаного з секціонованою камерою подачі повітря під шнек.

2.  Пальниковий пристрій  за п. 1,  який відрізняється тим, що вал та лопатки мають порожнини для  їх охолодження  і розподілу повітря в паливі через відповідні отвори, а лопатки розміщені вздовж гвинтової стрічки з різним кроком.

3. Пальниковий пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вихід продуктів спалювання від шнека з'єднано з бункером скидання  золи, обладнаним аераційним живильником.

4. Пальниковий пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що технологічне регулювання обертів шнека здійснюється за показниками температури газів та вмісту в них кисню та оксидів вуглецю.

5. Пальниковий пристрій за пп. 1-4, який відрізняється тим, що він виконаний у вигляді функціонального модуля.

Текст

1. Пальниковий пристрій для спалювання палива рослинного походження, що містить витратний бункер палива, рухомий обертовий живильний шнек для повздовжньої подачі палива, секціоновану камеру підведення повітря під шар палива, повітряний колектор для подачі повітря в секціоновану камеру, який відрізняється тим, що знизу до шнека прилягає перфорована решітка у вигляді 3 18269 4 Недоліком прототипу є те, що не го скиду золових продуктів, які не відлетіли в газозабезпечується рівномірність шару, що призводить вий тракт котла. Частина повітря (20-30%) може до неефективного використання випромінюючого подаватися для охолодження полого шнеку і лопаподу топки, а також великий аеродинамічний опір ток, які знаходяться в зоні підвищених температур колошникової решітки, що вкрита малорухомим до 800-900°С, що сприяє більш інтенсивному вишаром, який складається з недопаленого палива паровуванню вологи, запалюванню та горінню та об'єму свіжого палива, що насувається на пропалива. дукти горіння, які до кінця не прореагували з кисНа кресленнях показано пальниковий нем повітря. Крім того, в прототипі витиснення пристрій, де на фіг. 1 приведений загальний вид, шару палива відбувається до бокових екранів топна фіг. 2, 3, 4 - вузли. ки, тобто в зону з більш низькою температурою. Пальниковий пристрій включає корпус 7, з В прототипі, також, центральна частина топковмонтованим шнековим механізмом 2, який вого об'єму використовується неефективно через складається з валу 3 та охолоджувальних лопаток нерухомість колошників (поз. 12, рис. 5.1 наведе4. розташованих гвинтом. Шнек закріплений на ного джерела інформації). підшипниках - передньому -5 та задньому - 6 (фіг. В аналогах та прототипі відсутній активний 1,3). Передньою частиною шнек входить в нижню механізм, який зменшував би нерівномірність частину бункера палива 7. гідродинаміки псевдозрідження діючого перетину Вздовж пристрою знизу до шнеку примикає дуття, при відсутності дорогих високонапірних розподільчий колектор 8, (фіг. 1,2) в який дуттєвих засобів. підводиться повітря, яке може бути підігрітим. В основу винаходу поставлена задача розробПоміж корпусом колектора та гвинтом шнека ки пристрою, за допомогою якого стає можливим: розміщена розподільча решітка P з отворами 10 забезпечити наскрізне проходження палива для подачі повітря під шнек в шар палива, яке при через топку для його спалювання; цьому знаходиться в псевдозрідженому стані. корегувати топковий процес з урахуванням Колектор і розподільча решітка можуть бути виду палива та показників якості горіння. поділені на технологічні секції 11,12,13 для Поставлена задача вирішується тим, що організації сушки, горіння та допалу палива в пристрій містить рухомий шнек з жолобом, який залежності від виду палива. з'єднаний з секціонованою камерою подачі повітря В колекторі ці секції можуть відрізнятись довчерез перфорацію жолоба, що забезпечує ступежиною та змінним тиском повітря в кожній. неву підготовку палива та його спалювання над В розподільчій решітці отвори можуть мати шнеком. різний діаметр та крок отворів. Для розподілу повітря вздовж зони горіння з В залежності від виду палива і довжини зон метою забезпечення стехіометричного подачі повітря лопатки шнеку можуть бути співвідношення реагентів в реакціях спалювання розміщені з різним кроком вздовж шнеку, причому та охолодження елементів пристрою шнек має для збільшення часу перебування часток палива в порожнини у валі і а лопатках з отворами, через топці і зменшення механічного недопалу відстань які виходить повітря. Під час обертання лопатки між лопатками па виході з модуля зменшується. шнека перемішують паливо та скидають золу на Для інтенсифікації процесів перемішування і виході з шнека. Регулювання обертів шнека за горіння палива перо-подібні лопатки шнеку