Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб іммобілізації пероксидази, що включає зв'язування її з целюлозною матрицею, який відрізняється тим, що як целюлозну матрицю використовують гідратцелюлозну мембрану, попередньо оброблену періодатом натрію, а зв'язування здійснюють шляхом інкубації суміші гідратцелюлозної мембрани і пероксидази протягом 18-20 год., після чого до суміші додають борогідрид натрію і витримують 10-12 год.

Текст

Спосіб іммобілізації пероксидази, що включає зв'язування її з целюлозною матрицею, який відрізняється тим, що як целюлозну матрицю використовують гідратцелюлозну мембрану, попередньо оброблену періодатом натрію, а зв'язування здійснюють шляхом інкубації суміші гідратцелюлозної мембрани і пероксидази протягом 18-20 год., після чого до суміші додають борогідрид натрію і витримують 10-12год. (19) (21) u200603555 (22) 03.04.2006 (24) 16.10.2006 (46) 16.10.2006, Бюл. № 10, 2006 р. (72) Осійчук Ольга Володимирівна, Романовська Ірина Ігорівна, Севастьянов Олег Всеволодович (73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В.БОГАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 3 17733 4 реакційної суміші, а також розширення діапазону тю. Через 20год. в колбу вносили 0,2г борогідриду рН-і термооптимумів активності ферменту. натрію і витримували суміш 12год. при 4°С. ГідраПоставлена задача вирішена в способі іммобітцелюлозну мембрану з іммобілізованою на ній лізації пероксидази, що передбачає зв'язування її пероксидазою промивали дистильованою водою, з целюлозною матрицею тим, що як целюлозну висушували до постійної маси і зберігали в холоматрицю використовують гідратцелюлозну мемдильнику при 4°С. Отриманий таким чином фербрану, попередньо оброблену періодатом натрію, ментний препарат використовували для видалена зв'язування здійснюють шляхом інкубації суміші ня фенолу з фенолвмісних водних розчинів гідратцелюлозної мембрани і пероксидази протяшляхом його біоконверсії. гом 18-20год., після чого до суміші додають бороПриклад 2. Видалення фенолу. В ємність, що гідрид натрію і витримують 10-12год. містила 0,5мМ водний розчин фенолу, 0,5-1мМ Новим у заявленому способі є: пероксиду водню (0,016мМ Na-фосфатний буфер- використання іншої целюлозної матриці - гідний розчин, рН7,0) вносили ферментний препарат, ратцелюлозної мембрани "Діацел", отриманий за Прикладом №1 з активністю перок- технологія і режими зв'язування пероксидази сидази 1Од/мг. Через 30 хвилин інкубації при 30°С з матрицею, а саме: перевірили ступінь біоконверсії фенолу, яка дорів- окислення гідратцелюлозної мембрани перінювала 100%. Продукт окислення фенолу, зв'язаодатом натрію; ний з носієм, відокремлювали від розчину. Іммобі- інкубація суміші пероксидази і гідратцелюлолізований ферментний препарат вносили в новий зної мембрани протягом 18-20год.; фенолвмісний розчин. - введення до вказаної суміші борогідриду наПроведені дослідження показали, що перокситрію; даза, іммобілізована на гідратцелюлозній мембра- витримування суміші протягом 10-12год. ні, попередньо обробленій періодатом натрію, Режими виконання способу підібрані експеризберігала 88% пероксидазної активності. Отримаментально. ний іммобілізований препарат ферменту можна Інкубація суміші пероксидази і гідратцелюлозвикористовувати 22 рази для біоконверсії фенолу. ної мембрани менше 18год. не забезпечує необЗбільшення кратності використання іммобіліхідний ступінь окислення гідратцелюлози, що незованого ферментного препарату призводить до гативно впливає на активність іммобілізованого зменшення ступеня біоконверсії фенолу (Фіг.1). ферменту. При визначенні залежності пероксидазної активЗбільшення тривалості інкубації недоцільне ності одержаного препарату від рН-і температури через те, що необхідний ефект досягається протяінкубаційного середовища слід зазначити розшигом 20год. рення рН- і термопрофілей активності іммобілізоСкорочення витримування суміші пероксидази, ваного ферменту в область кислих і лужних знагідратцелюлози і борогідриду натрію призводить чень (4,0-10,0) (Фіг.2), високих температур (15до неповного відновлення подвійних зв'язків між 70°С) порівняно з нативним (4,0, 6,0-7,5) темпераносієм і ферментом, що робить пероксидазу недотура 25-45°С (Фіг.3), що свідчить про стабілізацію статньо стабільною. іммобілізованої ПОХ. При дослідженні термостабіЗбільшення тривалості витримування суміші льності іммобілізованої ПОХ було визначено, що пероксидази, гідратцелюлози і борогідриду натрію інкубація протягом 3год. при 50°С практично не недоцільно, тому що технічний результат досягавпливала на активність іммобілізованого ферменється в межах 10-12год. ту, тоді як активність нативного знижувалась на Спосіб здійснюються таким чином: гідратце33-35%. Порівняння констант термоінактивації люлозну мембрану попередньо обробляють перінативної та іммобілізованої ПОХ показало, що одатом натрію. Після цього, оброблену таким чиіммобілізована ПОХ більш стабільна, ніж нативна ном гідратцелюлозу зв'язували з пероксидазою форма ферменту (2,7 10-5с-1 і 9,1 10-6с-1, відповідшляхом сумісної інкубації протягом 18-20год. Пісно). ля інкубації до суміші додавали борогідрид натрію Слід зауважити, що препарат іммобілізованої і витримували 10-12год. пероксидази може бути використаний для біоконПриклад 1. Одержання іммобілізованого ферверсії фенолу, як у водних розчинах, так і в полярментного препарату. В ємність, яка вміщувала них органічних розчинниках (етанол, метанол, 200см3 0,25М періодату натрію, вносили 2г гідратацетон). целюлозної мембрани марки "Діацел" і перемішуЗберігання іммобілізованої на гідратцелюлозвали при кімнатній температурі протягом 2год. ній мембрані пероксидази (0-4°С) показало кількісПісля цього мембрану відділяли, промивали не збереження ферментативної активності не ме500см3 дистильованої води та інкубували в 200см3 нше 3 місяців. 0,016мМ Na-фосфатного буферного розчину (рН 7,0), який містив пероксидазу із заданою активніс 5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 17733 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for peroxydase immobilization

Автори англійською

Osiichuk Olha Volodymyrivna, Romanovska Iryna Ihorivna, Sevastianov Oleh Vsevolodovych

Назва патенту російською

Способ иммобилизации пероксидазы

Автори російською

Осийчук Ольга Владимировна, Романовская Ирина Игоревна, Севастьянов Олег Всеволодович

МПК / Мітки

МПК: C12N 11/00

Мітки: пероксидази, спосіб, іммобілізації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-17733-sposib-immobilizaci-peroksidazi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб іммобілізації пероксидази</a>

Подібні патенти