мають показниками температури, остаточного вмісту кисотвори 14 (див. креслення, фіг. 3,4) змінного ню і оксиду вуглецю забезпечуює економічне та діаметру вздовж довжини шнеку та площини лонадійне спалювання цілого ряду палив. патки. Скид золи відбувається з топкової зони, що Для зменшення температури елементів шнеку забезпечує надійну евакуацію золи від котла. частина повітря може подаватись у пустотілий вал Корисна модель дозволяє одержати наступні шнеку через отвір 15 (фіг. 3), а також і через отвотехнічні результати від її реалізації: ри у корпусі підшипника 16 та лопатках 14 (фіг. 4) топки, які проектуються або які виходити в шар палива, підвищуючи цим самим модернізуються, забезпечуються пальниковим інтенсивність процесів змішування та горіння. пристроєм у вигляді модуля з широкими можливоУ вихідній ділянці паливного пристрою стями, як що до вибору одиничної теплової розміщений бункер золи 17 потужності, так і реалізації оптимального принципу Бункер суміщує функції аераційного живильспалювання; ника з решіткою 18 для псевдозрідження золи, яка керованість "рухомого киплячого шару", що викидається через на грубок 19. дозволяє спалювати декілька видів палив, з ураДля запалювання палива використовується хуванням їх фізико-хімічних характеристик в умодопоміжний запальник, факел від якого вах обмежених розмірів топок: підводиться до шару палива через отвір 20. пальниковий пристрій забезпечує керування Потрібне повітря та пар подаються по трубопроцесом розпалювання, зміни режиму горіння, а проводам 21 та 22. Пальниковий модуль працює також корекції співвідношення витрат "паливотаким чином: повітря" в залежності від фізико-хімічних характеПаливо з витратного бункера 7 подається на ристик палива (пологість, вихід летючих горючих приймальну дільницю шнеку 2 з лопатками. З речовин, температура запалення, калорійність, приймальної дільниці паливо підводиться до зольність); вхідної частини розподільчої решітки 9. В цю ж пальниковий пристрій суміщує функції зону псевдозрідженого шару палива, який прохідного горіння (в об'ємі топки) та направленоутворюється на вхідній частини розподільчої 5 18269 6 решітки, підводиться факел від допоміжного пальЯк і в звичайних топках, для повного окисленника поз.20. ня горючих компонентів димових газів, на певній, Після запалювання палива допоміжний запо висоті топки, відстані від пальникового припальник відключається. Псевдозріджений шар пастрою, може бути створена зона подачі вториннолива, що загорівся, переміщується шнеком в пого повітря. вздовжньому напрямку. Для забезпечення повною вигоряння палива При цьому шар перемішується і свіже паливо, швидкість руху палива, яка визначається обертаяке було знизу, запалюється від високотемперами шнеку, змінюється в залежності від складу турних часток, які горіли зверху. Тиск повітря в продуктів згоряння та вмісту часток вуглецю у золі. шарі нижче такого, при якому виносяться паливні При спалюванні сухих відходів для підтримки частки з повітрям у димохід, і його рівень реакції СО+Н2О=СО2+ Н2 разом з повітрям подавибирається для утворення псевдозрідженого стасться пара. ну палива в залежності від виду палива і середньУ разі спалювання вологих відходів рослинноого розміру часток. го походження для ефективного горіння достатньо На відстані 2-3 діаметрів жолоба від торця вологи палива. вздовж довжини шнеку, процес горіння Винахід забезпечує підвищення швидкості інтенсифікується і у кінці розрахункової дільниці горіння у прохідному об'ємі топки, якість спалюпальникового пристрою горіння палива вання палива за показниками хімічного та завершується. механічного недопалу та можливість Зола скидається у бункер 17 утилізації для функціонування пристрою у вигляді модуля при охолодження та подальшого відведення повітрям більш низькому тиску повітря у порівнянні з у псевдозрідженому стані з високою іншими топками "киплячого шару". концентрацією. Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Burner unit for burning wastes of vegetable origin

Автори англійською

Litovkin Viacheslav Vasyliovych

Назва патенту російською

Горелочное устройство для сжигания отходов растительного происхождения

Автори російською

Литовкин Вячеслав Васильевич

МПК / Мітки

МПК: F23G 5/30, F23G 7/00

Мітки: рослинного, походження, пальниковий, спалювання, відходів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-18269-palnikovijj-pristrijj-dlya-spalyuvannya-vidkhodiv-roslinnogo-pokhodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пальниковий пристрій для спалювання відходів рослинного походження</a>

Подібні патенти